Washington zou veelomvattend willen praten over El Salvador Surinaamse coup standrechterlijke noteert een exekutie AGENDA Wat beweging in Midden-Amerika? Grafischoe onderhandelingen mislukt Loonmaatregel dreigt Drama in Franse Alpen Uitstel Voorjaarsnota Van Agt in Abu Dhabi Honecker naar Bonn Akties ziekengeld Rumoer in opera Warschau Surinaamse kerken geschokt Anderen lopen nog vrij rond Gaddafi verlaat PARAMARIBO, 13-3. Legerleider Desi Bouterse heeft Oostenrijk Dodelijke val uit trein Kind dood door motor Vader en zoon dood in boot Prins Philips over jacht ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 WASHINGTON/MANAGUA/SAN SALVADOR, 14-3. Washington wil volgens een Amerikaans blad praten met de Sowjet-Unie, Cuba en andere Latijns- Amerikaanse landen om een oplossing te vinden voor de kwestie El Salvador. AMSTERDAM, 14-3. De cao-onder handelingen voor de grafische in dustrie zijn opnieuw mislukt. Werkgevers en bonden konden het zondagmiddag opnieuw niet eens worden over de verdeling van de kosten, die voortkomen uit de toe komstige premieheffing op het zie kengeld. Dat hebben werkgevers en werknemers laten weten. De grafische bonden eisten, als de wijziging van de ziektewet die de re gering heeft voorgesteld doorgaat, een aanvulling van het ziekengeld tot honderd procent. Voor 1982 zou dat geen probleem vormen, omdat de premieheffing over het ziekengeld waarschijnlijk nog een tijdje op zich laten wachten. Bovendien waren de partijen het er over eens dat voor de extra kosten in het lopende jaar ge put kon worden uit de ziektewet fondsen. DEN HAAG, 12-3. Er komt een loonmaatregel als na het afsluiten van een belangrijke CAO door aan vulling van het ziekengeld tot 100% netto de door het kabinet toegestane loonruimte van 6 a 6,5 procent wordt overschreden. Dit dreigement heeft minister Den Uyl van sociale zaken en werkgele genheid verbonden aan zijn (nieuwe) wetvoorstel wijziging ziektewet dat vrijdagavond naar de Tweede Kamer is gegaan. Hoofdlijnen De hoofdlijnen van het voorstel zijn: Er komen vijf wachtdagen voor rekening van de werkgever, die her verzekerd mogen worden; Werkgevers en werknemers mo gen onderhandelen over twee wacht dagen voor rekening van de werkne mer; Er moet premie worden betaald over de uitkering bij ziekte; Er komt een minimum-dagloon regeling die moet zorgen dat een zie ke niet onder het sociale minimum zakt. Dit geldt echter alleen voor on- gehuwdeb boven de 35 en voor ge huwden met kinderen; De ziektewetpremie gaat voor de werknemer met 0,2 procent om hoog. Volgens Den Uyl wordt door dit voorstel, dat in hoofdlijnen overeen komt met het advies van de SER- Kroonleden, de oorspronkelijk be oogde strukturele ombuiging in de ziektewetsfeer van 1,4 miljard gul den bereikt. Bij het ingaan van de maatregelen per 1 april 1982 zal het totale effekt dit jaar 1050 miljoen bedragen in plaats van 1,4 miljard. „Flitsen uit het buitenland OSLO. Een vlietuigongeluk boven het noorden van Noorwegen heeft donderdag aan 15 mensen het leven gekost. GRENOBLE, 14-3. Bij een reeks la wines zijn zondag in de Franse Alpen zeker elf mensen om het leven geko men en ongeveer 20 gewond. In totaal deden zich op negen plaat sen sneeuwstortingen voor. De doden vielen bij Bonneval-sur-Arc en Cel lier in het departement Savoje en bij Megeve in de Haute-Savoie. De lawines waren het gevolg van ongewoon warm weer. haig in New York met zijn Mexicaan se ambtgenoot over El Salvador en kort nadat een jonge Nicaraguaan vrijdag een nieuwe Amerikaanse po ging had gefrusteerd om de militaire hulp aan het verzet in El Salvador te bewijzen, waarvan Washington Nica ragua en Cuba beschuldigd. Dit werd zondag te midden van overminderde kritiek in de Sowjet- pers gemeld door de ,,New York Ti mes" uit Washington. De regering Reagan is vastbesloten niet in de fouten van Vietnam te ver vallen, dat werd behandeld als gold het zuiver een plaatselijk vraagstuk. Zij wil, aldus een hoge regerings- funktionaris volgens het blad, het probleem internationaal aanpakken wat betekent, dat de Verenigde Sta ten het met al hun politieke, ekono- mische en veiligheidsvermogens moeten pogen op te lossen ,,in Mos kou, Havanna, in regionaal verband, binnen de organisatie van Ameri kaanse staten en binnen El Salvador zelf", zo zei hij. Mexicaans minister Dit bericht kwam aan de voora vond van nieuw overleg van minister van buitenlandse zaken Alexander DEN HAAG, 12-3. Als op dit mo ment de problematiek van de voor jaarsnota een beslissing genomen had moeten worden, zou dit geleid hebben tot een kabinetskrisis. Mede omdat het pas de tweede keer was dat het kabinet er voltallig over sprak, is afgezien van het forceren van een oplossing. Dit heeft premier Van Agt meege deeld na het wekelijks kabinetsbe raad. Volgens de premier is het zeker niet zo dat hij of een ander lid van het kabinet bewust de besluitvorming over de voorjaarsnota heeft willen vertragen tot na de Satenverkiezin- gen van 24 maart. Van Agt: ,,Ik heb niet de kwaadsappige gedachte dat het na 24 maart makkelijker zal zijn het vel over de oren te halen van een dan gedecimeerde PvdA". ABU DHABI, 13-3. Premier Van Agt is zaterdagavond in Abu Dhabi aangekomen voor een kort bezoek aan de Verenigde Arabische Emira ten. Premier Van Agt gaat met de auto riteiten van de emiraten overleg voe- ren over de ekonomische en politieke relaties tussen Nederland en de emi raten. Maar ook onderwerpen als de situatie in het Midden Oosten wor den doorgenomen. Nederland expor teerde in 1981 voor ongeveer 200 mil joen dollar naar de emiraten. Die ex port bestond voornamelijk uit voe dingsmiddelen. De emiraten lever den in dat jaar voor ongeveer 500 mil joen dollar aan olieprodukten naar ons land. Premier Van Agt brengt de ze week een bezoek aan het Verre Oosten, waar hij onder meer Maleisië en Thailand aandoet. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten geven voor miljoenen dollars hulp aan partikuliere, niet- communistische groeperingen ter on dersteuning van ..demokratische krachten" in Nicaragua, zo heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Washington bekendgemaakt. WASHINGTON. Het Amerikaanse congres heeft in het afgelopen jaar beduidend rechtser gestemd over ethische kwesties. Dit blijkt wel uit het „Ethische Jaarverslag", dat de evangelikale beweging The Christi an Voice voor de derde maal heeft uitgegeven. Daarbij worden de stem mingen in de senaat en huis van afge vaardigden op een schaal van 100 naar „rechtsheid" beoordeeld. BRUSSEL. De negen lidstaten van de EG (Griekenland blijft tegenstan der) hebben een akkoord bereikt over importberperkende maatrege len bij de invoer van produkten uit de Sowjet-Unie. Volgens een woord voerder van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, is in de lijst met de te boycotten artikelem drastisch geschrapt. BONN. Alleen president Duarte kan El Salvador naar een demokra- tie leiden. Hij beschikt hiervoor over de benodigde psychische en fysieke gesteldheid en persoonlijke integri teit. Dit verklaarde de sekretaris van de CDU, dr. Heiner Geissler, bij te rugkeer uit El Salyadort tegenover het Westduitse R.K. persbureau KNA. LEIPZIG, 13-3. De kans is groot, dat Erich Honecker, het staatshoofd van de DDR, nog in 1982 een bezoek brengt aan de Bondsrepubliek. Op de Voorjaarsbeurs te Leipzig zei hij te gen een journalist die vroeg of hij dit jaar naar West-Duitsland gaat (als antwoord op het bezoek dat bonds kanselier Helmuth Schmidt in de cember 1981 aan Oost-Duitsland bracht): „Ik denk het wel, ik heb ten minste een uitnodiging". Hij wilde geen bijzonderheden geven over de datum. WARSCHAU, 13-3. Ongeveer hon derd aktivisten van de onder de heer sende staat van beleg verboden vrije vakbond Solidariteit hebben' zater dagavond, de dag waarop de staat van beleg drie maanden oud was, in de Warschause opera door een lui druchtig protest de opvoering ver stoord van Verdi's „II Trovatora". PARAMARIBO, 14-3. De christelij ke kerken in Suriname zijn ten diepste geschokt door de executie van sergeant-majoor Hawker. Dat staat in een verklaring van het Comi té can Christelijke Kerken (CCK); die zaterag n Paramaribo is gepubli ceerd, na een vergadering waar de ge beurtenissen sinds de couppoging werden besproken. Het CCK roep allen, in het bijzon der het gezag op om de heilloze weg van gweld te vermijden en doet een beroep op de leiders in de samenle ving het volk voor te gaan op de weg van liefde, die tot eenheid leidt. Het CCK herinnert aan een herder lijk schrijven van 23 april 1980 over het gebruik van geweld. Daarin wordt bedreiging met en het gebruik van wapens onder alle omstandighe den ernstig betreurd en als een uiter mate riskante zaak beschouwd. „Do den kunnen door ons mensen niet tot leven teruggeroepen worden", zo staat in de verklaring van 1980. ANKARA. Tegen dre linkse Tur ken is zaterdag in de vroege ochtend door middel van ophanging het dood vonnis voltrokken. Ze waren veroor deeld op beschuldiging van terro ristische aktiviteiten zo deelde de Turkse staatsradio mee. QUITO. De afgelopen dagen zijn 188 opvarenden van twee Poolse vis serschepen in de Ecuadoriaanse ha venstad Guayaquil van boord ge vlucht. Dit heeft het dagblad „El Universo" bekendgemnaakt. LONDEN. Harold Evans, de hoofd- redakteur van het Britse dagblad Imes, legt zijn funktie neer. Hj doet dat op verzoel van Rupert Murdoch, de eigenaar van de beroemde krant. Het sekretariaat van de Austrlische persmagnaat in Londen heeft dit be kendgemaakt. zaterdagmiddag tijdens een perskonferentie in Parama ribo de standrechtelijke executie bevestigd van sergeant Hawker. WENEN, 13-3. De Libische leider kolonel Nbammar Gaddafi heeft za terdag zijn omstreden bezoek aan Oostenrijk - zijn eerste bezoek aan een westers land - beëindigd. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om president Reagan van de Verenig de Staten aan te vallen als een ..ter rorist die een kinderachtig beleid voert dat dat van Hitier naar de kroon steekt". De aanval op Reagan bracht het ministerie van buitenlandse zaken in Washington ertoe de Oostenrijkse ambassadeur te ontbiedenm en mee te delen dat de Vernigde Staten „uit ermate bezorgd" waren over Gadda fi's verblijf in Oostenrijk. Wilfred Hawker, die een van de twee leiders was van de vrijdag verijdelde poging tot staatsgreep is zaterdagochtend zes uur plaatselijke tijd voor een vuurpeleton gebracht in Fort Zeelandia. Aan de executie is geen proces voorafgegaan. „We hebben gewaar schuwd voor onverantwoorde zaken. De konsekwenties heeft hij nu moe ten dragen", aldus Bouterse. Bij de poging tot staatsgreep zijn donderdag en vrijdag enkele gewon den gevallen, onder wie één burger. Één soldaat kwam om. Volgens Bou terse vielen alle slachtoffers aan de kant van de coupplegers. Van de per sonen die Hawker en de andere coup pleger ex-luiternant Rambocus, tot het laatst hebben gesteund, is een aantal gearresteerd. Enkele perso nen zijn voor verhoor opgebracht. Bouterse kon geen exacte aantallen geven. De Surinaamse legerleider zei ver der, dat nog niet alles achter de rug is omdat Rambocus en enkele handlan gers nog gewapend zijn en vrij rond lopen. Verder heeft Rambocus na de over- Kerkwerve Dorpshuis. 19.45 uur. Sportieve buit HELVOIRT (N.-Br.), 12-3. De buit van een diefstal die in de nacht van 4 op 5 maart in Waal wijk werd gepleegd, is vrijdag middag bij een routine ver- keerskontrole door de rijkspo litie van Helvoirt teruggevon den. Het gaat hierbij om sport schoenen ter waarde van 45.000 gulden. Vergadering N.C.V.B. ROTTERDAM, 15-3. De wilde sta kingen voor behoud van het volledi ge ziekengeld bij de scheepswerf Wil ton Fijenoord in Schiedam (2.600 werknemers) en het Havenbedrijf Vlaardingen Oost (725 werknemers) zijn maandag hun tweede week inge gaan. Aan de wilde staking die don derdag uitbrak onder het personeel van de Rotterdamse Droogdok Maat schappij was na bemiddeling van de industriebond FNV vrijdag een eind gekomen. De Rotterdamse vuilopha- lers die vanaf dinsdag staakten zijn maandag - zoals was gepland - weer aan het werk gegaan. HAREN (GR.), 12-3. De 71-jarige mevrouw A. G. Oostindien-Dijkstra uit Zwolle is dodelijk verongelukt toen zij uit een juist vertrekkende trein wilde stappen. Het ongeval ge beurde op het station van haren (Gr.). De vrouw opende de inmiddels geslo ten treindeuren weer en wilde op het perron stappen. Zij kwam daarbij te vallen en liep ernstig schedelletsel op, waardoor ze korte tijd later over leed. STAPHORST, 13-3. In Staphorst is zaterdag de vierjarige H. E. Westerd om het leven gekomen nadat het kind door een motorfiets werd aan gereden, aldus de politie. Volgens haar kwam het kind plotseling uit de struiken rennen en kwam daarop on der de wielen van de naderende mo torrijder. Volgens de politie reed de ze met normale snelheid. Het kind was op slag dood. AALSMEER, 14-3. In een plezier jacht in Aalsmeer zijn zondagmiddag een vader en een zoon uit Amsterdam dood aangetroffen. Volgens de rijkspolitie waren de vader en zijn ongeveer 12jarig zoont je in de boot aan het werk en zijn ze om het leven gekomen door koolmo- nydevergiftiging ten gevolge van een defekte verwarming. De identiteit kon de politie zondag avond laat nog niet vrijgeven. LONDEN, 13-3. Prins Philips, ge maal van koningin Elizabeth van En geland, heeft antwoord gegeven op de kritiek die hij heeft te verduren als jager en als voorzitter van het We- reldnatuurfonds. „Ik jaag niet. Ik schiet", zei hij bij terugkeer in Londen op vrijdag na een wereldreid van drie weken. Het doodschieten van dieren be dreigt hun soort niet, zei hij. „Men sen die rundervlees eten berokkenen generlei schade aan de soort koe. Wat wij doen in het Wereldnatuurfonds is het uitsterven van soorten te voorko men. Als je in Schotland geen wilde zwijnen afschiet ontstaat overbevol king waarvoor geen voedsel in het natuurlijke leefgebied meer is". val donderdag op de Memre Boekoe kazerne gedetineerden en birgers van wapens voorzien, die ook nog vrij rondlopen. „Ergens" Rambocus is ergens in de omgeving van Groningen ten westen van de Coppenamerivier. De twee pantser wagens die hij had meegenomen, zijn vernield, een door de mensen van Rambocus zelf. Zaterdagmiddag werden burgers via de Surinaamse radio opgeroepen wapens in te leveren. Volgens Bouterse zijn al grote hoe veelheden qapens ingeleverd. Ook komen belangrijke tips binnen die leiden tot huiszoeking en inbeslagna me van wapens. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Maandag 15 maart Zierikzee Garage Braai, Grevelingenstraat. Z.V.U.-kursus „Pech onderweg". 19.30 - 22.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering „Philatelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Verenigingsraad woningbouwver eniging „Beter Wonen". 19.30 uur. Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Bruinisse Café „Storm". Ledenvergadering Kon. Ned. Ondernemersverbond. Aanvang: 20.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. mr. G. Nijland. 20.00 - 22.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering zwemvereniging Onder dak. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Zaal. Ger. Kerk. NCVB-vergadering. 19.45 uur. Renesse Motel „De Zeeuwse Stromen". Voor jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Ouderavond peuterspeelzaal ,,'t Kraaiennest". 20.00 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. C.D.A.-vergadering. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. De Wig. Ledenvergadering Oranje vereniging „Juliana". 20.00 uur. Bruinisse Café-rest. ,,'t Centrum". Ledenver gadering V.V.V. 20.00 uur. Kerkgebouw Geref. Gemeente in Ne derland. SGP-tijdrede. 19.30 uur. Donderdag 18 maart Zierikzee Concertzaal. One man show Jan Blaaser. 20.00 uur. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering CBTB. 19.45 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Vergade ring Ned. Christen Vrouwenbond afd. Bruinisse. 19.45 uur. Vrijdag 19 maart Zierikzee Kantine Sociale Werkplaats. Lions- bridge-drive t.b.v. vakantiewoning voor gehandicapten. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Voorlichtings- en dia-avond, vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Concertzaal. Uitvoering G.V. „Delta Sport", 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Renessi Wapen van Zeeland. Alg. ledenverga dering Landelijke rijvereniging en ponyklub „Westelijk Schouwen". 20.00 uur. Noordwelle Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Zaterdag 20 maart Zierikzee Kantine Sociale werkplaats „De Zuidhoek". Jaarvergadering Alge mene Nederlandse Invalidenbond afd. Schouwen-Duiveland. 13.30 uur. Maandag 22 maart Zierikzee Stadhuis. Kommissie Publieke Wer ken. 19.30 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Ontspanningsavond Oranjevereniging. 19.30 uur. Donderdag 25 maart Zierikzee Concertzaal. Het Zeeuws Orkest. 20.00 uur. Lange Nobelstraat 44. Bijeenkomst CDA Vrouwenberaad. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raad Midden: wen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klav'erjas- wedstrijden. 20.00 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hot re. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.Ü.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.CjO uur. Donderdag 1 april Zierikzee De Lichtboei. Jaarvergaderinjg We reldwinkel. 19.30 uur. Vrijdag 2 april Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. G Kruis, voorlichting brandwc Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus reldwinkelier". 20.00 uur. roene nden. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenséhou- wen. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2