W.S.V. BROUWERSHAVEN BESTAAT VIJFTIEN JAAR Bij voldoende deelname beginnen kursussen op Schouwen-Duiveland ONZE PUZZELRUBRIEK Huis foetsie Festiviteiten in juni d' Wilt u leren bridgen? Slang in ingewanden litsen uit het buitenland KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Onder de „Are..." 6 NAPELS. Een krijgsraad in Napels heeft 16 soldaten uit een kazerne in Napels die tijdens een nachtelijke overval van terroristen geslapen in plaats van gewaakte hadden, veroor deeld tot vrijheidsstraffen variëren de van zes maanden tot twee en een half jaar. PARIJS. Het Franse kabinet, voor gezet door president Mitterrand, heeft een wet goedgekeurd die Span- jes toetreding tot de Noordatlanti- sche Verdragsorganisatie aanvaardt. HANNOVER. Tegenstanders van kernenergie hebben een demonstra tie gehouden bij Gorleben in de West- duitse deelstaat Neder-Saksen, waar straks kernafval voorlopig zal wor den opgeslagen. TEL AVIV, ISRAËL. De Noorse kommandant van de internationale vredesmacht voor Sinaï, lt.-gen. Fre- derik Bull-Hansen, is aangekomen in Tel Aviv. Hij zei bij aankomst dat de vredesmacht niet zou optreden als strijdmacht, maar als waarne- mersmacht. ANKARA. Turkije en Iran zijn overeengekomen een studie uit te voeren naar de mogelijkheden van een aardgaspijpleiding van Iran naar Europa via Turkije, zo heeft de Turk se vice-premier Turgut Ozal ver klaard. JERUZALEM. Israël heeft scherp gereageerd op een dreigement van Jordaanse zijde alle Palestijnen op de westelijke Jordaanoever die sa menwerken met de Israëlische auto riteiten te exekuteren. Jordanië heeft zich hiermee geplaatst in de ka- tegorie terroristische organisaties, aldus een woordvoerder van het Is raëlische ministerie van defensie. PARIJS. In het geval dat de huidi ge junta van El Salvador wordt ver vangen door een gematigd linkse re gering zullen de Verenigde Staten de hulp aan het midden-Amerikaanse land voortzetten. VALDOSTA, GEORGIA, 11- i 3. Een Amerikaanse huiseige- naar dacht aanvankelijk dat J de timmerman die hem had op- J i gebeld een grap maakte toen 1 hij zei dat zijn houten huis van I drie slaapkamers was gesto- 1 Zen. Het was zo. i J Het echtpaar Horace en Kim i Stephensen had de timmerman i 1 in dienst genomen om aan het i huis te werken. Toen hij ging i kijken was er inderdaad geen i i huis meer. i De woning, die 11.000 dollar j i waard was, had leeggestaan 1 sinds de Stephensons het vorig i jaar hadden gekocht. i Buren vertelden dat zij drie 1 mannen de woning in januari hadden zien demonteren en i i meenemen, maar dat zij dach- i ten dat de eigenaar het zo be- schikt had. i „De fundering ligt er ook i niet meer", vertelde mevrouw Stephensons. i vwwwwwwwwvww; De bedoeling van deze kursus is om het niveau in spel en tegenspel te ver hogen. Daar de communicatie in het bridgespel bij het bieden van veel be lang is, zal er tussen de partners een voldoende Brug (Bridge) moeten wor- den gevormd Ook dit zal in deze les sen worden besproken. Boekjes De N.B.B. propageert bij het geven van bridgeles de boekjes „Van Start tot Finish" te gebruiken, zij zullen dan ook de basis vormen van deze kursus. Er zal als lees- of leerstof in ieder geval veel naar worden verwezen. Velen zien nog steeds bridge als een elitaire sport, alhoewel dit duidelijk op zijn retour is, maar al die mensen die klaverjassen, konkelbaaien, bóeren- bridgen en vele andere kaartspelen beoefenen weten niet, dat zij dan, reeds meer dan de helft van het bridgespel beoefenen, want kaartkunde is juist bij bridgen van veel belang. Het bieden zal men moeten leren en hebt u ook niet op school geleerd dat 1 1 twee is? En natuurlijk is bridge iets moeilij ker als hier verondersteld wordt, maar het is zo, dat wat men met moeite heeft bereikt, meer vreugde geeft? Voor diegene, die verdere in formatie over de kursussen wensen, gunnen zich wenden tot W. F. van den Berg, tel. 01110-5580. STRAATSBURG. Geen invoer van zeehondehuiden meer in het Europa van de tien en bloemen vopr Hanja Maij-Weggen (CDA). Dat was het re sultaat van de stemming donderda gavond in het Europess parlement over een resolutie van de milieukom missie. SAO PAULO. De militaire aankla ger in het proces tegen de Franse pa ters Aristides Camio en Francisco Gouriou heeft gisteren aangekon digd dat hij een gevangenisstraf tus sen de acht en dertig jaar gaat eisen. Het pad naar uitbreiding van de wa- tersportakkommodatie lag open. De gemeente richtte de haven verder in en realiseerde de komst van tachtig boxen. Het ledenaantal was inmiddels tot ongeveer honderd gestegen. Nieuwe jachthaven In het begin van de zeventigerjaren DEN HAAG. Het wordt ook in de Tweede Kamer uitgesloten geacht het voorstel tot wijziging van de ziektewet nog voor 1 april (de beoog de datum van ingang van de omstre den wijziging) te behandelen. DEN HELDER. Een enorm appa raat dat giftige grond door een gloei- proces kan reinigen, is donderdag in Den Helder begonnen met de 1,2 mil joen gulden kostende grote schoon maak van het terrein van de voorma lige gasfabriek, waar woningen moe ten worden gebouwd. DAMASCUS. 11-3. Een jonge vrouw die een operatie moest onder gaan wegens hevige maagpijn bleeR een slang van drie meter lengte in haar maag en rond haar ingewanden te hebben, berichtte donderdag het Syrische dagblad Al Baath. De behandelende artsen - die de slang niet konden verwijderen - dachten dat de 25-jarige vrouw, Cha- dija el Reefi uit de stad Aleppo, als kind water uit een put had gedron ken dat besmet was met slangeneie ren. Voigens Al Baath maakte de slang in Chadija el Reefi's lichaam piepen de geluiden als een kuiken en kon ie mand die vlakbij haar stond de gelui den horen. De slang is niet kunnen worden verwijderd, ondanks anaesthesie die er op werd toegepast. De Oude Haven in Brouwershaven, waar de watersportverenigng vijftien jaar geleden begon. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 11-3. Bridge is een van de denksporten, die sterk in populariteit stijgt Het is ook een van de weinige sporten, die niet alleen in klubverband maar ook thuis veel gespeeld wordt. Op Schouwen-Duiveland zijn drie bridgeklubs, het ledenbestand bedraagt •ca. 200, maar een veelvoud hiervan bridged thuis. De Bridgeklub Zierikzee, aangesloten bij de Ned. Bridge Bond (N.B.B.), geeft al enkele jarei les aan beginners en vorig jaar is ook in Haamstede hiermee begonnen. Bit werd allemaal uit liefhebberij voor deze sport gedaan. De N.B.B. is 7 jaar geleden dan ook begonnen met een kursus Bridgele- raar om het lesgeven professioneel aan te pakken. Landelijk zijn er nb 244 erkende bridgeleraren. Ook dit jaar zijn examens gehouden en zijn 3$ van de 141 examinandi voor het schrifte lijk examen geslaagd. In de districten van Zuid-West-Nederland was maAr 1 geslaagde. De heer W. F. van den Bèrg (bij velen bekend als „Willem") hoopt dit jaar af te studeren voor dit exameh. BROUWERSHAVEN, 12-3. De watersporWereniging Brouwershaven bestaat woensdag 17 maart vktien jaar. t Hoewel de vereniging op heel bescheiden schaal is be gonnen, groeide de wsv Brouwershaven in dez\ periode uit naar de tweede jachthaven in Zeeland. Heihuidige ligplaatsenbestand staat op 380 boxen. DaarnVast be staan er volop mogelijkheden voor passanten qn hun zeilschip af te kunnen meren. Sinds een jaar of vier beschikt de wasv over een klubhuis, in de boven zaal van het Tonnenmagazijn. Deze ruimte wordt van de gemeente gepacht Rond Pasen stijgt het aantal passanten en dan is het klubhuis in de weekein den geopend. In het seizoen staat dit ondekomen dagelijks open voor ge bruik door de watersporters. Het aantal overnachtingen is iets hestegen ten opzichte van 1980. In dat jaar bleven er 14.540 zeilers een nachtje over, in 1981 waren dat er 15.147. W. F. van den Berg bijna klaar voor examen. In september van dit jaar hoopt hij dan ook in diverse plaatsen op Schou wen-Duiveland, bij voldoende deel name bridgeles te gaan geven. Maar daar velen reeds de beginselen van het bridgespel onder de knie hebben, maar dit onvoldoende vinden om op een bridgeklub of thuis dit spel te spelen, zal op 18 maart 1982 met een vcrvolgkursus worden begonnen. De vereniging vond haar bestaan in de Oude Haven, dat in 1976 nog in gebruik was als landbouwhaven door de open Grevelingen. De gemeente Brouwershaven had plannen om na de afsluiting van de Grevelingen (1971) tot de aanleg van een jachthaven te komen. „Om een commerciële instelling voor te zijn, besloot een aantal mensen de exploi tant voor te zijn, en een watersportver eniging op te richten", vertelt de heer J. C. Hanse, al vanaf de oprichting penningmeester. De heer W. H. Kes- teloo werd voorzitter, dr. Terpstra se- kretaris, de heer Hanse nam de finan ciën waar en twee bestuursleden maakten het vijftal voL Steigers Een vereniging alleen op papier is ook niets, dus diende het bestuur bij de gemeente het verzoek in voor de bouw van steigers. Aan dat verzoek werd voldaan en voor de vijftien leden tel lende vereniging verrees een steiger van 40 m lengte. Na de afsluiting van de Grevelin gen kreeg Brouwershaven een getij loze haven en ook de landbouw ver dween uit de Oude Haven, naar de Loswal. vond het hoogtepunt plaats inhet be staan van de watersportvereniging. De gemeente creëerde het plan oV. een nieuwe jachthaven binnen de\ sluis aan te leggen met driehonïerd boxen. Het bestuur verzocht aai de gemeente het nieuw aan te leg komplex te mogen pachten en meète kunnen praten in het ontwerp. „Da^s allemaal bijzonder positief en tot oni^ volle tevredenheid v^^lopen", zegt c heer Hanse. Koningin Beatrix, toen nog prinses, opende in aanwezigheid van prins Claus en de drie zoons aan boord van de Groene Draeck op 9 juni 1973 de nieuwe jachthaven. Voor de passan ten werden kopsteigers aangelegd. Door de ruime akkommodatie groei de het ledental uit naar vierhonderd, hoewel 90% van buiten Schouwen-Dui veland komt Festiviteiten Op de jubileumdag zelf, 17 maart, worden geen festiviteiten gehouden. In verband met het zeilseizoen is dit verschoven naar 12, 19 en 20 juni Op zaterdag 12 juni wordt in het Tonnenmagazijn voor leden en geno digden een receptie gehouden en 's avonds is er een gevarieerde feest avond. Voor zaterdag 19 juni wordt een grote Vlootschouw georganiseerd en op zondag 20 juni zijn er onder- v linge zeilwedstrijden voor alle typen \jachten. „Door middel van deze festi viteiten proberen we het niet zo ak- leve deel van de leden wat meer bij ot gang van zaken te betrekken", blsluit de heer Hanse. Goedkoop „Brouwershaven is als jachthaven erg aantrekkelijk voor de waterspor ters. Ten eerste zijn de ligplaatsen niet duur en ten tweede ligt de jachthaven binnen de kern. De winkels liggen daardoor binnen loopafstand", aldus de penningmeester. PRETORIA. De strijd die woedt in het no\rden van Namibië tussen Zuidafrkaanse strijdkrachten en gu errillastij ders van de Swapo (Zuidwe^-Afrikaanse volksorgani satie) heet verleden jaar meer dan 1.700 levers geëist. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. Assendorp. 19.00 uur ds. De Rooij. Herv. Vereni gingsgebouw: 19.00 uur ds. Assen dorp. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk, m.m.v. mannenkoor uit Kortgene. Serooskerke: 10.00 uur eerw. heer Maliepaard, Pernis; 11.30 uur zon dagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Ei kelboom. Haamstede: 10.00 uur ds. C. den Engelse, Renesse; 19.00 uur de heer H. Hoogerbrugge, Poortvliet. Renesse: 9.30 uur ds. Fahner. Noord- welle: 11.00 uur ds. Fahner. Scharen- dijke: 9.30 uur Duk (Bidstond voor gewas en arbeid). Brouwershaven: 11.00 uur mevr. A. S. Boon-Tol, Spij- kenisse. Zonnemaire: 9.30 uur mevr. A. S. Boon-Tol, Spijkenisse; 11.00 uur zondagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers; 17.00 uur zondags school kleinen, 19.00 uur groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw; 10.00 uur zondagsschool. Nieuwer- kerk: 10.00 uur ds. Van den Ban, bidstond voor gewas en arbeid. Oos- terland: 10.00 uur ds. Plante, bidstond voor gewas en arbeid; 18.00 uur ds. Plante, zangdienst. Sirjans- land: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk, m.m.v. Sjaloom, Arnemuiden. Bruinisse: 10.00 uur ds. Teekens; 17.00 uur ds. W. Radstake, Oud- Beijerland. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. J. Hage, Stad a.h. Ha ringvliet. Haamstede: 10.00 uur ds. Baas, Burgh; 19.00 uur ds. Eikel boom, themadienst. Scharendijke: 10.00 uur de heer Veenema, Hoog vliet; 19.00 uur de heer J. W. Ver- straaten, Galsteren. Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur ds. A. C. Verheul, Sleeuwijk. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. J. v. d. Haagen, Barendrecht; 17.00 uur ds. W. C. P. den Boer, Har derwijk. Bruinisse: 10.00 uur ds. W. C. P. den Boer, Harderwijk; 17.00 uur ds. J. van der Haagen, Barendrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur kand. H. de Bruine. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. BrfltniSSe: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. G. J. Paardekoper, Amsterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Assendorp. MARKELO. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft don derdag in de leemafgraving in het Twentse Markelo een V-l uit de twee de wereldoorlog onschadelijk ge maakt. Het riskante werk was bin nen twee en een half uur geklaard. PARIJS, 11-3. Een Parijse recht bank heeft de piloot Alain Marchand donderdag een boete van 5000 frank (circa f 2.200) opgelegd, omdat hij in oktober vorig jaar met een sport- vliegtuig onder de Parijse Are de Tromphe was doorgevlogen. Hem waren het vliegen in verboden ge bied en „akrobatie boven een woon wijkten laste gelegd. Twee winnaars werden zoals ge bruikelijk weer geloot uit de stapel met juiste oplossingen van de week- puzzel, die zo spoedig mogelijk de boekenbon krijgen toegestuurd. De genen die dit keer niet bij de gelukki gen behoren volgt hieronder een nieuwe opgave. Eerste prijs: A. Schilperoort Korte Ring 21 4311 AP Bruinisse Tweede prijs: Mevr. M. J. de Nijs-Boekhout Keetenstraat 35 Zierikzee De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. trijp; 4. valk; 7. rok; 8. oma;T0. aai'; 12: bal; 13. ope- rh'; 'i5.' féz; i7.; sóm; i"8.' prelaat; 20. keg; 22. uk; 23. bek; 24. sec.; 26. el; 27. dik; 28. fel; 29. lid; 31. zeil; 35. twee; 37. najade; 38. vooral; 39. Etna; 41. oase; 43. ark; 45. dof; 46. mes; 47. ui; 49. ton; 51. bon; 52. re; 53. wet; 55. kombuis; 58. vol; 59. pas; 61. niets; 62. bob; 63. Fin; 65. sla; 66. pad; 67. krat; 68. haas. VERTIKAAL: 1. tol; 2. R.-K.; 3. po pe; 4. V.A.R.A.; 5. la; 6. kaf; 7. ram; 9. meloen; 11. rek; 12. bok; 13. ork; 14. aas; 16. zee; 17. Suez; 18. pek; 19. tel; 21. glee; 23. biljart; 25. citroen; 27. Di ana; 30. dwaas; 32. ent; 33. ode; 34. vos; 36. els; 39. eeuw;; 40. roebel; 42. ezel; 44. kok; 46. mos; ^8. iep; 50. non; 51. bis; 52. rob; 54. t^f; 56. mist; 57. Utah; 58. vod; 60. sik; 162. bas; 64. nr.; 66. p.a. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. staatkundig onderdeel van een rijk; 8. vette zelfstandigheid; 12. wijze van hande len; 13. dikwijls; 14. voorzetsel; 16. deel van de uitwendige hals; 17. lang werpig spits broodje van fijn deeg; 18. 0,001 meter (afk.); 19. telwoord; 21. bijwoord; 22. tienpotig schaal dier; 23. rekenkundig vraagstuk; 24. kleur; 26. gesloten, dicht; 27. de elek trode aan de positieve pool; 29. lange lijn om kabeljauw te vangen; 30. drukkend warm; 32. de gezamenlijke edelen; 34. niet toebereid (van vlees); 36. vogelprodukt; 38. bontgekleurde papegaai; 39. overblijfsel bij ver branding; 41. nummer waarop geen prijs valt; 42. dorsvloer; 44. voorzet sel; 49. pijnlijk ongemak; 51. kleine eeltachtige uitwas op de huid; 53. plaats in Zuid-Holland; 56. geslacht van mensen of dieren; 58. ,,bouw"-af- deling van het leger; 60. projektie- plaatje; 61. appelsoort; 63. griezelig; 64. hetzelfde (Latijn); 66. chemisch symbool; 67. opleidingsinstituut tot beroepsofficier (afk.); 68. persoonlijk voornaamwoord; 69. stekelhuidig dier; 70. oudste deel van de Sans- kriet-letterkunde; 72. voorzetsel; 73. stad die de toegang tot de Rode Zee beheerst; 74. trapper van een fiets; 76. hoog bouwwerk; 77. tak van sport. VERTIKAAL: 1. landbouwwerk tuig; 2. voorzetsel; 3. beroep, am bacht; 4. in elkaar; 5. boonvormig or gaan; 6. klein vertrek!; 7. titel (afk.); 8. dans; 9. omslag vodr papieren; 10. eerstkomende (afk.); ,11. babyspeel goed; 13. over, langs;'15. vak in een tuin dat met bloemen1 en planten be zet is; 17. sport van eeiji ladder; 18. he dendaags; 20. Europeaan; 22. hok voor wilde dieren; 23. [reinigingsmid del; 25. bezieldheid, vuur; 26. te we ten (afk.); 28. voorzetsel; 30. Europea an; 31. gedaante van het lichaam; 33. nauwnemend streng in de vervulling van zijn plicht; 35. yoorzetsel; 37. boom; 40. toestel om scherpe en door dringende geluidssignalen te geven; 43. vreemde munt; 46. geruime tijd durende; 48. vlug van; doorzicht; 50. gevechtswagen op rupsbanden; 52. chemisch symbool; 54. Wars van laag heid; 55. muzieknobt; 57. half (Latijn); 59. vertrouwelijk; 61. tech nisch hulpmiddel om vliegtuigen enz. bij mist binnen te loodsen; 62. dans; 65. naaldboom; 66. smekend verzoek; 69. plaats aan de spoorweg Utrecht-Arnhem; 70. niet mager; 71. zoogdier; 73. paardeslee; 74, per adres (afk.); 75. soort onderwijs (afk.).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6