Akkommodatie ltc Zierikzee misschien naar Poortambacht Volop werk bij Maaskant Eerste damesteam Mevo '80 NCVB-afdeling voor zware thuiswedstrijd Plannen met de gemeente laatste poging Gewelddadige dood STREEKNIEUWS Den Uyl over kabinet Omgekomen door verstikking Rotterdamse 6 99* 99 ZIERIKZEE, 10-3. De tennisvereniging Zierikzee zal misschien als eerste van sportpark Bannink gaan ver dwijnen. Het bestuur heeft vergevorderde plannen met de gemeente over een verhuizing naar een terrein aan de Grevelingenstraat in Poortambacht. De huidige akkom modatie van de lawn tennisklub is al geruime tijd bij lange na niet meer voldoende voor het ledenaantal, dat momenteel 270 bedraagt. Daarbij moet vermeld dat er 65 gegadigden op de wachtlijst staan en 84 inwoners van Zierikzee bij naburige verenigingen spelen. Een schets van het nieuwe komplex aan de Grevelingenstraat. De twee buitenbanen op sportpark Bannink bieden niet genoeg opvang, een probleem waar de vereniging al jaren mee worstelt. In het verleden zijn al verscheidene pogingen onder nomen om in deze situatie een verbe tering te brengen. De plannen voor het tenniskom- plex in Poortambacht zijn niet nieuw. Deze lokatie is uitermate ge schikt, omdat dit terrein geheel past in het bestemmingsplan (rekreatie) en dus niet gevreesd hoeft te worden voor vertraging door bezwaarschrif ten. Teleurstelling Het leek het bestuur een logische gedachtengang om het bedrag, gere serveerd voor de toekomstige baan- uitbreiding op Bannink, te besteden voor de aanleg van het nieuwe kom plex. Deze mogelijkheid werd aan vankelijk ondersteund door de wet houder van sportzaken, de heer L. J. van Gastel, maar een aantal politie ke partijen vond dat gereserveerde gelden niet tussentijds konden wor den gebruikt voor deeloplossingen. Na deze teleurstelling een nieuw lichtpunt voor de vereniging: de KNLTB deelde mee een proefprojekt in Zierikzee te realiseren. Hét betrof het uittesten van een nieuw procédé gravelbaan, in samenwerking met de NSF. Dit projekt zou via het experi mentenfonds van CRM voor 100 gesubsidieerd kunnen worden. Op 7 december 1981 maakte de KNLTB echter bekend dat het hele plan niet kon doorgaan, omdat de testen slecht waren uitgevallen. Als klap op de vuurpijl kreeg het bestuur op de algemene ledenverga dering, op 12 januari van dit jaar, te horen dat er misschien nog best wat meer kon worden gedaan aan het zoe ken naar mogelijkheden tot uitbrei ding. En dat terwijl het bestuur, on der voorzitterschap van de heer R. J. Pothaar werkelijk al het mogelijke heeft gedaan. Startsubsidie De onderhandelingen met de ge meente werden weer voortgezet via een gesprek met de vereniging. Na enkele briefwisselingen is de stand van zaken als volgt. Om tot de realisering van het ten- niskomplex in Poortambacht te ko men, verzoekt de ltc Zierikzee het kollege van b. en w. of het bereid is gedurende de eerste vijf pachtjaren een subsidie te verlenen, welke ge lijk is aan de jaarlijkse erfpachtlast. Ook zou de tennisklub graag een éénmalige startsubsidie van 75.000,— willen krijgen, welk be drag uit de pot meerjarenplan zou moeten komen. Door middel van 'zelfwerkzaam heid, renteloze obligaties en een be drag aan eigen financiële middelen, plus de toestemming van beide ver zoeken, kan de kontributie voor de leden op een aanvaardbaar peil blij ven: 174,74 per jaar. De totale kosten bedragen 422.424,— voor de grond, de banen, de parkeerplaatsen, de kantine, enz. Door de startsubsidie, zelfwerk zaamheid, obligaties en eigen finan ciële inbreng kan dit bedrag worden teruggebracht tot 319.000,—. „Hier voor zal een lening worden aange gaan bij waarschijnlijk de ABN- bank, omdat die meer met tennisza- ken te maken heeft. De kontributie wordt dan 175,— per lid", aldus de heer Pothaar. Laatste poging Het komplex omvat vier buitenba nen, een kantine annex kleedkamers van 26 m bij 10 m en een parkeer plaats. „Dit is de laatste poging, die het bestuur van de ltc onderneemt. Mislukt ook deze, dan wachten we op de uitbreiding van sportpark Ban nink", vertelt de voorzitter. De plan nen zullen in eerste instantie in de kommissie financiën aan de orde ko men, waarna de raad definitief beslist. Het woord is aan de gemeen te! Biljarten in het Huis van Nassau ZIERIKZEE, 8-3. Vanaf donder- dagavond 11 maart (vanavond) 19.00 uur wordt in het Zierikzeese Huis van Nassau het distrikts-libre bil jartkampioenschappen extra klasse afgewerkt, waarbij de kampioen al bij voorbaat bekend is, omdat het biljartdistrikt Schouwen-Duiveland in Rinus Lems van biljartvereniging Bommenede zijn enige extra klasser heeft. Om hem alsnog in de gelegenheid te stellen aan de bak te komen en eventueel promotie te bewerkstelli gen wordt zijn eenmanskampioen- schap door een hoofdklasser en vier eerste klassers aangevuld. Uit de hoofdklasse komt de kersverse eerste klaskampioen en bij die gele genheid gepromoveerde Ger Monster van biljartvereniging DOS in aktie. Uit de eerste klas verschijnen ver der Barry Berrevoets van de bv OKK, Jan Berrevoets van de bv Re- nesse, Bertus Versteeg van de bv OKK en Joop Koot van de bv De Wig aan de tafels van het Huis van Nas-. sau. Het toernooi wordt afgewerkt met handikap, hetgeen impliceert dat tegenover de 300 punten die extra klasser Lems moet maken, Monster slechts de voor zijn klas benodigde 220 punten moet fabriceren, terwijl het viertal eerste klassers zich win naar van een partij mogen noemen als zij de 170 bereiken. Het zal daarom voor Rinus Lems ongetwijfeld bijzonder moeilijk wor den om op wedstrijdpunten toernooi- winnaar te worden, omdat de overige vijf spelers er beslist op gebrand zul len zijn om Schouwen-Duivelarids beste biljarter pootje te lichten. Tij dens het in januari gehouden eerste klas driebandentoernooi liet de spe ler uit Bruinisse evenwel zien aan merkelijk beter in zijn schoenen te. staan dan dat het vorig seizoen het geval was. Behalve op donderdagavond wordt er ook op vrijdagavond en op zater dag gespeeld in Zierikzee. In de loop ~A van de zaterdagavond zal bekend zijn wie toernooi winnaar wordtv.Wié q distriktsvoorzitter Ko VaSseur. de distriktskampioenschapsmedaille zal mogen omhangen is evenwel nu al bekend, maar dat beslist niets aan de f te verwachten spanning afdoen. Mét het oog op de onderlinge rivaliteit zal er op het scherpst van de snede wor den gestreden. In het voor bv Èntre Nous georganiseerde toernooi speelt Rinus Lems in de eerste ronde tegen, Joop Koot, ontmoeten de beide Ber- revoetsen elkaar en kruisen. Ger Monster en Bertus Versteeg de keu's. WESTHOEK. Het voormalige vuurbaken" nabij het Watergat in de Westhoekse duinen. Bruinisse-Stellendam BRUINISSE, 11-3. In deze tijd van een dalende konjunktuur, waarin be drijfssluitingen meer regel dan uit zondering zijn, is het bepaald konstruktief te noemen dat de ma chinefabrieken van Maaskant volop werk hebben en van een goed gevul de orderportefeuille zijn voorzien. De bruisende havenaktiviteiten die deze week werden ontplooid hadden voornamelijk betrekking op repara ties en verbouw van boomkorvissers die profiteren van de stillegregeling. MADE, 10-3. De 64-jarige Anna van S. uit Made is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen door een kombinatie van toegebracht geweld, bloedverlies en een shock. Dat is woensdag gebleken uit sektie door dr. J. Zeldenrust van het gerech telijk laboratorium in Rijswijk. De !74-jarige echtgenoot H. van S. heeft 'zich maandagmiddag via zijn huis arts bij de politie gemeld als de da der. 1 Van op ziéh onbeduidende me ningsverschillen die zich de laatste :jaren hebbenvoorgedaan zondag nacht geleid hebbèn tot een emotio nele uitbarsting. HAAMSTEDE Volleybal ZIERIKZEE Aanrijding Op de hoek Calandweg-Caustraat verleende automobiliste mevrouw J. V. uit Zierikzee geen voorrang aan de vrachtauto, bestuurd door W. G. Z. uit Haamstede. De aanrijding vond woensdagochtend om 08.40 uur plaats. De auto van V. raakte totaal vernield en V. zelf moest in het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis wor den opgenomen. De vrachtauto liep lichte schade op. ASSEN, 10-3. Op-körte termijn zijn maatregelen tegen de werkloosheid nódig. Velen menen dat kan worden gewacht op een ekonomisch herstel over vier a vijf jaar. Als CDA en D'66 daarin niet meegaan dan is de Partij van de Arbeid niet van de partij. Als we daarvoor de middelen niet krij gen dan eindigt dit koalitiekabinet. Aldus minister Den Uyl woensdag avond op een statenverkiezingsbij- èenkomst van zijn partij. AMSTERDAM, 10-3. De 59-jarige mevrouw M. J. Opheusden is in de nacht van dinsdag op woensdag in haar woning aan de Jisperveldstraat in Amsterdam door verstikking om het leven gekomen. De vrouw had haar gasgeiser, die niet was voorzien van een afvoer, aan laten staan, waardoor er zuurstofgebrek ont stond. ZIERIKZEE, 11-3. Met uitzondering van het meisjes-jeugdteam van Mevo'80 komen alle overige Mevo'80-teams a.s. weekeinde 12/13 maart 1982 in aktie. Zonder aan belangrijkheid van de overige wedstrijden afbreuk te doen zijn de absolute toppers van het komende weekeinde de strijd van het tweede herenteam thuis tegen de ongeslagen koploper Data C/D II uit Oud- Beijerland en de wedstrijd van het eerste damesteam thuis tegen Bernisse. Op dinsdag 16 maart vergadert de hftVPTI NCVB-afdeling in de rekreatiezaal van de Ger. Kerk. Spreekster is mevr. C. Dirksen, met als onder werp: „S.O.S.-kinderdorpen". In de derde klasse F is het Oud- Beijerlandse Data C/D II absolute koploper. Nog geen enkel verliespunt kreeg dit sterke team te inkasseten. Wellicht weet het tweede herenteam zicii ui deze thuiswedstrijd te revan cheren voor de vorige week geleden nederlaag tegen Spirit uit Barendrecht Het eerste damesteam, toch bezig aan een redelijk sterke tweede kom petitiehelft ontmoet in sporthal On derdak het evenwichtig spelende Ber nisse, dat vorig jaar uit de eerste klasse degradeerde, maar wel over de nodige routine beschikt Wil het eerste damesteam nog een rol van be tekenis in de tweede klasse C blijven spelen dan dient deze wedstrijd in winst te worden omgezet Het derde herenteam, ook een be tere tweede kompetitiehelft spelend, ontmoet thuis het als vierde geklas seerde Data C/D III uit Oud-Beijer- land en zal naaralle waarschijnlijkheid de eer aan de bezoekers moeten laten. Het tweede damesteam tenslotte moet in de thuiswedstrijd tegen het Hellevoetsluise Ibis II zeker in staat worden geacht de volle winst in Zierik zee te houden. Alle thuiswedstrijden van de Mevo'80-teams vangen te 16.45 uur aan. Het eerste herenteam gaat zaterdag avond op bezoek bij het laag geklas seerde Kangoeroes Hl uit Oostvoorne. Na het 2-2 gelijkspel op het als tweede geklasseerde Intermezzo III uit Middelharnis, waardoor het on derlinge verschil op drie wedstrijd- punten werd gehandhaafd, is het uiteraard zaak, dat het Zierikzeese team de resterende wedstrijd blijft winnen. Tegen Kangoeroes III moet het team daartoe zeker in staat wor den geacht De uitwedstrijd wordt gespeeld in sporthal „de Ducdalf' te Brielle en begint te 19.00 uur. Het vierde herenteam speelt even eens een uitwedstrijd tegen Kangoe roes en eveneens in Brielle. Aangeno men mag worden dat de te 20.15 uur aan te vangen wedstrijd door Mevo'80 in winst zal worden omgezet Ook het derde damesteam heeft winstkansen in de uitwedstrijd tegen Volley/vdB IV uit Mijnsheerenland. De aldaar te spelen wedstrijd begint om 14.00 uur. Het vierde damesteam speelt as. vrijdagavond al een thuiswedstrijd en wijkt daarvoor uit naar de gymnastiek zaal aan de Mulockstraat Tegenstan der is het Bruinisser s.v. Kwiek II, waarvan het Zierikzeese team moet kunnen winnen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND HOLTEN. Het kabinet van CDA, PvdA en D'66 heeft geen reden van bestaan meer. Deze opvatting legde WD-voorzitter Jan Kamminga op tafel tijdens een debat met PvdA- voorzitter Max van den Berg op een verkiezingsbijeenkomst in Holten. DEN HAAG. Minister Gardeniers- Berendsen (van volksgezondheid) heeft de Ziekenfondsraad gevraagd haar te adviseren over een regeling voor medische experimenten op men sen in ziekenhuizen. DEN HAAG. Het CDA heeft het oordeel gevraag van minister Van Thijn (binnenlandse zaken) over de stakingen bij de reinigingsdiensten van Amsterdam, Rotterdam en Lei den. HILVERSUM. De NCRV mag zich een „evangelische omroep" blijven noemen als zij dat wil. De reklame kode kommissie heeft een klacht hierover van drs. J. A. van Delden uit Amersfoort ongegrond Ver klaard. ARNHEM. In Arnhem wordt jaar lijks voor enkele miljoenen guldens aan heroïne omgezet. Dat geld is voornamelijk afkomstig uit de zoge naamde kleine kriminaliteit, die door haar massale omvang echter een steeds groter probleem vormt. ROTTERDAM, 10-3. De leden van de vervoersbonden FNV in de Rotter damse haven hebben de CAO- voorstellen van de werkgevers bijna unaniem verworpen. Dat is dinsdag en woensdag gebleken op ledenver gaderingen die zowel in werktijd als buiten het bedrijf zijn gehouden. On derhandelingen worden op 16 maart in de tweede ronde voortgezet. (Te) gek op boeken NEW YORK. 10-3. Een van de Princeton-universiteiten in New Jersey verwijderde stu dent is het slachtoffer gewor den van zijn leeswoede. Naar dinsdag bekend werd vond de politie in zijn woning duizen den gestolen boeken ter waar de van meer dan een kwart miljoen dollar. De 25-jarige Thomas Free man was in april van het vorig jaar van de universiteit gestuurd, nadat hij op diefstal van boeken was betrapt. Vol gens de politie ums hij hiermee sinds het begin van de jaren ze ventig bezig geweest en stal hij ook uit andere dan alleen de universiteitesbibliotheek. On der de gestolen werken waren folianten uit de middeleeuwen en klassieke werken. Freeman kan een boete van 7.000 dollar en een gevange nisstraf van drie tot vijf jaar krijgen. Zo werd de „Vli 28" van de fa. Schroevers uit Vlissingen, naast klei nere reparaties, voorzien van een nieuwe vang-sorteerinstallatie. De uit Breskens afkomstige „Br 32" kreeg eveneens een nieuwe vang- sorteerinstallatie. Een dekbediening van de vislier en de inbouw van een 40 Kva havengeneratorset komple- teert deze verbouwing. De ex „Uk 218" werd voorzien van een gereviseerde Maaskant-winch. Dit schip is verkocht naar Jersey een der Engelse kanaal-eilanden en heet thans „J 219". Zuinig Een dezer dagen komt de „Ye 87" van de gebr. Rietdijk voor de kant voor de inbouw van twee nieuwe Cummins scheepsdieselmotoren van ieder 330 pk bij 1800 toeren; zuinig in brandstofgebruik. Op stroom ligt dan nog de Schotse purseiner „Fr 229", de „Taits" voor grit en verfwerkzaamheden, waarna een verbouwing aan de nettenrol volgt. Het zusterschip van deze rede rij, de „Chris Andrea" wordt vrijdag 12 maart in Bru verwacht voor werk zaamheden aan de nettenkooi en het vergroten van de vistanks, al met al veel bedrijvigheid en een volle kaai bij Maaskant. DEN HAAG. Van een dreigende sa nering van kleine lagere scholen op het platteland is geen sprake. Dit heeft staatssekretaris Hermes van onderwijs woensdag in de Tweede Kamer gezegd bij de behandeling van zijn begroting. UTRECHT. Een groep van onge veer 25 mensen heeft in Utrecht het vroegere Labrehuis aan de Plompe- torengracht gekraakt, een pand dat tot eind 1977 diende als opvang voor daklozen. Sindsdien staat het pand leeg en is het in 1978 en 1979 al enige tijd gekraakt geweest. ROTTERDAM. De industriebond FNV zal bij de Gulf-direktie nog maals aandringen op een gesprek over de sluiting van de chemie- vestiging van het concern in de Euro poort. KERKNIEUWS Ger. Kerk - Zierikzee In de bovenzaal van de Ger. Kerk aan de St. Domusstraat werd - na af loop van de bidstond voor gewas en arbeid - woensdag een gemeentea vond gehouden, onder voorzitter schap van de pastor loci ds. P. Blok land. Hij noemde enkele positieve pun ten in het afgelopen kerkelijk sei zoen, als de nieuwe opzet van de cate chese, waarbij „projektleiders" wor den ingeschakeld en het kontakt met de DDR-gemeente Eisenberg. Een verdrietige kwestie was de noodzaak van de kosterswisseling. Blijkens de financiële stukken zijn er bij de post: eigen opbrengsten, zowel voor 1981 als voor 1982 negatieve posten. Na een causerie van één der ouder lingen, werd de noodzaak on derstreept tot vervulling van komen de vakatures. Meer voorlichting aan potentiële kandidaten werd als nood zaak ervaren. Wat betreft het huisbe zoek werd uitvoerig van gedachten gewisseld; vooral het z.g.n. gfoot huisbezoek kwam daarbij „in the picture". Er zijn in de achterliggende periode wel positieve ervaringen mee opgedaan. De voorzitter meende dat men t.a.v. het huisbezoek het ene kan doen en het andere niet behoeft na te laten; d.w.z. „gewoon" huisbe zoek naast groot huisbezoek. Mannckoor in dien Kerkwerve Zondag 14 maart zal in de Ned. Hervormde Kerk te Kerkwerve de Bidstond voor gewas en arbeid wor den gehouden. In de dienst, welke om 11.00 uur zal aanvangen, zal het mannenkoor uit Kortgene medewerking verlenen. Het koor kwam vorig jaar in de be kendheid na hun optreden in Scha- rendijke. In de dienst van zondag (waarin ds. J. B. Duk hoopt voor te gaan) zal het koor o.a. een gedeelte zingen uit de Mattheuspassion. Het spreekt van zelf dat iedereen welkom is! Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Assen (toez.): L. Lin- gen, Klooster-Ter Apel; te Bodegra ven: drs. M. Verduin, Kampen; te Hollandscheveld: G. K. Korporaal. Krimpen aan de Lek; te Zevenaar: R. J. Beltman, 11. zendingspredikant (Chr. Kerk van Bolaang Mongodow, Ind.) te Oegstgeest. Aangenomen naar Soest: L. J. van den Brom, Blokzijl, die bedankte voor Kampen. Bedankt voor Schiedam: E. H. Wol- bers, Terneuzen. Benoemd tot pastoraal medewer ker te Rumpt: J. W. Slok, hulppredi kant te Renswoude, die deze benoe ming heeft aangenomen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Franeker: F. Buitink, kand., Eenrum, die dit beroep heeft aangenomen; te Winterswijk: drs. H. Linde, Bergentheim; te Garijp: H. Rooze, Roosendaal (N.-Br.). Beroepbaarstelling: F. Buitink, kand., De Vennen 18, Eenrum. Christelijke Gereformeerde Kerken Tweetal te Broeksterwoude: G. van de Groep, Siegerswoude de Wilp en P. den Hartog, Veenendaal (Pniëlkerk). Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rotterdam-Alexander- polder: R. Boogaard, Leiden; te Vlaardingen: J. S. van der Net, Utrecht; te Oostkapelle: P. Honkoop, Kampen. Bedankt voor Ouddorp: L. Blok, Nunspeet. SCHEEPVAART Aldabi, 9-3 van La Pallice naar Rot terdam. Acmaea, 9-3 te Swansea. Macoma, 9-3 77 ONO Muscat. MARKTBERICHTEN Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 10-3. Aanvoer: totaal 7870, runderen 3041, graskalveren 610, vette kalveren 27, nuchtere kal veren 2236, schapen 1125; lammeren 50, geiten 29, slachtvarkens 752, slachtrunderen 1408. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2500 - 3275; guiste koeien 1600 - 2200; kalfvaarzen roodbont 2350 - 3250; zwartbont 2100 - 2700; guiste vaarzen 1800 - 2300; pinken 900 - 1800; graskalveren 700 -ƒ 1200; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 190 - f 500; zwartbont 125 - 325; weidescha- pen 90 -ƒ 190; lammeren 90 - 175; vette schapen 200 - 280; vette lam meren 200 - 330. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,65 - 9,15, 2e 8,15 - 8,65; vaarzen le 8,00 - 8,80, 2e 7,30 - 8,00; koeien le 8,00 - 8,80, 2e 7,40 - 8,00, 3e 7,00 - 7,40; worstkoeien 5,60 - 7,00; dikbillen extra kwaliteit 9,60 - 13,85. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 3,10 - 3,20, 2e 3,00 - 3,10, 3e 2,50 -ƒ 3,00. Beursbericht Markt Goes van dinsdag 9 maart 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,25 - 51,25; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,75; zomer- gerst, basis 16 53,50 - 54,50; voergerst, basis 16 48,50 - 49,00; haver, basis 16 47,50; erwten (kleine groene) 78,00 81,00; Schokkers 88,00 - 94,00; bruine bonen (vrij van grond en hal ve bonen; 18 vocht) 178,50 - I 183,50; karwij (boerenschoon) 241,00 - 258,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 278,50. Exklu- sief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring. op auto geleverd, (trage markt) 32,50 - 37,50 per 100 kg. 0 mm op waarts, binnenlandse kwaliteitsei sen, 33,50 - 38,50 per 100 kg. Voe deraardappelen 9,50 - 10.00 per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 8 maart 1982: Bintje 35-50 mm 31.00 - 33,00 per 100 kg; 50 mm-opwaarts 46,50 - 48,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,22 - 0,32 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en strn Alle prijzen per 1.000 kg. Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— 190,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,— - 110,'—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 95.105,—; schokkerstro 100,125,—erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6