Neem hollandse winters niet langer voor lief Deelname aktiedag zeer verschillend beoordeeld Direktie van Dosbouw waarschuwt werknemers Schrappen sluis Oesterdam zou bedrijfsleven duperen GS en Stop Borsele geen stap dichter Bijeen HUURDERS VAN NEDERLAND Wilton-Fijenoord wil schadegeld STREEKNIEUWS Prijzen 0,5 procent gestegen Arrestatie na dodelijke messteek „Greenpeace" stopt er mee Hoe |l 100 worden? INGEZONDEN STUKKEN Flitsen uit het buitenland Wat biedt de BEELDBUIS? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 15 maart 1982 Nr. 23081 5 Akties ziekengeld Advertentie De overheid geeft méér subsidie om huurwoningen met voorrang te laten isoleren. Haal deze brochure op postkantoor of gemeentehuis. En bekijk wat u misschien komende winter al aan stookkosten kunt besparen! Aktie geen sukses DEN HAAG, 12-3. De FNV noemt het resultaat van de landelijke aktie dag tegen de ziektegeld plannen van het kabinet „boven verwachting". Volgens de FNV hebben 100.000 men sen deelgenomen aan de verschillen de akties. ROTTERDAM, 13-3. De direktie van de scheepsreparatiewerf Wilton- Fijenoord in Rotterdam wil vier mil joen gulden innen van de Industrie bond FNV voor de schade die het be drijf lijdt door de „wilde" staking die vorige week maandag bij de werf is uitgebroken. Hiertoe heeft de di rektie via haar advocaat bevel laten doen tot betaling door de bond. Ook wil Wilton-Fijenoord enkele dis- triktsbestuurders en kaderleden van de Industriebond FNV voor de rech ter oproepen. Dit is vrijdag door moederbedrijf RSV meegedeeld. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND VOORBURG. Een pedagogische akademie van principieel Rooms- Katholieke signatuur begint 1 sep tember in het centrum van Neder land, mogelijk met veertig studen ten. ROTTERDAM. Bij de kunstmest- fabriek Windmill (500 werknemers) in Vlaardingen is overeenstemming bereikt over het ziekengeld. SITTARD. Een deel van de werk nemers bij het dagblad „De Lim burger" - 26 journalisten en 20 perso neelsleden van de advertentie-afde ling - hebben in een open brief aan di rektie en de overige personeelsleden verzocht al het mogelijke te doen de voorgenomen staking van dinsdag avond af te wenden. VALKENBURG. Met de aanhou ding van de 28-jarige M. W. uit Val kenburg op de autoweg Weert- Eindhoven is de rijkspolitie een groep handelaars in verdovende mid delen uit Valkenburg en Maastricht op het spoor gekomen. EMMEN. De Drentse metaalwaren- fabriek Drema is door een langduri ge stagnatie in de orderstroom vorig jaar zodanig in de verliezen terecht gekomen, dat volgens de direktie niet aan sluiting van het bedrijf valt te ontkomen. Bij Drema werken 59 mensen. SCHIEDAM. De grond op het voor malige terrein van de Gemeentelijke Technische Bedrijven (GTB) in Schie dam zal geheel of gedeeltelijk moe ten worden afgegraven alvorens op deze plek woningbouw kan plaats vinden. UTRECHT. De Club van Actieve Niet-rokers (CAN) heeft zaterdag mi nister Gardeniers van volksgezond heid telegrafisch gevraagd haast te maken met een wetsontwerp inzake de bescherming van de rechten van niet-rokers. LAREN. De schrijfster Elisabeth Zertnike is vrijdagavond op 90-jarige leeftijd in haar woonplaats Laren overleden. Zij was in 1921 de eerste vrouw in ons land, die als auteur werd bekroond (C. W. van de Hoogt- prijs). DEN HAAG. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft zaterdag middag de executie van Wilfried Hawker in Paramaribo veroordeeld. APELDOORN. Met een de monstratieve fakkeloptocht door de Apeldoornse binnenstad hebben cir ca 150 Apeldoorners zaterdagavond gehoor gegeven aan de oproep van Amnsety International om te pro testeren tegen de vele verdwijningen in Afrika, Azië en Latijn-Amerika. AMSTERDAM. Ongeveer 12.000 mensen hebben in de nacht van zater dag op zondag deelgenomen aan de stille omgang door de binnenstad van Amsterdam. DEN HAAG. Zeventien progressie ve Surinaamse organisaties in ons land hebben zaterdag in een verkla ring de jongste poging tot machtso vername in Suriname veroordeeld. DEN HAAG. Vanaf maandag 02 uur zijn er blokkades aan de grens tussen Frankrijk en Italië. Franse handelaren willen beletten dat le vende dieren van Frankrijk naar Ita lië worden vervoerd. BERGEN OP ZOOM. 12-3. Als het kabinet gaat besluiten te bezuinigen door het schrappen van de geplande liftsluis in de Oesterdam dan wordt het bedrijfsleven in Bergen op Zoom en omgeving gekonfronteerd met een miljoenenstrop. Het Bergse havengebied zou door een dergelijke maatregel worden af gesneden voor grotere schepen en coasters. Binnenvaart zou de haven nog wel kunnen bereiken maar dan twee a drie uur moeten omvaren. Voor be drijven die zijn aangewezen op de aanvoer van produkten oer het wa- Het aantal echte stakers zou enkele duizenden zijn geweest. De werkge vers hebben een andere mening over de door de FNV georganiseerde ak tiedag. Volgens een woordvoerder van het VNO zijn er nauwelijks mel dingen binnen gekomen van werkge vers bij wie werd gestaakt. Het VNO heeft de indruk dat de ak ties in het bedrijfsleven zich hebben beperkt tot, werkonderbreking en diskussiebijeenkomsten tijdens de lunchpauzes. Produktie niet stil Akties van enige omvang waar door de produktie is stil komen te liggen zouden er niet zijn geweest. De bonden van het CNV, die leden hebben in de bedrijven waar wel sta- kingsakties aan de gang zijn ge weest, hebben aktiecentra ingericht waar hun werkwillige leden zich bij problemen konden melden. Het CNV heeft laten weten dat na de vrij scherpe start van de aktiedag zich geen CNv'ers met problemen meer gemeld hebben. EINDHOVEN. In de Eindhovense Stadsschouwburg heeft zaterdag een „geslaagde" manifestatie plaatsge vonden van Amnsety Internationale onder het motto „Verdwenen maar niet vergeten". MAASTRICHT. De bezetters van het hoofdkantoior van de Koninklij ke Nederlandse Papierfabrieken (KNP) in Maastricht hebben na het vonnis van de president van de recht bank in Maastricht, Mr P. Paulissen tot beëindiging van de bezetting daaraan zaterdagavond gevolg gege ven. GRONINGEN. Twee vrouwelijke gedetineerden uit de gevangenis voor vrouwen te Groningen hebben klach ten ingediend over volgens hen hand tastelijk gedrag van een bewaarder. Die handtastelijkheden zouden begin februari zijn gepleegd. De erwten werden geraden door Arjan Stoutjesdijk en de bruine bo nen door C. Bal en K. J. Otte. De naam van de pop was „Bart", de pop was 30 juni jarig. Deze prijzen wer den gewonnen door Bart Neele en Pieteko de Koning. De prijzen kun nen aan de pastorie worden afge'- haald. De verkoping was een dave rend sukses hetgeen zich uitdrukte in de opbrengst welke 6.850,— bruto bedroeg. Vergadering N.C.V. Op donderdag 18 maart 1982 komt de Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Bruinisse weer bijeen in vergade ring. Als spreker in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw is uitgenodigd de heer A. W. Donker uit Zierikzee die als onderwerp heeft: „Weer of geen weer". Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Verkoping verwarmingsfonds De verkoping vrijdag in het Ver enigingsgebouw door de Hervormde Vrouwenvereniging t.b.v. het ver warmingsfonds van de Hervormde kerk is een grandioos sukses gewor den. Ze werd 's middags geopend door ds. Teekens door middel van drie klaroenstoten op een antieke scheepstoeter. Ondanks het slechte weer stroomde het gebouw vol met een koopgraag publiek wat ook het geluk beproefde met de verloting van een sprei, perenboom, rollades, taarten en fruitbakjes. De spullen van de rommelmarkt gingen grif van de hand. Ook de stand met produkten van eigen bo den (aardappelen, uien, prei en kom kommers) was een sukses. 's Avonds liet ook de jeugd zich gelden onder meer bij de schiettent. Bij opbod Aan het eind van de avond werd een (Holl.) kaas bij Amerikaans op bod verkocht, evenals een antieke klok. De overgebleven zaken werden ook op deze manier verkocht. Hierna trok burgemeester Hekman de winnende loten van de grote ver loting, met als hoofdprijs de volledi ge werken van vader Cats en als tweede prijs een fiets, De sprei werd gewonnen door me vrouw C. Bolijn-de Ronde. De gobe linsprei door M. Haeck. ter, zoals het masiverwerkende be drijf Cargrill BV, bétekent dat aan zienlijke financiële konsekwenties. Tien ondernemingen Bij de Kamer van Koophandel in Breda hebben zich intussen tien on dernemingen uit Bergen op Zoom en omgeving gemeld die aantoonbaar schade zou lijden. De Kamer van Koophandel heeft becijferd dat dit zou kunnen leiden tot een totale scha declaim van ongeveer 30 miljoen gul den als de plannen voor de bouw van een liftsluis inderdaad de prullenbak ingaan. BURGSLUIS, 12-3. De werkonder- brekingsakties in de zeeuwse bouw en bij de Oosterscheldewerken zijn niet zo'n groot succes geworden. Bij de geplande werkonderbrekingsak- tie in bouwdok 2 van de Oosterschel dewerken op het werkeiland Neeltje Jans in de monding van de Ooster- scheide kwamen van de plusminus 800 werknemers maar ongeveer zestig man opdagen. Tijdens de protestbijeenkomst bleek, dat de werknemers zich danig geïmiteerd voelden door een waar schuwingsbriefje van de direktie van Dosbouw. Daarin werd aangekon digd, dat niet gewerkte uren ook niet zouden worden uitbetaald. Alle werknemers hadden zo'n waarschu wingspamflet donderdagavond tege lijk met hun loonbriefje ontvangen. Sluizenkomplèx Dezelfde situatie deed zich voor bij het tweede oosterscheldewerk, de aanleg van het slüizenkomplex in de DEN HAAG, 12-3. De kosten van levensonderhoud zijn van half janua ri tot half februari met een half pro cent gestegen. Duurder werden voor al kleding en schoeisel, omdat bij de ze artikelen het uitverkoopeffekt van begin januari verdween. Verder stegen de prijzen van koffie, bier, woonkamermeubelen, verse groen ten en vers'fruit, aldus gegevens van het ministerie van ekonomische za ken. Van de prijsverlagingen nam benzine het grootste deel voor zijn re kening. AMSTERDAM, 13-3. De Amster damse politie heeft de 36-jarige in Amsterdam wonende A. Y. aange houden op verdenking de 27-jarige Turk H. Y. donderdagavond een do delijke messteek te hebben toege bracht. Dit heeft een woordvoerder van de politie vrijdagmorgen meege deeld. Na een woordenwisseling tussen de twee in een café in de Niasstraat in Amsterdam ontstond er een steek partij, waarbij H. Y. een fatale messteek in de borst kreeg. NEW CARLISLE, QUEBEC, 13-3. De leden van de milieuorganisatie „Greenpeace" in Canada hebben hun aktie ter redding van robbembaby's in de „Gulf of St. Lawrence" tussen Newfoundland en het vasteland stop gezet nadat vrijdag drie hunner op het ijs van de golf waren gear resteerd. Zij spoten groene verf op de jongen om hun pels waardeloos te maken voor de jagers. De organisatie zei zondag, dat met verdere arresta ties was gedreigd als de jacht op de robben niet ongestoord zou kunnen verlopen. MOSKOU, 13-3. Het geheim van 100 jaar te worden schuilt i 'm in lichaamsbeweging, frisse i licht, dieet op basis van verse i 1 groenten en, dat vooral, 1 1 1 geestelijk jong blijven. J Dagelijks een slok wijn doet i i geen kwaad. i 1 Aldus de Sowjetrussische i professor Gergen Aprikjan, i j die de legendarische honderd- jarigen in Sowjetrussisch Ar- menie is gaan bestuderen. Te- J 1 J gen het persbureau Tass zei hij i 1 dat de kombinatie van licha- i melijke gewoonten en geeste- j lijk attitudes het beste is om i lang te leven. Eigenlijk zou iedereen daar- j bij tussen de 500 en 1.500 meter i 1 boven zeeniveau moeten wo- J nen, aldus Aprikjan, en het 1 terrein zou gevarieerd moeten i zijn- I i 1 De honderdjarigen hebben 1 i echter tegen hem gezegd dat i ritme het belangrijkste in hun 1 leven is. Krammer. Ook daar waren de men sen doior het briefje van hun direktie aangeslagen en besloten veel mensen niet aan de werkonderbrekingso- proep van de Hout- en Bouwbond van het FNV gehoor te geven. NCRV houdt ledenvergaderingen In de maand maart 1982 worden weer de Provinciale Ledenvergade ringen van de NCRV gehouden, waar alle leden van deze omroep van harte welkom zijn. Alle vergaderingen be ginnen om half acht 's avonds. Een koor of orkest uit de regio verleent medewerking. NCRV-voorzitter Th. D. Jansen zal spreken over „Waarom juist nü een NCRV?". Voorts wordt de film „Hier Hilversum de NCRV" vertoond. Zoals gebruikelijk kunnen de le den vragen stellen en opmerkingen maken over het beleid van de NCRV. Nieuw is dit jaar, dat de zaal al vanaf 's middag 16.00 uur open is. Men kan dan in een „mini-open-huis" ken- nismkane met tal van facetten van de NCRV, zowel de vereniging als het omroepbedrijf. De Provinciale Ledenvergadering voor de provincie Zeeland wordt ge- MIDDELBURG, 12-3. Gedeputeer de staten van Zeeland hebben vrijda gavond een verplicht gesprek ge voerd over kernenergie met de aktie- groep Stop Borssele. Dit gesprek had de aktiegroep 23 februari afgedwon gen bij de bezetting van het Zeeuwse provinciehuis. Die dag werd er een AROB- hoorzitting gehouden in het provin ciehuis, waarbij diverse personen en instanties bezwaren inbrachten te gen het afgeven van een vergunning van geen bezwaar dor gedeputeerde staten van Zeeland, waardoor de bouw van een bunker voor de opslag van radioaktieve afvalstoffen bij de krncentrale Borssele mogelijk werd. Na deze hoorzitting bezette de aktie groep de zitiingzaal van het provin ciehuis in Middelburg. Stekelige sfeer Aan een van de voorwaarden van de aktiegroep om ook aan b. en w. van Borssele als gesprekspartner bij het gesprek van vrijdagavond uit te nodigen, is geen gehoor gegeven. Het gesprek tussen gedeputeerde staten 5 Hij keek haar met groeiende verba zing aan. „Waarom zou je je laten zoe nen? Wat heb je er aan?" Ze kwam met een ruk overeind. „Wat mankeert je vanmiddag? Je bent ver velend. Laten we maar naar huis gaan. Wat zie ik eigenlijk in je? Je bent maar een dooie diender, weet je dat?" „Doe niet zo flauw, Hannie?" pro beerde hij het meisje te sussen, haar hand grijpend. „Waarom ga je nu schel den? Dat deed je vroeger nooit" Ze trok onwillig haar hand los. Ter wijl ze op hem neerkeek, antwoordde ze op gemelijke toon: „Vroeger, vroe ger waren we kinderen, nu is het an ders, we zijn ouder, we gaan met el kaar, dus heb ik een jongen en jij een meisje. Dan verandert er het een en ander." Tegen zijn zin kwam hij ook over eind. „Nou, ik zie niet veel verschil, hoor. We kunnen immers gewoon goeie vrienden blijven?" Langzaam liep het meisje naar haar fiets. Terwijl ze met één voet op de trapper stond, keek ze de jongen on derzoekend aan en vroeg: „Wanneerga je van school af?" „Wanneer? Als ik niet blijf zitten over drie jaar." „Ga je dan nog verder leren?" „Voorlopig niet Misschien later voor het vakdiploma Ik zal eerst nog wel in •militaire dienst moeten." „Als je van school komt ben je dus achttien. Bijna negentien. Dan moetje al gauw in dienst Dat duurt anderhalf houden op maandag 22 maart in Schouwburg te Middelburg. Mede werking verleent de Christelijke Brassband „Wilbelmina". Leskist voor gehandikapten Het artikel over de causerie over de gehandicapten in de samenleving, in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 11 maart jl„ zou de indruk kunnen wekken dat de enveloppe met inhoud voor mevr. Van Nieuwenhuize en de heer Noordhoek zelf bestemd was. Dit geld echter, is bestemd voor de eerste aanzet voor de aanschaf van de in het artikel vermelde leskist. De leskist kan gebruikt worden op alle lagere scholen in de gemeente Westerschouwen. Hennie v. Nieuwenhuize-Flikweert LOS ANGELES, Californië. Dr. Thomas Noguchi, de Flamboyante officiële patholoog van het distrik Los Angeles, is voor een maand ge schorst naar aanleiding van de wijze waarop hij het overlijden van de fil- makteurs William Holden en Natalie Wood heeft behandeld. MOSKOU. In Moskou is een nieuw orkest opgericht dat heet het Staats- symfonieorkest van het ministerie van kuituur van de Sowjet-Unie. Tot vaste dirigent is benoemd de interna tionaal bekende Gennadi Rozdest- venski. en de aktiegroep verliep in vrij ste kelige sfeer. Een van de vrouwelijke leden van de aktiegroep werd daarop op eigen verzoek tot voorzitter van de gespreksronde benoemd. Het drie man sterke kollege van gedeputeerde staten werd ondemokratisch gedrag verweten ten aanzien van het kerne nergiebeleid. Het kollege op haar beurt wees de aktievoerders op hun uiteindelijke streven namelijk het sluiten van bei de kerncentrales in Nederland. Vol gens de gedeputeerden is dat echter een zaak van het parlement en niet van de provincie. DEN HAAG. In 1981 zijn er minder rij-examen kandidaten door het rij examen gekomen dan in het jaar daarvoor. Het Centraal Bureau Rij vaardigheidsbewijzen (CBR) denkt dat dit komt doordat mensen zich te vroeg aanmelden om examen te doen. Zij zijn dan onvoldoende voor bereid. Mogelijk door de ekonomi sche ontwikkelingen proberen steeds meer mensen zo vlug mogelijk exa men te doen, aldus het CBR. jaar. Ben je een en twintig. Kom je dan bij je vader in de zaak?" „Allicht" Hij lachte. „Wat moet ik anders?" „Nou, je hebt toh meer broers en zusteri" „Die zijn nog zo jong, dat zien we later weL Ik ben de oudste, dus ik kom later bij vader in de zaak en wordt te zijner tijd zijn opvolger." „Staat dat vast?" Hij keek haar verbaasd aan. „Ja, waarom niet? Vader heeft de zaak in dertijd ook van mijn grootvader over genomen. Weet je hoe oud de zaak al is?" „Bijna zeventig jaar. Dat heb je me al tien keer verteld. Enfin, dan weet ik, wat m'n toekomst is. Hij was langzaam naderbij gekomen en stond nu vlak voor het meisje. „Wat bedoel je?" „Dat is toch logisch? Jouw vader heeft een grote, eigen zaak en jij gaat later die zaak overnemen. Jullie beho ren tot de gegoede middenstand. Ter wijl mijn vader gewoon in loondienst is. Vertegenwoordiger. Wij passen dus qua stand niet bij elkaar. Enfin, kan ik me er alvast mee vetrouwd maken." „Waarmee vetrouwd raken? Je spreekt in raadsels." Ze boog zich voorover, zodat hun gezichten elkaar bijna raakten. „Dat jij en ik niet met elkaar zullen trouwen, sufferd. Ik pas niet bij jou. Jij moet trouwen met een meisje, dat centen DINSDAG 16 MAART NED. 1. De EO verzorgt maar liefst zeven programma's. Er wordt gestart met het kleuterprogramma „D'r kan nog meer bij", waarna de vrolijke dierenserie ,,Kop en staart" over de dieren die in en rond het huis leven. Vervolgens twee informatierubrie ken, n.l. het veertiendaagse jonge renmagazine Ronduit" en het zen ding sprogramma Metterdaad". Om half negen wordt een kijkje genomen bij het nationaal zangersconcours van het Leger des Heils, dat werd ge houden in De Doelen te Rotterdam. Tot slot de de rubriek ,,Op weg naar het beloofde land. Na het Journaal" van half tien en de parlementaire ru briek „Den Haag vandaag" volgt het NOS-programma „Denk-beeld". Het is de derde aflevering in de reeks van vier gespreksprogramma's over Jongerenlevensbeschouwing, toe komst". Vandaag komt het huma nisme aan bod. Voor mensen die zon der God willen leven en vinden dat de wijsheid bij de mensen zelf te vin den is, is in 1946 het Humanistisch Verbond opgericht, maar al heel wat jaren daarvoor lag het ontstaan van het humanisme bij de ongelovigen, die een dergelijk leven zonder God voorstonden. NED. 2: De AVRO begint haar avond met de korte tekenfilm „Ar chibald", waarna „Toppop" over ons scherm davert. Na het „Journaal" laat de A VRO ons zien wat de kursus „Schaken voor beginners nu heeft opgeleverd. Als we dat weten gaan we kijken in Dallas bij de familie Ewing. J. R. ligt na de aanslag met zware verlammingsverschijnselen aan zijn bed gekluisterd, toch weet hij in die toestah nog Bobby naar zijn pijpen te laten dansen. Er onstaat grote onrust als Miss Èlly het moord wapen vindt, zodat de identiteit van de moordenaar steeds duidelijker be gint te worden. Na deze spanning even taiïien'bij'l.'Wie van de'drie?" met het vaste panel van Martine Bijl, Albert Mol, Evelin Velsen en Kees Brusse. Dan de herhaling van het derde deel van „Hollands glorie". De avond wordt besloten met de aktua- liteitenrubriek „Televizier magazi ne" en het politieke wereldnieuws in „De toestand in de wereld". Het schilderij Oorlog van Eugene Dela croix, wordt van alle kanten beke ken en toegelicht in de rubriek,.Hon derd beroemde schilderijen". DINSDAG 16 MAART NED. 1. 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.30 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij; 19.15 Kop en staart; 19.30 Ronduit; 20.20 EO-metterdaad; 20.30 Van U wil ik zingen; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Denk-beeld; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.50 Archibald; 19.05 Toppop; 20.00 Jour naal; 20.27 schaken; 20.32 Dallas; 21.25 Wie van de drie?; 21.55 Hol lands glorie; 22.45 Televizier magazi ne; 23.25 De toestand in de wereld; Honderd beroemde schilderijen; 23.45 Nieuws. Door HENK VAN HEESWIJK heeft Zo iemand als Evelien Boska, wier vader bankdirekteur is. Of die rooie Riet Haar vader heeft een groot expeditiebedrijf in de stad. Ik ben toch zeker niks bij hem vergeleken!" Langzaam begon hij te lachen. „Je klets onzin. Als ik later met je wil trouwen, doe ik dat Of ze het thuis goed vinden of niet Jij bent niks min der enne, we zijn toch zeker buren?" „Inderdaad Maar de logica ontgaat me overigens." We wonen op dezelfde stand en je vader is maar wat een goeie vertegen woordiger, dat heeft mijn vader vaak genoeg gezegd. Nou, gaan we ^og ver der fietsen of blijven we hier b ,kvech- ten?" Ze keken elkaar een poosje van en bijna gelijktijdig begonnen ze te li ehen. „Laten we maar naar huis gaan. l"Tet is al bij vieren". Terwijl ze terugreden naar het dorp, zei het meisje zo langs haar neus weg: „Gek eigenlijk, he? We zijn beiden vijftien jaar, bijna zestien. En je hebt me nog nooit gezoend." „Barst" antwoordde de jongen heel onparlementair. „Van jou kan ik van middag geen hoogte krijgen". Hannie Boerée, geboren Post, be keek het nieuwe mantelpakje, dat ze samen met haar moeder enige dagen geleden in de stad had gekocht (wordt vervolgd) Schadeclaim f 30 miljoen Verplicht gesprek

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5