HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Vragen op formulieren Gesjoemel bij B.V.'s Tandbederf bij kleuters met veertig procent verminderd Dode bij steekpartij Buit bij alleenstaande bejaarde Inbraak in juwelierszaak ELEKTRO LIEVENSE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 maart 1982 Nr. 23080 DEN HAAG, 11-3. Een aantal ge meenten in ons land gebruikt WWV- formulieren waarop de vraag voor komt „waar de uitkeringsgerechtig de de afgelopen week elders heeft verbleven dan op zijn huisadres en zo ja, waarom en wanneer. Er zijn ook formulieren in omloop waarop de vraag voorkomt of men onderwijs volgt, „zo neen waarom niet?". Dit heeft staatssekretaris Dales (sociale zaken en werkgelegenheid) toegegeven in antwoord op vragen van het PSP-Kamerlid Willems. Het gaat niet om aanvraagformulieren, maar om de wekelijks in te vullen in komstenformulieren. De staatssekretaris wijst erop dat een aantal van de in omloop zijnde for mulieren wordt geleverd door uitge vers, terwijl er ook gemeenten zijn, vooral grotere, die de formulieren zelf ontwerpen. AMSTERDAM, 11-3. Uit een onderzoek onder Amster damse kleuters is gebleken dat het tandbederf in de af gelopen acht jaar met veertig procent is verminderd. Ook op andere plaatsen in ons land is een dergelijke teruggang gekonsta- teerd. In de loop van dit jaar zullen de definitieve resultaten van de tandheel kundige en sociaal/wetenschappelijke metingen worden gepubliceerd. Het tandheelkundig onderzoek in 5,1. De onderzoekers tronen vorig de hoofdstad werd verricht door de jaar ook veel minder getrokken tan- TNO-werkgroep Tand- en Mondziek- den en vullingen aan dan acht jaar ten in Utrecht op verzoek van de geleden. Het aantal kinderen zonder Stichting Goed Gebit in Amsterdam. tandbederf (caries) steeg van 10 tot Het werd financieel mogelijk ge- 34,6 procent, maakt door het preventiefonds. Een eerste onderzoek onder de kleuters - van vijf jaar en acht maanden oud vond plaats in 1973. Het tweede ver- PARIJS. Een rechtbank in Frank- gelijkende onderzoek werd vorig rijk. heeft vier mannen veroordeeld jaar gehouden. Er volgt nog een der- tot levenslang wegens de mislukte de onderzoek onder kinderen van de- aanslag op de voormalige premier zelfde leeftijd in 1987. van Iran, Bachtiar en vijfde dader De melkgebitten van de hoofdste- kreeg 20 jaar gevangenisstraf, delijke kleuters vertonen een duide lijke verbetering sinds 1973. Het ge- BANGKOK. Bij een beschieting middelde aantal aangetaste vlakken van een Cambodjaanse vluchtelin- van tanden en kiezen daalde van 9 tot genkamp aan de grens van Thailand met Cambodja zijn zeker 12 vluchte- lingen om het leven gekomen. Er vie len meer dan 35 gewonden. GUATEMALA-STAD. De kandi daat van de Guatemalaanse regering scoalitie, generaal Anibal Guevara, heeft zoals verwacht de presidents verkiezingen van afgelopen zondag gewonnen. De einduifslag is bekend gemaakt door de officiële kiesraad. BOGOTA. Linkse guerrillastrij ders van de beweging M-19 hebben voor het presidentiële paleis van Bo gota een auto met explosieven laten ontploffen. Volgens Colombiaanse funktionarissen gaat het om een moordaanslag. GENÉVE. De kommissie voor de rechten van de mens van de Verenig de Naties in Genève heeft de sekreta- ris-generaal van de volkerenorgani satie opgeroepen een diepgaande studie" te laten uitvoeren naar de si tuatie van de mensenrechten in Po len. PRAAG. DeTsjechoslowaakse zan ger Karei Soukup heeft met zijn vrouw en drie kinderen, het land ver laten en is op weg naar Parijs. Dit is in Praag vernomen van verwanten van de chansonnier. ATHENE. De Griekse regering heeft bij de ambassades van alle NAVO-landen in Athene gepro testeerd tegen schending van haar luchtruim door Turkije. BANGKOK. Meer dan 80 personen zijn gewond geraakt bij een beschie ting van een Cambodjaans vluchte lingenkamp bij de grens met Thai land. Dit hebben Vluchtelingen ge zegd. TOKIO. De Italiaanse president, Sandro Pertini, heeft zich tijdens zijn bezoek aan Japan uitgesproken voor volledige afschaffing van alle kern wapens. LONDEN. Premier Kaare Willoch van Noorwegen heeft verklaard dat zijn regering aJleen instemt met een kernwapen vrije zone in Noord- Europa, als die onderdeel vormt van een meeromvattende ontwapenings overeenkomst tussen dé supermach ten. WASHINGTON. De Amerikaanse president Reagan heeft besloten tot een verbod op de import van Libi sche olie en tot stopzetting van de Amerikaanse export van uitrusting en technologie voor de olie- en gas winning naar Libië. BRUSSEL. De EG-kommissie in Brussel gaat ermee akkoord dat het Belgische staalbedrijf Cocerill- Sambru, uiteindelijk 8,5 miljoen ton staal per jaar gaat produceren. BRUSSEL. Het invloedrijke (Ka tholieke) algemeen christelijk vak verbond in België heeft zich na het overleg dat de regering gevoerd heeft met de sociale partners, uitgespro ken tegen een aantal door de regering ontworpen bezuinigingsmaatregelen in de sociale sektor. FRANKFORT. Een Israëlische restauranthouder, de 40-jarige Jo seph ,,Big Joe" Amiel, is in Frank fort wegens handel in drugs tot ne gen jaar gevangenisstraf veroor deeld. M AN AG UA/WASHINGTON/- NEW YORK. Nicaragua heeft zich bij de Amerikaanse regering beklaagd over de schending van het luchtruim door spionagevliegtuigen uit de Ver enigde Staten. Deze toestellen had den tot taak luchtfoto's te maken waartui zo blijken dat Nicaragua ..overbewapend" is. WASHINGTON. President Ronald Reagan heeft woensdag 21 maart aangewezen als ..Afghanistandag" in de Verenigde Staten, als saluut aan de dapperheid van het Afghaanse volk en ter veroordeling van de voortdurende Russische invasie van zijn land". PALMI, ITALIË. In een strikt ge vangenis in het zuiden van Italië zijn twee gedetineerde leden van de stadsguerrillabeweging „Rode Bri gaden" in het huwelijk getreden. WENEN. Het staatshoofd van Li bië, kolonel Moammar Gaddafi, is in Wenen aangekomen voor een bezoek van vier dagen aan Oostenrijk. Het is zijn eerste reis naar een westers land. Het belangrijkste waar hij en zijn gastheren het over zullen hebben zijn opdrachten voor de Oostenrijkse in dustrie. PARAMARIBO. Suriname gaat de export van rijst subsidiëren. De sub sidie is nodig omdat de Surinaamse rijst door het inzakken van de prijs op de met name Europese markt in een moeilijke konkurrentiepositie is gekomen. DEN HAAG, 11-3. Bij ruim één der de (37 pet) van de in 1980 failliet gega- ne besloten vennootschappen is spra ke geweest van malafide praktijken. De BV wordt bij voorbeeld leegge haald, ondernemingen die verliesge vend zijn worden in een BV omgezet en BV's worden opgericht met het oogmerk geen belasting en premies af te dragen. Bij de malafide BV's blijft ongeveer 220 miljoen gulden aan schulden onbetaald. Dit blijkt uit een onderzoek van het Weten schappelijk Onderzoek- en Documen tatiecentrum (WODC) van het mi nisterie van justitie onder bijna dui zend BV's. Het onderzoek wordt ge houden op verzoek van meerdere mi nisteries. Flitsen uit het buitenland TUXTLA GUTIERREZ. Een rechts Guatemalaans doodseskader is de grens met Mexico overgestokeii en heeft een Mexicaanse priester gemar teld en opgehangen. De geestelijke gaf Guatemalanen die vluchtten voor het geweld in hun land, onderdak. Dit heeft een Mexicaanse funktiona- ris meegedeeld. Toch goede toekomst windenergie HELMOND, 11-3. De toe komst van windenergie ziet er zeer rooskleurig uit. Ze zal een ekonomisch aantrekkelijke energieleveranceir worden. Chr. Westra, wetenschappelijk medewerker aan de universi teit van Amsterdam, die dit zei op een studiemiddag over windenergie in Helmond, ver wacht nog aanzienlijke kosten verlagingen. Deze kunnen door middel van bepaalde technieken worden bereikt. Bovendien kan het rendement van de elektrische systemen nog sterk verbeterd worden. Windmolens zijn niet overal in het land even aantrekkelijk uit ekonomisch oogpunt. Het meeste rendement en de goed koopste windenergie kan ge wonnen worden in de kustpro vincies en in Utrecht. Boven dien zal de kapaciteit van de windmolen aangepast moeten "zijn aan de plaatselijke behoef te. Westra maakt onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote molens. De wetenschappelijke onder zoeker heeft een berekening gemaakt vooreen kleine wind molen in Den Helder en een in De Bilt. Een kleine windmolen in de kop van Noord-Holland, die van tweedehands onderde len is gemaakt, kan elektrici teit leveren voor elf cent per kilowatt-uur. Is deze van nieu we onderdelen vervaardigd, dan bedraagt de elektrici teitsprijs 16,2 cent. De kilo- watt-uurprijs voor een tweede hands windmolen in De Bilt bedraagt 16.3 en voor een nieu we 23,9 cent. Iets tegen dik worden? FRANKFORT. 11-3. De bio- logen zijn een nieuwe moge lijkheid tot voorkoming van vetzucht op het spoor: door verhoogde afgifte van li chaamswarmte aan de omge ving, de zogenaamde ,,thermo- genese", kan vetzucht vermoe delijk worden tegengegaan zonder dat grote eters zich bij het eten moeten beperken. De Zweedse professor Bar bara Cannon in Stockholm heeft dit verschijnsle 6ij dier- poeven vastgesteld. De deelne mers aan de voorjaarskonfe- rentie van de Duitse physiolo- gische vereniging waarschuw den woensdag in Giessen dat deze mogelijkheid van ver bruik van calorieën nog niet volledig op mensen kan wor den toegepast. Wel menen zij dat dit biochemisch mecha nisme bij mensen kan worden gebruikt. Wat biedt de BEELDBUIS? ZATERDAG 13 MAART NED. 1: Het middagprogramma is geheel afgestemd op de jeugd. Aller eerst veschijnt Bolke de Beer ten to nele, direkt gevolgd door Snuitje, die in de stad bij de buiten de proporties gegroeide rat Rita logeert. Hiet Die- rencarnaval muziklla wordt opge luisterd door een vrolijke gans en ko nijn. Tot slot kan de jeugd nog kijken naar de spannende film Een gevaar lijke logeerpartij. Louise geniet van een vakantie op een boerderij tot dat ze een vreemde vrouw op het erf ontdektOok de VARA zet het avondprogramma in voor de jeugd met een aflevering van Casper het lieve spookje, waarna we naar Australië trekken om een bezoek te brengen in het hoge noorden, waar regenwouden en Eucalyptusbossen het woongebied vormen voor o.a. kangoeroes, vliegende eekhoorns en koala-beertjes. Nederlandse ar tiesten luisteren vervolgens VARA's Artiestencafé op, muzikaal on dersteund door het sextet van Ronny Buhr. Man alleen voor het laatst en daarna Journaal en het gevarieerde voetbalmagazine Voetbal'80. Na ge- konfronteerd te zijn met een Spook aan boord in Love Boat, vertelt Si mon Carmiggelt het verhaal Een schuldgevoel. Na de laatste nieuw suitzendingen circa half twaalf kun nen we dan nog in een extra Studio Sport-editie kijken naar de vrije kür voor dames in het kader van de we reldkampioenschappen kunstrijden op de schaats in Kopenhagen. NED'. II: De vriendjes Slakkie en Puntmuts hebben het vróme voorne men gemaakt om te vermageren. De lieverdjes van Grange Hill hebben echter andere zorgen. Als Hughes na melijk moet meedoen aan een quizK blijkt hij sporloos verdwenen. Zan geres Shirley Zweerus staat centraal in de nu volgende muziekspecial, op genomen in Beesterzwaag. Boven dien ontvangt zij in dit programma als gast de gitarist Michael Franks. Na het uitgebreid nieuws van acht uur wordt er royaal met muziek gestrooid in Kwistig met muziek, AMSTERDAM, 11-3. De 27-jarige in Amsterdam wonende Turk H. Y. is donderdagavond bij een steekpartij in een café in de Niasstraat in Amsterdam om het leven gekomen. De steekpartij volgde op een woor denwisseling tussen Y. en een land genoot. Deze bracht de dodelijke steek toe. De man is echter nog voor tvluchtig, aldus heeft de politie don derdagavond meegedeeld. De achter gronden van de ruzie zijn nog niet be kend. De recherche van bureau IJ- tunnel is een onderzoek begonnen. AMSTERDAM, 11-3. De inbrekers die hun slag geslagen hebben in een eenvoudig woninkje aan de Amster damse M. H. Trompstraat konden waarschijnlijk hun ogen niet gelo ven: in de linnekast van de hoogbe jaarde bewoonster, de 86-jarige me vrouw Anna Kleijn-Sch^ppers, stuit ten zij op 150.000 gulden aan kontan- tan, verspreid over diverse zakken en koffers. De vrouw, die alleen woonde en uitermate sober leefde, moet dat be drag in de loop van tientallen jaren bij elkaar hebben gespaard. Van de inbrekers die zich met deze enorme buit uit de voeten hebben gemaakt, ontbreekt elk spoor. APELDOORN. 11-3. Bij een in braak in een juwelierszaak in het centrum van Apeldoorn is donder dagmorgen een grote hoeveelheid sieraden en juwelen buit gemaakt. De daders verschaften zich toegang door met twee trottoirtegels de ruit van een winkel stuk te slaan. Toen de politie, gewaarschuwd door een stil alarm, enkele minuten later arri veerde. waren de daders er vandoor. Hoewel de juiste omvang van de schade nog niet bekend is, houdt de politie deze op vele tienduizenden guldens. waarin drie kandidaten getest wor den op hun kennis van lichte muziek. In de tweede aflevering Ten oosten van Eden, over het wel en wee van het geslacht Trask, wil vader Ames met harde hand het karakter van dochter Cathy omvormen. Deze da me ziet er geen been in om dan maar haar ouders te vermoorden en de we reld van de prostitutie binnen te vluchten. Bordeelhouder Edwards, aanvankelijk volledig in haar macht, neemt het niet als hij hoort hoe Ca thy hem zwart maakt. In blinde woe de verwondt hij haar. Ze ziet echter de kans de vlucht te nemen. Achter eenvolgens kan gekeken worden naar de aktualiteitenrubriek Hier en Nu, verslagen van sportwedstrijden in Studio Sport, een vastenoverden- king Leven is lijden, door ds. Bos man en tot slot de laatste nieuwsuit zendingen. ZATERDAG 13 MAART NED. I: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk telebord10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Bol ke de beer; 15.40 Snuitje; 16.00 Het die re near naval; 16.20 De moermei- boom; 16.35 Een gevaarlijke logeer partij; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Casper; 19.10 De wildernis leeft; 20.00 Artiestencafé; 20.20 Man alleen; 21.37 Journaal; 21.55 Voetbal'80; 22.35 Love Boat; 23.25 Simon Car miggelt; 23.40 Nieuws; 23.45 Nieuws voor doven; 23.50 W.K. kunstrijden op de schaats. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.50 Toe ristische tips18.59 Slakkie en Punt muts; 19.05 De lieverdjes van Grange Hill; 19.30 Shirley; 20.00 Journaal; 20.27 Kwistig met muziek; 21.40 Ten oosten van Eden; 22.30 Hier en Nu; 23.10 Studio Sport; 23.35 Tot besluit;' 23.45 Nieuws. ZONDAG 14 MAART NED. I: De Eucharistieviering wordt uitgezonden vanuit de St. Aeg- tenkapel in Amersfoort. Diverse Teleac-uitzendingen vullen de vol gende anderhalf uur. Naar aanlei ding van de negenstigste verjaardag van Martin Niemüller, wordt een filmportret gegeven van het veelbe wogen leven van deze Duitser, die in de Eerste Wereldoorlog over de we reldzeeën zwierf in dienst van de Keizerlijke Kriegsmarine en in de Tweede Wereldoorlog de persoonlij ke gevangene was van Hitler. Met de KRO gaan we vervolgens op folklo ristische reis door Portugal, waarop we vergast worden op volkèmuziek en -dansen en we de beroemde fado (dat is een met gitaarmuziek begelei de gezongen dans en klaaglied) zan geres Amalia Rodrigues kunnen be wonderen in het programma Bem- vindo a Portugal. Violanta is de titel van de Zwitserse film van Daniel Schmid. In het verhaal is Donna Vio- lante als rechter aangesteld in een bergdorpje. De bewoners zijn onwe tend van het feit dat deze dame de dood van haar echtgenoot op haar ge weten heeft. Een tweede drama dreigt als Violanta's dochter een hu welijk tegen haar zin gaat sluiten Onder' 'de bruiloftsgasten bevindt zich een aantrekkelijke jongeman, waarop Laura verliefd raakt. Van deze Silver wordt echter aangeno men dat hij een buitenechterlijk kind is van Simon, de wettige vader van LauraCirca vijf jaar gelden,' vonden in De Punt en Boven Smilde' gijzelingen plaats door een aantaj Molukkers op politieke grondei- Sinds 1980 is de KRO bezig met voorbereiding van de dokumentafe Vijf jaar later, die nu in beeld Ze- bracht wordt. Daartoe werden, Mo lukse en Nederlandse betrokkjnen uitgenodigd over hun belevenissin te vertellen, waaraan een kort jisto- risch overzicht vooraf gaat. NED. II: De tele visie-zondag op het tweede net wordt geopend het het praatprogramma Het Capivol. La ter in de middag zijn het SUkkie en Puntmuts die al ruziënd net pro gramma van de NCRV opejen. Prak tische vakantietips wordel nu reeds gegeven voor de vroege vakantie- vierders onder ons. Waana een edi tie van het zangprograrrma Op ver zoek als laatste programma van de NCRV de ether ingaat net oude be kende zondagsschoolliederen. Het middagprogramma vat de NOS ver toont het vertrouwde fe.eld qua inde ling. De VPRO brenlt allereerst de vierde aflevering vfn het comedy- Maandag 15 maart, 19.40 uur, Nederland 1: Buona sera, Mrs. Campbell. De twee hoofdrolspeelsters: links Gma Lolobrigida als Carla Campbell en rechts Shelley Winters als Shirley Newman. programma De lachende sch&r- kwast, waarin Ria promoveert. Rein op drift raakt en Sjef en Henk aan moedig ,,de koningskwestie" ter hand nemen. De VPRO blijft *p de humoristische toer, hoewel md een soms wat wrange bijsmaak, net het duo Van Kooteyi en de Bie. Serieuzer van inhoud is het nu volgeide dis- kussieprogramma tussen Hugo Claus en Louis Andriessen De '-.etteren, waarna het aktualiteitenpvgramma BGTV en het laatste nieuvs het slot van de uitzending op het .weede net betekenen. ZONDAG 14 MAART NED. I: 11.00 Eucharistieviering 13.00 Nieuws voor dcPen; 15.30 Te leac; 17.00 Martin Npmüller; 17.30 Wilde ganzen; 18.20 Nieuws voor do ven; 18.30 Teleac19./0 Nieuws; 19.05 Bemvindo a Portugal; 19.55 Violan ta; 21.25 Vijfjaar Ici'er; 22.55 Nieuws; 23.00 Nieuws voor loven. NED. II: 12.00 let Capitool14.45 Open schooltijd;[5-30 Nieuws; 15.35 Slakkie en Puntnuts; 15.40 Prettige vakantie; 16.30 Op verzoek; 17.05 Studio Sport;./17.35 Sprekershoek; 17.50 Horizon;il8.20 Op zicht18.45 Sesamstraat; [19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 00 Nieuws; 20.10 Pa- noramiek; 2}-40 Vijf minuten be denktijd; 2(p5 De lachende scheer kwast; 21.21 Van Kooten en De Bie; 22.05 De leieren; 22.50 BGTV; 23.20 Nieuws. I MAANDJG 15 MAART NED. I: De TROS begint haar pro- grammf met de tekenfilm Donald Duck, fixaarin Donald met Daisy heeft If gesproken, doch geen geid heeft óm met haar uit te gaan Na d?e tekenfilm als inleiding wijdt SimM- van Collem ons in de gehei men van de filmmakers met zijn filr,magazine Simonskoop. De nieu- weNederlandse film Een zwoele zo- rftiravond komt aan bod alsook e'n- kle-buitenlandse produkties, ■daaronder RoatV waarin leeuwen, ijgers en olifanten optreden. Na ach- ;er de schermen gekeken te hebbeii van de filmindustrie volgt de hoofd- Ifilm van vanavond: Buona sera Mrs Campbell. Een Amerikaanse film uit 1968, met in de hoofdrollen Gina Lo lobrigida, Shelly Winters, Peter Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. Lawford en Telly Savalas. Het ver haal gaat over Carla Campbell, die in de Tweede Wereldoorlog een verhou ding had met maar liefst drie RAF- piloten. Een van hen is de vader van haar dochter Gia. Ze weet echter van hen alle drie een alimentatie los te branden en zo left zij 20 jaar vrij com fortabel. Maar na twintig jaar komen de voormalige piloten naar haar toe voor een reünie in de staat. Hu echt genotes zijn ook aanwezig, maar de drie vaders willen allemaal ,,hun dochter zien Na het Nieuws van half tien volgt de derde aflevering van de serie Misdaad op de renbaan. De dood van een waardevol renpaard is een onderzoek waard voor Sid en zijn assistent Chico. Het wordt een heel moeilijk onderzoek, want de ei genaar en de trainer blijken onvind baar te zijn. Vervolgens de dokumen- taire Ze willen wel, maar ze hebben niet, waarin het werk van S1MAVI centraal staat. Gettond wordt wat de hulp van deze organisatie doet in de binnenlanden van Zaïre. Tot slot laat de TROS ons beelden zien van het WCT-tennistoernooi te München. NED. II: Vaste VARA-avond met als opening een aflevering van de te kenserie Tarzan, de heerser van de jungle, waarin Tarzan in aktie moet komen voor een Amazoneprinses. Het tweede programma voor het Journaal van acht uur is de herhaling van Jan J. de Bom, v/h de kinder vriend, met als thema Integriteit. Achter het nieuws brengt de achter gronden van het nieuws, gevolgd door de derde aflevering van de En gelse serie Eindelijk van school. Sean heeft Dikey voor een nacht een slaapplaats aangeboden op de vloer van zijn slaapkamer. Als Sean's moe der dit bemerkt is ze hevig teleur gesteld, maar Dikey leent ook nog een kostuum, want hij moet vandaag solliciteren. Dan kom Frits Bom als de Ombudsman op het scherm met halve en hele waarheden over men sen die volgens hem tussen de wal en het schip dreigen te raken. Na dit so ciaal'gekrakeel' een afléveting van De Vereenig.de staat, waarin Libbey zich van een andere kant laat zien. Ze valt heftig uit tegen de huisvrienden van haar ouders. Pisa gaat vooraf aan Sonja op maandag, het praatpro gramma van Sonja Barend, waarin naast goed nieuws nu ook wel eens wat slecht nieuws verweven zit, waardoor emoties en diskussies hoog op kunnen laaien. De vrije gedachte en het late Journaal sluiten het avondprogramma op dit net rond het middernachtelijk uur. MAANDAG 15 MAART NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Donald Dück; 19.10 Simonskoop; 19.40 Buo na Sera, Mrs. Campbell21.37 Jour naal; 21.55 Misdaad op de renbaan; 22.45 Ze willen wel, maar ze hebben niet: 23.15 Tros Sport: 00.10 Nieuws; 00.15 Nieuws voor doven. NED. II: 18.30 Staatsloterij18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 Jan J. de Bom; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Eindelijk van school; 21.35 Ombudsman22.05 De Veree- nigde staat; 22.30 Pisa; 22.40 Sonja op maandag; 23.40 De vrije gedachte; 00.00 Nieuws. Hannie PoJt, die de slaap niet kon vatten en dasrom nog even naar bene den was gegaan naar de w.c., had flar den van dit gesprek gehoord en omdat ze niet graag voor luistervink werd aangezien en nog minder betrapt wilde worden, keerde ze zo snel mogelijk terug naar haar kamer. De deur achter zich sluitend dacht ze na over datgene, wat ze gehoord had. Natuurlijk, dacht ze na enige tijd, dat is het Flip wordt een man en ikeen vrouw. Ik mag Flip erg graag en vind het altijd fijn, als we bij elkaar zijn, maar is dat nu liefde? Omdat zij en Flip vrijwel geen ge heimen voor elkaar hadden, zei ze het op een zaterdagmiddag, toen ze het dorp uitgefietst waren en aan de kant van een stille weg zaten. En voegde er aan toe: „Thuis zijn ze waarschijnlijk een beetje bang, dat we samen wat zullen uithalea" Flip was misschien een beetje korter van begrip dan het meisje, want hij keek haar iet of wat schaapachtig aan en vroeg: „Uithalen? Wat bedoelen ze daarmee?" Hannie haalde ongeduldig haar schouders op. „Doe alsjeblieft niet zo achterlijk. Je hebt toch zeker ook wel sexuele voorlichting gehad? Of niet soms? Jij bent een jongen en ik een meisje, dus Langzaam begon hij haar te begrij pen en daarom verkleurde zijn gezicht Hoewel hij uistekend met zijn buur meisje overweg kon, was hij in het bijzijn van andere meisje ontzettend verlegen en omdat het gesprek nu een wending had ingenomen in een rich ting, die ze nog nooit waren gegaan, choqueerde het hem een beetje. „Wat een onzin," bromde hij, zich gegeneerd voelend; „Zie je mij voor zo gemeen aan?" „Nee, natuurlijk niet Maar dat be grijpen oudere mensen waarschijnlijk niet Die zullen wel altijd bang zijn voor hun kinderen, vooral als* het meisjes zijn." „Voor mij hoeven ze anders niet bang te zijn, hoor," antwoordde hij ge pikeerd. „Ik weet best, hoe ik me moet gedragen tegenover jou." „En tegenover andere meisjes?" vroeg ze koket „Welke andere meisjes?" „Op je school natuurlijk. Er zijn toch ook meisjes bij jou in de klas?" ,0, daar bemoei ik me nauwelijks mee. Doorgaans letten ze niet op ons. Er zijn er bij, die vreselijk verwaand zijn. Die zich ik weet niet wat ver beelden." „Bij mij op school zeggen ze, dat ik een jongen heb. Riet Boonstra - je kent haar wel he' Uit de Dennelaan, dat rooie loeder - heeft ons een paar keer gezien. En in de klas rondgebazuind, dat ik met een jongen ga. De lerares geschiedenis heeft me een poos gele den na laten blijven en vroeg, of het zo was. Ik antwoordde, dat ik opgegroeid ben met een buurjongen en dat we goeie vrienden zijn. Dat is toch zo?" Door HENK VAN HEESWIJK „Natuurlijk zijn we goeie vrienden. Anders zouden we toch niet samen fietsen en zo?" Het meisje draaide zich half naar hem toe. „Gek eigenlijk, he? Het is begonnen als een gewone vriendschap tussen buurkinderen. Herinner je je nog, dat je tegen ze zei dal we later zouden gaan trouwen? Wij beiden?" Hij begon te lachen. „Ja Kinderpraat natuurlijk. Hoe oud waren we eigen lijk?" „Zeven, of acht Weet ik het Hoe denk je er nu ovef?" De jongen keek haar verbaasd aan. „Verroest, we zijn nog niet eens zes tien. Waar jij al niet aan denkt" Ze ging op het gras achterover liggen en keek naar de lucht „Ik bemoei me nooit met andere jongens. Nu ja, die zijn er niet op onze school. Maar ver schillende meisjes in de hoogste klas hebben al een vriendje. Neem nu Evelien Boska, he? Die woont in de stad. Aan de weg naar ons dorp. Ik zie haar dikwijls met Kees, zo heet hij. Hij zit op de handelsschool en die gaat eerder uit Dan wacht hij haar op en rijden ze handje in handje naar huis. Ik heb wel eens gezien, dat ze elkaar zoenden. Heb jij wel eens een meisje gezoend?" „Ik? Ben je gek! Waarom 2ou ik?" „Jasses, je bent toch zeker niet van steen? Ik zou best eens gezoend willen worden. \ls een jongen mij wilde zoe nen en hij deed het zou jij er dan wat van zeggen?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5