O.L.S. BINNEN DE VESTE GAAT NAAR RAAMSTRAAT Zeezeiler Pleun laat niets van zich horen Marion Kooman wint de zeiltocht mét Eendracht Nieuwe politiepost wordt aan „De Putmeet,, gebouwd „Schoolstrijd" in Zierikzeese raad ARA, WAAR KAN IK JE VINDEN? Ontvangstkomité weet geen raad STREEKNIEUWS Jaarlijkse Slavenkas aktie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 16 maart 1982 Nr. 23082 3 ZIERIKZEE, 15-3. „Het alternatief is blijven zitten in een noodschool, terwijl er geen uitzicht is op verbete ring. Dat vind ik niet in het belang van het onderwijs". Met deze woorden rondde de wethouder van onderwijs de heer C. Bij de Vaate (CDA) de zeer uitgebreide diskus- sie in de Zierikzeese gemeenteraad maandagavond af be treffende het voorstel tot verplaatsing van de openbare lagere school „Binnen de Veste" naar de Raamstraat. Met acht tegen vier stemmen (de P.v.d.A.-fraktie, de heer R. Sayers was niet aanwezig) werd dit voorstel tenslotte aangenomen. Het plan de in in de nabije toekomst vrijkomende J. W. v. d. Doelschool in de Raamstraat aan te wijzen als definitieve huisvesting voor de openbare la gere school „Binnen de Veste", nu gevestigd in een semi-permanent gebouw aan de dr. Basterstraat, stuitte zoals bekend bij schoolraad, Vereniging voor Openbaar Onderwijs, onderwijsteam en ouderkommissie op bezwaren. Van de zijde van deze groeperingen bestond maandagavond grote belangstelling voor het raadsbesluit dat aan deze kwestie werd gewijd. De raadszaal bleek zelfs niet toereikend voor de opvang van zo'n omvangrijke publieke be langstelling. De overvolle publieke tribune bleek overigens zeer stimulerend te werken op de raadsleden, die in hun betogen vele registers opentrokken en tot ver in de historie doken om het gemeentelijk onderwijsbeleid weer eens te belichten. De heer H. Asma (P.v.d.A.) ver weet het kollege met haar voorstel dwars in te gaan tegen de wensen van de mensen in het openbaar onder wijs. Hij zei altijd al gewaarschuwd te hebben voor de bouw van een Prot. Chr. school in Poortambacht. „Bin nen de Veste dreigt nu de sluitpost op de begroting van die Prot. Chr. School te worden", aldus Asma. Voorwaarden De heer J. J. Geleijnse (WD) liet weten het in principe eens te zijn met het kollegevoorstel, ondanks de be zwaren van genoemde groeperingen in het openbaar onderwijs. De V.V.D.-woordvoerder was van me ning, dat het onderwijskundig be lang en financiële redenen bij dit voorstel een belangrijke rol speel den. Hij achtte het onjuist te blijven pleiten voor nieuwbouw van „Bin nen de Veste" aan de Baden Powell- weg, zoals destijds werd besloten. „Dan kun je nog wel tien a vijftien jaar wachten", vreesde de heer Ge leijnse. Hij wilde wel enkeie ontbin dende voorwaarden aan het voorstel toevoegen. Zo pleitte hij voor spoe dig overleg met het bestuur van de Nutskleuterschool betreffende' inte gratie met „Binnen de Veste" in het gefcouw aan de Raamstraat. Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. •Holty* njode Ook voor hoeden en shawls Oam 15-19. Zierikzee TeletoonOniO 2816 In tweede instantie voegde hij daar nog aan toe er van overtuigd te zijn, dat het bestuur van de Nutskleuter school best over die verhuizing zal willen onderhandelen, ondanks eer der geuite afwijzingen. Verder drong de heer Ge^ijnse er op aan, dat het onderwijsteam van „Binnen de Veste" nauw betrokken zal worden bij de aanpassing van het Raamstraatgebouw tot een geïnte greerde basisschool. Er was naar zijn mening dan ook beslist geen sprake van het opschepen van „een afdan kertje". Wederom in tweede instan tie liet de heer Geleijnse weten over tuigd te zijn van het feit, dat het schoolgebouw aan de Raamstraat volledig aangepast zal kunnen wor den. „Naar ratio" De heer L. S. P. van Velthoven (CDA) liet op voorhand weten een beslissing „naar ratio" en niet „naar emoties" te zullen nemen. Hij greep in zijn betoog terug op de wet op het basisonderwijs en op de wet beheer sing huisvestingsvoorzieningen. Ver der verwees hij naar de jurispruden tie (zelfs teruggaand tot 1928) aange vend dat gemeenten verplicht geacht worden beschikbare goede schoolge bouwen aan te bieden alvorens tot nieuwbouw te besluiten. De heer Van Velthoven informeerde verder naar de kontakten met het-ministerie vstft »V» onderwijs en wetenschappen "en met het bestuur van de Nutskleuter- school. De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) herinnerde aan eerder geno men raadsbesluiten op onderwijs kundig gebied. Besluiten, die door het huidige voorstel worden door kruist. Hij achtte het echter een ver standige zaak op grond van gewijzig de situaties de besluiten op tijd bij te stellen. Het feit, dat het Chr. onderwijs over goede gebouwen beschikt schreef hij toe aan het steeds de hand aan de ploeg houden van het Chr. schoolbestuur. Ook de heer J. Groen (P.v.d.A.) had er oude raadsbesluiten en notulen op nageslagen. Hij ging terug tot 1972 toen het principebesluit tot de bouw van een Prot. Chr. School in Poort ambacht werd genomen. Met dit overzicht wilde hij onder meer aanto nen, dat het openbaar onderwijs in het verleden best bereid was tot on derhandelen. de Raamstraat en Binnen de Veste te huisvesten in het gebouw van de Ka tholieke Willibrordusschool. „Dat ging niet door omdat het bijzonder onderwijs er niets voor voelde", al dus de heer Groen. De heer Van Velt hoven antwoordde daar in tweede in stantie op, dat de daling van het leer lingenaantal in die tijd nog niet zo speelde, omdat volgens hem „in de periode 1975-1978 de pilkultuur nog niet zo was doorgedrongen bij jong gehuwden". De heer Groen konstateerde in zijn betoog verder een reuze zwaai van de V.V.D.-fraktie, die destijds naar vo ren bracht dat bouw van een Prot. Chr. School in Poortambacht nooit ten kosten zou mogen gaan van het openbaar onderwijs. Evenals zijn fraktiegenoot de heer Asma adviseerde hij het kollege het voorstel tot verplaatsing van „Bin nen de Veste" naar de Raamstraat te rug te nemen. De wethouder van onderwijs de heer Bij de Vaate spitste zijn ant woord toe op het feit, dat er geen werkelijk alternatief bestaat voor deze openbare lagere school. „Aan de Baden Powellweg komt geen nieuwe school", kon hij met grote stelligheid meedelen. Eerdere besluiten daartoe waren volgens hem op cijfers in het verleden gebaseerd. De huidige leer lingenaantallen wijzen uit, dat het ministerie op grond van die cijfers geen toestemming voor nieuwbouw zal verlenen. De wethouder vreesde zelfs voor „opdeling" van Binnen de Veste als de huidige trend van een dalend leerlingenaantal zich voort zet. „Er komen zo weinig kinderen, maar daar kan ik ook verder niet aan helpen", aldus de wethouder, die met deze opmerking wat hilariteit ver wekte. Nutskleuterschool De heer Bij de Vaate verwachtte verder, dat het bestuur van de Nuts kleuterschool wel „voor rede vat baar" zal zijn als de raad voorliggend principebesluit zou hebben genomen. Pas dan zou hij nader kontakt opne men met betrokken bestuur. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester zei het verzet van de zijde van het openbaar onderwijs te gen de plannen van het kollege niet zo goed te kunnen begrijpen. „Het is wonderlijk, dat men volhoudt, dat aan de Baden Powellweg ooit nog ge bouwd zou kunnen worden", aldus de voorzitter. Een schorsing van de vergadering van een kwartie^bleek geen veran dering in de eerder ingenomen stand punten te hebben gebracht. Groot deel van de diskussie werd tijdens de tweede ronde dan ook gewijd aan het over en weer verwijten maken van het maken van ommezwaaien. De heer Asma toonde zich verbaasd over de mededeling van wethouder Bij de Vaate dat het ministerie toestemming zal verlenen voor de bouw van twee noodlokalen bij de nieuwe Prot. Chr. School in Poort ambacht. „Dat had ik graag zwart - op-wit gezien, want ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Den Haag pas toestemming voor de bouw van die twee lokalen zal verlenen als de raad het principebesluit tot ver plaatsing van „Binnen de Veste" heeft genomen", aldus de heer Asma. Vroeger plan Zo herinnerde hij aan het plan, Ka tholieke School te verplaatsen naar Belang De heer Groen toonde zich geïrri teerd over de deze avond vaak gebe zigde term „in het belang van het openbaar onderwijs". Hij was van mening, dat het openbaar onderwijs zelf het beste weet wat het eigen be lang is en konstateerde, dat de plan nen van het kollege daar dwars tegen in gaan. „Spreek gewoon eerlijk over ZIERIKZEE, 16-3. Pleun van der Lugt, die zeilend, solo de wereld rondt, heeft al enkele weken niets van zich la ten horen. Een defekte dynamo is er de oorzaak van, dat geen energie kan worden opgewekt voor radiokontakt met zijn sponsor „De Zeeuwse Stromen" en de TROS, maar men hand verwacht dat hij via de marifoon kon- takt zou opnemen met passerende schepen, die op hun beurt zijn berichten weer konden doorgeven - via radio Scheveningen - aan de mensen op de wal. Dit is echter niet gebeurd. Inmiddels is al een groots plan op gesteld voor een feestelijk ontvangst in de haven van Zierikzee. Maar de genen die dit alles organiseren (o.a. ZOC en wsv Zierikzee) zijn in een bij zonder moeilijk parket beland, want momenteel kan slechts bij benade ring worden vastgesteld wanneer Pleun de haven binnenzeilt. Radio/t.v. De TROS is van plan zowel op tele visie als op radio aandacht aan dit gebeuren te schenken, maar zou in verband met andere belangrijke eve nementen zoals de nationale fietsdag wel graag willen weten of dit alles 1 mei gebeurt of een week later. Maar niemand weet iets, en dat is voor de organisatoren vrij lastig omdat te vens artiesten en prominente sport lui in het ontvangstprogramma zijn opgenomen. Reden tot ongerustheid bestaat er echter niet. De zeezeiler beschikt na melijk nog over een kleine voorraad energie, die hij alleen aanspreekt in geval van nood. Zou er iets niet in or de zijn, dan had hij dat allang laten weten. Dan komt bij menigeen nog de ge dachte op dat de zeiler misschien wel net zo de haven van Zierikzee komt binnenvaren als de manier waarop hij destijds (augustus 1981) wilde ver trekken. n.I. „ales een dief in de het belang van de gemeente", aldus de heer Groen. Tijdig bijstellen van de plannen was naar zijn mening reeds noodzakelijk geweest toen het ministerie de circulaire verspreidde in het kader van de „Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen ko-lo". „Toen hadden we tegen het Chr. Onderwijs moeten zeggen: „als je geen lokalen nodig hebt, moet je ze niet bouwen", aldus de P.v.d.A.- woordvoerder. Het raadsvoorstel tot huisvesting van „Binnen de Veste" in het leegko mende schoolgebouw in de Raamstraat werd tenslotte in stem ming gebracht en zoals gezegd, met de stemmen van de vier aanwezige P.v.d.A.-raadsleden tegen, door de raad aangenomen. Agrarische Commissie Aid. Zeeland Plattelandsvrouwenbond In het dorpshuis „De Haestinghe" te Sint Maartensdijk wordt een stu diedag gehouden van de Agrarische Commissie, afdeling Zeeland van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen. Onderwerp is „Ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden voor het agrarisch gezin". Inleidingen worden gehouden door ir. M. Sanders, sekre- taris van de Provinciale Raad voor de bedrijfsontwikkeling van de Landbouw in Zeeland en ing. J. Mar- kusse, sociaal-ekonomisch voorlich ter bij de Z.L.M. Na de vergadering wordt een exkursie gemaakt naar de Philipsdam. (Vergadering: 9.45 uur). ZIERIKZEE Reuma-kollekte De reuma-kollekte heeft dit jaar de mooie som opgebracht van 3667, 50. Het bestuur van het Nationaal Reu mafonds wil hartelijk dank zeggen voor de goede gaven en betrekt in die dank de kollektrices en de burgerij voor de betoonde gulheid. Ouderavond J. L. de Jongeschool Op vrijdag 19 maart wordt in het Hervormd Verenigingsgebouw een ouderavond gehouden van de J. L. de Jongeschool. De opening wordt verzorgd door Raad Middenschouwen MIDDENSCHOUWEN, 16-3. De rijkspolitie te Scha- rendijke beschikte in het verleden steeds over een aange bouwde kantoorruimte aan de woning van de postkom- mandant. Wegens gezinsuitbreiding kan echter niet meer over deze ruimte worden beschikt en daarom zal waarschijnlijk een politiepost worden gebouwd aan de gemeenschapsruimte de Putmeet. Voor het gereed maken van bestek, tekeningen, berekeningen, opmeting e.d. stelt het kollege de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van 10.000,—. Dit punt zal tijdens de raadsvergadering van 25 maart aan de orde komen. De postkommandant beschikt over te weinig ruimte om zijn werk te kunnen uitvoeren. Ook het publiek heeft geen ontmoetingspunt meer met de plaatselijke politie. Daarom werd besloten een politiepost te bou wen in het centrum van de kern Scha- rendijke, aan het gebouw De Put meet. Tevens zal, als de plannen wor den goedgekeurd door de Rijksge bouwendienst, de berging in de Put meet worden uitgebreid. Aardgas in Looperskapelle De N.V. P.Z.E.M. heeft - als gevolg van positieve bedrijfsresultaten - besloten voorbereidingen te treffen voor aansluiting van onrendabele ge bieden op het aardgasnet. Dit betreft o.a. het gebied Ringdijk en de Kapel- leweg met zijwegen te Looperskapel le waar 34 woningen en 10 zomerwo ningen op het aardgasnet zouden kunnen worden aangelegd. Het ener giebedrijf zal 50 van de onrendabe le kosten van elke permanente wo ning voor haar rekening nemen (tot een maximum van 1000,—). Het resterende deel zal moeten worden betaald door de bewoners of met een gemeentelijke bijdrage. ds. B. Oosterbroek, waarna het schoolkoor zich laat horen. Verder: Liedjes uit de oude doos en „Wat ik worden wil". Na een gymnastiek- nummer volgt de pauze. Nadien het stuk: „Morgen op tijd, of anders Burgemeester en wethouders stel len voor een bijdrage in de kosten te verlenen van max. 600,— voorzover de aansluitingskosten de 1000, overschrijden. Subsidies Verder stelt het kollege voor een subsidie te verlenen van 100,— aan de kursus weven en appliqueren en een eenmalige bijdrage van 100,— te verstrekken voor de sportdag Ro de Kruis Ziekenhuis Rijkspolitie. De sluiting wordt verzorgd door de voorzitter van de Ouderkommissie, de heer A. J. de Ruiter. Vergadering Afd. D'66 Op donderdag 18 maart houdt D'66 (afd. Schouwen-Duiveland) een open bare verkiezingsbijeenkomst in het U VV-gebou w (Kerkhof ZZ) te Zierik zee. Spreekster kan worden be luisterd Jopie Boogerd-Quaak, frac tievoorzitster van de Statenfraktie van D'66 in Zeeland. De komende statenverkiezingen zullen van zelfsprekend het hoofdthema van de avond vormen. Er zal gelegenheid tot diskussie zijn. Voor tijd: zie agenda. Vereniging Technische School Op maandag 29 maart wordt in de kantine van het schoolgebouw de al gemene ledenvergadering gehouden van de Vereniging Technische School voor Schouwen-Duiveland. Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Bestuursverkiezing is noodzakelijk door aftreden van de heren W. den Boer en H. J. Doele- man, die beiden herkiesbaar zijn. rf 'I b »ill b 1 r. ZIERIKZEE, 15-3. Marion Kooman uit de Zand- kreekstraat te Zierikzee wacht een buitenkansje. Maan dagmiddag werd in het stadhuis door burgemeester Th. H. de Meester bekend gemaakt dat zij - na loting - in aan merking komt voor een tocht met het zeilend zeeschip „De Eendracht", waarvoor de Slavenkas jaarlijks een bedrag beschikbaar stelt. Het is dit jaar al weer de zevende maal dat de Slavenkas een kooi beschik baar stelt op dit zeilschip. Het enige wat jonge mensen - tussen 16 en 26 - moe ten doen om hierop kans te maken, is zich opgeven. Slechts 13 jongelui schre ven zich hiervoor in. Welke tocht Marion, die momen teel aan de Hogere Agrarische School studeert, met dit schip gaat maken, is nog niet bekend, maar wel staat vast dat zij na afloop bij de Slaven kas een verslag inlevert over haar trip. In zijn korte speech haalde de bur gemeester even het verslag aan van de winnaar van verleden jaar, Frank Schoof, die buitengewoon enthousi ast was over de zeiltocht. In de nabe schouwing van zijn verslag stond dat hij de reis als één van zijn meest avontuurlijke vakanties had erva ren. Positieve ervaring De burgemeester lichtte toe dat hij zelf zeer nauw betrokken is geweest bij het tot stand komen van de Een dracht. „Ik weet een beetje wat het betekent, het leven aan boord van een zeilschip. Het kan, vooral voor jonge mensen, een zeer positieve er varing zijn met dit zeilschip kennis te maken, ook al is het niet de bedoe ling de tocht als ervaren zeiler te beëindigen. Het belangrijkste is ei genlijk wel de samenwerking aan boord, tussen jonge mensen uit alle lagen van de bevolking, de onderlin ge kameraadschap, ook onder slechte weersomstandigheden" De burgemeester sprak de hoop uit eens het zeilend zeeschip in de haven van Zierikzee te mogen ontvangen. Ontstaan Vervolgens sprak sekretaris/boek- houder van de Slavenkas, de heer J. C. van Beveren, die het één en ander vertelde over het onstaan van de Sla venkas. Deze werd door de raad van Zierik zee in 1735 in het leven geroepen en had vooral als doel in gevangen geno men Zierikzeese zeelui vrij te kopen. De zeelui moesten voor dit doel wel enkele procenten van hun gage aan de gemeente afstaan, omdat de Zie rikzeese gemeente dit alleen finan cieel niet kon opbrengen. Het takenpakket van de Slavenkas bestaat tegenwoordig o.a. uit: het subsidiëren van Zierikzeese instel lingen, het kopen van historisch ma teriaal dat betrekking heeft op Zie rikzee en natuurlijk het beschikbaar stellen van een bedrag (dit jaar van 1500,-) voor een kooi in de Een dracht. nacht". Maar dat wordt door pers- kontaktman Kees Dogger onmiddel lijk van de hand gewezen. „Voor zijn vertrek moest Pleun zijn solo-tocht nog waarmaken en daarom wilde hij toen weinig publiciteit geven aan zijn plan. Rol publiciteit Omdat hij het financieel alleen niet kon redden, had hij een sponsor no dig, waarbij tevens een goede publi citeit een enorme rol speelde. Nu hij het bijna heeft gepresteerd (Pleun be vindt zich op de Atlantische Oceaan ter hoogte van de evenaar) zal hij aandacht van o.a. media en vele an dere belangstellenden niet schuwen. Integendeel!" Kontakt zoeken Naar alle Nederlandse rederijen werden inmiddels brieven gestuurd met daarin de vraag of kontakt opge nomen kan worden met „zeilschip De Zeeuwse Stromen" als een vracht schip zich in zijn buurt bevindt. En kele schepen hebben dit al gepro beerd - via marifoon - maar als Pleun van der Lugt zijn radio niet heeft aanstaan en dus niet uitluistert, heeft dit geen enkele zin. Volgens oorspronkelijke planning wordt de zeezeiler 1 mei „thuis" ver wacht. ZIERIKZEE. De gratis zeereis met „De Eendracht" beschikbaar gesteld door de Slavenkas, werd dit jaar gewonnen door Marion Kooman. Zij was echter af wezig en haar ouders namen de felicitaties van burgemeester Th. li. de Meester (r) en de heer Van Beveren in ontuangst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3