Gevarieerde vonnissen op zitting van kantongerecht Bejaarden naar Bloemenveiling Honselersdijk en Avi Fauna Oud-stadgenoot vertelt verhaal over waarschuwing van Djiwuri 4 Hoge boetes en vrijspraak Reisje: woensdag 26 mei Vliegen op Afrika GAK praat met bonden Kredietbeschikking Midden- en Kleinbedrijf ZIERIKZEE, 11-3. Een strafbaar feit bekennen op de zitting van het kantongerecht (donderdagmiddag) en dan toch zonder straf en tevreden de zaal verlaten, zal weinigen overkomen. De heer C. A. M. van B. uit Ooster- land hoorde dit vonnis tegen hem uitspreken en was daar zichtbaar gelukkig mee. Van B. had op 29 juni '81 op rijksweg 18 (de gevaarlijke) nabij de afslag Nieu- werkerk op de autoweg met zijn voertuig gedraaid, en dat was toezichthou dende verbalisanten niet ontgaan. Van B. ontkende ook niet, maar voerde tot zijn verdediging aan, dat hij een auto in de sloot zag liggen en gedraaid was om hulp te verlenen. ,,Ik ben bij de vrijwillige brand weer van Duiveland, en daar heb ik geleerd eerst mens en dier te redden bij ongelukken". Een verweer dat ook bij de officier van justitie een welwillend oor vond, getuige zijn eis: schuldig, zonder strafvervolging, een eis die mr. W. F. van Solinge zonder moeite overnam. Drie keer scheepsrecht Wederom veel moeite had Van So linge met N. V. K. die voor de derde maal voor het hekje moest verschij nen wegens het rijden zonder verze kering op een brommer op de Zonne- mansweg. Drie keer voor hetzelfde feit wel te verstaan, omdat K. (ook nu weer) heftig ontkende ooit op de Zonnemansweg gereden te hebben. Dit keer echter was de verbalisant opgeroepen om te getuigen. Wacht meester v. d. P. was stellig in zijn be wering dat K. wèl aldaar had gere den, een heftige woordenwisseling ten spijt. Officier mr. J. van Marion achtte nu het wettig en overtuigend bewijs geleverd en eiste 130,— of 3 dagen vervangende hechtenis. Wilt u hierop nog iets zeggen vroeg de kantonrechter. „Nee, von nis maar meteen, dan ga ik gelijk in hoger beroep." De onder ede afgeleg de getuigeverklaring lapte K. aan zijn laars en beshuldigde de opspo ringsambtenaar zelfs van mein-eed. ,,Ik heb er wel gereden, maar dan in de politie-auto" wilde hij nog kwijt, maar het hielp hem niets: ook Van Solinge vonniste 130,—. Ver dachte kondigde luidruchtig aan in hoger beroep te gaan Horeca-wet Een bedrag van 500,— met terug gave van de in beslag genomen goe deren hoorde W. tegen zich vonnis sen. S. L. W. was bij een kontrole op de horeca-wet bekeurd, omdat hij zonder vergunning maaltijden en drank had verstrekt. De konversatie tussen de kantonrechter en verdach te verliep wat stroef, vanwege ge brekkig Nederlands van W. Daarom liet Van Solinge via de griffie nagaan of W. inmiddels wel een vergunning heeft. Een bevestigend antwoord van ge meentewege, wierp een ander licht op de zaak (en strafvermindering). De officier wilde aanvankelijk een lage straf met verbeurtverklaring van de in beslaggenomen drankvoor raad (waarde 3.000,—), maar gezien de nu aanwezige vergunning eiste hij als volgt: 750,— met teruggave van drank. Van Solinge maakte hier 500,— van. Kettingbotsing Op 28 mei '81 wilde R. L. H. uit Via- nen, bij Ouwerkerk op Rijksweg 18 linksaf slaan met zijn voertuig. Daarbij kon hij niet anders dan op de bewuste weg stil gaan staan wegens naderend tegemoetkomend verkeer. De gevolgen (achter hem) waren aan zienlijk: een kettingbotsing met veel schade. Onveilig rijden werd hem ten laste gelegd. Tegenstrijdige getuigeverklarin- gen, een positieve verklaring van een (meegebrachte) getuige ter zitting waren er mede oorzaak van, dat de officier het wettig en overtuigend be wijs niet aanweizg achtte en derhal ve verplicht was vrijspraak te vra gen. Mr. Van Solinge zag het juri disch anders: ontslagen van rechts vervolging, dat iets anders is: de zaak is voor de rechtbank nooit ge beurd. Door het rode licht rijden (of niet stoppen voor de stopstreep) kwam A. K. uit Oosterland op 130,— te staan. Het enige verweer van K. was, dat hij zeker wist dat het oranje was, verder kwam hij niet, en dat is voor de kantonrechter onvoldoende. Gewoon vergeten te betalen A. T. uit Scharendijke was vergeten zijn 30,— luisterbijdrage te betalen vol gens zeggen. Ook de twee aanmanin gen vergeten. Nu werd dit bedrag door Van Solinge verhoogd tot 40,—. ,,En vergeet het nu niet Geen zin J. H. uit Ouwerkerk had zonder helm op een bromfiets gereden. „Ge woon geen zin in". De schikking van 35,— had hij niet geaksepteerd. ook de „girootjes" van 45,— niet. Hij had ook helemaal niets te zeggen op de eis van de officier: 50,—, zodat de kantonrechter niets anders restte dan konform te vonnissen. Geslipt Op de Zeelandbrug raakte A. v. d. H. uit Goes onverklaarbaar in een slip op 5 maart '81. Zijn voertuig kwam in botsing daardoor met een bestelwagen, beide auto's raakte to tal loss. Verwijt: onveilig rijden, dus aansprakelijk voor het gebeuren vond Van Marion. De eis van de offi cier 300,- of 6 dagen) vond v. d. H. wat aan de hoge kant: hij kon er niets aan doen. Van Solinge vond echter die 300,— aan de lage kant gezien de gevolgen en handhaafde de eis van de officier. Een werknemer van firma A. P. de K. was op 20 mei '81 aangehouden en kon verbalisanten geen werkmap in gevolge de rijtijdenwet overhandi gen. De firma had een ontheffing aan moeten vragen (de dag erna wel ge beurd) en kreeg een boete van de kan tonrechter ad 120,— evenveel als de officier eiste. De zaak van J. de B. werd bij ver stek behandeld, de B. zou geen voor rang verleend hebben aan R. F. een motorrijder die als gevolg van de toen ontstane aanrijding op 6 jan. '81 in Haamstede een gebroken bove narm en pols opliep. F. was wel op de zitting verschenen, om een aanvul- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ASSEN. De provincie Drenthe heeft samen met de gemeente Assen 150.000 gulden beschikbaar gesteld voor de spelenfabriek Homas in As sen. DEN HAAG. Staatssekretaris Van der Doef (van verkeer) voelt er niets voor een onderzoek in te stellen naar de voordelen van een persoonsgebon den kenteken. DEN HAAG. Premier Van Agt heeft de suggestie van V.V.D.- fraktievoorzitter Wiegel, dat een slechter sociaal klimaat het gevolg zou zijn van de wijze van besluitvor ming door het kabinet volstrekt van de hand gewezen.j>0 ARNHEM. De Explosieve Oprui mingsdienst (EOD) van het ministe rie van defensie begint binnenkort met een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een grote hoeveelheid munitie en andere explosieven, die pal naast het vlieg veld Deelen bij Arnhem in de grond zou zitten. lende schaderekening in te dienen. Hij kon echter de juiste betalingsbe wijzen niet overleggen, waardoor de zaak werd aangehouden. Landelijk tarief J. A. B. tenslotte „kreeg" 130,— voor het niet stoppen voor een rood licht bij de afslag Schelphoek op de Stoofweg. B. die dit trajekt dagelijks meermalen rijdt, kent de computer gestuurde verkeerslichteninstallatie en was alvast gaan rijden. Op het mo ment dat hij de streep passeerde was het licht rood, volgens verbalisanten die achter hem reden. ,,U mag nooit op een computer vertrouwen", zei Van Marion. Mr. Van Solinge vroeg zich (en verdachte) af, of B. wellicht te hard zou hebben gereden. In ieder geval was het bewijs geleverd en vonniste de kantonrechter het lande lijk tarief voor dergelijke overtre dingen: 130,— of drie dagen. RENESSE. Zo was de vooroorlogse entree van Renesse, niet het allerfraaiste straatbeeld wat zich denken laat, maar toch interessant. Op de achtergrond: paardevijgen en een old-timer. DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken heeft twintig miljoen gulden extra beschikbaar gesteld voor het regionaal sociaal- ekonomisch beleid. DEN HAAG. Minister Max van der Stoel van buitenlandse zaken is van mening dat in Zuid-Afrika, en dat vergeleken met andere totalitaire re giems, de mensenrechten het meest schrijnend worden geschonden. AMSTERDAM. Ongeveer 700 werknemers van het bankbedrijf uit het hele land hebben in de RAI in Amsterdam een protestbijeenkomst gehouden tegen de weigering van de werkgevers in die sektor inhoudelijk met de bonden over de c.a.o.-voor- stellen te praten. TILBURG. Op last van de officier van justitie in Breda zijn in Tilburg twee honderd nuchtere kalveren geslacht, die eerder deze week 's nachts illegaal de Belgisch-Neder landse grens in Baarle-Nassau waren overgebracht. BERGEN OP ZOOM. Een gat in de Markizaatskade, de dam die het oostelijk deel van de Oosterschelde afsluit, is de afgelopen nacht door storm en wind en opstuwend water groter geworden en bedraagt nu plusminus 150 meter. DEN HAAG. De kloof tussen vraag en aanbod op de oliemarkt met als onvermijdelijk gevolg een dalende olieprijs zal West-Europa ten goede komen. Momertteel is de positie van West-Europa.ni.et alle gunstig, maar de neiging bestaat te geloven dat de olieprijsont;vyikkeling de, l^uidigé '.tij7 delijke krisj&.zal helpen te .overwin nen. UTRECHT. De geneeskundige hoofdinspektie en de direktie van het Rijksinstituut voor de Volksge zondheid (RIV) in Bilthoven achten het onwaarschijnlijk, dat sterfgeval len van babies in Hardenberg en om geving allemaal verband houden met hun vaccinatie tegen kinkhoest. ZIERIKZEE, 10-3. Al ruim dertig jaar organiseert het Komité Bejaardenreis elk voorjaar een reis voor de ou deren boven de 65 jaar uit Zierikzee. Dit jaar zal dit tra ditionele uitstapje plaatsvinden op woensdag 26 mei. „Sommige mensen denken we ieens, dat ze lid moeten zijn van een bejaardensoos of -vereniging om mee te kunnen gaan, maar dat is beslist niet het geval. Iedereen boven de'65 jaar is welkom", vertelt mevrouw E. v. d. Lelie-Fokker, woordvoerster van bovengenoemd komité. Financieel vergt het natuurlijk wel wat om een dergelijk evenement op goed niveau te kunnen organiseren. Lange tijd werd elk jaar gekollek- teerd om het reisje mogelijk te ma ken. Tien jaar geleden besloot men van die kollekte af te zien. Giften Het alternatief was een stencil aan bedrijven, ondernemers en kerkelij ke instellingen met het verzoek een financiële bijdrage te leveren voor hun oudere stadsbewoners. Het re sultaat was verheugend. Elk jaar kwam voldoende geld op tafel om dé bejaarden tegëh redelijke 'prijs 'een fijne dag uit te bezorgen. ROTTERDAM. De zeevloot van de Rotterdamse rederij Van Ommeren is uitgebreid met de „Waardrecht", een blukcarriër met een draagvermo gen van 41.800 ton. Uiteraard hoopt het komité dat ook dit jaar de giften toereikend zul len zijn. „We hopen te kunnen volstaan met een bijdrage van 45,- aan de bejaarden te vragen. Als we het zonder giften zouden moeten doen, kwam dat bedrag zeker op 65,- per persoon en dat is voor ve len misschien te hoog", aldus me vrouw Van der Lelie. Het Komité, bestaande uit zes ver tegenwoordigers van groeperingen, die zich met bejaardenwerk bezig houden, besloot dit jaar met de be jaarden een bezoek te gaan brengen aan de bloemenveiling van Honse lersdijk. Na de bloemepracht is het dan de beurt aan „Avi Fauna", waar ook de lunch zal worden gebruikt. De dag zal besloten worden met een fijn diner in restaurant „de Blauwe Keet" te Oosterland. Drie bussen „Voor sommige ouderen is zo'n reisje het enige uitstapje dat ze per jaar hebben", zegt mevrouw Van der Lelie. Meestal zijn dan ook drie bus sen nodig om de ruim 150 reisluchti- gen te vervoeren. De gelegenheid wordt geboden om op drie verschil lende plaatsen in de stad in te stap pen. De intocht na zo'n jaarlijks reisje 95 Op het eind van de hoofdbaan draaide ik nu in de start richting en parkeerde met de remmen aan. De BWK, zo noemden wij de boordwerktuigkundige, ging de laatste test op de motoren houden en daarna werd de „Just Be fore TakeOff'-checklist afgelezen. De Gust-Lock ging los en de roeren werden gekontroleerd. Ik had wat moei te met mijn voetenstuur. Achteraf denk ik dat ik toen al iets vermoed moet hebben. „TakeOff-clearance" werd gevraagd. De toren, die zeker op anderhalve ki lometer afstand van ons startpunt was, gaf als laatste grondwind: 240°-25 Knopen. Wat ik normaal niet gewoon was te doen, nu echter vroeg ik nog om bevestiging van die grondwind. Vermoedde ik iets? De onweersbui was nu ge naderd tot dicht bij de Westrand van het veld. Startbaan 23 was nog geheel vrij. Centraal op deze foto de schrijver van het Afrikaans avontuur. Het vliegtuig is een Fokker F 7a, wel gebruikt voor rondvluchten over Amsterdam. De foto is van 1937. Het zag er naar uit dat we juist vóór de bui weg zouden kunnen zijn. Ik voelde in de cockpit een zekere spanning bij mijn bemanning, de BWK, maar vooral bij Ko, mijn vaste telegrafist. Die stond achter ons. Ik kende Ko zo goed. Zoveel reizen maakten wij steeds tesamen. Uit mijn rechter ooghoek zag ik hem staan, achter de BWK. Zijn gezicht had die bepaalde uitdrukking, zijn ogen zwart. Soms had hij dat ook als we aan de wal waren. Het had dan wel niets met de vliegerij te maken. Meisjes misschien? Wat eigenaardig dat gedachten soms als het ware „ge comprimeerd" door je heen kunnen gaan! We kregen de „startelearance" Tegen mijn co-pilet, een Engels man, zei ik: „Let us go, we will make it easily". Startvermogen werd opge zet. Remmen los en daar gingen we! Richtingsroerkontrole scheen nor maal. Zo te zien zette de acceleratie goed in. Toch wees de snelheidsmeter wat laag aan. Snel naderden we dat hoekpunt met die andere baan, daar waar de windzak stond. Deze stond strak gespannen, maar wat nu!! In dezelfde richting als waarin we startten!! En wat was er toch met de snelheidsmeter aan de hand?? Het nu volgende ging in een fraktie van een seconde door me heen: ((15 jaren terug, mijn alle reerste vlieglessen: Instrukteur Pat- tist, Kapitein-Vlieger en pionier met Fokker F7b, Abel Tasman-vlucht Indië-Australië. Hij leerde ons: „Start of land nooit met de richting van de windzak mee!! En: De snel heidsmeter is in feite een stuwdruk- meter, geeft de luchtstroming om de vleugel aan")). Mijn rechterhand ging naar de gasmanettes. Ik trok ze dicht en gaf het Commando: „Power Off, Full Re verse". Boven het geraas van de „re versing propellors" was er het geluid van de donder en de bliksem gaf aan dat alles een spookachtig geheel! We kwamen tot stilstand op veilige afstand vóór het einde van de baan, waarachter net weer zo'n enkele boom stond in d? kale woesijnvlakte rondom. De Toren werd verwittigd omtrent de plotseling gedraaide grondwind. We namen de taxistrip naar het plat form. En toen brak de bui los! Eerst enkele grote druppels, daarna die plensbui met hevige windstoten. We waren gestopt en het duurde zeker 15 minuten. Alles bleef natuurlijk aan boord. Met „Public Address" verwittigde ik de passagiers. Toen was het over. De bui was over het veld heen getrokken in oostwaartse richting. De lucht was opgeklaard, de wind weer kalm. We kregen daarna opnieuw „start elearance". Na de start draaide ik in op onze vliegkoers. In het schemer duister zag ik de stad Kano, het Rail way Guesthouse, de weg en die boom. En ik dacht aan Djiwuri en diens waarschuwing! B.O.A.C.-toestel Een maand later zat ik in Rio de Ja neiro aan de Copa Cabana, samen met mijn telegrafist Ko, een kopje koffie te drinken. In een krant lazen we het: „Engels vliegtuig van de B.O.A.C. te Kano, in Nigeria, gedu rende de start verongelukt. Dertig doden. OORZAAK. Plotselinge „windshift" tengevolge van zware bui". Bestelde ik het of was het Ko?? „Bij de volgende koffie namen we ie der een dubbele cognac!" „Vliegtuig- Bijna-Ongelukken" worden bij onze maatschappij altijd vertrouwelijk besproken. Tot op vandaag de dag hebben we vanaf het „begin-rollen" van de start een „acceleratietiming check", afhankelijk van startge wicht, runway-elevation en slope, temperatuur en wind. Het gaat dan om de tijd in seconden tot het berei ken van „aanwijzing snelheids meter": 100 Knopen! Ook startbanen met sneeuw en/of modder kunnen van invloed zijn op de juiste „begin-acceleratic" bij de zo belangrijke procedure als die van de start van een vliegtuig. „Djiwuri, had jij dat voorzien??" (Het eerste deel van dit artikel Af rikaans avontuur, publiceerden wij in het donderdagnummer. Red.) CHR. BOUTER oexjooooc\>w'ogc?oooqcqqoocoqccocqcccqoccccqqqqocogogooc*csxxxABs^qs5sssxxiwsyesjgc<x?ooooo«ooggyx>gcoooooqooqqQcqoooo mag ook best traditioneel genoemd worden. De Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer" wacht de bussen bij de Hoofdpoortstraat op en verzorgt de muzikale intocht tot aan het Ha venplein. Een hartelijke ontvangst door een lid van het kollege van b. en w. zal daar nooit ontbreken. Het Komité Bejaardenreis hoopt, dat het dit jaar weer allemaal prima zal verlopen. Als de giften spontaan binnen komen, zal dat ook zeker luk ken, want aan organisatietalent en enthousiasme is absoluut geen ge brek. DEN HAAG. De Tweede Kamerle den Schaper en Nuis (beiden D'66) hebben donderdag opnieuw ophelde ring gevraagd aan de ministers Van der Stoel (buitenlandse zaken) en Van Mierlo (Defensie) over de aard van de komende NAVO- vlootoefening Safe Pass'82 in de Golf van Mexico. UTRECHT, 11-3. Het GAK heeft het overleg met de dienstenbond FNV de dienstenbond CNV en de Unie BLHP over het konflikt rond de ziektewet-afdelingen hervat. Het overleg wordt gevoerd op basis van een door een kommissie van drie „wijze mannen" uitgebracht rapport en onder leiding van deze kommissie. Het is de bedoeling, dat vóór 19 maart een oplossing wordt gevon den. De dienstenbond FNV heeft de af gelopen weken op vele Gak-kantoren akties (werkonderbrekingen en sta kingen) gevoerd voor een betere belo ning van de medewerkers van de ziektewetafdelingen. Na een bezet ting van het hoofdkantoor van het GAK in Amsterdam zegde de direk tie toe, dat verder kon worden onder handeld met de kommissie van drie er bij. De FNV-bond heeft de akties nu opgeschort. Het in de c.a.o. geregelde scheids gerecht was op verzoek van het GAK al met de behandeling van het kon- flikt begonnen. De direktie heeft het scheidsgerecht inmiddels gevraagd, deze behandeling op te schorten. WINSCHOTEN, 12-3. Het midden- en kleinbedrijf krijgt extra krediet faciliteiten. Dit zei de staatssekreta ris van ekonomische zaken de heer P. H. van Zeil donderdagmiddag tij dens de opening van een promotic- tentoonstelling in Winschoten voor het gebied Oost-Groningen. Volgens de staatssekretaris mogen startende ondernemers nu al in het kader van het vermogensversterken- de krediet gedurende de eerste drie jaar de helft van de rente betalen. Deze maatregel wordt nu uitgebreid. De daarop volgende drie jaar mogen de ondernemers de helft van de ver schuldigde rente bijschrijven op de hoofdsom. Ook voor bestaande on dernemers in het midden- en kleinbe drijf zullen deze regelingen gaan gel* den. Van Zeil verwacht dat deze rege lingen omstreeks 1 april zullen kun nen ingaan. Vestigingseisen Van Zeil voelde niets voor het ver lagen van de vestigingseisen om zo doende beginnende ondernemers ex tra te helpen. Hij noemde dat een ge vaarlijke zaak. Er mag geen herha ling komen van de jaren dertig toen tienduizenden voor zichzelf begon nen om een boterham te verdienen. Dat heeft negatieve gevolgen gehad. Bestaande bedrijven kwamen toen door de optredende marktverdun- ning in de problemen en gingen ten onder. Een interdepartementale werkgroep zal, aldus de staatssekre taris. bin.ienkort met een rapport over deze problematiek op tafel ko men.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4