Vertraging in proefprogramma van mattenlegponton Bruinisse nam afscheid van brandweerkommandant Deurloo Modehuis Holty presenteerde gevarieerde voorjaarsmode ALCANTARA, WAAROM BEN JE ZO AANTREKKELIJK? Enkele motoren niet waterdicht Zaterdag in Dorpshuis Aanbouw brandweergarage in gebruik genomen Werknemers „De Zuidhoek" legden werk 1 uur neer STREEKNIEUWS Romantischchic sportief of Oosters ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag IS ...aart 1982 Nr. 23081 3 'Holty" mpde Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zier.kzee Teleloon 01110- 2816 Alcantara: een (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. SCHOUWEN-DUIVELAND, 13-3. Bij de beproeving van het onlangs voltooide mattenlegponton Cardium in de Oosterschelde hebben zichn een aantal technische problemen voorgedaan, die tot een vertraging in het be proevingsprogramma zullen leiden Enkele onderwatermotoren van de pompen blijken niet waterdacht en de bevestiging van de zware kabels aan de mattenrol en een hydraulisch onderdeel van deze mattenrol behoe ven verbetering. Bovendien neemt het afstellen van de hydraulische lie ren meer tijd in beslag dan was voor zien. In een persbulletin van het mi nisterie van verkeer en waterstaat wordt medegedeeld, dat deze kinder ziektes aan dit speciaaal ontworpen vaartuig zorgen voor een vertraging in het beproevingsprogramma van ongeveer twee maanden. Het leggen van de eerste matten op de bodem in de Oosterscheldemonding is verscho ven van 1 juni naar 1 september, in welke periode tevens de bouwvakva kanties vallen. Ruime speling Het totale bouwschema van de stormvloedkering komt er echter niet door in gevaar. Er is namelijk een ruime speling opgenomen in de periode die men voor het leggen van de matten had voorzien. De Cardium. die pnlangs naar de oosterschelde werd gebracht, moet nog door de werf aan Rijkswaterstaat worden overgedragen. BRUINISSE. De scheidende kommandant C. Deurloo, bezig aan zijn laatste karwei" als kommandant: het lint doorknippen waarmee het aangebouwde deel van de brandweergarage ingebruik genomen werd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 13-3. De laatste officiële handelng die de scheidende brandweerkommandant van Bruinisse, C. Deurloo, verrichtte, was zaterdagmiddag 13 maart met een hydraulische schaar het lint doorknippen wat het aangebouwde gedeelte van de brandweergarage onthul de. In dit gedeelte, door de brandweervrijwilligers zelf in eigen tijd gebouwd, stond in volle glorie en prachtig gespoten de nu als reserve auto dienstdoende jeugd- brandweerauto meeste lasten moeten torsen. Een fraaie barometer met brandweerin signe was zijn kado. Ook de voorzitter van de Ned. Ver. van Brandweerkommandanten, af deling Zeeland, de heer H. Hartog, tevens coördinator van opleidingen en oefeningen, ontbrak niet in de rij sprekers. Met een lichte vingerwij zing naar de nieuwe kommandant dacht deze dat Bru zich wel iets meer tot de regio zou kunnen wenden. Dankwoorden Hierna begaf het gezelschap, waaronder burgemeester T. C. Hek man en de wethouders en raadsleden, gemeentepersoneel, familie, en uite raard manschappen en officieren van de brandweer uit Bruinisse en de re gio, zich naar het Dorpshuis voor de afscheidsreceptie Burgemeester T. C. Hekman, na mens de hele Bruse gemeenschap, be dankte Deurloo voor diens vrijwilli ge inzet bioj de bescherming van mens, dier en have van Bruinisse: „Gevoelens van dankbaarheid moe ten hier overheersen boven een ge voel van de begrijpelijke weemoed omdat Deurloo zoveel en met zoveel inzet voor de Bruse gemeenschap heeft betekend". Veranderingen Hekman, wel begrijpend dat het loslaten van een zaak waar je 27 jaar met hart en ziel aan verbonden bent, moeilijk is, stipte ook de veranderin gen aan die in 27 jaar gerealiseerd zijn, waaronder de ultra-moderne brandweerauto, uitbreiding kazerne, toetreding tot de regionale brand weer en de piepers. „Onder uw krachtige leiding, inzet, enthousi asme en opoffering is dit allemaal tot stand gekomen". Hij kreeg, naast bloemen voor hem en z'n vrouw, uit handen van de bur gemeester een afscheids-oorkonde, een penning met inscriptie en een pr achtig gebrandschilderd raam met het gemeentewapen. De kommandant van de Regionale Brandweer Noord- en Midden Zee land, Ir. J. M. W. Beenhakker noem de Deurloo een fijn kollega met open oog voor nieuwe ontwikkelingen. Ook de goede samenwerking t.o.v. de preventie van b.v. de Philipsdam bleef niet onvermeld. Hij hoopte dat „Den Haag" de noodzaak van een daar gestationeerd blusvoertuig ook .r v.-; inzag. Naast goede wensen Deurloo feliciteerde hij ook de nieu we Bruse kommandant M. Jumelet. In z'n dankwoord betrok Deurloo ook z'n vrouw en kinderen die hem in staathadden gesteld dit werk te doen. Hij dankte met trots het ge meentebestuur voor het moderne ma- T teriaal waarmee hij had mogen wer- ,,..ken. „Vooral in het begin moest er vootf- veei werk worden verzet maar door Hoogtepunten L. Kik, voorzitter van de Bruse brandweervereniging, liet in een kostelijk verslag vol humor enkele hoogtepunten uit Deurloo's brand weerperiode de revue passeren. Hier bij waren (soms gevaarlijke) bran den, de vaak realistische oefeningen maar ook de hulpverlening, zoals bij stormschade en de hulp bij een nest mompels (bijen). De heer J. Kraayenbrink sprak na mens de vereniging van bevelvoeren den tot Deurloo die hier zelf voorzit ter van is geweest. In een beeldspraak symboleerde hij de brandweer als een caravaan in de woestijn waarbij de hoofdkameel de m'n manschappen, in het bijzonder door L. Kik, ben ik voortreffelijk bij-, gestaan. De teamgeest en kameraad schap zijn 100%. Van „zijn" manschappen kreeg Deurloo een luchtfoto van Bru. Deur loo reikte toen officiéél de rangon derscheidingen die behoren bij de funktie van adjunkt-hoofdbrand- meester over aan de nieuwe kom mandant M. Jumelet. De burgemeester feliciteerde de heer Jumelet met de moeilijke taak die in feite een opvolging van z'n va der betekend, deze was kommandant tot 1969. ALMELO. In Almelo is in de nacht van zaterdag op zondag het café Zon der door brand verwoest. ZIERIKZEE, 15-3. Bij het werk voorzieningsschap „De Zuidhoek" te Zierikzee werd, evenals bij vele over ige bedrijven in Nederland, gevolg gegeven aan de oproep van de ABVA/KABO, om solidariteit te be tuigen met stakers elders in het land. Een groot aantal leden van ge noemde bonden is vrijdagochtend om 10 uur naar de kantine van „de Zuid hoek" gegaan, om het werk één uur neer te leggen. Deze aktie is, als bekend, gericht tegen de voorgenomen ziekengeld maatregelen. De werknemers van „De Zuidhoek" zijn van mening dat voor al zij de dupe worden van deze zie kengeldmaatregel, omdat zij kwet- baarder zijn dan een gezond mens. „De inbreuk op verworven rechten kunnen wij niet tolereren", aldus één van de vakbondsleden. „Ónze voor ouders hebben gevochten om dit recht te verkrijgen, laten wij daarom de generatie van nu tonen dat zij die strijd niet voor niets hebben gestre den". Chr. Scholengemeenschap Op dinsdag 30 maart wordt te Mid delburg het nieuwe schoolgebouw aan de Merwedestraat van de Chr. Scholengemeenschap voor Lager- en middelbaar detailhandelsonderwijs en Lager- en Middelbaar Ekonomisch en Administratief Onderwijs offi cieel geopend. De opening wordt ver richt door de staatssekretaris van on derwijs en wetenschappen, drs. W. J. Deetman. ZIERIKZEE Ledenvergadering CBTB Op de algemene ledenvergadering van de CBTB, kring Schouwen-Dui- veland, donderdag 18 maart in het „Huis van Nassau", houdt de heer A. Stokkers een lezing. Hij spreekt over Kleine bedrijven en hun problema tiek. Voor tijd: zie agenda. Pistoollijnen gevonden In Zierikzee (nader plaats niet be kend) werden 4 zogenaamde pistool- lijnen gevonden. Deze worden ge bruikt bij reddingsakties te vtfater en de lijnen kunnen naar schepen of ob- jekten te water over een afstand van 300 meter afgeschoten worden. Daar toe is een met kruit gevuld afschiet - mechanisme nodig. De Marine uit Vlissingen zal zich over deze lijnen ontfermen. Opbrengst kollekte De kollekte voor het Nationaal Rheumafonds, die vorige week werd gehouden, heeft een bedrag van 3.667,50 opgebracht. Dank wordt gebracht aan kollektanten en gevers. Stoppen voor groen licht Op de Nieuwe Kooiweg bij de ver keerslichten vond zaterdag een kop/staart botsing plaats. Automobilist J. v. H. uit Rotter dam kwam van de rotonde en ver wachtte dat de rij auto's die voor het rode licht stond te wachten, sneller zou optrekken toen het licht op groen sprong. Hij vergiste zich in de snel heid van de voor hem rijdende auto mobilist B. v. d. K. uit Oost-Souburg en botste daar achterop. Beide wa gens liepen materiële schade op. RENESSE Brief over dorpshuis interieur Aan de inwoners van Renesse, is onderstaande brief gestuur i.v.m. de plannen tot vernieuwing van het dorpshuis-interieur. „Zoals u bekend is zal het Dorps huis in Renesse binnenkort worden gerenoveerd. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden deels uit ge meentegelden en deels uit eigen mid delen voldaan. Ter verkrijging van de eigen mid delen - begroot op 100.000,- - is er een stichting in het leven geroepen genaamd: „Stichting Interieur Dorpshuis Renesse", die ten doel heeft het bijeenbrengen van gelden teneinde de benodigde inventaris aan te schaffen, middels het organi seren van diverse festiviteiten. Ter verduidelijking van bo venstaande zal er door de stichting een boekwerkje aan alle inwoners van Renesse worden overhandigd. Mede gelet op het belang der zaak wordt dit boekwerkje persoonlijk aan een ieder van u, door één van de bestuursleden overhandigd. Tevens kunt u middels een intekenlijst een symbolische stoel kopen ten bate van het Dorpshuis. Houdt 30 april vrij, vooreen groots Oranjebal in het Dorpshuis. Werkt allen mee, alleen dan kan het eind doel bereikt worden: een vernieuwd dorpshuis". Voor evt. inlichtingen sekretari- aat: mevr. R. Poll, Zeelelieweg 9, 4325 BV Renesse, tel. 01116-1998. Duur dasje Automobilist M. F. uit Zevenber gen belandde zaterdag op de Vroon- weg tegen een lantarenpaal, nadat hij (al rijdend) naar zijn das had ge zocht die op de achterbank lag. De wagen raakte van de weg en botste tegen de lantarenpaal, die evenals de wagen, werd vernield. De wagen werd door autobedrijf Jan de Jonge weggesleept. Uit de bocht Automobilist W. C. uit Kortgene belandde zaterdag in het Rode Kruis Ziekenhuis, nadat hij op de Ramp- weg bij restaurant pension Zeerust uit de bocht was gevlogen. De bestuurder zou onder invloed hebben gereden. De zwaar beschadigde auto werd door takelbedrijf J. de Jonge weggesleept. Advertentie KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken vindt, dat er nieuwe verkiezingen moeten komen, indien het kabinet er niet in slaagt binnen enkele weken de voorjaarsno ta uit te brengen. Hij zegt dit in een zaterdag gepubliceerd vraaggesprek met NRC-Handelsblad. SCHIPHOL. Bij de vestiging van martinair in Lelystad heeft vanaf 1978 een zogenaamd „zwart geld cir cuit" bestaan. Dit is gebleken na een eerste onderzoek in de inbeslaggeno- men boekhouding van de vestiging door de Dienst Luchtvaart van het korps Rijkspolitie. AMSTERDAM. Vier jongeren, waarschijnlijk krakers, hebben on der het dak aan de gevel van het pa leis op de Dam een spandoek opge hangen met de tekst: „Wij God Trix voor Wyers tegen city vorming'". Wy- ers is een gekraakt pand in het cen trum van Amsterdam. ZIERIKZEE, 12-3. Van één lijn in de voorjaars- en zo- mermode is eigenlijk geen sprake meer. Wat modehuis Holty betreft kan de mode bewuste vrouw komend sei zoen alle kanten op. Dit kwam duidelijk naar voren tij dens de drie modeshows, die vrijdag in deze zaak werden gehouden. Toch is er sprake van vier stijlen nl.: de romantische stijd, de navy look, excotisch getinte kleding en de city style. Deze trends kwamen voor al in de kleding uit de Young shop tot uitdrukking die geschikt is voor de jonge vrouw met de kleinere maten (38/40). Kleuren die er echt uitspringen zijn zeegroen, fuchsia rood, goudgeel en wit, terwijl voor de wat rijpere vrouw modellen werden getoond in vooral pasteltinten. Vijf seizoenen De show moest helaas door ziekte van o.a. een van de mannequins een week worden uitgesteld en presenta trice Gerda van Heemskerk maakte daarvoor in haar openingswoord allereerst haar exkuses. Maar vrij dag waren de drie modellen Marja, Marina en Carolien die al vijf seizoe nen de Holty modeshows verzorgen, weer present. In snel tempo werd de nieuwe voorjaarskollektie geshowd. Marina (maat 46) en Carolien (maat 42) toonden verschillende modellen van het materiaal alcantara. Het lijkt op suede en het is tevens was- baar in de machine waardoor presen tatrice mevrouw Van Heemskerk te recht over het „nieuwe wonder- materiaal" sprak. Korte jasjes, rokken, hessen, kort om diverse alcantara kledingstuk ken zijn bij Holty verkrijgbaar in vooral zachte tinten. Dat gebreide pakjes ook heel mo dieus kunnen zijn, werd veelvuldig getoond. Door gebruik te maken van bijpassende accessoires (en hoeden, ze zijn er weer) kunnen aardige éffek- ten worden bereikt. Toch komt het modebeeld in de kleinere maten wat beter naar voren. Marja (maat 38) showde bijvoorbeeld een heel aardig wit/licht blauw gestreept pakje bestaande uit een loshangende blazer met daaronder een pof-sultanbroek. Pof-effekt Ook dit jaar zien we trouwens broeken in verschillende lengtes: kort, op de knie, bermuda of de lange broek die nauw toeloopt of met een band rond de enkel een pof effekt geeft, zoals bij een harembroek. En dit alles werd gepresenteerd in de ge noemde felle kleuren. Mooi was ook een wit broekpak in fijn ruit dessin, dat geshowd werd door Carolien die onder de blazer een zeer chic blousje droeg, met opstaand kraagje, gemaakt van zijden crêpe. Maar vaker draagbaar zijn dan toch wel de mantelpakjes kombina- ties die onder de noemer „college sty le" vallen: klassieke modellen, die eigenlijk niet meer uit het mode beeld zijn weg te denken. Kortom: Holty Modehuis is weer van alle markten thuis, en vooral de dames met de grote maten komen er zeer goed aan hun trekken. ZIERIKZEE. De drie modellen tijdens de Holty modeshow. V.l.n.r. Marja, gekleed in een sportief pak in de felle kleu ren zeegroen. blauw en wit, midden Carolien die een chic, wit broekpak toonde en rechts Marina die een gekleed pakje draagt, uitgevoerd in pasteltinten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3