HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Bemiddelingsrol voor gedeputeerde Van Geesbergen in tarievenkonflikt Kom eens sanitair kijken in het Kijkhuis vanL&P De f 1,3 miljoen voor bescherming natuur en landschap Tussen gemeente en w.s.v. Zierikzee Kommissie van goede diensten benoemd Twee winkels uitgebrand Man onder rijdende winkel Heroïne dode Jongen schiet zichzelf neer Niveauverlaging kinderbijslag? Straten blank in Duiven Vuilstort niet gewenst Voorstel van G.S. 5 ZIERIKZEE, 12-3. Gedeputeerde, de heer A. van Gees bergen vervult momenteel een bemiddelingsrol in het 'geschil tussen de gemeente en de watersportvereniging Zierikzee over de „pachtovereenkomst". De gemeente wil vier jaar in suksessie een verhoging van de pacht prijs met 20%, terwijl de jaarlijkse norm op 4% is vast gesteld. Dit omdat de gemeente van mening is, dat de prijs, die de watersportvereniging betaalt, te laag is. Donderdag 18 maart, 19.35 uur, Ned. 1: Minivoetbal. Een overzicht van de Ahoy-hal tijdens de wedstrijd. De watersportvereniging is aller minst gelukkig met deze gang van za ken. Het vorige jaar is de 20% verho ging wel betaald, maar voor dit sei zoen heeft het bestuur een brief naar Ekonomische Zaken geschreven en de situatie voorgelegd. Het ministe rie antwoordde dat de verhoging niet meer dan 15% mocht bedragen. DEN HAAG, 15-3. Een uitslaande brand heeft maandagochtend twee winkels aan de Grote Markt in Den Haag voor een belangrijk deel ver woest. De brand- en rookschade wordt volgens de politie geschat op twee ton. Tussen de boetiek en de patat winkel lag een hoop huisvuil op geslagen, die waarschijnlijk door on bekenden in brand is gestoken. De vlammen zijn daarna op beide pan den overgeslagen. OOSTERUM (L.), 15-3. De 72-jarige Lambert Rutten uit Oosterum is maandagmiddag tijdens reparatie- werkzaamheden aan de rijdende winkel van zijn zoon om het leven ge komen toen de wagen zich plotseling in beweging zette. De man kwam on der de wielen van de wagen terecht. GRONINGEN, 15-3. De gemeente politie van Groningen heeft maan dag in zijn woning aan de Ganze- voortsingel in Groningen de 26-jarige Johan Houwen dood aangetroffen. De jongen, die aan heroïne verslaafd was, is waarschijnlijk overleden aan een shot die hij even daarvoor geno men had. Van een te grote dosis is niets bekend, aldus de Groninger ge meentepolitie. UDEN, 15-3. De 16-jarige Tonnie Vermeij uit Uden heeft zich maan dagmiddag spelend met een buks neergeschoten. Om ongeveer drie uur was hij in zijn woning met een zware buks aan het spelen. Plotseling ging het wapen af en drong het kogeltje, 4 millimeter kaliber, via de schedel- wand in de hersenen. De jongeman is met spoed overgebracht naar het St. Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Voor zijn eigen leven wordt ge vreesd. Advertentie louwerse&de priester Waldammeweg 2 Middelburg - 01180-25055 Voor de komende twee jaar wil de gemeente echter weer een verhoging van 20% doorvoeren, maar de wa tersportvereniging vindt dat het pla fond bereikt is en zal zonodig op nieuw kontakt met Ekonomische Za ken opnemen. Kommissie De pachtovereenkomst voor het komende seizoen moet voor 1 april worden getekend, maar dat is door de meningsverschillen nog steeds niet gebeurd. Donderdagavond had gedeputeer de Van Geesbergen een gesprek met het bestuur van de w.s.v. Zierikzee. Daaruit kwam het voorstel een kom missie van goede diensten te benoe men, bestaande uit drie mensen. De ze kommissie moet de hele zaak in onderzoek nemen en na een jaar rap port uitbrengen over de situatie. Te vens zal een pachtovereenkomst wor den getekend voor 1 april, maar wel op basis van een 15% verhoging. Na afloop van het gesprek bracht de heer Van Geesbergen samen met de heer J. H. Molenaar, toen nog voorzitter van de w.s.v. een bezoek aan de burgemeester, de heer Th. H. de Meester, die het voorstel on dersteunde. Hij plaatste wel de kant tekening dat de wethouders met het voorstel akkoord moesten gaan. Over het algemeen - zo konklu- deert het rapport - is bezuiniging op de beheerskosten niet of nauwelijks mogelijk zonder dat dit ten koste van de natuurwaarde gaat. Alleen bij buitenplaatsen, die zeer duur in be heer zijn bestaat de mogelijkheid het beheer te vereenvoudigen. Het ka rakter van het landgoed verwildert dan wat, hetgeen ten koste van de kultuurwaarde kan gaan, maar deze achteruitgang is later eventueel te herstellen. Schaapskudde Gs onderschrijven een konklusie van de studiekommissie dat nader overleg nodig is over de kosten van exploitaite van een schaapskudde in Saeftinge. De kosten hiervan zouden vooralsnog tussen de 20.000,— en 25.000,—, per jaar liggen. Een andere konklusie is dat moet worden onderzocht of er in de Yerse- ke Moer mogelijkheden zijn meer beheers- en onderhoudswerkzaamhe den bij gebruikers van grond (waar van de stichting eigenaresse is) onder te brengen, of meer inkomsten te krijgen. Dat zou bijvoorbeeld kun nen door middel van eenjarige pacht overeenkomsten met de daarbij noodzakelijke beperkingen, zonder dat deze leiden tot langjarige pacht- kontrakten in de zin van de Pacht wet. Werkgelegenheids subsidies Uit het voorstel van gedeputeerde staten blijkt dat de betaling van 6 terreinmedewerkers grotendeels stoelt op een werkgelegenheidssubsi die van 220.000,—. Er is nu bekend geworden dat het rijk in het vervolg slechts voor een half manjaar geld beschikbaar zal stellen. Gs zullen over deze situatie in over leg treden met het rijk (C.R.M. en so ciale zaken en werkgelegenheid). Het kollege vindt bijvoorbeeld dat C.R.M. zijn subsidie per hectare (nu 80,—) moet verhogen, evenals de provincie dat heeft gedaan. Eén oplossing Mocht dit allemaal niet lukken dan In een eerder gesprek met het ge meentebestuur heeft de watersport vereniging laten weten interesse te hebben voor een langdurig kontrakt, minstens voor de duur van tien jaar. Dit plan is echter voorlopig van de baan, omdat de gemeente het recht in handen wil houden elk jaar een een zijdige verhoging van de pachtsom toe te passen, terwijl de watersport vereniging een vast tarief wil hand haven. Overname Een ander punt van diskussie vormt de eventuele overname van de watersportakkommodatie door de gemeente voor 100.000,-. De wa tersportvereniging vindt dit op zich een redelijk bedrag, maar aangezien de steigers en de boxen in eigen be heer zijn aangelegd wil een (groot) aantal leden niet tot verkoop over gaan. Tijdens de voorjaarsvergadering, vrijdagavond, kwam het onderwerp pachtovereenkomst uitvoerig aan de orde. Ondanks verschillende menin gen werd besloten akkoord te gaan met het voorstel tot benoeming van een kommissie van goede diensten. Voorlopig is het echter afwachten op de reaktie van de wethouders. Op de vergadering trad de voorzit ter, de heer J. H. Molenaar na elf jaar af. Hij wordt opgevolgd door de heer H. Botterweg, die zich voorheen met de gang van zaken rond het wedstrijdgebeuren bezighield. Mevrouw M. Wilkens nam als nieuw bestuurslid deze taak over. Se- kretaris, de heer G. Nijland was af tredend, maar werd herkozen. Pen ningmeester, de heer A. Bin trad na vijftien jaar af. Zijn funktie werd overgenomen door mevrouw A. Fre- riks, voorheen tweede sekretaris. Mevr. D. van Leeuwen kwam nieuw in het bestuur en gaat de funktie van tweede sekretaris vervullen. De vice- voorzitter en havenkommissaris, de heer J. Breen blijft aan, net als de heer R. Kotoun, kommissaris evene menten en de heer R. de Spirt, die de aktiviteiten in het klubhuis regelt. is er maar één oplossing: het meerde re zal moeten worden bekostigd uit het totaal-bedrag dat de provincie jaarlijks wil uitgeven voor natuur- en landschapsbescherming, namelijk 1,3 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor twee zaken: beheers- en onderhoudssubsi- dies (bijdrage Zeeuwse landschap) en de aankoop van natuurterreinen. Met andere woorden: hoe meer geld wordt uitgetrokken voor beheers kosten, hoe minder er overblijft voor de aankoop van terreinen. Provinciale staten behandelen het voorstel in hun vergadering van vrij dag 26 maart. SAN SALVADOR. De Linkse guer rillabeweging in El Salvador heeft maandag een gekoördineerde aanval gelanceerd op minstens drie voorste den en buitenwijken van de hoofd stad San Salvador. Het stadje Cuca- tancingo is volgens de radiozender van de guerrillabeweging gevallen. BEIROET. In de Libanese hoofd stad Beiroet is dinsdagochtend een auto met explosieven ontploft nabij het gebouw van de tegenwoordiging van Egypte. Volgens de eerste berich ten zouden er vier doden en ongeveer 15 gewonden zijn gevallen. DEN HAAG, 15-3. Een algemene niveauverlaging van de kinder bijslag met tien procent per 1 juli van dit jaar zal in de komende jaren een bezuiniging van 700 miljoen gulden opleveren. Indien de tarieven vanaf die datum tot 1 juli 1984 bevroren blijven levert dat nog eens 700 mil joen per jaar op. Het afhankelijk ma ken van de kinderbijslag van het in komen kan per jaar zo'n 500 tot 1000 miljoen gulden opleveren, indien de kinderaftrek niet hersteld wordt. Als dat wel gebeurt zou laatstge noemde maatregel ongeveer de helft opleveren. Dit staat in het rapport van de in terdepartementale werkgroep inven tarisatie besparingen aan het kabi net. SCHIPHOL. De KLM zal dinsdag als gevolg van de akties van de Itali aanse luchtverkeersleiders een van de twee dagelijkse retourvluchten naar Milaan en de dagelijkse retour- vlucht naar Rome moeten annuleren.. SCHIPHOL. Op Schiphol is maan dagavond laat vanuit Teheran de Iraanse vice-premier Behzad Nabavi aangekomen. Nabavi, ook minister van staat, treedt tevens op als mi nister van buitenlandse zaken. DUIVEN, 15-3. Een gesprongen hoofdwaterleiding heeft dinsdag morgen rond kwart voor vijf twee straten in het Gelderse duiven volle dig blank gezet. Door de breuk, waaruit in nog geen uur tijd duizen den lieters water stroomden, hebben volgens de waterleidingmaatschap pij Oostelijk Gelderland ongeveer zestig woningen dinsdagmorgen eni ge tijd zonder water gezeten. Vanwe ge de enorme wateroverlast in de straten moest het verkeer worden omgeleid. BORNE, 15-3. Inwoners van El- horst (gemeente Borne) hebben de Overijsselse commissaris der konin gin, mr. J. Niers, maandag tijdens diens werkbezoek aan Borne duide lijk gemaakt dat zijn geen vuil- nistortplaats in hun buurtschap dul den. Met traktoren blokkeerden zij korte tijd de toeritten van het ge meentehuis, enkele honderden zak ken met vuil werden geleegd en mr. Niers ontving een petitie. De rom mel, die zij veroorzaakten, ruimden de aktievoerders keurig op. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 17 MAART NED. I: De Kinderbios van de AVRO heeft 's middags maar liefst elf films op de haspels staan, die in twee uur tijd vertoond moeten wor den. Het avondprogramma is in han den van de NOS en dat betekent eerst Van gewest tot gewest, waarin beke ken wordt hoe Overijssel als provin cie straks wordt opgedeeld in het ge west Twente en het gewest IJssel- land. Vanuit de Achterhoek gaan we dan met de camera's naar Den Hel der, alwaar we op de Rijkswerf gaan kijken naar oud-zeemans handwerk. In de rubriek Politieke Partijen komt de PPR aan het woord, waarna we om acht uur. belanden bij het En gelse tv-spel Kate, de goede buur vrouw. Kate is zeventig jaar en onge huwd. Ondanks haar leeftijd is zij een strijdbare figuur. Zodra ze iets onrechtvaardigs signaleert in haar omgeving, trekt zij ten strijde. Ze heeft echter niet in de gaten dat door haar strijdbaar optreden veel men sen bang zijn voor haar. Een roof overval doet haar in het ziekenhuis belanden, alwaar zij ervaart wat af hankelijk zijn van anderen nu wer kelijk betekent. Zij laat het verleden herleven door haar dagboeken nu met andere ogen te lezen, maar als zij vanuit het ziekenhuis naar een ver zorgingstehuis wordt gebracht valt de wereld aldaar haar sterk tegen Na het Journaal en Den Haag vandaag neemt Studio Sport de rest van de avond in beslag met sa menvattingen van de returnwedstrij den in de kwartfinales van de ver schillende Europa-cups. NED. II: IKON start vanavond met een nieuwe zesdelige serie onder de titel De jongens van Veerman. Ron nie en Martin Veerman karnen uit een gezin, waarin het vaak niet goed zit tussen de ouders. Als de jongens bij een inbraak op school gesnapt- wórden, komt de kinderbescher ming er aan te pas. Het gezin krijgt een gezinsvoogd toegwezen, waar- 6 Het stond haar voortreffelijk, maar toen ze het in de zaak paste, zag ze moeders kritische blik. „Mankeert er wat aan? Ik vind, dat het uitstekend zit Als gegoten. En ik vind het mooi, mach tig mooi, U soms niet?" Mevrouw Post knikte. „Het staat je inderdaad keurig. Goed, trek maar uit Als je het werkelijk mooi vind, krijg je 't Voor als je op de huwelijksreis gaat" Nadat alle inkopen waren gedaan, zochten ze een restaurant op om wat uit te blazen en om wat te drinken. Ze zaten in een rustig hoekje bij het raam. Mevrouw Post dacht na en 't viel haar dochter zo op, dat ze zo zwijgzaam was. „Vind je het erg, dat ik ga trouwen, ma? Dat ik voorgoed het huis uitga?" „Welnee, kind, ik gun je graag je geluk, dat weet je weL En als jij weg bent, zal het misschien wat stiller wor den in huis, maar dat went ook weL Bovendien ga je de wereld niet uit en de stad is niet ver. Ik kom jou wel eens opzoeken en jij ons. Maar het is iets anders, wat ik je wilde vragen. Ik ben een beetje ongerust" Hannie keek haar moeder verschrikt an. „Ongerust? Waarom? Flip is hard- stikke goed voor me en we houden ontzettend veel van elkaar." „Dat geloof ik best Trouwens, dat hebben je vader en ik met eigen ogen gezien. Dacht je, dat we anders onze medewerking zouden hebben gege ven? Nee, Hannie, het is heel wat an ders. Het is... toen je zoéven in de paskamer stond, dacht ik... Hoeveel weeg je eigenlijk? Ik kan niet loskomen mee de vader het erg moeilijk heeft. Na de informatierubriek Kenmerk, het Journaal en Socutera begint de VOO haar avond met Countdown, waarin vijftig minuten Nederlandse Rock'n Rollmuziek. Speciale gast is Ton Lebbink. Daarna de Amerikaan se film uit 1978: Someone is watching me. In deze film heeft de jonge vrouw Leigh Michaels een baan gekregem bij een klein tv-station. Ze weet een mooie flat te bemachtigen, maar weet niet dat zij konstant door een telescoop-verrekijker wordt be gluurd. Er gebeuren vreemde dingen in haar flat en zij vindt een door haar zelf geschreven afscheidsbrief voor een zelfmoordpogingDe Veronica-avond wordt besloten met de informatierubriek Agenda, waar na de avond wordt besloten met de kursus Sportvissen van Teleac en het late Journaal. WOENSDAG 17 MAART NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Open schooltijd; 15.30 Kinderbios; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Telac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 Kate, de goede buurvrouw; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Stu dio Sport; 22.40 Nieuws; 22.45 Nieuws voor doven. NED. II: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal 18.59 De jongens Veerman; 19.25 Ken merk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera20.32 Countdown; 21.20 So meone is watching me; 22.55 Agenda; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 18 MAART NED. I: NCRV en de-NOS verdelen het avondprogramma op het eerste net. De NCRV begint en wel met de poppenfilm Bolke de Beer, gevolgd dóór De woord-in-beeld kwis, waarin Gerard van den Berg weer twee kop pels laat prberen om hoge punten te scoren met het formeren van Neder landse woorden uit 29 kleurrijke af- beeldingqp,. vyQnuit de Ahoy-hallen te Rotterdam voor de laatste poule- wedstrijd in de Minivoetbalshow. Voor de komende kwartfinales moet Limburg of Engeland zich zien te plaatsen. Tot slot het spelprogram- ma Wat een kunst, dat gepresenteerd wordt door Kick Stokhuyzen. Het spel staat in het teken van de Boe kenweek, het Nieuwe Rijk en de Egyptische kunst van Farao Toetan- chamon. De muzikale intermezzo's worden verzorgd door Drs. P. en Har ry Sacksioni met zijn combo. Na het Journaal en de rubriek Den Haag vandaag, brengt de NOS het pro gramma Oten hoe zit het nou met Sien?, waarin speciale aandacht voor het werk en de inzet van vrou wen om het opslaan van kernwapens in Europa tegen te gaan en uiteinde lijk te verbieden. Tot slot van de avond een ijshockeywedstrijd tussen Nederland en Roemenië in de B- groep op de wereldkampioenschap pen te Klagenfurt in Oostenrijk. NED. 11: Vaste KRO-avond en die begint dus met de Muppet-show, waarin Gladys Knight te gast is. In de negende aflevering van Dubbelpi- on is Dorien bezig met de voorberei ding van haar riskante onderneming. In Duitsland ontdekt zij een plek waar ze een tussenlanding kan ma- van de gedachte, datje wat dikker bent geworden, je ben toch niet Hannie was bij deze laatste woorden rood ge worde a „Ja? Gaat u verder, ma Wat wilde u nog meer zeggen? U maak te de zin niet af!" Er klonk dreiging in de stem van de bruid en dat bemerkte mevrouw Post terdege, zodat ze snel terugschakelde. „Niks," antwoordde ze. „Ik bedoel: je bent toch weer niet aangekomen?" Over een paar dagen trouw ik en ben ik eigen baas, dacht het meisje. Kun nen ze me thuis niet meer betuttelen, dus waarom zal ik me nu nog kwaad maken? Ma wilde natuurlijk wat an ders vragen. Zijn alle moeders van dochters zo wantrouwend? Word ik het ook, als ik later een grote dochter heb? Nog steeds nadenkend antwoordde ze: „Ik sta al jaren op m'n zelfde ge wicht, ma, zo om en nabij de honderd twintig en waar u bang voor bent is vanzelfsprekend niet zo. Eigenlijk zou ik me beledigd moeten voelen, want als het zo was, zou ik het u verteld hebben. Het komt immers later toch uit? Trou wens, Flip is er de man niet toe om zoiets te willen vóór het huwelijk. Mis schien is dat ook één van de redenen, waarom ik zoveel van hem houd. Hij is een hardstikke fijn jong." „O ja, dat ben ik volkomen met je eens," haaste mevrouw Post zich te antwoorden, „daar zijn je vader en ik van overtuigd We hadden ons geen betere schoonzoon kunnen wensen. De Hoofdzaak is, kind als jij maar gelukkig wordt" ken. Ze verstopt er een hoeveelheid brandstof voor de terugreis als zij Zdenek heeft opgehaald uit het Tsje chische plaatsje Marianske Laszne, alwaar hij een schaaktoernooi speelt en dat vlak aan de Duitse grens ligt. De aflevering van Lou Grant, raakt de journaliste Billie Newman ver zeild in een vete tussen een tweetal gangsterbendes. Lou Grant helpt haar en samen komen ze terecht in een omgeving waar geweld een le vensstijl is. De aktualiteitenrubriek Brandpunt, gevolgd door De Sulli- vans. Dave en Grace krijgen moei- lijkkedeb, daar Dave een nieuwe baan kan krijgen, maar dan moet hij wel in ploegendienst gaan werken. Ondertussen wordt Kitty voor het eerste gekust. De avond wordt beslo ten met twee religieuze programma's. Eerst Tussen Keulen en Parijs, waarin mensen praten over hun verschillend zijn in hun ge loof en vervolgens Muziek ter over denking, vanuit de Karmelietenkerk te Gent. DONDERDAG 18 MAART NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frysk Telebord; 11.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Bolke de beer; 19.10 De woord-in- beeld kwis; 19.35 Minivoertbal; 20.25 Wat 'n kunst; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Ot en hoe zit het nou met Sien?; 22.40 Stu dio Sport; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Muppets; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Brandpunt; 21.55 De Sullivans; 22.20 Tussen Keulen en Parijs; 23.10 Mu ziek te overdenking; 23.25 Nieuws. Russisch boek over Nederlandse stillevens MOSKOU, 15-3. ..Een liefhebbende houding tegenover alles wat de mens omringt ligt ten grondslag aan de stillevens van de Nederlandse meesters". Dat staat in ,,Het Neder landse Stilleven uit de zeventiende eeuw in de staatscollectie van de Hermitage", een bundel reproduk- ties van schilderijen van 46 Neder landse schilders. Er zijn er bij van Abraham van Beyeren, Willem Kalf, Pieter Claesz en Willem Heda. Het boek verscheen in een oplage van 35.000 bij de uitgeverij Beeldende Kunst" in Moskou. De inleiding schreef Jelena Fechner, een deskun dige op het gebied van kunst in de Sowjet-Unie. Zij schetst de ontwikkeling van het Nederlandse stilleven aan de hand van de collectie in het Museum de Hermitage in Leningrad. Nergens anders dan in Nederland was het schilderen van bloemen, vruchten, groenten, vogels en dieren destijds zo in zwang. ,,Deze dingen gaven een frisse betekenis aan de boeken van de Nederlandse schilders", aldus Fechner. Haar konklusie is dat de stillevens van de Nederlandse schil ders een bijzondere bladzijde vullen in de geschiedenis van de kunst. Door HENK VAN HEESWIJK „We worden het samen, ma. We zijn het aL Ons huwelijk zal enkel de conso lidatie zijn van onze wederzijdse lief de". Aan dit gesprek dacht Hannie terug toen ze het nieuwe mantelpakje aan trok. Flip zal het ongetwijfeld mooi vinden Hij staat er toch zo erg op, dat ik goed gekleed ga. Die arme ma, ze was toch wel een beetje geschrokken, toen ik haar zo koel antwoordde. De gedachte, dat Flip zoiets gewild zou hebben. Ze ging voorde spiegel staan en bekeek zichzelf Eigenlijk was het ant woord een beetje farizeïsch. Soms, als ze een potje met Flip aan het stoeien of vrijen was, begon er iets in haar warm te worden. Het was meermalen voor gekomendat ze er naar verlangde, dat Flip eens iets gek zou doen. Maar wat? Later, als ze al lang en breed thuis was en in bed lag betrapte ze er zichzelf op, dat ze naar meer verlangde, als Flip zo'n dolle bui had. Neem nou die mid dag toen we zo'n eind het bos inge- fietst waren, Flip maakte er nog een grap over Zouden we de weg terug vinden? Hou ver zijn we van de straat weg af? Het kon haar totaal niets sche len, Het was doodstil om hen heem. Geen levend wezen te bekennen. Mis schien in de bomen een paar vogels. Mogelijk een of ander bosdier, dat geschrokken uit zijn hol kijkt naar twee vreemde mensen, want mensen zijn in het bos de natuurlijke vijanden van het dier. (wordt vervolgd) MIDDELBURG, 15-3. G.S. van Zeeland hebben - als eerder gemeld - een voorstel gedaan jaarlijks 1,3 mil joen beschikbaar te stellen ter bescherming van de na tuur, het landschap en de provincie. Het voorstel van gs is gebaseerd op het rapport „Beheerskosten Zeeuwse landschap", dat de resultaten en konklusies bevat van een studie (verricht door een speciale kommissie) naar de financiële situatie en toekomst van de stichting. Uitgangspunt van de kommissie is geweest ,,een redelijk beheer in die zin dat de aanwezige waarden worden behouden".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5