GRAFICI VERDER; DE DAGBLADEN IN NOOD; LICHTJE IN DE METAAL Yan Agt: voorjaarsnota moet binnen vijf weken af SS-20 deurloo ANDER LAND De stakingsakties Politiek rukje naar rechts in Frankrijk Kind dood in Noord-Ierland Benzineprijs 5 cent omlaag De kwestie van de „ontkoppeling' LAATSTE NIEUWS Eenzijdig moratorium Kabinet moet niet vallen Van Agt en de Voorjaarsnota Ziekteverzuim in 1981 AGENDA onderhoudsmiddel leren meubelen (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE STAD 2 Suriname hoort niet thuis in het te rubriceren rijtje van de „Ver van mijn bed"-show, want tienduizenden mensen uit dat land vertoeven onder ons en door de eeuwenlange betrek kingen met Nederland is Suriname op zich al een „ander land' als vele andere. Ook de ontwikkelingshulp aan dat land steekt ver uit boven het geen staten in de Derde Wereld ont vangen. Het was de financiële begeleiding van de zelfstandigwording van Suri name en Nederland deed destijds op zich royale toezegging. Nederland is derhalve op direkter wijze betrok ken bij het recente gebeuren in Suri name. Het gaat ons veel meer aan dan wie ook buiten de eigen grenzen van dit multiraciale land. Gelijktij dig kan daarbij aangetekend wor den, dat de zaken ginds niet zo opval lend goed gaan. Specimen van een in groei gezette on-Surinaamse samen leving is de wrede dood van de oppo sant Hawker. Als Suriname zich wat zijn dood betreft, beroept op de op dat moment heersende oorlogstoestand, dan had Hawker minstens als krijgsgevange ne behandeld dienen te worden. Blijk van rechtsstaat ware ook ge weest als hij een eerlijk proces had gekregen. Zijn standrechterlijke exe- kutie is een gruweldaad. Ook ande ren betrokken bij de coup, zal wel licht geen beter lot wachten, als zij in handen van het militair gezag vallen. Zo triest en „Zuid-Amerikaans" is Suriname dus blijkbaar al geworden. In de naaste toekomst speelt wel licht de vraag, of - gegeven de om standigheden - de ekonomische hulp aan Suriname door Nederland wel moet worden voortgezet. Te hopen is dat wel, want alle rumoer in het voormalige overzeese gebiedsdeel heeft natuurlijk wel achtergronden, die mede wortelen in de ekonomische niet al te florissante ontwikkeling. Wel mag bij voortzetting van die hulp worden gevraagd naar metho dieken, waarbij de volksmassa echt iets gaat merken van die hulp. Minister-president Van Agt heeft er intussen op gewezen, dat Neder land wel hulp verleent aan meer lan den, waar het met de mensenrechten niet helemaal klopt. Het zou een aan wijzing kunnen zijn, dat Den Haagd niet voornemens is Suriname te „straffen" voor het overigens weinig verheffende hoofdstuk, dat de Suri naamse revolutie thans laat zien. Een mogelijkheid ware ook hulp van Nederlandse zijde in de toe komst afhankelijk te stellen van de mate van democratie, die Paramari bo voornemens is te hanteren, het geen o.m. zou kunnen blijken uit de spoedige instelling van een burgerlij ke regering en terugtréding van de militairen, die verdacht ver de weg van de diktatuur zijn opgegaan. PARIJS, 14-3. De centrum-rechtse partijen in Frankrijk hebben bij de zondag gehouden kantonnale verkie zingen een zeer kleine overwinning behaald op de regeringscoalitie van socialisten en kommunisten. De overwinning blijkt kleiner te zijn dan zondagavond het geval leek. Het ministerie van binnenlandse za ken heeft maandagmorgen meege deeld dat de oppositiepartijen uitko men op 49,92 procent, tegen 49,59 pro cent voor de linkse partijen. De mi lieupartijen behaalden niet meer dan 0,44 procent. Er was een rekord- opkomst: 68,8 procent van de kiezers bracht zijn stem uit. In de afgelopen 30 jaar is het opkomstpercentage niet zo hoog geweest. In de kantons, waar geen der kandidaten meer dan 50 pro cent van de stemmen haalde, wordt komende zondag een tweede ronde gehouden. Er werden verkiezingen gehouden in 2.029 kantons. BELFAST, 15-3. Bij een bo maanslag in het Noordierse Banbrid- ge is maandag een negenjarig kind omgekomen. Er vielen verder ten minste 12 gewonden, zo heeft de Noordierse politie meegedeeld. De daders van de aanslag komen ver moedelijk uit kringen van het Ierse Republikeinse leger (IRA). Er deed zich maandag een reeks aanslagen voor in verschillende Noord-Ierse steden. Daarbij werd aanzienlijke materiële schade aange richt. BEIROET. Bij een bomaanslag op het Franse culturele centrum in Bei roe zijn maandagmiddag ten minste vijf gewonden gevallen, zo heeft de Libanense politie meegedeeld. De slachtoffers zijn twee leraren en drie leerlingen van het centrum dat in het westelijke islamitische deel van de hoofdstad is gevestigd. De vijf kg zware bom was geplaatst op de bin nenplaats van het gebouw, bij een raam van de benedenverdieping. AMSTERDAM, 15-2. De FNV en de bij haar aangesloten bonden blijven ach ter de grafische bond „Druk en Papier" staan en zij zullen ook verder akties in de grafische sector steunen. FNV-voorzitter W. Kok zei dit maandagavond na afloop van de ver gadering van de Federatie van de FNV in Amsterdam. Volgens Kok heeft de grafische bond een konstruktieve en moedige poging ge- DEN HAAG, 15-3. De prijs van ge wone, super- en tweetaktbenzine gaat met ingang van donderdag met vijf cent omlaag. De maximumprij zen komen daarmee op 157, 162,6 en 175 cent, aldus het ministerie van ekonomische zaken maandag. Dieselolie wordt 5,8 cent (inkl. b.t.w.) goedkoper en petroleum 5,9 cent, terwijl huisbrandolie met vijf cent (exkl. b.t.w.) per ton goedkoper en stookolie met een zwavelgehalte van twee procent 15,90 (exkl. b.t.w.). De prijs van LPG blijft ongewijzigd. Zeldzame mineralen PASADENA, 15-3. Met een experiment dat vorig jaar no vember met het ruimteveer Columbia de ruimte was inge zonden zijn van 240 km hoogte zeldzame mineralen op de aardoppervlakte geïdentifi ceerd, zo heeft het Jet Propul sion laboratorium in Pasadena maandag meegedeeld. Het instrument, een mul- tispektrale infraroodstra- lingsmeter, voorzien van twee fototoestellen, was gekoppeld aan een teleskoop om de weer kaatsing van oppervlakten te kunnen meten en fotograferen. De eerste resultaten zijn op de jaarvergadering van de Ameri kaanse vereniging voor foto- grammetrie in Denver, Colora do, bekendgemaakt. MOSKOU, 16-3. President Leonid Brezjnjev heeft bekendgemaakt dat de Sowjet-Unie als „eenzijdige stap" vanaf heden geen nieuwe middel- lange-afstandsraketten van het type SS-20 meer zal plaatsen in het Euro pese deel van het land. Brezjnjev zei dit dinsdagochtend in Moskou. daan om met de werkgevers tot een akkoord te komen. Hij noemde hou ding van de ondernemers „ongeloof waardig" en „frrinciperijderij". Hij zei dat de aktiebereidheid, ook in de grafische bedrijven waar nog niet is gestaakt, erdoor is vergroot. Dagbladpers De Nederlandse Dagbladpers NDP vindt dat de FNV-bond Druk en Pa pier met zijn akties in de dagbladsek- tor hard op weg is krantenbedrijven kapot te maken. Haar bewust door gaan met het zaaien van sociale on rust zal naar verwachting van het bestuur van de NDP grote schade aanrichten in een bedrijfstak waar 19 dagbladexploitaties onder zware druk staan. Voor de andere helft van het aantal ondernemingen zullen de marges snel versmallen, zo verwach ten de uitgevers. De NDP heeft dit maandag meegedeeld. Metaal ZOETERMEER. Het overleg over de ziekengelduitkeringen tussen werkgevers en werknemers in de me taalindustrie is maandagavond nau welijks verder gekomen dan vorige week. Tegen half tien zei werkge versvoorzitter Ter Hart (FME) dat er -9' KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. Staatssekretaris H. de Boer van C.R.M. gaat zeer binnen kort met zijn kollega's van sociale.za ken, werkgelegenheid en volkshuis vesting praten over de mogelijkheid om extra werkgelegenheid in de Mo numentenzorg te scheppen. DEN HAAG. Minister Den Uyl (so ciale zaken en werkgelegenheid)gaat vandaag (dinsdag) met de sociale partners om de tafel zitten om te pra ten over zijn voorstellen met betrek king tot de ziektewet. AMSTERDAM. De Amsterdamse stadsreiniging is maandagochtend begonnen met het opruimen van de grote hoeveelheden vuil, die door de staking van vorige week zijn blijven liggen. ROTTERDAM. Bij de onderhande lingen over de haven-cao is maandag overeenstemming bereikt over het ziekengeld. De havenwerkgevers hebben toegezegd het volledige zie kengeld te zullen doorbetalen. COEVORDEN. De groepen Coevor- den, Schoonbeek en Sleen van de rijkspolitie hebben maandag een ra- dikale opruiming gehouden onder de piratenzenders in het landelijke ge bied van Zuidoost-Drenthe. In ander half uur tijd werden 53 piraten opge rold die allemaal opereerden vanuit woonhuizen. EMMEN, 15-3. Er zal niet aan te ontkomen zijn de afstand tussen wer kende en niet-werkende te vergroten en tegelijk te zorgen dat de echte mi nima niet in nood komen. Er valt ook niet te ontkomen aan een heroverweging van het systeem van woning- en huursubsidies. Een meerjarenprogramma op beide ter reinen is nodig. Aldus maandagavond oud-minis ter Van Aardenne, thans voor de VVD lid van de Tweede Kamer, op een verkiezingsbijeenkomst in Em- men. Hij konkludeerde, dat het kabi net als geheel tekort schiet in het ver strekken van het algemeen klimaat voor de bedrijven. KAPELLE, 15-3. Niet één partij heeft momenteel het recht om te drei gen met de val van het kabinet. Dat heeft minister Van Mierlo maanda gavond gezegd tijdens een spreek beurt in Kapelle. Het kabinet heeft de plicht om uit de huidige problemen te komen. Het is pure luxe om te zeggen: we komen er niet uit, we gaan terug naar de kie zers. De kiezer heeft al gekozen, zei Van Mierlo. Nu vaststellen dat het niet lukt lijkt op verraad aan de aak en aan het volk. HENGELO, 15-3. Van Agt wil vol gens mr. Geertsema, kommissaris der koningin in Gelderland, de be langrijkste kabinetsbesluiten over de ombuigingen uitstellen tot na de verkiezingen voor provinciale sta ten. Een poging om het verschijnen van de voorjaarsnota over die ver kiezingen heen te tillen noemde Geertsema maandag op een bijeen komst van de VVD in Hengelo Van Agt's reis naar Maleisië en Thailand deze week. „Als dat uitstapje vooral bedoeld is voor het bevorderen van de export naar die landen, dan had de staatssekretaris voor dit soort zaken het best alleen afgekund", zo stelde mr. Geertsema. DEN HAAG, 15-3. Het ziektever zuim in ons land is in 1981 in vergelij king met het jaar daarvoor gedaald van 9,4 naar 8,5 procent. De dalig is met name te zien onder de mannen, waar het percentage terugliep van 9,1 naar 8,2. Bij de vrouwen waren de percentages over 1980 en 1981 respek- tiévelijk 11,3 en 10,9. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. HILVERSUM/KUALA LUMPUR, 15-3. Het kabinet moet binnen vijf we ken de Voorjaarsnota maken. Als het daartoe niet in staat is, dan zou het ka binet niet bij machte zijn de taak te doen waarvoor het is aangesteld en dan zou het zelfs zijn heengaan moeten wensen. Dat heeft minister-president Van Agt maandag gezegd in Kuala Lum pur voor de NCRV-radio. De premier reageerde daarmee op een soortgelij ke uitlating van minister Terlouw in een vraaggesprek met het NRC-Han- delsblad. Volgens Van Agt is er geen sprake van konflikten binnen het kabinet. „Er zijn wel belangrijke verschillen van mening en die te overbruggen is tot nu toe niet mogelijk gebleken. Dat zal ook na mijn terugkeer wel de nodige moeite kosten, maar ik heb de hoop zeker niet opgegeven", aldus Van Agt. Op welk bedrag de noodza kelijk geachte bezuinigingen uitein delijk zullen uitkomen wilde Van Agt niet zeggen. „Dat zou dan onmid dellijk worden vertaald als een laatste ultimatief woord uit Azië naar Nederland", aldus de bewinds man. konstruktief was vergaderd. Ook werknemersonderhandelaar Rijkse (Industriebond FNV) zei niet onge lukkig te zijn over de besprekingen, maar voegde er aan toe dat er voorlo pig nog geen konklusies getrokken kunnen worden. Het overleg wordt woensdagmiddag voortgezet. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierik2ee Consistoriekamer Gasthuiskerk. .Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. mr. G. Nijland. 20.00 - 22.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering zwemvereniging Onder dak. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Zaal. Ger. Kerk. NCVB-vergadering. 19.45 uur. Renesse Motel „De Zeeuwse Stromen". Voor jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Ouderavond peuterspeelzaal ,,'t Kraaiennest". 20.00 uur. Woensdag 17 maart i Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. C.D.A.-vergadering. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. Zeeuwse Herberghe. Openbare bij eenkomst Linkse Samenwerking PSP/CPN. 20.00 uur. Kerkwerve Dorpshuis. Vergadering N.C.V.B. 19.45 uur. Renesse De Wig. Ledenvergadering Oranje vereniging „Juliana". 20.00 uur. Bruinisse Café-rest. ,,'t Centrum". Ledenver gadering V.V.V. 20.00 uur. Kerkgebouw Geref. Gemeente in Ne derland. SGP-tijdrede. 19.30 uur. Donderdag 18 maart Zierikzee Concertzaal. One man show Jan Blaaser. 20.00 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering CBTB. 19.45 uur. UVV-gebouw. Afd. D'66. 20.00 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Vergade ring Ned. Christen Vrouwenbond afd. Bruinisse. 19.45 uur. Vrijdag 19 maart Zierikzee Kantine Sociale Werkplaats. Lions- bridge-drive t.b.v. vakantiewoning voor gehandicapten. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Voorlichtings- en dia-avond, vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Concertzaal. Uitvoering G.V. „Delta Sport". 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Ouder avond J. L. de Jongeschool. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Renesse Wapen van Zeeland. Alg. ledenverga dering Landelijke rijvereniging en ponyklub „Westelijk Schouwen". 20.00 uur. Noordwelle Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Bazar „De Nagtegaal". 19.00 - 23.00 uur. Zaterdag 20 maart Zierikzee Kantine Sociale werkplaats „De Zuidhoek". Jaarvergadering Alge mene Nederlandse Invalidenbond afd. Schouwen-Duiveland. 13.30 uur. Renesse Dorpshuis. Jaarfeest C.J.V. 19.30 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Verkoping Try- fosa. 14.00 uur. N.H. Verenigingsgebouw. Bazar „De Nagtegaal". 14.00 - 23.00 uur. Zondag 21 maart Zierikzee Sporthal Onderdak. Kennismakings bijeenkomst jeugd ltc Zierikzee. 10.00 uur. Maandag 22 maart Zierikzee Stadhuis. Kommissie Publieke Wer ken. 19.30 uur. Poststraat 25. Inleiding „Voetre- flexologie" door Joke Enserink. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Verkiezingsbij eenkomst P.v.d.A. 20.00 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Afd. Plattelands vrouwenbond. 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Ontspanningsavond Oranjevereniging. 19.30 uur. Woensdag 24 maart Zierikzee Theo Thijssenschool. Speeltuinver eniging „Malta". 19.30 uur. Donderdag 25 maart Zierikzee Concertzaal. Het Zeeuws Orkest. 20.00 uur. Lange Nobelstraat 44. Bijeenkomst CDA Vrouwenberaad. 19.30 uur. Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Advertentie Het juiste voor uw leverbaar in 15 verschillende kleuren. Ook is er een middel om balpenstrepen e.d. te verwijderen. meelstraat 31, zierikzee Kegelhuis Geluk. Finale-wedstrij den 100-ballenkaart Z.K.B. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Maandag 29 maart Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Magnetise ren" door Nel Smit. 20.00 uur. Kantine school. Ver. Technische School. 20.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergadering We reldwinkel. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Burgh-Haamstede Hotel Bom. Bijeenkomst zeskamp Koninginnedag. 20.00 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichting brandwonden. Aanvang: 19.30 uur. Maandag 5 april Zierikzee Poststraat 25. Inleiding „Bloesem Therapie" door Vreneli Komter. 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur (Slot) Belangrijke families - zo zagen we - verlieten de stad na de deprimerende Franse perikelen en toen bleef er een heel oud, rustig en rustiek stadje over, dat (gelukkig) in de 19e eeuw te arm was om belangrijke bouwwer ken af te breken. Daarom hebben „toe" er nog zoveel van. Een poging in de vorige eeuw vooral de scheeps bouw weer uit het dal te tillen werd - na enig sukses - in het begin, toch weer een fiasko. De jongste geschiedenis moet dan ook maar verteld. De twintigste eeuw immers zou de Zierikzeese rust belangrijk verstoren. De per - onge luk - bommen op Zierikzee in 1917 konden al als een soort profetie van later onheil worden beschouwd. De sastreus - het wordt door nieuwko mers wel eens vergeten - was (ook) de eerste inundatie van Schouwen- Duiveland in de bezettingsjaren, in clusief Zierikzee, maar met uitzonde ring van de Westhoek. Praktisch het gehele (toen nog) eiland werd onder water gezet en slechts een handvol mensen bleef hierna achter, onder uiterst moeilijke omstandigheden. Zelfs een grotere oppervlakte land bouwgrond werd blank gezet, dan in Walcheren, waar overigens de oor logsinundatie volstrekt katastrofaal was. Zierikzee kreeg duchtig te lijden van het ge-allieerde geschut, dat van Noord-Beveland af, de stad bestook te. Eerst samen met overig West-Ne derland. werd Schouwen-Duiveland in mei 1945 bevrijd van de bezetting. De bewoners van Zierikzee keerden terug naar ,,hunstad uit allerlei over het gehele land verspreide eva- kuatieplaatsen. Ze troffen een chaos aan, die bijna de moed in de schoenen deed zinken. Praktisch geen huis was ongemoeid gelaten door de Duitse soldaten en de meeste huizen waren ook min of meer ernstig beschadigd door granaatvuur. Het gras stond kniehoog in de straten en de inte rieurs van vele winkels waren leeg geplunderd. Zonder morren echter ging men hier - en elders in de regio - aan het werk. De vissersvloot (voor een groot deel geroofd door de bezetter) keerde gedeeltelijk weer terug en werd later aangevuld. Toen alles - althans veel - weer was gerestaureerd en opge ruimd; de bomen in de uat kwamen en allerlei ontwikkelingsplannen ge reed lagen, kwam de februariramp van 1953, die ontzettende ver woestingen teweeg bracht, naast een oceaan van menselijk leed. Wie thans door een fraaie, rustige en intacte stad rijdt of wandelt, wordt omgeven door een mysterie, dal nog zoveel uit zich herhalende rampen kon worden gered. De sfeer is niet verdwenen, want veel roman tiek, die op het asfalt van vele mo derne steden niet gedijen wil, is hier nog voel-en tastbaar. Een waardevol en onvervangbaar bezit. SCH1ERE1LANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2