Tekort aan huurwoningen aanzienlijk verminderd CJV schip „Vita Pugna" gaat varen met ouderen CDA-Statenfraktie ingelicht over Westerschouwen-problemen Principiële zaken en begrotingswijziging in aanloop agenda Verenigingsraad Beter Wonen STREEKNIEUWS Van 3 t/m 10 juli Kritiek op Emancipatiebeleid C.R.M. 4 ZIER1KZEE, 15-3. In tegenstelling tot voorgaande ja ren kon woningbouwvereniging maandagavond tijdens de vergadering van de verenigingsraad meedelen, dat het tekort aan huurwoningen op Schouwen-Duiveland in 1981 sterk is afgenomen. Het tekort bedroeg 550 wo ningen en inmiddels is dat aantal gedaald tot 375. Daar aan hebben vooral bijgedragen de 191 woningen die deze woningbouwvereniging verleden jaar bouwde. Beter Wonen is van mening dat dit jaar de meeste woningzoekenden binnen redelijke tijd aan huisvesting geholpen kunnen worden, als de aan gevraagde 175 huurwoningen inder daad kunnen worden gebouwd. In de kernen op Schouwen- Duiveland is de behoefte aan nieuw bouw nogal verminderd. In Renesse bijvoorbeeld liep dit aantal terug van 22 (1981) naar 13 (1982). In Zierik- zee werd ook gedeeltelijk in de nieuwbouwbehoefte voorzien want dit aantal is in vergelijking met ver leden jaar verminderd met bijna 100 to.t 159. De woningbouwvereniging heeft nogal wat plannen voor nieuwbouw in voorbereiding. Zierikzee-Poort- ambacht springt eruit met 50 huur woningen (vooral bejaardenwonin gen) en 42 servicewoningen aan het Kaaskenswater. Wat betreft de verbouwing/renovatie van het pand Corneliastichting, om geschikt te maken voor eventueel eenpersoons huishoudens, kon desgevraagd nog niets worden meegedeeld. Verder zullen 32 woningen worden gebouwd in het centrum van Zierik- zee en om het lijstje kompleet te ma ken: 15 huurwoningen ip Noordgou- we, 30 woningen in de gemeente Dui- veland, 11 woningen in de gemeente Middenschouwen, 16 in de gemeente Westerschoüwen en 16 huurwonin gen in de gemeente Brouwershaven. Binnenkort zullen 12 huurwonin gen worden opgeeleverd in Kerkwer- ve en in de loop van dit jaar zullen nog eens 22 woningen te Bruinisse en 14 te Burgh worden voltooid. Tijdens de vergadering werd tot nieuw bestuurslid benoemd de heer H. Coomans, die afscheidnemend bestuurslid de heer Meerman gaat opvolgen. Gemeenteraad Zierikzee ZIERIKZEE, 15-2. Op de maandag gehouden raadsver gadering wilde de heer Asma (P.v.d.A.) niet dat zijn fraktie geacht wordt een motie van de gemeente Velzen tegen plaatsing van nieuwe kernwapens „voor kennisge ving werd aangenomen". Hij wilde adhesiebetuiging. De voorzitter burgemeester Th. H. de Meester zegde een be treffende notulaire aantekening toe. De heer Jonker (P.v.d.A.) informeerde naar een z.g.n. spider met hulpstuk ken voor de brandweer. De voorzitter deelde mede, dat deze zaak onderwerp van gesprek is tussen de verschillende burgemeesters in de regio. Bouwen te Noordgouwe De in de raad van Brouwershaven al veel besproken plannen voor wo ningbouw te Noordgouwe kwamen ook tijdens de vergadering van de verenigingsraad naar voren. Voor gesteld werd grond aan te kopen om tot de bouw van 15 eengezinswonin gen (met drie slaapkamers) over te gaan. In een voorlopige begroting wor den de bouwkosten geraamd op f 1.437.305,—. De grond zal f 192.465,— bedragen, zodat Beter Wonen voorlopig een gemiddelde huurprijs voor deze woningen pre senteert van f 434,61. Bij deze berekeningen is nog geen rekening gehouden met o.a. hogere stichtingskosten, inflatie etc. De ver enigingsraad ging akkoord met dit voorstel. ZIERIKZEE Bestemmingsplan sportvelden Op de maandag gehouden vergade ring van de gemeenteraad, deelde de voorzitter, burgemeester Th. H. de Meester mede, dat van de zijde van G.S. bericht is ingekomen dat het provinciaal kollege het bestem mingsplan voor de sportvelden heeft goedgekeurd en de ingediende be zwaarschriften ongegrond heeft ver klaard. De gemeente Zierikzee is uiteraard verplicht zich te houden aan de in het plan verwerkte maatregelen, gericht op het voorkomen van overlast voor omwonenden. Verkiezingsbijeenkomst Op de verkiezingsbijeenkomst van de PvdA, maandag 22 maart in het Huis van Nassau, zijn de sprekers David van Ooijen en Paul Boersma aanwezig. Voor tijd: zie agenda. Speeltuinvereniging „Malta" Op woensdag 24 maart houdt de Speeltuinvereniging Malta'' de jaarvergadering in de Theo Thijssen- school. Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunktie kunnen zich tijdens de vergadering aanmelden; het gehe le bestuur overigens is herkiesbaar. RENESSE Oliebollenaktie Zaterdag a.s. wordt op initiatief De problematiek in Westerschoü wen betreffende de grote toeloop van rekreanten, die drukt op het draag vlak van zowel de bestuurlijke als dienstensektor, horeca, wegen en verkeer, kwam tijdens die bespre king aan de orde. Door middel van een uitgebreide toelichting van wethouder P. M. v. d. Aarsen werden deze zaken onder de aandacht van de C.D.A.-Staten- fraktie gebracht. De leden van de statenfraktie lie ten weten, dat vooral de wegenpro- blematiek in samenhang met Rijks waterstaat opgelost moet worden, maar dat deze ook de aandacht van de fraktie zal hebben, mede in ver band met de Inrichtingsschets voor de Oosterschelde. Verder deelde men mede. dat de term „alle-weer-voor- ziening" en seizoenverlenging aan de orde zullen komen in de ruimtelijke ordening. Een aantal agendapunten bestond uit begrotingswijzigingen. Een ver hoging van de bestaande post: subsi die nazorg buitengewoon lager on derwijs bedraagt 584,46 (1981); voor 1982 bedraagt die verhogingspost 1.238,74. Haven Een andere begrotingswijziging be trof een scala van uitvoerende akti- viteiten rond de haven, waartoe per saldo toe te voegen aan de post „On voorzien" een bedrag van 11.387,71. Een wijziging tarieven in de „Tarie ven beschikking Liggelden Zierikzee 1982" ging onder de hamer door. van bakker Wim Janse in Renesse een oliebollenaktie gehouden ten ba te van het fonds van de „Stichting In terieur Dorpshuis Renesse". Bakker Janse tekent voor het bakken van de oliebollen; de verkoop zal georgani seerd worden door komitéleden van de stichting. Vanaf half negen hoopt men de oliebollen huis aan huis te koop aan te fciieden. Jaarfeest C.J.V. De Schakel Zaterdag 20 maart viert de CJV „De Schakel" te Renesse in het dorpshuis van Renesse het jaarfeest. Het gehele programma is gebouwd rond het gegeven „bruiloft vieren". Het belooft een gezellig afwisselend programma te worden waarvoor, ie der die belangstelling heeft is uitge nodigd. De toegang is gratis. ELLEMEET Afd. Plattelandsvrouwenbond Donderdagavond om acht uur orga niseert de Nederlandse Bond van Tijdens de bijeenkomst 's avonds in de Chr. Scholengemeenschap te Zierikzee kwam een vraag betreffen de de emancipatie aan de orde. Van uit de zaal werd geïnformeerd hoe het komt, dat de huidige staatssekre- taris voor emancipatiezaken (me vrouw Hedy d'Acona) afziet van een provinciaal emancipatiebureau en de zaken nu op regionaal niveau wil gaan regelen. C.D.A.-Statenlid mevrouw H. Remijn-de Badts - 12e op de lijst voor de komende statenverkiezingen - uit te in dit verband kritiek op het be leid van C.R.M. „C.R.M. laat, met voorbij gaan van de provinciale struktuur. emancipatiegelden 300.000,—) toevloeien aan een op te richten stichting, die vooral regio naal en op gemeentelijk vlak gaat werken". Zi^had bezwaar tegen het feit, dat De besprekingen met „De Maas" ter zake zijn rond, met de W.S.V. „Zierikzee" zijn de onderhandelin gen nog niet afgesloten. De heren v. d. Wekken (P.v.d.A.) en Geleijnse (V.V.D.) hadden hierover opmerkin gen gemaakt c.q. vragen gesteld. Bij begrotingswijzigingen wordt geregeld een eenmalige bijdrage aan het C.A.Z.W. ad 20.607,11. De hoop werd uitgesproken dat dit (verho- gings) bedrag voldoende zal zijn, maar bet is nog-ni^t een ^b,- solute stre.ep pnderde na- financiering van dit instituut kan ge zet. Volgens de voorzitter zit' er! toch nog een meevaller in van 10.000, Gerekend was op aanbetaling van 25.000,—; het werd 15.000,—; Sociale Dienst Bij begrotingswijziging wordt de post „onvoorzien" voor de uitkering aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland verhoogd met 7.281,75. Plattelandsvrouwen afdeling Noord- welle en omstreken een bijeenkomst in ,,'t Durpsuus" te Ellemeet. Op de ze bijeenkomst zal de heer Hertgens een praatje houden op het thema: „Hoe houden we bloemen en planten in en om ons huis gezond?" Dinsdagmidag 23 maart organi seert de vereniging een exkursie naar de orchideeënkassen van de heer L. J. A. Klompe te Dreischor. SCHARENDIJKE Opbrengst reumakollekte De vorige week gehouden kollekte voor het reuma fonds in Scharendij- ke, Ellemeet, Eikerzee en Looperska- pelle heeft 642,25 opgebracht. Een de aanvankelijke steunfunktie, een taak van de provincie, op deze wijze zal worden verbrokkeld. Door het la ten toevloeien van emancipatiegel den naar de gemeenten zal volgens haar sprake zijn van verkapt uitvoe rend werk, voornamelijk ten behoe ve van het zogenaamde nieuwe vrou wenwerk. Zij achtte dat een on gunstige situatie voor het traditione le vrouwenwerk, dat hoofdzakelijk provinciaal gestruktureerd is. Steun Emancipatiewerksters, werkzaam vanuit een provinciale steunfunktie zouden volgens haar juist steun kun nen verlenen bij het verkrijgen van zo'n provinciale struktuur voor het nieuwe vrouwenwerk. De emancipaticsubsidie zal gedu rende drie jaar worden verstrekt. Mevrouw Remijn was, desgevraagd, van mening dat de gemeenten daar door wederom worden opgezadeld met de plicht een dan verworven recht te handhaven. „Een zelfde fout als die met het welzijnsbeleid werd gemaakt", al dus het C.D.A.-statcnlid. woord van dank aan gevers/geef sters is zeker op zijn plaats. BROUWERSHAVEN Afd. Plattelandsvrouwenbond De afdeling Brouwershaven van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen vergadert op dinsdag 23 maart in het Tonnenmagazijn. Mevr. drs. G. H. Vleugels Schutter-Spit spreekt over het onderwerp: „De vier levensfasen van de vrouw". KERKWERVE/NOORDGOUWE Muzikanten gezocht De muziekvereniging Con-Amore uit Noordgouwe zoekt nog enige mu zikanten en tamboers. Ook mensen uit Kerkwerve zijn hartelijk wel kom. De vereniging is in het bezit van in strumenten en trommels, dus ook leerlingen zijn welkom. Tevens kan men - om het slagwerk uit te breiden - iemand gebruiken voor het bespelen van de grote trom of iemand die daarvoor opgeleid wil worden. Men kan zich melden of inlichtingen ver krijgen bij: H. B. Lokerse, Brouwe rijstraat 12, Noordgouwe, tel. 01112- 1585 of mevrouw A. de Regt-van De raad besloot tot aankoop van de woning Verrenieuwstraat 3, met bij behorend pakhuis Maarstraat 8 van mevrouw M. Regoort-Beije en de heer P. Regoort (Purmerend) ad 70.000,De heer Groen informeer de naar de financiering. Die komt - volgens mededeling van de voorzit ter - op de volgende vergadering aan de orde. EINDHOVEN. De PTT-telefooncel- len in Oost-Brabant worden de laatste vier weken systematisch leeg geroofd. ETTEN-LEUR. De ondernemings raad van het glaswolverwerkend be drijf Isover in Etten-Leur heeft in een brief aan de vaste kamerkom missie van ekonomische zaken zijn vrees uitgesproken over het voortbe staan van het bedrijf. Tegen een speciaal tarief organi seert het C.J.V. in de week van 3 tot en met 10 juli een vaarvakantie voor ouderen met het eigen schip de „Vita Pugna". Het C.J.V. neemt met een groep vrijwilligers de gehele verzor ging van die week op zich. C.J.V .-voorzitter de heer D. B. Schot vertelt, dat gekozen is voor een rustige vaarroute, zodat men geen angst voor zeeziekte behoeft te heb ben. Het schip vertrekt zaterdag 3 juli uit Zierikzee en vaart dan naar Wil lemstad waar de zondag wordt door gebracht. Vervolgens vaart de „Vita Pugna" naar Gouda, Aalsmeer, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Delft en vervolgens terug naar Zierikzee op zaterdag 10 juli. De C.J.V.-vrijwilligers hopen hun Maanen, Schoolstraat 6, Kerkwerve, tel.: 01110-4489. KERKWERVE Kollekte Simavi Deze week houdt „Simavi" haar landelijke inzamelingsaktie, waar voor ook in Kerkwerve wordt gekol- lekteerd. Simavi steunt heel veel soorten projekten in 34 ontwikke lingslanden. Het heeft geen subsidies van overheden en is dus volledig op steun van de bevolking aangewezen. Daarom: stel Simavi in staat dit werk voort te zetten. KAPELLE Auto's in de sloot Maandagochtend omstreeks 8.30 uur belandden twee auto's in de sloot langs rijksweg 18 bij Kapelle. Me vrouw A. v. d. O.-M. uit Kapelle, rij den op rijksweg 18, wilde de Zwane- burgweg rechts inslaan en zou daar bij geen voorrang verleend hebben aan de op de parallelweg rijdende A. J. B. uit Goes. Een aanrijding was het gevolg, waarbij beide auto's in de sloot raakten. De materiële schade was groot; Jan de Jonge ontfermde zich over de auto's. Persoonlijk letsel deed zich niet voor. NIEUWERKERK Slooppanden Burg. Bouwmanstraat De twee houten panden aan de bur gemeester Bouwmanstraat zij in slo pershanden gevallen. De grote ge bouwen zijn eertijds gezet en in ge bruik genomen door de toenmalige textielfabriek „Eloi" uit Roosen daal. Vervolgens kreeg de firma M. C. Doeleman uit Zierikzee de panden in handen, voor grossierswerkzaam heden in snoepgoed en wijnen. De Koninklijke „Zeelandia" nam bij beëindiging van de grossierderij de panden in gebruik. De vrijkomende grond is aangekocht door de firma M. Mol. NIEUWERKERK Kollekte De kollekte voor het Rheumafonds heeft in Nieuwerkerk het bedrag van 1265,- opgebracht. De kollektanten en gevers wordt dank gezegd. SIRJANSLAND Verkoping De vrouwenvereniging Tryfosa or- gasten aan boord te gaan verwennen met smakelijke maaltijden en hen te adviseren en te begeleiden bij een be zoek aan de wal. Aan deze reis kunnen maximaal 25 passagiers deelnemen. De heer Schot laat echter nu reeds weten, dat - in dien de belangstelling daartoe aan leiding geeft - de mogelijkheid bestaat, dat een tweede vaarvakan tie wordt georganiseerd. Hij is er van overtuigd, dat voor dergelijke reizen binnen de C.J.V.-gelederen altijd vrijwilligers te vinden zullen zijn. Met medewerking van de funktio- naris van de Stichting Welzijn Oude ren, de heer R. v. d. Weide zal be kendheid worden gegeven aan dit C.J.V.-initiatief bij de diverse bejaarden-groeperingen ganiseert voor zaterdag 20 maart een verkoping in het verenigingsgebouw te Sirjansland. Deze zal worden ge opend door de plaatselijke predikant ds. Chr. van der Valk. Diverse arti kelen worden aangeboden zoals, handwerk poppen (in klederdracht), tafellakens, boeken, eigen gebakken boterkoeken etc. Iedereen is harte lijk welkom. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Spulletjes voor rommelmarkt Het ophalen van oude spulletjes voor het houden van een rommel markt, door de leden van de muziek vereniging „Oosterlands Fanfare" en drumband op zaterdag 13 maart j.l. is weer een sukses geworden. Het resultaat was een volle wagenvracht. Het bestuur van de muziekvereni ging dankt de burgerij dan ook harte lijk voor de medewerking en beveelt zich beleefd aan voor een volgende maal. Men heeft n.l. het voornemen nog tweemaal rond te komen voor oude spullen. Wie met het oog op de komende voorjaarsschoonmaak weer wat heeft op te ruimen kan dit dan alvast apart leggen. De „muziekmannen" willen het weer graag ophalen. Na mens het bestuur van „Oosterlands Fanfare" bij voorbaat dank. BRUINISSE Bazar „De Nagtegaal" Vrijdag 19 en zaterdag 20 maart houdt de vogelvereniging „De Nagte gaal" uit Bruinisse een grote bazar in het Ned. Hervormd Verenigingsge bouw. Naast het rad van avontuur, een ballengooistand en andere leuke at tributen waar mooie prijzen en leuke surprises mee zijn te winnen staat er ook een schiettent. De schutter die over de twee dagen de meeste punten bij elkaar schiet mag de nieuwe buks behouden. De bazar wordt gehouden om de kosten te dekken die de ver eniging moet maken om aan de standdaardeisen van het materiaal te voldoen die de N.B.V.V. stelt. Voor tijd: zie agenda. UTRECHT. Bos Kalis Westminster Construction heeft bij het Geweste lijk Arbeidsbureau in Dordrecht het kollektief ontslag gemeld voor 85 van de 630 personeelsleden. AMSTERDAM. De Kunstenbond FNV heeft een werkgroep Popmu ziek ingesteld, die aktiviteiten ont plooit specifiek voor de behartiging van de belangen van de popmusicus. De voorzitter van het C.J.V. wijst erop, dat mensen, die twijfelen aan de hoedanigheid van de „Vita Pugna" zich - ter geruststelling - in verbinding kunnen stellen met ha venmeester J. P. Schot, Hoofdpoort straat 49, tel (01110)-4716, tevens se- kretaris van de „Vita Pugna". Bij hem kan men overigens ook terecht i voor nader inlichtingen of opgave van deelname. Aan de wal De voorzitter deelte verder nog me de, dat zich onder de C.J.V. vrijwilli gers uiteraard ook enkele verpleeg kundigen bevinden. Tijdens deze vaarvakantie zal volop gelegenheid worden geboden aan waal te gaan. Men stelt zich voor maximaal vijf uur per dag te varen. Het C.J.V. bestuur hoopt op deze wijze een extra tintje te geven aan het tienjarig kontakt tussen C.J.V.- jeugd en bejaarden. In de loop der tijd groeide dit kontakt uit tot een feestelijke gebeurtenis, elk jaar tij-, dens eenzaterdag in september op het C.J.V.-kamp te. Renesse. ZIERIKZEE. Het C.J.V. schip „Vitfl Pugnahoudt van 3 tot en met 10 juli een vaarvakantie met ouderen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WESTERSCHOÜWEN/ZIERIKZEE, 15-3. De C.D.A.- Statenfraktie bracht, zoals bekend, vorige week een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland. In de middag uren vond ondermeer een bespreking plaats op het ge meentehuis te Haamstede met het kollege van b. en w. van Westerschoüwen. ZIERIKZEE, 15-3. Op de bejaardendag in oktober vo rig jaar, heeft het bestuur van de C.J.V. „Samen Verder" reeds toegezegd in 1982 wat extra's te gaan doen ter gele genheid van het tienjarig kontakt tussen het C.J.V. en de ouderen. Deze toezegging heeft inmiddels konkrete vor men gekregen. k y

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4