Grevelingenmeer: gigantisch aquarium voor oesterteelt Sloop en nieuwbouw in Pr. Irenestraat te Bruinisse J. W. van den Doelschool brengt weer sprankelende ouderavond Aktiviteiten Bond van Plattelandsvrouwen Onderscheidingen op Rode Kruis vergadering RIVO-bioloog zegt: STREEKNIEUWS Koor, sketch, quiz, jeugdmusical t t f i Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 maart 1982 Nr. 23080 3 BRUINISSE, 12-3. Volgens drs. R. Dijkema, Rivo bio loog verbonden aan het Delta Instituut voor Hydro- biologisch onderzoek te Yerseke, moeten in het grevelin genmeer thans 40 tot 50 miljoen oesters aanwezig zijn. Afdeling Duiveland DUIVELAND, 12-3. Woensdag 17 maart a.s. houdt de afdeling „Duiveland" van de Bond van Plattelandsvrouwen een bijeenkomst in het „Dorpshuis" te Nieuwerkerk. Op die avond zal de Bondsfilm worden vertoond, gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen. Dit was het kado van alle leden. De provinciale sekretaresse: mevr. A. van der Leeden zal na de pauze gelegenheid geven om over deze film van ge dachten te wisselen. Vele oesters die in 1979 zijn gebo ren blijken nu al van bruikbare kon- sumptiekwaliteit te zijn. Nergens ter wereld komt een zo snelle groei naar topkwaliteit en konsumptiegewicht voor, als in de schone zoute Grevelin- gen, die bovendien buitengewoon voedselrijk is. Ontmoetingsdag Herv. Vrouwengroepen De vertrektijden en opstapplaat sen voor de Ontmoetingsdag te Vlis- singen op dinsdag 16 maart van de Hervormde Vrouwengroepen zijn als volgt: Renesse 07.45 uur bushalte dorp; Scharendijke 07.55 uur bushalte dorp; Noordgouwe 08.15 uur bushal te; Kerkwerve 08.20 uur bushalte Ring; Zierikzee 08.30 uur station Z.W.N. of 't Sas; Ouwerkerk 08.40 uur bushalte dorp. Namens de Ringcommissie L. BOOGERT (Op verzoek van Hervormd Kerk blad hier opgenomen. Red.) ZIERIKZEE Aanrijding In de Scheldestraat vond een bot sing plaats tussen een bus en een per sonenauto. Een Van Oeverenbus, bestuurd door R. J. v. d. M. uit Brou wershaven, werd ingehaald door automobilist V. R. K. uit Schiedam, die te vroeg weer naar de rechter weghelft reed en zodoende de voor kant van de bus raakte. Beide voer tuigen raakten beschadigd. Een oorkonde met medaille kreeg mevrouw H. Kik en de heer J. Knop, voor 10 jaar dienst en mevrouw E. de Waal kreeg de medaille voor 20 jaar. De heer Fokker van Craijestein van Rengerskerke wees er op, dat deze onderscheidingen qua inhoud direkt naast een koninklijke onderschei ding kan worden gezet. Naastenliefde Later op de avond schilderde deze Rode Kruis-man op de hem eigen ma nier het goede Rode Kruis-werk af, met vrijwilligers, die over veel naastenliefde beschikken. Hij waar schuwde dat beroepsmensen die de vrijwilligers begeleiden, niet te veel docerend moeten optreden. Het jaarverslag van sekretaris H. v. d. Bos gaf het reilen en zeilen van de vereniging in 1981 weer. Van de Bos zei voorts dat het bestuur van mening is, dat niet ten koste van alles moet worden gedacht aan een vrijwilliger op „beroeps- nivo". Dan verliest namelijk het Ro de Kruis een stuk identiteit en heeft het instituut vrijwilligers-organi- satie geen enkele betekenis meer. De voorzitter van de vereniging, burgemeester T. C. Hekman roemde het cijferwerk van de penning meester C. Heule. A-kursusscn Vervolgens kwamen aan de orde: het jaarverslag door mevrouw A. Jumelet-Okkerse, het welfare-werk door mevrouw v. d. Berge en het Jeugd Rode Kruis door mevrouw L. Jumelet-van Oeveren, die de A- kursussen op de scholen verzorgt. Ze hoopte spoedig een begin te kunnen maken met de B-kursussen. Alles wijst er op, dat ook in 1981 miljoenen jonge oesters het lar- venstadium hebben overleefd, zodat in de komende jaren een groot oester- areaal aanwezig zal zijn, waaruit een gat in de markt kan worden voor zien. Men spreekt opnieuw van het wonder van de Grevelingen en in de ogen van dr. Dijkema is het Greve lingenmeer een gigantisch aquarium voor de oesterteelt geworden, omdat door het ontbreken van vele natuur lijke vijanden een veel groter aantal oesterlarven tot wasdom komt, dan normaliter het geval is. Parasiet Er zal nog enkele jaren moeten worden gewacht eer men vergunning geeft om weer oesters uit te zaaien in de Oosterschelde terwijl ook de oesterkuituur in Bretagne aan de Franse kust is vernietigd, door de be kende oesterparasiet. De oesters die in 1976 en 1977 zijn geboren zijn nu al zo groot gegroeid, dat ze voor de konsumptie eigenlijk al te groot zijn. Ze vormen echter een uitstekend materiaal, om larven af te zetten en ze zijn stuk voor stuk hun gewicht in goud waard. Door de oesterkwekers worden ze dan ook gespaard. Als het oesterbestand zich weet te handhaven en het Grevelingenmeer NCVB'bejaardenmiddag Op woensdag 17 maart organiseert de N.C.V.B.-afdeling weer een be jaardenmiddag in het Hervormd Ver enigingsgebouw. Opgevoerd wordt een musical door leerlingen van de J. W. v. d. Doelschool. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer L. Koster showde het nieu we Rode Kruis werkpak, dat als erg praktisch ervaren werd. Tot slot werden de heer v. d. Have en Kees Hogerwerf wegens grote in zet voor de kolonne, door de voorzit ter in het zonnetje gezet. Doordat de grond reeds van Beter Wonen is, door klein te bouwen en door extra subsidie in het kader van de stadsvernieuwing, zal de huur prijs zeer laag worden, nl. ca. 375, per maand. De woningen krijgen toch een goe de kwaliteit en worden voorzien van warmte- en geluidsisolatie. Architektenburo Jobse te Vlissin- gen verzorgde het ontwerp van deze woningen, die gebouwd zullen wor den door B.V. Aannemingsbedrijf Den Hartog. zout blijft, breekt er voor de oester- handel een goede tijd aan en kunnen de Grevelingenoesters nog een be langrijke deviezenbron worden voor de Nederlandse schr rist. WESTERSCHOUWEN Vuurtoren Met het Vuurtoren-plaatje (opgeno men in het donderdagnummer) heb ben we historisch zitten „knoeien". Het betrof de vuurtoren aan de Noorddijk (thans ongeveer einde Ramp weg aan de zijde van Renesse). De plaat zou van 1916 zijn. In de verte is een andere vuurtoren te zien. Dat is de toenmalige toren aan de Laóne te Renesse. RENESSE Ledenvergadering LR en PC „Westelijk Schouwen" De landelijke rijvereniging en po ny club „Westelijk Schouwen" houdt vrijdag 19 maart de algemene leden vergadering in het „Wapen van Zee land" te Renesse. Het samengaan van deze vereniging met de rijvereni ging Renesse, staat o.a. op de agenda. Voor tijd: zie agenda. SCHARENDIJKE Granaten gevonden De Explosieven Opruimings Dienst heeft een granaat, die op de Brouwersdam buitenzijde werd ge vonden, onschadelijk gemaakt. Ook in de Carlstraat werd in een hoop zand dat gebruikt wordt voor een bouwwerk, een granaat gevonden die de EOD tevens heeft opgeruimd. Aktie Soedan De CJV heeft in Scharendijke een mandjesaktie voor vluchtelingen in Soedan gehouden. De aktie bracht 331,95 op. De overgebleven le vensmiddelen zijn overgedragen aan sympathysanten voor de aktie Polen. OUWERKERK Inbraak in boerderij In de boerderij van de familie Kui per aan de Stelweg werd door nog on bekende ingebroken. De daders zijn via de stal het huis binnengekomen en hebben 600,-, een kistje met waardepapieren en een horloge ont vreemd. NIEUWERKERK Kandidatenlijst RPF Op de algemene ledenvergadering van de Reformatorische Politieke Federatie werd onder leiding van voorzitter K. T. de Jonge de kandida- Vierde fase De vervangende nieuwbouw in de Pr. Irenestraat is de vierde fase van de dorpsvernieuwing door Beter Wo nen in Bruinisse-Oost. Eerder wer den uitgevoerd de renovatie van 24 bejaardenwoningen in de Pr. Marij- kestraat, vervangende nieuwbouw van 11 woningen in de Pr. Wilhelmi- nalaan en de renovatie van 12 en 16 woningen in de Deestraat, Pr. Bea- trixstraat en Pr. Wilhelminalaan. tenlijst voor de gemeenteraadsver kiezing in de gemeente Duiveland vastgesteld. 1. W. van den Berge, Nieuwerkerk; 2. C. Faanje, Oosterland; 3. G. J. J. Krakeel, Nieuwerkerk; 4. P. A. Don selaar, Oosterland; 5. P. Sijrier, Sir- jansland; 6. H. de Vlieger, Ouwer kerk; 7. J. Sijrier, Nieuwerkerk; 8. J. Holwerda, Oosterland; 9. J. Cats, Nieuwerkerk; 10. M. A. van der Vel de, Nieuwerkerk. Het bestuur had gaarne een samen werking gezien door middel van een lijstverbinding met de S.G.P. Dit verzoek werd echter door de S.G.P. afgewezen, wat zeer werd betreurd. Het bestuur van de R.P.F. heeft dan ook gemeend met bovenvermelde lijst zelfstandig te moeten uitkomen. OOSTERLAND Sportwagen zwaar beschadigd Automobilist K. K. uit Bruinisse, die in een Ford Thunderbird reed van D. A. K. uit Ottoland, raakte op rijksweg 18 in de slip en kwam in de heg bij de boerderij van de familie Biemond terecht. De automobilist zou uitgeweken zijn voor klein wild. De bestuurder raakte licht gewond. De wagen, zwaar beschadigd, moest door garagebedrijf Ista worden weg gesleept. BRUINISSE Burgerlijke stand over januari en februari Geboren: Jacob C. van den Ouden, Jeroen W. L. de Jonge, Gerrit N. de Keijser, Cornells J. Hage, Marinus A. Bolier, Elizabeth de Waal, Paul klein, Johanna M. K. van Oosten- brugge, Jan L. van der Have. Overleden: Abraham Mol, 71 jr., Maria Tintel, wv A. van der Maas, 89 jr., Jacob van den Berge, 80 jr. Gehuwd: Bonefacius van Poppel en Anna P. Michielsen. Hoog water De intro-foto van het hoge water te Bruinisse (voorpagina donderdag) droeg ten onrecht de datering van woensdag. Dit moest uiteraard zijn donderdag. Red. Dit traditionele evenement op de (nu nog) Raamstraatschool werd als vanouds weer een avond vol jeugdig enthousiasme, ouderlijke trots en te vredenheid van schoolleiding. De samenzang werd dit keer bege leid door een blazersensemble ge vormd door enkele leerlingen onder leiding van mejuffrouw J. Geertse. Schoolhoofd de heer A. van Ooste- rom noemde de J. W. v. d. Doelschool een school met veelzijdigheid, het geen, naar zijn mening, ook reeds zou blijken uit het kooroptreden. Dat schoolkoor onder leiding van mejuf frouw Van Langeveld kwam tot een vertederende presentatie. De leerlin gen zongen: „Samuel heeft geroepen", Gezang 47 en „Waar lijkt het Hemels Koninkrijk op?". Opmer kelijk was het gezongen „Onze Va der", dat op ingetogen wijze werd ge bracht in de vorm van een zang- en gi taarsolo. Het kooroptreden werd af gesloten met het vrolijke liedjes: „Baas Teun de Timmerman". Wandtegeltjes „Koffiepauze in de personeelska- mer" bleek een komische sketch, aantonend dat ook leerkrachten niet altijd de volle waarheid spreken. Het ging allemaal om wandtegels, die van de muur vielen elke keer als er een onwaarheid werd verteld. Die te geltjes hingen dus in de personeels- Vervolgens worden de leden uitge nodigd in het Burgerweeshuis aan de Poststraat 45 te Zierikzee waar me vrouw Tessa Braat zal vertellen over de geschiedenis van het Burgerwees huis, terwijl men dan tevens in de ge legenheid wordt gesteld om de expo sitie van de fam. Braat te bezichti gen. Verzamelen op 23 rpaart e.k. om 13.43 uur bij huize „Zonnehoek" te Nieuwerkerk. Jean Baptiste De opbrengst van het ziekenpotje op de jaarvergadering bedroeg 84,— bestemd voor de verjaardag van het adoptiekind: Fritzner Jean Baptiste. Met een groepje leden KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN BOSCH. In een oud klooster in het centrum van Den Bosch heeft een brand voor 350.000 gulden schade aangericht. APELDOORN. Een ongeluk met een tankauto op de Arnhemseweg te Apeldoorn heeft aan één persoon het leven gekost. MIDDELBURG. De officier van justitie bij de rechtbank in Middel burg, mr. A. P. Besier, heeft donder dag in de Zeeuwse visfraudezaak ge vangenisstraffen geëist van één tot vier maanden en boetes tot 65.000 gulden. kamer, maar vielen op den duur vrij wel allemaal op de grond. Uiteraard stond ook dit keer weer een quiz op het programma. Een on derdeel dat het publiek flink aan het denken zette. De dames Knape en Er- brink toonden tien cryptische afbeel dingen, die een plaatsnaam in Neder land aanduidden. Aan de zaal de taak tien juiste be namingen te vinden. Het bleek een moeilijke opgave, er was slechts één formulier volledig goed ingevuld. Een eer die toekwam aan de heer C. Hector. Terwijl ouders en genodigden in de hal pauzeerden met koffie en cake, maakten de leerlingen van klas vijf zich gereed voor de opvoering van de musical „Het jaar 2000 zoveel". „Het is een jeugdmusical waar iets opvoedkundigs in zit", vertelde de heer Van Oosterom vooraf. Dat bleek inderdaad het geval. Het publiek werd meegenomen naar een school klas anno 2110, waar de leerlingen van de schoolgezondheidsdienst al leen maar pillen kregen voorgeschre ven. De tijd van gezond eten was reeds lang vergeten. Toch bleek er wat mis met de pillen, want de grote vermoeidheid greep woest om zich heen en de leerlingen zagen hun kans op sukses bij de schoolsportdag dan ook al verkeken. steunt men al 3 jaar het gezin Bap tiste in Haïti, doch men zou het wel prettig vinden wanneer dit groepje wat groter kon worden. Opgave hier voor kunnen worden gedaan bij me vrouw N. Mij waard, tel. 01114-2495. Verder volgen nog enige mededelin gen. De kommissie „Vorming" orga niseert bij voldoende deelnam^ een kursus „Beter Bewegen" op maan dagavonden 10 a 12 lessen. In samen werking met de Z.V.U. wordt even eens in maart met een kursus „Pech onderweg" gestart (5 lessen). Opgave hiervoor bij mevrouw M. Doeleman- Stols, tel. 01114-1472. Handwerken De handwerken voor de voorjaars vergadering moeten uiterlijk op don derdag 25 maart a.s. bij één van de le den ingeleverd worden. De handwerken voor de voorjaars vergadering moeten uiterlijk op don derdag 25 maart a.s. bij één van de le den ingeleverd worden. Op ieder werkstuk hoort een envelop met daarin uw naam en adres en op de en veloppe de naam van de afdeling en de rubriek. Verder organiseert de Huishoudelijke voorlichting ten Plattelande een kursus „Uitkomen met uw inkomen". Te geven door me vrouw L. Strayer op de woensdagen 21 en 28 april en 12 mei a.s. van 19.30 - 22.00 uur. Eerste les te Zierikzee. In formaties en opgave bij mevrouw C. van Putte, telefoon 01119-1367. Ver der hoopt men op dinsdag 20 april a.s. een bezoek te brengen aan het be drijf van de firma Paauwe in Zonne- maire. Gelukkig was er nog een verstandi ge oma van ruim negentig, een oma met een melkkoe. Zij bleek verstan diger dan alle „pillologen" van 2110 en schreef de kinderen melk voor. Met het grootste gemak behaalde de kla$ dan ook alle eerste prijzen tij dens de schoolsportdag. Al met al een sprankeléndé musical, die door de kinderen met zichtbaar plezier voor het voetlicht werd gebracht. Wat dat voetlicht betreft, dat onderging een aanzienlijke verbetering, door de in zet van de ouderkommissie in samen werking met enkele enthousiaste ou ders. Verder werden ook wat schijn werpers aangebracht, zodat de to neelverlichting nu tot in de puntjes verzorgd is. Aan het einde van de voorstellin gen sprak de heer Van Oosterom dan kwoorden tot allen die aan deze avond hun medewerking hadden ver leend. Verder vestigde hij de aan dacht op de kollektebus, die men bij het verlaten van de zaal zou tegenko men. Doel van de kollekte dit jaar is de aanschaf van een liedboek voor alle kinderen van klas vijf. Tot nu toe heeft men de beschikking over één liedboek per twee kinderen. De kosten van één exemplaar bedragen 23,-. Desalniettemin had de heer Van Oosterom goede hoop, dat klas vijf in elk geval en misschien nog wat leerlingen van andere klassen zo'n liedboek zullen krijgen. Heden (vrijdag)avond zal het nog wat drukker zijn in de gemeen schapsruimte van de J. W. van den Doelschool. Dan wordt het program ma van de jaarlijkse ouderavond voor de tweede maal afgewerkt. De leerlingen van de vijfde klas kunnen bovendien hun musical volgende week nog tweemaal opvoeren voor bejaarden in Zierikzee. BRUINISSE, 12-3. In opdracht van Beter Wonen zijn kortgeleden 20 huurwoningen in de Prinses Irenestraat te Bruinisse gesloopt. Op 17 maart wordt vervolgens begonnen met de bouw van: 22 kleine eenge zinswoningen met 3 slaapkamers. De entree, overloop, maar ook de kamers van deze woningen zijn klein gehouden; een zolderverdieping ontbreekt. ZIERIKZEE. Scène uit de jeugdmusical: ..Het jaar 2000 zoveel" (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In Dorpshuis Bruinisse BRUINISSE, 11-3. Op de algemehe ledenvergadering van het Nederlandse RoAe Kruis, afd. Bruinisse, donderdagavond in het Dorpshuis, reikte de waarnemend kring-kommissaris, de heer A. D. Fokker van Craijestein van Rengerskerke onderscheidingen uit voor 10 en 20 jaar trouwe dienst in de Ro de Kruis Kolonne. KERKWERVE Oud papier Zaterdag 13 maart zal de S.V. WIK oud papier ophalen in Kerkwerve, Noordgouwe en Schuddebeurs.' Graag gebundeld gereedzetten in: verband met een vlotte afvoer. Vergadering N.C.V.B. Op woensdag 17 maart houdt de N.C.V.B. afdeling Kerkwerve de maandelijkse ledenvergadering in het dorpshuis te Kerkwerve. Er zal een stand worden ingericht, door de stichting „Woord en Daad", waar kleding, houten en koperen voorwerpen uit de derde wereld kun nen worden gekocht. Zoals altijd; be langstellenden zijn van harte wel kom. Voor tijd: zie agenda. NOORDGOUWE Benzine gestolen Onbekenden hebben benzine uit de wagen van J. B. K., die in de •Pauwstraat geparkeerd stond, gesto len. Door het slot te forceren kon de tank worden leeggehaald. BRUINISSE. Drie jubilarissen (v.l.n.r.) mevrouw H. Kik, de heer J. Knopen mevrouw E. de Waal, kregen uit handen van de heer A. D. Fokker van Crai jestein van Rengerskerke (r) een medaille voor 10 en 20 jaar trouwe dienst bij het Rode Kruis, afdeling Bruinisse. ZIERIKZEE, 11-3. „Ik heb het gevoel, dat ik niet hoef te vertellen wat een Christelijke school nou wel zijn mag; dat zullen we vanavond duidelijk kunnen proeven uit de sfeer". Deze woorden sprak ds. B. Oosterbroek donderdagavond bij de opening vap dft,jaarlijkse oude ravond van de Jan Wouter van den Doelschool.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3