deunloo b.u. Zittend militair gezag schijnt zich nog te kunnen handhaven Vandaag (vrijdag) postverzorging in de war installatiebedrijf CIJFERS Militaire coup in Suriname De benzineprijs Dagje... WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK De stakingen De staking bij „De Stem" AGENDA De perikelen in de grafische industrie Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE STAD i t 2 Vooral exakte cijferaars onder de ekonomen wijzen er op, dat het offi ciële werkloosheidscijfer, dat stil aan naar de half miljoen kruipt, fei telijk onzuiver is. In de praktijk zou de achteruitgang van de ekonomie moeten worden geïllustreerd met een veel hoger - en derhalve alarmeren der - cijfer. Er zijn sommigen, die bij de „werk lozen" degenen optellen, die werk zaam zijn onder de wet sociale werk voorzieningen, maar of dat nu wel he lemaal eerlijk is, is zeer de vraag. In ieder geval werken deze mensen niet in het „normale arbeidsproces". De sociale werkgemeenschappen zijn be zet met 78.000 mensen en natuurlijk staan zij niet in de werkloosheidssta tistieken. De arbeidsburo's intussen kennen - behalve natuurlijk de groep echte werklozen - de rubrieken: „andere ingeschrevenen", o.w. vele gehuwde vrouwen op zoek naar een baan. Bij de W.S.W.-ers opgeteld, plus het offi ciële aantal werklozen, komt men op een totaal van 725.000. In de W.A.O. en A.A.W. zit ook een „brok" wer kloosheid verscholen. Dit hangt samen met de slechte arbeidsmarkt. Iemand die iets mankeert valt al snel uit. Zes en tachtig procent van de W.A.O.- en A.W.W.-ers is overigens volledig afgekeurd. Onder die kate- gorie wordt een verborgen werkloos heid verondersteld van 250.000. Alles bij elkaar opgeteld is de echte werkloosheid derhalve tweemaal zo hoog als de (praktisch) half miljoen, waarmede thans in het raam van de ekonomische diskussies wordt „ge werkt". Daarnaast is de niet met cijfers vernoemde groep van mensen, die „par droit de nature" niet aan het ar beidsproces deelnemen, als studeren den en bejaarden en natuurlijk kin deren en jongeren, die nog niet aan het arbeidsproces künnen deelne men. Wie ook dit soort (vanzelfspre kende) werklozen plaatst respektie- velijk tegenover het aantal werken den en de totale bevolking van Ne derland (14 miljoen) komt niet al te ver van een 2-1-verhouding (één wer kende tegenover twee niet- werkenden). Vooral door bijtelling van laatstge noemde groepen steekt er in het cij fer natuurlijk een onbillijkheidsele ment, maar men kan ook wel eens zo met cijfers „spelen", dat toch een onthullend licht op de totale stand van zaken wordt geworpen, de ge dachte voedend dat ekonomen én po litici, die voor een oplossing moeten zorgen, geen benijdenswaardige lie den zijn. DEN HAAG. Prof. dr. G. M. J. Veldkamp denkt dat een vooront werp van een vereenvoudige sociale zekerheidswetgeving in juli 1983 aan de Tweede Kamer kan worden aan geboden. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie die snel de oce aan overstak is vannacht ten westen van Ierland sterk gaan uitdiepen en trekt vandaag naar zuid-Noorwegen of Denemarken. Om de depressie is een omvangrijk stormveld ontstaan en een groot regengebied, dat van avond ons land wel gepasseerd zal zijn. Vandaag kwam de wind nog uit het zuidwesten, morgen zal die aan de achterzijde van de depressie naar west of noordwest gedraaid zijn. De aangevoerde lucht wordt dan weer wat kouder zodat het overdag niet meer dan ongeveer 6 graden zal zijn. Enige afname van de stormachtige wind wordt pas tegen zaterdagavond verwacht. Daardoor zal het waar schijnlijk zondag wat minder onaan genaam weer zijn, met vooral minder wind. Na enkele opklaringen neemt in de loop van zondag de bewolking echter weer toe en een volgend regen- gebied wordt maandag in onze omge ving verwacht. Rustig weer is het in het Middel landse Zeegebied onder invloed van een hogedrukgebied. Langzamer hand komen de temperaturen daar op een nivo van 15 tot 20 graden. De rest van Europa is nog steeds tame lijk koud, hoewel de vorst is terugge drongen tot in Finland en Rusland. PARAMARIBO, 11-3. In Suriname woedt sinds don derdagochtend een machtsstrijd tussen verschillende groeperingen in het leger. De strijd begon in de nacht van woensdag op donderdag in de Memre Boe- koekazerne met een poging tot een staatsgreep van de groep Hawker- Rambocus. De leiders van de coup tegen het militaire gezag van Desi Bouterse willen dat er in Suriname op korte termijn een burgerregering komt en dat er binnen enkele maanden algemene verkiezingen worden gehouden. In de loop van de middag (vroeg in de avond Nederlandse tijd) gaf het militaire gezag van Bouterse, Horb en Fernandes een Communiqué uit, waarin werd meegedeeld dat het mi litaire gezag het Fort Zeelandia, de marinebasis en alle boten, het vlieg veld Zanderij en twee buitenposten had heroverd op Hawker en de zij nen. De couplegers hadden toen nog de Memre Boekoekazerne en de mu nitiebunker in handen. Deze raad maakte via de officiële staatsradio (SRS) bekend dat er een avondklok is ingesteld van 19.00 uur 's avonds tot 0.500 uur in de ochtend. Niet lang na deze mededeling ver dween de SRS uit de lucht. De situa tie in Suriname blijft uiterst onze ker. Aanval Een aanval op Fort Zeelandia dooi de groep-Hawker werd afgeslagen, zo werd vanuit het Fort tegenover een ANP-verslaggever bevestigd. Of er bij de gebeurtenissen in Suri name doden zijn gevallen, is niet be kend. Wel staat vast dat er gewonden zijn. Volgens niet bevestigde berich ten zou Rambocus gewond in een zie kenhuis zijn opgenomen. Laat in de ochtend hadden de ple gers van de coup via een radiozender bekendgemaakt dat Suriname onder het gezag stond van een „nationale be vri jdingsraad KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. Ongeveer zeventig tot tachtig werknemers van de ver schillende RSV-bedrijven hebben donderdag de direktieverdieping van het RSV-kantoor in het Adriaan Volker-huis in Rotterdam bezet. Ze eisten aanvulling van het ziekengeld tot honderd procent. MAASTRICHT. De Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken (KNP) in Maastricht hebben een kort geding aangespannen tegen de Industrie bond FNV, waarin zij eist dat de bond de bezetting van het hoofdge bouw van de KNP direkt stopt. BREDA. De direktie van American Bosch Diesel Products (AMBAC) is overleg met de arbeidsinspektie in Breda begoniten over arbeidstijdver korting voor 200 van haar 550 werk nemers. UTRECHT. In de voedingssektor zijn bij cirka 60 bedrijven werk onderbrekingen, poortakties, de monstraties en dergelijke te ver wachten. ROTTERDAM. Kaderleden van de vervoersbonden FNV in de Rotter damse haven zijn een kampagne „Vecht voor je werk" onder haven werkers begonnen om een eind te ma ken aan de naar hun mening verge- schreden uitholling van ploe- gensterkte bij de havenbedrijven. DEN HAAG. De raad van bestuur van Holec heeft op verzoek van mi nister Terlouw van ekonomische za ken besloten om de sluiting van de grote transformatorenfabriek van het koncern in Nijmegen met maxi maal één maand uit te stellen tot 15 april. UTRECHT. De dienstenbond FNV heeft de bankwerkgevers donderdag laten weten dat er in het bankbedrijf akties, stakingen inkluis, te ver wachten zijn als de werkgevers niet voor 18 maart om 18.00 uur op de c.a.o.-eisen van de dienstenbond zijn ingegaan. GRONINGEN. De tabaksfabriek Theodorus Niemijer B.V. uit Gronin gen heeft met de industriebond FNV een akkoord bereikt over volledige doorbetaling van loon bij ziekte. DEVENTER. Bij de Nederlandse Diepdruk Industrie (N.D.I.) in De venter is voor onbepaalde tijd een stakingsaktie van de FNV-bond Druk en Papier begonnen. Bij de NDI werken 600 mensen. Het bedrijf drukt de bladen Story, Margriet, Li- belle, Viva en Welzijn. DEN HAAG. Premier Van Agt vindt dat koningin Beatrix bij offi ciële ontvangsten niet in aanraking hoeft te komen met ongetrouwde aanhang van de genodigden. DEN HAAG, 11-3. Dë benzineprijs kan volgens het Konsumenten Kon- takt met zes cent omlaag. Het huidi ge benzineprijssysteem waarbij ben zine per keer (twee maal per maand) niet meer dan twee cent goedkoper mag worden moet daarom van de baan, zo heeft deze konsumentenor- ganisatie aan minister Terlouw van ekonomische zaken geschreven. UTRECHT12-3. Werkonder brekingen bij de PTT met als gevolg vertragingen in de post bezorging, 2500 stakende vuil nismannen in een reeks ge meenten, stakingen bij drie grafische bedrijven, hier en daar dichte scholen en een se rie protestbijeenkomsten. Dat zijn in vogelvlucht de be langrijkste gerechten op het aktiemenu van de FNV voor vandaag (vrijdag), door de grootste vakcentrale uitgeroe pen als landelijke protestdag tegen de nog steeds niet ver schenen ziektewetplannen van het kabinet. 5AAAAAA#tAA#W%AAA#\AAAAAA* Zaterdag 13 en zondag 14 maart Dokter H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Vis ser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts mevr. H. A. Boom-Keizer, Westerbanweg 14 Burgh- Haamstede, tel. (01115) 3103, neemt waar voor geheel Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. BURGHSLUIS. Storm en water trekken er flink aan in deze opwindende maartse week. Hoog opgestuwd liep het Havenplateau van Burghsluis onder water. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De post kan één tot twee dagen la ter aankomen dan normaal, aldus woordvoerder Peter Noordermeer van de ABVA/KABO, de ambtena renbond van de FNV. ROTTERDAM. Bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, onderdeel van RSV, is de bedrijfspoort geblok keerd. ARNHEM. De gemeente Arnhem wil dat de stakingsaktie bij de reini gingsdienst in de stad wordt beëin digd. UTRECHT. De gemeente Amers foort wil dat het de FNV-ambte- narenbond ABVA/KABO wordt ver boden een staking uit te roepen bij de Amersfoortse reinigingsdienst. DEN HAAG, 11-3. Donderdag, de dag voorafgaand aan de landelijke aktiedag van de FNV tegen de ziekte wetplannen, heeft mede in het teken van de kort gedingen gestaan die werden aangespannen en soms toch weer werden ingetrokken. In elf ge meenten zijn donderdag de gemeente reinigingsdiensten in staking ge gaan. Volgens de ABVA/KABO zijn er 2482 stakende vuilnisophalers ge registreerd. Bij de tabaksfabriek Theodorus Niemeijer B.V. in Gronin gen is inmiddels spraken van een doorbraak. Niemeyer is met de Industriebond FNV overeengekomen dat het loon bij ziekte volledig wordt doorbe taald en wel gedurende tweeëneen half jaar. Bij het Niemeyer concern werken 800 mensen. BREDA, 11-3. De staking bij De Stem in Breda zal in ieder geval tot maandag worden voortgezet. Dit hebben de leden van de grafische bond van de FNV Druk en papier bij De Stem dondardagmiddag met een ruime meerderheid afgesproken. Van de 122 stakers kozen er volgens federatiebestuurder Arie van Noor- denne van Druk en papier 118 voor doorstaken. Vrijdag 12 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Forumavond ver kiezingsbijeenkomst S.G.P. 19.30 uur. Foyer Concertzaal. Filmkring Zie- jook. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Open Dans- en Bingo-avond, Bond van Opzichzelf- staanden. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. 2e uitvoering muziekver eniging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Ver koopmiddag „Helpt Elkander". 20.00 uur. Zaterdag 13 maart Zierikzee „Stelletje". Exkursie Jeugd Natuur en Vogelwacht. 10.00 uur. Concertzaal. Film: „Scanners", 20.00 uur. 16 jaar. Serooskerke Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Scharendijke Dorp. Start Strao-feest. 13.30 uur. De Putmeet. Dansen (strao). 20.30 uur. Zondag 14 maart Zierikzee Concertzaal. Film: „Scanners", 20.00 uur. 16 jaar. Maandag 15 maart Zierikzee Garage Braai, Grevelingenstraat. Z.V.U.-kursus „Pech onderweg". 19.30 - 22.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering „Philatelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Verenigingsraad woningbouwver eniging „Beter Wonen". 19.30 uur. Haamstede UTRECHT, 12-3. De voor vandaag (vrijdag) aangekon digde landelijke aktiedag van de FNV uit protest tegen de ziekengeldplannen zal tot gevolg hebben dat de post bezorging in het hele land enkele dagen lang in de war zal zijn. Voor vrijdag zijn door de FNV in het bedrijfsleven, het onderwijs en tal van andere sektoren werkonder brekingen en andere akties op touw gezet, maar het zwaartepunt valt bij de PTT. De ABVA/KABO heeft vrij dagavond op een aantal vitale expe ditieknooppunten van de PTT wer konderbrekingen aangekondigd. Vier stations Tijdens de „spits" in de postver werking leggen de PTT'ers op vier stations waar de postzakken van de ene in de andere posttrein moeten worden overgeladen, er het bijltje er bij neer. Dat gebeurt op de stations Maastricht, Sittard, Roosendaal en Arnhem waar het werk vier tot elf uur achter elkaar wordt onderbro ken. Daardoor loopt waarschijnlijk een groot deel van het interlokale postverkeer - dat op de langere af standen uitsluitend per trein plaats vindt - in het honderd, aldus de FNV- bond. UTRECHT. 11-3. Nadat donderdag in de loop van de middag bekend was geworden dat het toch nog wel even kan duren voor de regering met de ziektewetplannen op de proppen komt, zei woordvoerder Dienske van de grafische werkgeversorganisa ties, dat de uitnodiging aan de bon den om te komen praten zodra de plannen wel bekend zijn onvermin derd van kracht blijft. „Of de plan nen nu morgen komen of volgende week, wij willen praten", aldus mr. Dienske. Hij was overigens woedend over het feit dat de regering nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven over de ziektewetplannen. „Dit is een schandelijke vertoning. Zolang de duidelijkheid over de plannen uit blijft gaan de stakingen in onze be drijfstak door en dat komst miljoe nen", aldus mr. Dienske vertont- waardig. Donderdag intussen zijn drie nieuwe grote grafische in dustrieën door stakingen lam gelegd. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 19 maart Zierikzee Kantine Sociale Werkplaats. Lions- bridge-drive t.b.v. vakantiewoning voor gehandicapten. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Voorlichtings- en dia-avond, vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Concertzaal. Uitvoering G.V. „Delta Sport". 19.30 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vrijdag 12 maart, dorpshuis, film „Star Wars", 20.00 uur. Zaterdag 13 maart, dorpshuis, disko show m.m.v. een radio drive in show, gepresenteerd door Anthony Barker, 20.00 uur. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 13 maart, optreden van de groepen Chivy, Balls en H-Gang, en tree 3,— niet leden 6,—. 21.00 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Zondag 14 maart, film: „Hel op vier wielen", 14.30 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. Raadsvergadering. Gemeentehuis. 19.30 uur. Bruinisse Café „Storm". Ledenvergadering Kon. Ned. Ondernemers verbond. ,Aanvang:( 20.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur- sus „Ken uw recht", m.m.v. mr. G. Nijland. 20.00 - 22.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering zwemvereniging Onder dak. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Zaal. Ger. Kerk. NCVB-vergadering. 19.45 uur. Renesse Motel „De Zeeuwse Stromen". Voor jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 uur. Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Ouderavond peuterspeelzaal ,,'t Kraaiennest". 20.00 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. C.D.A.-vergadering. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar- denmiddag N.C.V.B. 14.30 uur. Kerkwerve Dorpshuis. Vergadering N.C.V.B. 19.45 uur. Renesse De Wig. Ledenvergadering Oranje vereniging „Juliana". 20.00 uur. Bruinisse Café-rest. ,,'t Centrum". Ledenver gadering V.V.V. 20.00 uur. Kerkgebouw Geref. Gemeente in Ne derland. SGP-tijdrede. 19.30 uur. Donderdag 18 maart Zierikzee Concertzaal. One man show Jan Blaaser. 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01,119) 1660 na 18.30 uur (2) Toch nog even afmaken, dat Zierik- zeese verhaaltje; overigens wat is ,,afin de journalistiek? Die toren (,,de dikke") kwam er dus wel, maar niet af. Er was van alles aan de hand: branden, overstromingen en natuur lijk (helaas) de zwarte dood(de pest). Hierdoor kwam het vale paard van de dood de stad binnen. Met de welvaart liep het mis en het aantal inwoners liep hard achteruit. Was het hiermee nu maar afgelopen en waren stabielere tijdeii aangebro ken, dan had Zierikzee sneller zijn evenwicht hervonden, maajr dat was niet zo. Allerlei politieke woelingen deden zich voor en die bel snel ekonomisch herstel Hier en daar wat duide profileerd, kwam de stad in een wat veiliger bedding le verworvenheden gingen i de Spanjolen kwamen. Het etten een ijker ge- och weer maar al- tuk, toen liep - als bekend - uit op een bezetting van de stad (oktober 1575). De bew mers wa ren zó in het nauw gebracht dat ze de eigen watervijand te hulp riepen en die tot bondgenoot bombc rdeerden in de strijd tegen de bezette rs. De in undatie werd energiek aangepakt, want de bewoonde delen tan de re gio's Schouwen en Duiveland wer den blank gezetDe Spanjaarden haalden natte voeten en liepen te hoesten achter hun aardeii wallen, maar Zierikzee kon de dans toch niet ontspringen. De stad werd bezet in juli 1576. Hoe vergevensgezind Ziefikzee wel is bleek eeuwen later toen een be kend restaurant bij de doop de naam ontving van de Spaanse vêjroveraar: ..Mondragon". Lol van hun viktorie hebben de Spanjaarden óverigens niet veel gehad, want de iele zaak lag er verslonst bij, binnen en buiten de wallen van de stad. Stad en regio hadden een opstopper gekregen, waarvan ze nooit helemaal zijn gene zen. Anderen namen de machtsposi tie van Zierikzee over, vooral ook omdat de scheepvaart niet weinig werd belemmerd door verzanding van de Gouwe, die dekselse rivier, die ooit het .eiland" in tweeën sneed. Heerlijk te lezen echter dat ..die van Zierikzee" niet bij de pakken gingen neerzitten. Geen topwelvaart meer; maar toch nog wel allerlei ak- tiviteit - vooral handelsaktiviteit - waardoor nog aanzienlijke sommen gelds werden verdiend. Maar 't was niet meer zoals voorheen; Zierikzee sprak nog wél een hartig woordje mee in het provinciale leven, maar dat werd later ook minder. Als je ar mer wordt, moet je meer je mond houden; dat was toen zo en nog, zeg maar. De Franse revolutie later bracht wel een ..vrijheidsboom", maar 't was meer een dwangboom en de Frankiljons schreven ekonomisch geen heroieke geschiedenis in deze streken. De visserij ging achteruit en met de meekrapteelt liep het ook fout. Velen - vooral aanzienlijke fa milies - h 'elden het voor gezien en zeiden „dag" met hun handje tegen Zierikzee SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2