r SGP over samenstelling GS-kollege toen en straks Regionale inzameling voor Polen wordt nog voortgezet PAAUWE PAAUWE B.V. MSMC DE ZIERIKZEESCHE COURANT Transport bracht lichtpuntje Twee doden in het verkeer Principiële zaken op vergadering ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; ..Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 15 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23081 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Evenementenprogramma 82 VW-Renesse De heren Geleijnse en Noordhoek werden wederom overtuigd dat de verdeling van de goederen bijzonder goed is geregeld. Zij hebben tijdens SCHOUWEN-DUIVELAND, 15-3. „Onze algemene in druk is dat de mensen in Polen een beetje ten einde raad zijn door de vele belemmeringen en verboden, die zijn opgelegd". Dat zegt de heer W. Geleijnse uit Haamstede, zojuist teruggekeerd van een voedsel- en kleding- transport naar Posnan. Wederom kon een wagen met 25 ton levensmiddelen en kleding, bijeenge bracht door de bewoners op Schou- wen-Duiveland, worden afgeleverd door de heer Geleijnse en zijn chauf feur de heer C. Noordhoek. Op woensdagochtend 4 maart ver trokken de heren omstreeks acht uur van Schouwen-Duiveland. De heen reis verliep bijzonder goed over een afstand van 1130 km met een slaapstop in Maagdenburg. De grenspassages verliepen zonder veel problemen. Op donderdag 5 maart omstreeks vijf uur kwam het trans port in Posnan aan. Daar wachtte een hartelijke ontvangst van pastoor Wierzbinski van de Parochie „St. An- Weggezakt De wagen met 25 ton goederen kwam deze keer echter niet ver op het kerkplein, na enkele meters zat de auto volledig vast. De ondergrond van het plein was namelijk nog be vroren en alleen de bovenste laag van ongeveer 30 cm was ontdooid. De auto zakte door het wegdek, hetgeen in het 70-jarig bestaan van het kerk plein nog nooit was voorgekomen. Pastoor Wierzbinski liet 's avonds een zestigtal jongens en meisjes ko men, die de wagen in ongeveer twee uur leeghaalden. De volgende och tend moest er een kraanwagen aan te pas komen om de wagen weer op de weg te krijgen, waarna direkt met het herstel van het kerkplein werd begonnen. Dit incident was voor de pastoor wat verdrietig, maar deze teleurstel ling verdween, volgens de heer Ge leijnse, heel snel bij het zien van de goede gaven van de inwoners van Schouwen-Duiveland ROTTERDAM, 14-3. Bij een ver keersongeval in Rotterdam-Zuid zijn zondagmorgen vroeg twee jongeman nen om het leven gekomen. De auto waarin de twee zaten raakte op de Europaweg door nog onbekende oor zaak in een slip en botste vervolgens tegen een lichtmast. De slachtoffers zijn de twintigjarige A. T. van Vliet uit Rotterdam en de 17-jarige J. C. Rietveld uit Rockanje. De fraaie kerk in het midden van het plein te Posnan. hun korte verblijf in Polen moeten konstateren, dat de situatie van de mensen daar nog moeilijker is ge worden. Er is heel weinig of niets te koop alles op bonnen en tegen zeer hoge prijzen. Geen kontakt Een inwoner uit Kerkwerve, die kontakten had met een meisje uit Lu blin had de heer Geleijnse gevraagd dat meisje op te bellen en te vragen waarom zij niets meer van zich liet horen. Een huilende moeder vertelde de heer Geleijnse, dat haar dochter op 13 december vorig jaar werd geïn terneerd. De pakketten van diverse mensen, die tijdens dit transport werden mee genomen zullen volgens de heren Noordhoek en Geleijnse na kontrole van een postbeamte worden doorge zonden. De pakketten voor Posnan werden aan huis afgegeven of opge haald. Na een roerend afscheid van de ve le inmiddels goede bekenden werd dinsdagochtend omstreeks tien uur koers gezet naar de grens van Polen- Oost-Duitsland. De kontrole aldaar werd een ver schrikking. De talrijke post en ande re dingen, die de heren hadden mee genomen werden hen afgenomen. Na de slaapstop in Hannover werd de thuisreis ingezet. Woensdagmiddag omstreeks half vier arriveerde men heelhuis in Haamstede. Stimulans De heer Geleijnse acht een dank woord aan de inwoners van Schou wen-Duiveland zeker op zijn plaats. POSNAN (POLEN). Een groep jongelui zette zich in hij het leeghalen van de wagen. Hij is ervan overtuigd, dat hetgeen deze regio inzamelt voor vele gezin nen aldaar een lichtpuntje brengt. Bij dit laatste transport konden niet alle ingezamelde goederen wor den meegenomen, hetgeen voor de heer Geleijnse een stimulans is, met de medewerking van de gevers op Schouwen-Duiveland, door te gaan en te trachten weer een wagen vol te krijgen. De truck werd ook dit keer weer beschikbaar gesteld door de firma De Groene uit Goes. De oplegger werd gehuur, maar ook die huurprijs werd door iemand voor zijn rekening geno men. De firma Talen uit Nieuwerkerk maakte met de internationale papie ren de reis weer mogelijk. Voor verder inlichtingen is de heer Geleijnse te breiken te Haamstede, Noordstraat 12, tel. (01115) 2698 of Grirönr. 245703. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. ZIERIKZEE, 12-3. „De nu aflopende zittingsperiode is de eerste in de historie geweest, waarin de S.G.P.-fraktie deelnam aan het dagelijks bestuur van de provincie, het kollege van G.S. „Aan het woord gedeputeerde R. van Ommeren, op de vrijdag in de zaal van de Chr. Ger. Kerk gehouden forumbijeenkomst van de statenkring van de S.G.P. De verkiezingsbijeenkomst was mede voorbereid door de Studievereniging „Schouwen-Duiveland" van de S.G.P. en was uitstekend bezocht. De bijeen komst stond o.l.v. de heer I. de Waal, voorzitter van de studievereniging en voor een indringend openingswoord zorgde de heer W. F. Sprengelmeijer, voorzitter van de statenkring. A V" SCHARENDIJKE. Als voorlaatste plaats, die ..werk" maakt van het traditionele Strao-feest. was zaterdag Scharen- dijke aan de beurt. Op het wijde strand hadden de paarden er best aardigheid in en de ruiters en amazones ook. Een op gewekt voorjaarsteken in Schouwen, dit folkloristisch hippisch feest. Alleen Serooskerke komt nu nog aan de beurt met Strao. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer Van Ommeren ging uitvoe rig de gebeurtenissen na, die in 1978 leidden tot verkiezingen van een S.G.P.-gedeputeerde. De P.v.d.A. streefde er toen naar de konfessione- le meerderheid in het kollege van G.S. te breken en deed een toezeg ging aan de V.V.D. voor twee zetels, waarop evenwel het C.D.A. afhaakte en kontakt zocht met de S.G.P. Zo ontstond een kollege uit twee C.D.A. twee P.v.d.A., één V.V.D. en één S.G.P.-gedeputeerde(n). Toekomstige ontwikkeling Wat de toekomstige ontwikkeling betreft, heeft gedeputeerde mr. Boersma (P.v.d.A.) te kennen gege ven de voorkeur te geven aan D'66 boven de S.G.P. De V.V.D. mikt voor straks op twee G.S.-zetels. In herin nering werd gebracht het verwerven van een zetel voor de Eerste Kamer, waartoe in eerste instantie de heer Van Ommeren als S.G.P.-vertegen woordiger werd benoemd, krachtens de lijstverbinding C.D.A.-S.G.P. Aanneming vond betrokkene echter politiek omfatsoenlijk, zodat de E.K.- zetel naar het C.D.A. ging. Eigen koers De heer Van Ommeren stipuleerde dat de S.G.P. in het kollege van G.S. heeft gestreefd - en niet zonder resul taat - naar een eigen koers en onaf hankelijke opstelling. Met name werd in dit verband ge noemd de inzet voor de kleine zieken huizen en de ondersteuning van een meerdcrheidsvoorstel m.b.t. de sub sidiëring van het Zeeuwse Land schap. De S.G.P. heeft getoond bestuurs- verantwoordelijkheid niet te schu wen en is bereid die opnieuw te aan vaarden. Een verwijt van C.D.A.- zijde thans een horizontale lijstver binding te hebben aangegaan met R.P.F.-G.P.V.-lijst wees de gedepu teerde van de hand. Die verbinding wordt voor de S.G.P. juist nu nodig geacht en in dit opzicht is een derge lijke verbinding geen novum. Spre ker verwachtte een stabillisatie van de S.G.P.-aanhang. Milieubeleid Vooral stond hij stil bij het gevoer de milieubeleid er aan herinnerend dat de S.G.P. reeds bij de oprichting (1918) een saillante milieuparagraaf in het programma opnam, lang voor dat aktiegroepen bestonden of zelfs zouden zijn getolereerd. Milieuver ontreiniging moet worden vermeden, maar vooral ook - wat spreker noem de - de geestelijke milieuverontreini ging, waarvan in deze tijd in over vloedige mate sprake is. o.m. zich uitend door het misbruik van Gods naam. ,,De S.G.P. poogt nog te wij zen op de noodzaak ook het politiek handelen te toetsen aan de door God in Zijn Woord gegeven normen", al dus de heer Van Ommeren. Kleine kernen De heer W. P. Rentier te Middel burg, lid van Provinciale Staten (no. 2 op de S.G.P.-lijst) sprak o.m. over de positie van de kleine kernen, er op wijzend dat de kernen, waarin een bloeiend gezinsleven valt waar te ne men, ontsnappen aan de achteruit gang. Hij hekelde de zucht naar cen tralisatie (groeikernen) en pleitte voor spreiding van rijksdiensten. Het woningtekort vindt - naar me ning van spreker - vooral ook zijn oorzaak in de bewoningsverdunning als gevolg van zelfstandig wonen en echtscheidingen. In dit op zich gaat de overheid in het kwade voor. Wat het toerisme be treft waarschuwde hij tegen de ont wikkeling naar een vermaaksin dustrie, waardoor ook de zondags rust in de knel komt. Hij gaf de voor keur aan kamperen bij de boer, bo ven de exploitatie van grote kam- peercentra en drong sterk aan op zui nigheid met de landbouwgrond, die niet mag worden opgeofferd aan de toeristische infrastruktuur, nu im mers de tijd van echte landaanwinst voorbij is. Plaatsen voor echte rust en natuurzoekers moeten niet wor den ingenomen door nudisten, die he laas overal in opmars zijn. WA> Wh pe 8ii.r Verwachting tot dinsdagavond: Regen Vanavond en in de nacht van maan dag op dinsdag regen; veel bewol king en blijvende regenkansen; wei nig verandering in temperatuur; minder koud; veel wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 19 maart: Woensdag: Half tot zwaar bewolkt. Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 6 Donderdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: west 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 16 maart Zon op 6.53, onder 18.45 Maan op 1.07, onder 10.00 Laatste Kwartier: 17 maart (18.15) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 16 maart 7.05 19.25 0.46 13.18 Doodtij: 20 maart Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Vervolg pag 4 HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 15-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied strekt zich uit van het westen van de Mid dellandse Zee via de Alpen tot in Rusland, terwijl depressies over het noordelijk deel van de oceaan oost waarts trekken. Deze luchtdruk ver deling veroorzaakt bij ons een ster- kezuidwestelijke stroming. Een regenzóne trekt vanavond en vannacht vanuit Engeland naar ons land. Er zal morgen dan ook veel be wolking zijn en de regenkansen zijn groot. Het is nog onzeker of dit re- gengebied voor morgenavond ons land voorbij zal zijn. De kans op ver traging door nieuwe storingen is vrij groot in onze omgeving. De temperaturen veranderen nog weinig, al zal het met een middag- temperatuur van ongeveer 10 graden duidelijk minder koud zijn dan voor het week-einde het geval was. Ook morgen staat er veel wind. In de rest van deze week staat ons een nogal buiig weertype te verwachten met middagtemperaturen ronde de 8 gra den.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1