y, Geen f 400.000 voor bouw bibliotheek in Haamstede Zierikzeese deel fietspad Heuvelsweg loopt vertraging op DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Zoveel moeite met een strookje" Ej jtietnieco Raad Westerschouwen We moeten het juist sober houden mr PÉ 8IJ.7* ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE. ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00 Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 16 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23082 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: 99 Binnen de Vestenaar de Raamstraat ZIERIKZEE, 15-2. Het onderwerp: „Vaststelling bestemmingsplan „Heuvelsweg", dat voorziet in de aan leg van een fietspad, bleek „bottleneck" op de maandag, onder voorzitterschap van burgemeester Th. H. de Meester gehouden raadsvergadering. Er bleek veel kom- mentaar op het betreffende voorstel, waarbij het kollege een lijst had gevoegd - naar persoon en inhoud - van de genen, die bezwaarschriften instuurden tegen het bestemmingsplan. De uitgebreide diskussie en het antwoord van het kollege van b. en w. kon den niet verhinderen, dat de Heuvelsweg-berg een muis baarde, want het voorstel werd terug genomen en komt in de volgende vergadering opnieuw aan de orde, nadat degenen die bezwaarschriften instuurden, zullen worden gehoord in de Kommissie Ruimtelijke Ordening. Duidelijkste opponent tegen het voorstel was de heer Sprengelmeijer (R.U.), die begrip toonde voor de be zwaren tegen het fietspad van be trokkenen. Hij zou het onjuist vin den als zij in een kwaad daglicht kwamen te staan. Wanneer thans de raad akkoord gaat met de vaststel ling kan de vraag gesteld, wat voor zin het heeft bezwaarschriften in te sturen. Er is nu een situatie ontstaan, dat - bij wijze van spreken - het fietspad ,,tot de voordeur" is aangelegd, want het grootste deel heeft de gemeente Middenschouwen aangelegd. De heer Sprengelmeijer had ook bezwaar tegen een ongegrondverkla- ring van een bezwaarschrift, omdat zulks een dag te laat zou zijn inge diend. De ter inzagelegging begon 9 november, duurt een maand en daar in valt de (omstreden) datum van 3 december. Spreker wilde de indie ners der bezwaarschriften horen in de Kommissie R.O. en vond het be zwaarlijk dat tot nu toe de bespre kingen maar met één persoon in het kollege zijn gevoerd. Volgens hem is er ook geen goed samenspel geweest tussen de gemeenten Zierikzee en Middenschouwen. Hij verwachtte tenslotte dat betrokkenen in beroep zullen gaan bij de Kroon. Kommissie R.O. De heer Groen (PvdA) wilde voor op stellen dat een zo snel mogelijke uitvoering van het plan voorop staat, maar hij vond ook dat te betrachten nauwkeurigheid een beetje de mist is ingegaan. Er is feitelijk alleen spra ke van financiële bezwaren, maar de zaak ligt ruimer en hoort derhalve thuis in de Kommissie R.O. Volgens hem zijn betrokkenen niet in de gele genheid geweest hun bezwaren toe te lichten. De heer Geleijnse (VVD) wilde aan het fietspad hoge prioriteit geven. Hij begreep niet dat er met betrokke nen niet te praten zou zijn; tenslotte kunnen zij ,,hun gram kwijt" bij het kollege, als zij zelf kontakt zoeken. De heer Van Velthoven (C.D.A.) herinnerde er aan reeds in 1980 gewe zen te hebben op de noodzaak van een fietspad op grond van de ver keersveiligheid. Het is vooral vöor de fietsende schooljeugd bedoeld. Terwijl intussen Middenschouwen klaar is met zijn deel, zit Zierikzee nog maar in de planprocedure. Hij in formeerde ook naar de door het kol lege betrachte zorgvuldigheid. Klein strookje De voorzitter wees iedere opmer king over vermeend onbehoorlijk bestuur van de hand. De zaak is akuut geworden door de nieuwe R.S.G. en de daaruit voor leerlingen voortvloeiende onveiliger verkeers situatie. Het fietsplan past in het Provinciaal Fietspaden-plan. Advertentie rn Restaurant Renesse -vcu,' reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Zierikzee had alleen een klein stukje te doen, maar wie kon tevoren veronderstellen dat zo'n klein strookje zoveel moeilijkheden zou opleveren?" Bij vertraging stak er trouwens een kans op subsidieverspeling in. De datumkwestie (9 november - 9 de cember (3 december) zal worden uit gezocht. De mogelijkheid bestaat dat de geweigerde de informatie uit de pers heeft gehad, terwijl anderen zijn aangeschreven. Kontakten Wethouder De Rijke stipuleerde met betrokkenen veelvuldig in kon- takt te zijn getreden. De taxateurs zouden wat onvriendelijk zijn ge weest in hun benadering, maar de prijs vooral speelde toch een rol". Er kwam in hetgeen de gemeente te bie den had financieel uiteraard een stop, maar de wethouder moest wel toegeven dat het niet meevalt een fietspad vlak voor je deur te krijgen. De voorzitter had begrip voor het veiligheidsargument van bezwaar den, maar hij had ook begrip voor de noodzakelijke veiligheid van de fiet sende schooljeugd. Medegedeeld werd dat de betrokkenen in Midden schouwen inspraak hebben gehad. De heer Sprengelmeijer vulde aan, dat het in wezen niet gaat om een fi nanciële zaak. Wanneer opponenten de procedure voortzetten, ligt er zo maar doelloos een onvoltooid stuk fietspad. De heer Groen pleitte voor aanhou ding van het onderwerp; de heer Ge leijnse vond het vreemd dat die van Middenschouwen dezelfde proble men hebben, maar wel ,,ja" zeiden. Hij wilde per 1 april de betrokkenen horen, evenals de heer Van Veltho ven. SCHARENDIJKE. De Straorijders gaven zaterdag een flitsende kans ook nog wat moois mee te pikken van strand en duinen tussen Scharendijke en Renesse. Ruiters, amazones en paarden overigens waren de enige levende wezens" op het vroege voorjaarsstrand. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De voorzitter merkte nog op dat zelfs met de chef van de taxateurs nog kontakt is opgenomen; de hou ding van de taxateurs is op het kolle ge minder hard overgekomen dan ge suggereerd. Het zou de voorzitter spijten als de schooljeugd niet van het fietspad gebruik zou maken, het geen in het debat ook werd opge merkt. Men zou een andere route via Kerkwerve volgen. Het debat werd afgerond met de toezegging dat de zaak opnieuw aan de orde komt, nadat betrokkenen zijn gehoord in de Kommissie R.O. WARFFUM. In het Groninger Warffum is maandagmiddag het uit de 19e eeuw daterende restaurant ,,De Breedenburg" geheel door brand verwoest. BURGH-HAAMSTEDE, 15-3. Na een uiterst rumoeri ge en verhitte diskussie tussen de raadsleden en de bur gemeester van de gemeente Westerschouwen, mevr. J. L. Niemantsverdriet-Leenheer over het bedrag van 400.000,-, bestemd voor de bouw van een bibliotheek in Haamstede geplaatst op de 25ste begrotingswijziging, werd besloten de woorden „bouw bibliotheek" weg te halen. Met het voorstel het bedrag van 400.000,- onder de noemer reserve bijzondere voorzieningen te laten val len gingen de raadsleden akkoord. In een latere raadsvergadering zal komen, maar dan voorzien van een dit agendapunt opnieuw aan de orde exploitatierekening, zodat de WESTHOEK. De opgeblazen vuurtoren Noord-Schouwen", hier ineenstortend onder het geweld van dynamiet. In het vrijdagnummer publiceerden wij de nog intacte toren, staande aan de duinrand ..bij de ..zoute en Zoete Haerten het dijkje dat er heen liep. ter hoogte van ",t Klokje" dat er nog steeds is. De woning op de foto werd in die tijd gehuurd door de fam. G. Anker uit Zierikzee en is later door de Duitsers afgebroken. De naam van de vuurtoren was ..Noord- Schouwen". Op 25 juli 1916 werd de toren, nadat de ijzeren bovenbouw was verwijderd, door de Genie door een ,,elec- trisch verwekte ontploffing" opgeblazen. Volgens ingewijden liep hier voor die tijd een kabelbaan" waarmee men voor 2 cent mee kon richting strand. Het zou reusachtig zijn als daar nog een foto uan was. raadsleden zich volledig op de hoogte kunnen stellen van de werkelijke kosten van de bouw van een biblio theek. Alle vier de frakties, de RU, de VVD, het CDA en de PvdA, hadden grote moeite met de omvang van het bedrag, vooral omdat was besloten de bouw sober te houden. De heer J, v. d. Berge (RU) vroeg zich af of een bedrag van 400.000,- sober valt te noemen. Verder maakte hij zich zor gen om het exploitatietekort. Het ligt in de bedoeling dat de biblio theek aan het dorpshuis in Haamste de zal worden gebouwd. Makkelijk De heer dr. H. J. van Zuylen (VVD) wond zich bijzonder op en wilde eerst een exploitatierekening zien, voor dat hij beslissingen nam. Hij vond 400.000,- veel te veel geld voor een bibliotheek en beschuldigde de bur gemeester ervan veel te makkelijk geld uit te geven. De heer S. Roos (PvdA) had niet zo veel moeite met de verbouw van het dorpshuis in Renesse 585.000,-), r est. inv. dorpshuis Noordwelle 177.350,-) en de verbouw van het dorpshuis te Serooskerke 192.500,- maar wel met de financiering van de bouw van een dorpshuis in Haamstede 1.000.672,-). ,,Wij zien de behoefte aan een bibliotheek van 400.000,- niet zitten. Ons inziens zijn binnen de gemeente Wester schouwen voldoende gebouwen hier voor geschikt", aldus de heer Roos. De burgemeester merkte op dat de gemeente in het verleden veel te kort is gekomen in het verenigingsleven en achter loopt met de voorzienin gen. Over welk dorpshuis het eerst komt kon zij geen uitspraak doen, want dat hangt af van de vorderin gen van de aktiviteiten in de ver schillende dorpen. Wel deelde zij mee dat Renesse momenteel een voor sprong heeft. Dammenweg In een voorstel van het kollege van b en w kwam naar voren dat er door de Provinciale Planologische Com missie voor Zeeland thans vanuit wordt gegaan dat de Kraayestqinweg op de toekomstige weg over de pijler- dam in de Oosterschelde zal worden Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. aangesloten. Onder die omstandighe den zal deze weg tot een volledige au toweg dienen te worden uitgebouwd. De konsekwentie hiervan is, dat bestaande aansluitingen en kruisin gen op de Kraayesteinweg gekoncen- treerd moeten worden tot enkele hoofdkruisingen en nieuwe ontslui tingen niet meer aanvaardbaar zijn. Dit zal een betere ontsluiting van de woonkernen Burgh en Haamstede met een sterker aksent op de Kraay esteinweg in de weg staan. De heer L. C. Hoogerhuis (CDA) was van mening, dat de Kraayestein weg ongeschikt is om als autoweg te worden gebruikt, Hij achtte het no dig het zware verkeer buiten de dorpskern te houden. De heer Van Zuylen (VVD) vond de „gevaarlijke stoffen-route" tussen het Botlekge- bied en het industriegebied van Vlis- singen ook een sterk argument om te gen te stemmen. Daar voegde hij de punten verbouwing en de moeilijk heden voor de landbouwers aan toe. „We moeten protesteren", zei hij. De heer Roos daarentegen was deze mening in het totaal niet toegedaan. Hij vond dit standpunt zeer voorba rig en zei dat de omstandigheden zich kunnen wijzigen. „Deze standpunten .zijn zo voorbarig, er is nog niets van bekend. Als ik mijn oren goed te luisteren heb gelegd, komt er hele maal geen autoweg", aldus de heer Roos. Hij wenste dat in de notulen werd opgenomen dat hij (en de hele PvdA-fraktie) tegen het aangenomen voorstel was. Maatschappelijke dienstverlening Het voorstel van het kollege voor 1982 een subsidie van 0,578 per in woner te verlenen voor een vijftal instellingen, werkzaam op het ter rein van de maatschappelijke dienst verlening in de provincie Zeeland werd aangenomen. Het betreft de in stellingen: Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland, Stichting Ge- handikapten Adviesbureau Zeeland, FIOM-Zeeland, Centrale voor Pleeg gezinnen Zuid-Holland en Zeeland en Stichting Jeugd en Gezin in Zeeland. Na 1982 zal een geleidelijke overgang plaatsvinden, in die zin dat het aan deel van de provincie elk jaar met 10% vermindert, terwijl het aandeel van de gezamenlijke gemeenten elk jaar met 10% verhoogd zal worden. De raadsvoorzitter vond het onbe hoorlijk dat een voorstel van de pro vincie zo Iaat binnen kwam (29 de cember 1981), maar ging wel akkoord met subsidie voor de vijf instellingen in het jaar 1982, zij het onder protest. De heer V. d. Berge vroeg zich af of het geen hoog tijd wordt dat verschil lende diakonieën zich over de drie laatstgenoemde instellingen gaan be raden. „Er zijn nog andere mogelijk heden dan subsidies", zei hij. Verwachting tot woensdagavond: Buien Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met hagel of onweer; mini mumtemperatuur om het vriespunt, middagtemperatuur ongeveer 6 gra den; vrij krachtige, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe harde wind uit zuidwest tot west. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 20 maart: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: west 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%, Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: n.west 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 17 maart Zon op 6.50, onder 18.47 Maan op 2.09, onder 10.34 18 maart Zon op 6.48, onder 18.50 Maan op 3.07, onder 11.14 Laatste Kwartier: 17 maart (18.15) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 17 maart 7.40 20.10 1.27 14.00 18 maart 1.30 21.12 2.18 14.57 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Zachte lucht die gisteren bo ven ons land aanwezig was en waarin de temperatuur op veel plaatsen tot 14 graden opliep, is de afgelopen nacht naar het oosten verdreven. Het binnendringen van koelere lucht ging met regen gepaard, zo'n 3 tot 5 mm, heel wat minder dan er gisteren in zuid-Engeland in het overgangsge bied van de zachtere en koele lucht viel. (Plaatselijk ruim 30 mm). De koele luchtstroming wordt in stand gehouden door een depressie die samen bij bijbehorende randsto- ringen de komende dagen in het hele Noordzeegebied voor een koel en buiïg weertype zal zorgen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1