Evenementenkommissie VVV-Renesse heeft zomerprogramma gereed Afdeling Schouwen Ned. Plattelandsvrouwenbond ERIC DE NOORMAN 4 Plannen voor straks STREEKNIEUWS Wigberths wraak SGP over samenstelling kollege van GS RENESSE, 10-3. In samenwerking met een aantal ver enigingen en instellingen heeft de evenementenkommis sie van de VVV Renesse voor het komende zomerseizoen weer een attraktief programma samengesteld. Naast een aantal evenementen uit het verleden zijn er voor dit jaar ook weer een aantal nieuwe hieraan toegevoegd. Zo is er een wandelpuzzeltocht uitgezet waarmee op dinsdag 13 april wordt gestart. Op woensdag 14 april is er de nu reeds een aantal jaren georganiseer de fietspuzzeltocht. Zaterdag 8 mei kan men deelnemen aan de landelij ke fietsdag van de ANWB waarvoor men zich kan laten inschrijven op het VVV kantoor. Concours hippique Zaterdag 15 mei zal er door de Lan delijke Rij verenigingen op het be kende terrein aan de Hoogenboom- laan een concours hippique worden georganiseerd, terwijl op zondag 15 mei de door de R.T.C. Schouwen-Dui- veland jaarlijks georganiseerde toer tocht langs het Grevelingenmeer zal plaats vinden met start en finish op het sportpark te Renesse. Op vrijdag 21 mei is er weer een fiets- en wandelpuzzeltocht vanaf het VVV-kantoor. Nieuw is de hobby- en vrijetijdsbeurs welke op vrijdag en zaterdag 28 en 29 mei in het dorps huis zal worden gehouden. Op 29 mei is er tevens een terraskoncert dat zal worden verzorgd door de boerenka- pel uit Zonnemaire. 's Avonds zal door de muziekver eniging „Luctor et Emergo" een kon- cert op de tent worden verzorgd, ter wijl er verder op deze dag tussen 8.00 en 13.00 uur op het dorpsplein een braderie zal worden gehouden ten bate van de inrichting van het Dorps huis. Zondag 30 mei treden in ,,De Ark" het Poolse koor ,,De Nageteagelen" van Poznan op. Dinsdag, woensdag en donderdag 1, 2 en 3 juni zijn er weer wandelpuzpeltochten. Op woensdag 2 juni een fietspuzzeltocht en op donderdag 3 juni een rondlei ding over het landgoed van Slot Moermond. Op zaterdag 12 juni is er weer een terraskoncert of een kon- cert op de muziektent. Wandelpuzzeltocht Van dinsdag 15 jüriï tót dinsdag 31 augustus zal er iedere dinsdag een wandelpuzzeltocht worden georgani seerd, van woensdag 16 juni tot 1 sep tember zal er iedere woensdagmid dag en -avond een fietspuzzeltocht zijn en van donderdag 17 juni tot don derdag 2 september zal men iedere donderdagavond deel kunnen nemen aan een rondleiding over het land goed van Slot Moermond. SCHARENDIJKE Fietser aangereden Op de Elkerzeeseweg werd zater dagmiddag fietser T. v. D. uit Scha- rendijke aangereden door een wagen die werd bestuurd door L. M. uit Goe dereede. De fietser kwam van de Dijkstraat en reed de Elkerzeeseweg op, rich ting Zierikzee. De automobilist, die ook op de Elkerzeeseweg reed, zou dit te laat hebben gezien en reed ach terop de fietser. Fietser T. v. D. moest licht gewond naar het Rode Kruis Ziekenhuis wor den vervoerd, maar kon spoedig huiswaarts keren. SEROOSKERKE Straofeest Zaterdag 20 maart zal in Seroos- kerke het Straofeest worden gevierd. Het programma voor deze dag luidt als volgt: 13.00 uur: Keuring van de versierde Woensdag 7 juni zijn er „Schouwse Klanken" in de Ned. Herv. Kerk. Op dinsdag, woensdag en donderdag 13, 14 en 15 juli is er een avondfiets drie daagse en op woensdag 14 juli een op treden van het R.E.T.-koor uit Rot terdam in de Ned. Herv. Kerk. Op de woensdag 23 en 30 juni zullen op de weekmarkt aktiviteiten wor den ontplooid zoals: schaapscheren, spinnen, glasbewerken, stoelmatten, hoefbeslag, poppenkast, enz. Op za terdag 26 juni is er weer een terras koncert van 14.30 tot 17.30 uur. Woensdag 30 juni is er in de Ned. Herv. kerk de Renesse-avond. Zater dag 30 juli is er op het dorpsplein een optreden van een show- en drumband uit Rijswijk, terwijl op maandag, dinsdag en woensdag 5, 6 en 7 juli de jaarlijkse avondwandeldriedaagse zal worden gehouden. Touwtrekwedstrijd Op vrijdag 16 juli zal er 's avonds een touwtrekwedstrijd zijn voor da mes en heren met ploegen van 10 per sonen. Maandag, dinsdag en woens dag 19, 20 en 21 juli zal de jaarlijkse kermis plaats vinden. Op donderdag 22 juli zal er op de terreinen aan de Mauritsweg een demonstratie wor den gegeven door de ruiterverenigin- gen, terwijl op zaterdag 24 juli de jaarlijkse autocross zal worden ver reden. Maandag en dinsdag 26 en 27 juli komt het cirkus Holyday, terwijl er in deze week van maandag tot en met zaterdag op het sportpark het jaar lijkse campingvoetbaltoernooi zal plaats vinden. Op woensdag 28 juli zal er in de Ned. Herv. Kerk een or- gelkoncert worden verzorgd door Hans Peter Reiners en Michaël Velt- man uit Bonn. Ringrijden Dinsdag 3 augustus is er ringrijderr voor paarden en pony's op het par keerterrein bij hét-sportpark, woens dag 4 augustus is er een optreden van fietsen van de kinderen van de lagere school. Opstelling voor het Dorps huis. Daarna ringsteken op de fiets. 13.00 uur: Keuring van de versierde paarden en vertrek van de paarden voor de rondgang. 14.30 uur: Intocht van de ruiters met muziakel begeleiding van de Kon. Muziekvereniging „Witte van Haemstede". 15.00 uur: Opening van de Strao door een vertegenwoordiger(ster) van de gemeente Westerschouwen. Daarna ringsteken te paard. In de avonduren zal in het Dorps huis een toneelspel worden opge voerd, getiteld: ,,De aap uit de mouw" een zomerse klucht in drie bedrijven van Roel Kassies. Na af loop van het toneelspel is er gelegen heid tot dansen. Tijdens de middaguren zal in de kleine zaal van het Dorpshuis een Welfare tentoonstelling worden ge houden. Tevens is er een verkoop van de Welfare artikelen en zijn er die- verse attrakties ten bate van het Ro de Kruiswerk. OOSTERLAND „Breng eens een zonnetje Op dinsdag 23 maart e.k. zal onder auspiciën van de plaatselijke Oranje vereniging weer de bekende ontspan ningsavond „Breng eens een zonnet je" plaats hebben, ditmaal in de gro te zaal van het dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk. Aangezein men nu veel meer ruim- een combo uit Oud Vossemeer in de Ned. Herv. Kerk en een prestatieloop „Loop door" welke georganiseerd wordt door de „Juniorenkamer" en de A.V. „Delta Sport". Donderdag 5 augustus zal de jaarlijkse wielerron de van Renesse voor amateurs plaats vinden. Op maandag, dinsdag en woensdag 9, 10 en 11 augustus zal nog een avondfietsdriegaase worden georga niseerd, terwijl op woensdag 11 au gustus in de Ned. Herv. Kerk een or- gelkoncert zal worden gegeven door Frans Gort met medewerking van een fluitist. Zaterdag 14 augustus zal de „Tap toe Renesse" plaats vinden met me dewerking van de show band en trompetterkorps Axel; tamboer en trompetterkorps Excelsior uit Goes; showband '78 uit Lelystad; tamboer trompetterkorps en majoretten pele- ton „Rust Roest" uit Zierikzee en de muziekvereniging „Luctor et Emer go" met tamboerkorps uit Renesse. Voor de aanvang van de taptoe zal er een optreden plaats vinden van de jazzdansgroep „Heliopsus" uit Knokke-Heist uit België. Op woensdag 18 augustus is er in de Ned. Herv. Kerk een optreden van een brassband en een avondwandel tocht over 10 km. Donderdag 19 au gustus zijn er windhonderennen op het sportpark en op zaterdag 21 au gustus een barbeque-avond met me dewerking van de showband B.M.R. uit Hoogerheide. Zaterdag 28 augustus is er nog een optreden van een Boerenkapel in de middag- of avonduren. HELDEN. De brandweer is zon dagochtend urenlang bezig geweest een brand te blussen in het voormali ge gemeentehuis van Helden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMERSFOORT. Negenendertig procent van de kinderen leert zwem men via het schoolzwemmen. Het dient daarom behouden te blijven en moet weer ingevoerd worden door de gemeenten waar het door bezuinigin gen is verdwenen. Het schoolzwem men dient erkend te worden als een vorm van onderwijs en zwemonder wijzers moeten een beperkte onder wijsbevoegdheid krijgen. Dit zijn de standpunten van de Nederlandse Vereniging van Zwemonderwijzers (NVZ), naar voren gebracht op een in ternationaal kongres in Amersfoort met als thema „Schoolzwemmen noodzaak". UTRECHT. De Christelijke Fede ratie voor Overheidspersoneel (CFO), de ambtenarenbond van het CNV, is teleurgesteld dat minister president Van Agtr nog geen maatre gelen heeft aangekondigd tegen de „hoogst ernstige problemen" die er zouden zijn bij de inlichtingendienst buitenland. SCHIPHOL. De Surinaamse de missionaire minister van ekonomi- sche zaken, Fong Poen, is maandag morgen vroeg van Schiphol naar Pa ramaribo teruggekeerd. GIETEN/OSS. Bij de Unilever Vleesgroep in Oss en Gieten is maan dagochtend een korte werkonder breking geweest in verband met de reorganisatieplannen die unilever voor deze vestigingen heeft. WEERSELO. Confectie-ateliers De Gunne B.V. in Weerselo gaat 32 van de 115 personeelsleden ontslaan, om dat het aantal orders fors is afgeno- DEN HAAG. Deelname aan of respekt tonen voor een ambtsgebed tijdens vergaderingen van gemeente raden of provinciale staten kan niet verplicht worden gesteld. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken antwoordt dit op schriftelijke PvdA- vragen uit de Tweede Kamer. DEN HAAG. Er komt geen perio diek bevolkingsonderzoek op long kanker. Dat heeft minister Garde niers van volksgezondheid en milieu hygiëne aan de Tweede Kamer mee gedeeld. De minister sluit zich met deze beslissing aan bij het recente ad vies van de Gezondheidsraad, die te gen zo'n massaal onderzoek is, omdat het onbetrouwbaar zou zijn. SCHARENDIJKE. De Strao-rijders van Scharendijke namen" ook de daar gesitueerde verkeerstunnel, eerder in het nieuws in verband met het rijwiel- verkeer door die tunnel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Praatje over voeding ZIERIKZEE, 12-3. Voor de afdeling Schouwen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, hield een diëtiste van de Nederlandse Hartstichting een praatje over het belang van goede voeding, die verantwoord is voor hart en bloedvaten. Het hartinfarkt komt op steeds jongere leeftijd voor (±45 jaar). Niet alleen mannen, maar ook steeds meer vrouwen krijgen een hartin farkt. Gezamenlijk moet men probe ren de leefwijze wat te veranderen door b.v. minder te roken, meer be wegen, zorgen dat de bloeddruk goed is en de juiste voeding wordt ge bruikt. Het is belangrijk het vetgebruik te beperken door magere produkten te nuttigen. Het cholesterol hangt af van de soort vet die men bij de berei ding van het voedsel gebruikt. Het beste zijn de produkten met meer- WESTERSCHOUWEN. Door de storm van vorige week werd het zeewater op gestuwd. Zelfs een stukje duintrap werd bespoeld. het strand te Westenschouwen hoog op- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) te beschikbaar heeft, kunnen nu niet alleen de bejaarden van boven de zestig hieraan deelnemen, doch ook alle leden van de Oranjevereniging. Er staat weer een gevarieerd pro gramma te wachten met toneel, mu ziek door het Schelde Trio. Verder al lerlei voordrachten etc.; uiteraard ook traktatie, enz. Het bestuur hoopt op een goede opkomst. Zij die moei lijk ter been zijn, kunnen worden ge haald en thuisgebracht, indien ze dit tijdig bij een van de bestuursleden van de Oranjevereniging laten we ten. Adressen hiervan zijn bekend. Stichting Peuterspeelzaal Hiermede herinneren wij nog aan de te houden ouderavond van d^ Stichting Peuterspeelzaal ,,'t Kraai ennest" in Oosterland op dinsdag avond 16 maart a.s. in de zaal van het Dorpshuis „Oosterhof". Na het huis houdelijk gedeelte, waaronder bestuursverkiezing, treedt op als 40. Met een frons staart Artor omhoog naar de hellingen, als daar een grote troep ruiters uit het woud verschijnt. „Pieten! Een aanval!" klinkt het verschrikt en een krijger blaast verzamelen. De toon van de signaalhoorn klinkt zwak tot de drie ruiters door die - terwijl de rest in gespreide formatie blijft wachten - naar het kampement afdalen. Het zijn Eric, Bearon en Axe, die koppig volgehouden heeft, ook mee te moeten, aangezien het om zijn eigen vrouw gaat. De Noorman ziet de verwarring die hun na dering teweeg heeft gebracht. Maar dan maakt zich uit de bende krijgersvolk een tweetal rui ters los, dat hen nu tegemoet komt. In die een herkent de Noorman Artor. de ander is Aran- rod! „Schurk", begint Bearon uit te varen, zodra de rijzige aanvoerder binnen gehoorafstand komt. „Je voelt zeker wel dat er wat zwaait Maar dat je daar nu met mijn nicht aan komt dragen wil nog niet zeggen dat je verder geen afstraffing krijgt." De lange gestalte zit roerloos in het zadel en keurt de oude geen blik waardig. Zijn ogen vestigen zich op de Noorman en grimmig staart deze de ander aan. Hij beseft, dat ze met hun tweehonderd krijgers in de minderheid zijn tegen deze grote troep krijgsvolk. Maar minderheid of niet, hij is niet van plan „Welkom, koning der Noren, hoort hij dan Artor's stem vriendelijk zeggen. „Stijgt af en laat er verbroedering zijn tussen u en mij Eric kan zijn oren niet geloven en hij knijpt argwanend zijn ogen dicht. Is dit oprecht ge meend, of dreigt hij voor de tweede maal in de val te lopen? spreker de heer Bal uit Oostkapelle, regio-afgevaardigde van Veilig Ver keer Nederland over „Het jonge kind in het verkeer", toegelicht met licht beelden. MIDDELBURG Opening nieuw schoolgebouw Het Delta-College van de Stichting Chr. Scholengemeenschap voor Eco nomisch Beroepsonderwijs in Zee land opent dinsdag 30 maart het nieuwe schoolgebouw aan de Mer- westraat te Middelburg. De staatsse- kretaris van onderwijs en weten schappen de heer drs. W. J. Deetman zal de openingsrede uitspreken. BRUINISSE Botsing Twee auto's werden zaterdagmid dag totaal vernield bij botsing op de Grevclingendam. J. N. K. uit Bos koop naderde uit de richting Rotter dam en wilde afslaan bij de Alberts Corner. Hij zag te laat de uit andere richting naderende J. B. uit Zierikzee waardoor beide auto's op elkaar klapten. Garage Ista heeft de verniel de wagens afgevoerd. PARAMARIBO. Het hoofd van de militaire politie heeft een komplot onthuld om alle leiders van Surina me te vermoorden. De moord had plaats moeten vinden op zondag 7 maart tijdens een dienst in een Hin- doestaanse tempel aan het Pad van Wanica in Paramaribo, aldus luite nant Abrahams op een persbriefing zondag in Paramaribo. voudig onverzadigde vetten, Deze verlagen het cholesterol gehalte in het bloed. Gemiddeld gebruikt met 140 gram vet per persoon per dag. Belangrijk zijn groente en fruit in de voeding. Suikers is slecht en in plaats van zout is het beter kruiden te gebruiken. Verder wees zij nog op de nieuwe schijf van 4 voor de voeding, ter ver vanging van de oude schrijf van 5. Het jaarthema van de Hartstich ting is dit jaar „stress". Men is er nog niet achter in hoeverre stress iets te maken heeft met het hartinfarkt. Zij lichtte haar praatje toe met dia's. Na de pauze mochten de dames zelf aan de slag. In groepjes verdeeld kregen zij verschillende ingrediënten en men moest allerlei hapjes klaar maken met verantwoorde produk ten, die daarbij ook nog voortreffelij ke smaakten. Aan het slot van de avond dankte de president de diëtiste voor haar leerzaam en gezond praatje en bood haar bloemen en een enveloppe met inhoud aan voor de Hartstichting. De heer Wieringa werd dank gebracht voor het vertonen van de dia's. AMSTERDAM. D'66 wil de ziekte wet zo amenderen dat bij de bepaling van het minumum-dagloon het kost winnersprincipe niet mag meetellen. Dit heeft de fraktievoorzitter van D'66 Laurens-Jan Brinkhorst de 175 aanwezigen op de emancipatiedag van de partij zaterdag in Amsterdam toegezegd. (Vervolg van pagina 1) Zoet water De heer Rentier pleitte voor be schikbaar komen van zoet water, waardoor intensievere teelten moge lijk worden. De landbouwwens voor zoet water moet - krachtens beloften in het verleden - worden gehono reerd. Dat zal wel geld kosten, maar het is een schijntje in vergelijking met het geen aan de Oosterscheldewerken wordt tenkostc gelegd. Het areaal landbouwgrond mag niet opgaan in landschapsreservaten, want „het landschap mag geen open luchtmuseum worden". Bij een schoon milieu past een sobere le vensstijl naar het Schriftwoord: „armoede noch rijkdom geef mij; voed mij met het brood van mijn be scheiden deel". Vragen Na de pauze beantwoordde een fo rum een flink aantal vragen, die schriftelijk ingediend waren. Zo kwam de decentralisatie tersprake; vele zaken schuift de centrale over heid fiu toe naar provincie en ge meente. Het is niet om financiële re denen gedaan maar gelet op de bezui nigingen komt het wel slecht uit voor die lagere overheden. Gevraagd werd naar meer steun voor alterna tieve energie. Het forum meende dat er naar gestreefd moet worden, maar dat toch slechts 10 a 20 procent alter natieve energie haalbaar is. De S.G.P. is tegen uitbreiding van het aantal kernenergiecentrales, maar wil wél de bestaande handha- Ter zake van het vrouwenkiesrecht komt op hoog partijniveau een nota. Spiegel zou kunnen zijn een besluit van de Free Presbyterian Church of Scotland. Tot slot kwamen aan de or de de „taalvervuiling" en de papier winkel rond het welzijnswerk, met de aantekening erbij, dat het het pu bliek maar matig interesseert, hoe de overheid dat welzijn organiseert en verzorgt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4