hm nieuwe buurtvereniging Enthousiaste plannen voor Honderdduizend gulden schade bij machinefabrieken Padmos UW TAXATEUR Maandag eerste ledenvergadering Hawker ge-arresteerd JIIotniN» Rondom Rozemarijnstraat Hoge waterstand in Bruinisse Machines ontregeld hij fa. Maaskant De bezuinigingen I .\l\VkCi.1' ZIERIKZEESCH E NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 12 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23080 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT (1797 - 1889) In dit nummer: RIVO-bioloog over (rijke) Grevelingen Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/HEi KOEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 ZIERIKZEE, 11-3. Op initiatief van Peter Verkaart en Piet van Dalen uit Zierikzee zal binnenkort een buurt vereniging worden opgericht, die zal bestaan uit bewo ners van de Rozemarijnstraat, Bagijnestraat, de Fontei- ne, Gat van West-Noord-Westen, Schuttershofstraat, een deel van de Regenboogstraat, Pieterseliestraat en de Breedstraat. Maandag 22 maart zal de eerste le denvergadering worden gehouden in het „Huis van Nassau". De heren Verkaart en Van Dalen zullen dan het een en ander toelichten. Een an der belangrijk punt op de agenda is: de bestuursverkiezing. Het belangrijkste doel van deze buurtvereniging is het bevorderen van het kontakt tussen de bewoners van deze wijk. Vooral tijdens feest dagen als Koninginnedag kan de buurt zich als één groep presenteren, bijvoorbeeld alleen al wat de versier de wagens tijdens de optocht betreft. Ook voor de kinderen zullen er in de toekomst verschillende evenementen worden georganiseerd. Parkeerplaats Maar voorlopig wil de vereniging zich op één zaak werpen nl.wat ge beurt er met het terrein aan de Roze marijnstraat als het transportbedrijf C. v. d. Wekken verhuist naar het in dustrieterrein en de panden met de grond gelijk worden gemaakt. Piet van Dalen vertelt dat de buurtvereniging er naar streeft dit terrein als kinderspeelplaats in te richten. Waarschijnlijk zal het ook als par keerterrein worden gebruikt, „maar ruimte voor onze kinderen moet er ook geschapen worden, ze spelen toch al teveel op drukke straten", zegt Van Dalen. Via een enquête in die buurt heb ben de initiatiefnemers gepolst hoe de overige bewoners van deze wijk over een buurtvereniging denken. „Deze enquêteformuleren hebben we zelf opgehaald, zodat we meteen een praatje konden maken met de mensen. BRUINISSE, 11-3. De hoge waterstand, die in de nacht van woensdag op donderdag voor een peil van 3.64 m plus NAP steeg in de havenbedrijven in Bruinisse heeft een enorme schade aangericht. Een woordvoerder van Fa. Padmos en Zn. machinefabrieken verklaarde dat de financiële schade waarschijnlijk rond de ton zou liggen. Met name de elektromotoren hebben nogal wat te lijden gehad. DEN HAAG. De kommissie voor binnenlandse zaken uit de Tweede Kamer heeft besloten het onderzoek naar de regeringsnota over de wer king van de onroerend-goedbelasting niet voort te zetten. PARAMARIBO, 12-3. Sergeant majoor Wilfred Hawker, één van de leiders van de poging tot staatsgreep in Suriname, is door het militair ge zag in Suriname gearresteerd. Hij werd gewond bij de aanval op het kamp Memre Boekoe en is nu in Fort Zeelandia, waar legerbevelhebber Bouterse zich bevond. Op een band die de ANP-yerslaggever op het Suri naamse persbureau SNA beluisterde, zei Hawker dat hij door het militair gezag gevangen werd genomen. Hij riep alle militairen die zich nog in Memre Boekoe bevonden, op, zich nu achter het militair gezag te scharen en zich te melden bij Zeelandia. Ook deed Hawker op het bandje een beroep op de andere leiders van de poging tot staatsgreep, eerste lui tenant Surendre Rambocus, en zijn mannen zich bij het militair gezag te melden teneinde verder bloedvergie ten te voorkomen. De bedrijfsleider van fa. P. Maas kant en Zn., de heer A. E. de Looff deelde vanochtend telefonisch mee dat de schade enkele tienduizenden guldens bedraagt. „Er zijn nogal wat machines ontre geld en op de haven is een compressor ondergelopen. Plus dat we momenteel onder moeilijke omstandigheden moe ten werken. Het zal van de weersge steldheid in de komende dagen afhan gen of we volgende week weer voluit ertegenaan kunnen", aldus de heer De Looff. Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9,5% (bij opname 2% retourrente) Dep "ito 1-6 jr vast t/m 11% S'p'aafDiijetten t/m 10,5% NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 Volgens burgemeester T. C. Hek man steeg het water na half vier abnor maal snel, negen centimeter per vijf minuten. De stand werd 1.22 m hoger dan de verwachte 2.42 m. Onderzoek 1 Rijkswaterstaat-Zeeland stelt sa men met haar juridische adviseurs een onderzoek in naar de vraag of zij de schade moet vergoeden die vier bedrij ven donderdagmorgen vroeg op het Havenplein in Bruinisse hebben opge lopen door de onverwachte hoge wa terstand. De burgemeester van Bruinisse, T. C. Hekman, heeft Rijkswaterstaat gevraagd, waarom er geen waar schuwing voor hoog water is uitge gaan, zodat de bedrijven maatrege len hadden kunnen treffen. Volgens Ir. J. Rus van Rijkswaterstaat, heeft deze dienst ruim twaalf uur voor de hoogwaterstand een waarschuwing aan de betreffende bedrijven uit la ten gaan. Men ging toen echter uit van een lagere waterstand, waardoor de bedrijven dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen en er werden geen maatregelen getroffen. Donderdagmorgen vroeg bleek het water abnormaal snel te stijgen en werd de waterstand 1,22 meter hoge*» dan was verwacht De storm en de extra verhoogde wa terstand heeft overigens, dankzij de verhoogde dijken, verder geen schade aangericht in Zeeland, aldus Ing. Rus. BRUINISSE. Zo zag het er donderdagmiddag uit in het havengebied te Bruinisse. Kaplaarzen kwamen er aan te pas om de voeten droog te houden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Restaurant Renesse VRIEZENVEEN. De politie in Vriezenveen heeft een reeks auto diefstallen opgelost, waarbij voor in totaal 162.000,- gulden aan wagens is buitgemaakt. Bij de diefstallen wa ren in totaal negentien mensen be trokken. APELDOORN. De Apeldoornse politie heeft donderdag een 28-jarige autohandelaar uit die en diens 38-jarige medewerker uit Deventer aangehouden in verband met be lastingfraude. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Het water bereikte rond een uur of half vijf 's nachts zijn hoogste punt (3.64 m plus NAP) in Bruinisse. De op het laatste moment aangebrachte vloedplanken keerden het stijgende water slechts ten dele. Peter Verkaart (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) overige 30 had geen belangstel ling. De heren Verkaart en Van Da len rekenen daarom op een goede op komst maandag en hopen met een buurtvereniging van meer dan 100 le den te kunnen beginnen. Kleinschalig Zierikzee is niet zo groot, maar de mensen die rondom de Rozema rijnstraat wonen, hebben blijkbaar toch behoefte aan het kleinschalige: samen feesten, samen organiseren en ook gezamenlijk hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Verwachting tot zaterdagavond: Buien Half tot zwaar bewolkt met nu en dan regen- of hagelbuien; minimum temperatuur ongeveer 3 graden, mid- dagtemperatuur omstreeks 6 graden; krachtige, aan de kust stormachtige westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 16 maart: Zondag: Af en toe zon Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.:8 gr. Windkracht: zuidwest 5 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: zuidwest 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 13 maart Zon op 7.00, onder 18.40 Maan op 22.53, onder 8.48 14 maart Zon op 6.57, onder 18.42 Maan op onder 9.09 15 maart Zon op 6.55, onder 18.44 Maan op 0.01, onder 9.33 Laatste Kwartier: 17 maart (18.15) HOOG- EN LAAGWATER 13 maart 14 maart 15 maart Hoogwater 5.05 18.06 5.48 18.28 6.30 18.52 Laagwater 11.27 23.34 - 12.06 0.10 12.43 Doodtij: 20 maart Positieve reakties Van de ongeveer 220 mensen die in deze buurt wonen heeft zeker 60 positief gereageerd. Tien procent wacht eerst de vergadering af en de Piet van Dalen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG. 11-3. Het overleg van de „vijfhoek" van het kabinet de minister Van Agt, Terlouw. Den VJijl. Van Thijn en Van der Stee - over de bezuinigingen op de overheidsuitga ven in het kader van de „Voorjaars nota" is donderdagavond vroeg ge schorst zmder dat er overeenstem ming is oereikt over de hoofdlijnen van de bezuinigingen. ZIERIKZEE. Overzichtsfoto van een deel van de wijk waar binnenkort een buurtvereniging zal worden opgericht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1