8.50 2.98 OUST SUPERMARKT ORNÉE.... S 1.75 Staatsloterij 2e trekking JOPPE gehakt h.o.h. varkenspootjes kipsalade 100 O IC gebraden 100 00 frikando gram l.ao rabarber bloemkool sinaas vrza- appelen ki abrikozenvlaai slagroomtaart 10 eieren GRATIS Saucijzen f 4,25 500 gram Hamburgers 4 halen - 3 betalen Gebraden gehakt f 0,98 HERMAN JANSEN Gratis dieet of voeding-advies Uw slager voor vers vlees! Jopie Boogerd-Quaak D'66 ALLEN WELKOM Mededeling Gemeente Zierikzee Verkoop bij inschrijving Kon Harm. Kunst en Eer OLIEBOLLEN BOUWBOND FNV BOUWBOND FNV gnam J Havenplein Zierikzee 11 ■ooog Boeaoaeeooooooöeoaeoa 100 gram SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE bMOoeoooocweoeoeooeooeod 711e Staatsloterij, 2e trekking 15 maart 1982. Een extra prijs van f 100.000 is gevallen in de serie W op het nummer 099799 Troostprijzen van f 2.000 op nummer 099799 van elk van de andere series. Een extra prijs van f 100.000 is gevallen in de serie F op het nummer Troostprijzen van f 2.000 op nummer van elk van de andere series. Prijzen van: f 50.000 zijn gevallen op alle nummers f 5.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers 047173 f 1.000 op alle nummers eindigende op 7831 f 400 op alle nummers eindigende op 896 f 200 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 50 op alle nummers eindigende.op f 50 op alle nummers eindigende op f 15 op alle nummers eindigende op Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. Zetfouten voorbehouden. 033364 033364 025585 061944 053842 062613 070809 003050 338 985 853 15 81 4 ipooQOoeooeooflöoooooeooeoeaj spreekt op donderdag 18 maart 20 uur in het UVV-gebouw, Kerkhof ZZ, Zierikzee Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijsten Op 15 maart 1982 hebben wij een beslissing genomen op de verzoeken ingevolge artikel G 3, eerste lid, der Kies wet, ingediend ten behoeve van de op 2 juni 1982 te hou den verkiezing van de leden van de gemeenteraad. In het door het centraal stembureau voor deze verkiezing aan te leggen register worden onder de hierna vermelde nummers de daarachter vermelde namen en/of aandui dingen van politieke groeperingen ingeschreven. aanduiding van de politieke groepring V.V.D. D'66 P.V.D.A. Reformatorische Unie CDA nummer naam van de van politieke groepering inschrij ving 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 2 Democraten '66 3 Partij van de Arbeid 4 Reformatorische Unie 5 Christen Democratisch Appèl Bij inwilliging van het verzoek heeft de politieke groe pering de bevoegdheid degene, die een lijst van kandi daten inlevert, te machtigen boven die lijst de naam van de politieke groepering, mits deze niet meer dan 35 let ters bevat, of de aanduiding daarvan, zoals deze is gere gistreerd, te plaatsen. De natuurlijke of rechtspersoon die door deze beslissin gen rechtstreeks in hun belang zijn getroffen kunnen, binnen zeven dagen na datum van deze kennisgeving, beroep instellen bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, voorzitter Leden: C. BIJ DE VAATE L. J. VAN GASTEL A. G IZEBOUD J. J. DORST 15 maart 1982 Notaris Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee is voorne mens bij inschrijving te verkopen ten verzoeke van mevrouw J. M. Viergever-Oosse te Kerkwerve: kavel 1: het perceel bouwland aan de Heuvelsweg te Kerkwerve, uitma kende een gedeelte groot ong. 4.67.50 ha van het perceel kad. bek, gem. Midden- schouwen sectie D no. 293 kavel 2: het naast kavel 1 gelegen bouwland aan de Heuvelsweg te Kerkwerve, kad. bek. gem. Middenschouwen sectie D no. 62 groot 2.31.00 ha kavei 3. de bungalow met garage, erf en tuin aan de Heuvelsweg 7a te Kerkwerve, kad. bek. gem. Middenschouwen sectie D no. 292 groot 14.65 are. Inschrijving is mogelijk per kavel of de massa. Aanvaarding in eigen gebruik na betaling koopsom en kosten (volgens notariëel veilingtarief): kavels 1 en 2 uiterlijk 12 april 1982, kavel 3 uiterlijk 30 september 1982 of zoveel eer der als met de huidige bewoonster wordt overeen gekomen. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris en worden aldaar ingewacht in gesloten envelop (voorzien van de aanduiding „in schrijving Kerkwerve") uiterlijk 19 maart 1982 om 12.00 uur. In schrijvers hebben het recht aanwezig te zijn bij de opening der inschrijvingsbiljetten op 19 maart 1982 om 14.00 uur ten notariskantore. De prijs waarvoor volle last wordt gegeven, is gede poneerd bij genoemde notaris. Inschrijvingsvoorwaarden en nadere documentatie verkrijgbaar ten kantore van notaris KLAASSEN, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, tele foon (01110) 6451. ZIERIKZEE Zaterdag a.s. zijn ze er weer de van ouds bekende Vanaf de olie ƒ2,— per zak Vanaf 9.00 uur komen wij bij u aan om u de oliebollen aan te bieden voor maakt DEUREN RAMEN en KOZIJNEN in alle houtsoorten, maten en modellen. Deze kunnen eventueel door ons geplaatst worden. Kom kijken in onze toonkamer en vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Deltastraat 12, Nieuwerkerk, tel. 01114-1465 wwwuwwwwwwwuwwwwwwwwwwt het reformhuis biedt meer door bevoegd diëtiste op donderdag 1 april a.s. in onze zaak. Ook mogelijk op afspraak: tel. 01110-2067 REFORM- EN DIEETHUIS Poststraat 31 - Zierikzee Telefoon (01110) 2067 AFDELING ZIERIKZEE Paasverzilvering vakantiezegels vrijdag 19 maart van 19.00 tot 20.00 uur in het Huis van Nassau AFDELING NIEUWERKERK Paas en Pinksterverzilvering vakantiebonnen, bouw-, schilders en baggerbedrijf voor Oosterland, Nieu werkerk en Ouwerkerk donderdag 18 maart van 19.30 tot 21.30 uur bij J. J. SMITS, Zuidstraat 6. Ouwerkerk per kilo hele week qq per kilo ^jQ wo .do. per kilo vr. za. per stuk vrza. kassakoopje! 1.98 28 cm. per stuk 8.00 B ij aankoop van 500 gr jonge kaas

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11