Oud-stadgenoot vertelt verhaal over „waarschuwing van Djiwuri" Zeer geslaagde opvoering toneelstuk „Ijzerlijm" Schilderijen van Voorzaat gingen weer grif van de hand Filmkring Ziejook toont Japanse film „Ikiru" 4 VOO presenteerde STREEKNIEUWS Aanstaande zaterdag Strao in Scharendijke In foyer Concertzaal Vliegen op=.Afrika Mogelijkheden en onmogelijkheden E.C.D. BURGH, 9-3. De afdeling West Schouwen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs gaf dinsdag- en woensdagavond in de rekreatiezaal van camping Duinrand een buitengewoon geslaagde opvoering van het toneelstuk „Ijzer lijm" Prijsvraag in showroom Van donderdag 11 maart tot en met maandag 15 maart wordt in de show room van Autobedrijf Van der Wek ken (Driekoningenlaan 1) een „zuide lijk feest" gehouden, met als inzet een: Lenteprijsvraag, waarvoor prij zen beschikbaar worden gesteld, w.o. een tweetal automobielen. De aktie vindt niet plaats op zondag. Jaarvergadering Wereldwinkel Donderdag 1 april houdt de vereni ging Wereldwinkel Schouwen-Duive- land de jaarvergadering in „De Lichtboei", Poststraat 37. Gastspreekster is mevrouw Phaka- thi uit Soweto, ze was naaste mede werksters van ds. Beyers Naudée. Mevrouw Phakathi zal eigen ervarin gen vertellen over de apartheidspoli tiek en de gevolgen daarvan voor het leven in Soweto. Hierna komt het huishoudelijk deel van de vergade ring aan de orde. Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor tijd: zie agenda. Foto Naar aanleiding van een foto van vooroorlogse Zierikzeese „knaapjes" opgenomen in het dinsdagnummer schrijft een lezer ter toelichting: „De „Duivelsberg", gelegen ten oosten van Berg en Dal, was voor de oorlog het doel van menig uitstapje vanuit Nijmegen. Na 1945 is dit gebied ge annexeerd. Het is nu deel van Neder land met boven op de berg (76 m) een romantisch pannekoekenrestau- rant". Botsing Op de hoek St. Joostmeet-Wande- ling kwamen woensdagochtend een auto, bestuurd door J. V. uit Zierik- zee en een fietster J. C. S. uit Zierik- zee met elkaar in botsing. V. kwam uit de 's-Heer Arendstraat en reed richting St. Joostmeet. S. reed op de Touwbaan en botste tegen V., omdat deze niet voldoende rechts hield. De fiets raakte totaal vernield. Film in het weekend Stichting het Theater vertoont aan staand weekend „Scanners", een film die handelt over een scanner die het menselijk verstand kan ontleden en beïnvloeden. Tijdens een experi ment bezwijkt het apparaat op een angstaanjagende wijze. De maat schappij die deze scanner had ont worpen vermoedt dat er sabotage ge pleegd is, waarschijnlijk door ëen konurrerende maatschappij die met een soortgelijk projekt bezig is. Voor tijd: zie agenda. BURG. Scène uit het toneelstuk Ijzerlijm" De avond werd geopend door de voorzitter, de heer S. Roos, die on dermeer wethouder en mevr. De Fei- ter verwelkomde. Hij wees op het be lang van het openbaar onderwijs, dat elk jaar door de afd. West Schouwen steun wordt bijgezet door de opvoe ring van een toneelstuk door een aan tal onderwijskrachten uit de West hoek. Genoten De zaal was - zowel dinsdag als woensdag - geheel vol en de aanwezi- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ge kinderen, velen vergezeld van ou ders, groot-ouders en andere familie leden, hebben enorm genoten van het toneelstuk, dat dan ook met verve op de planken werd gebracht. De dames Mientje Bliek, Janneke Krijger, Els van Baarle en de heren Arie Dam man, Hans Schreurs, Ad Minnaar, Roelof van Pesch en David Vos zorg den voor een fijne vrolijke avond en het gezelschap werd dan ook beloond met een welgemeend applaus. Ook de regisseur Henk Blom en souffleu- se Ada Schreurs werden dank ge zegd. SCHOUWEN-DUIVELAND „Mensen in Nood" De door de komité's op Schouwen- Duiveland gehouden kledingsaktie van de Stichting „Mensen in Nood" heeft in totaal een gewicht van ruim 5 ton aan goederen opgebracht. Hoewel het totaal gewicht iets la ger ligt dan in de voorgaande jaren, mede door verschillende akties wel ke tegelijkertijd plaats vonden, is het bestuur van de stichting bijzon der kontent met het geboekte resul taat waarvoor het de medewerkers en de gevers hartelijk dank brengt. Door de stichting is de mogelijk heid geopend, dat gedurende het ge hele jaar kleding kan worden afgele verd bij mevrouw Voordewind, Juli- anastraat 37, telef. 01115-2609 te Haamstede en mevrouw Pannekoek, Donkereweg 15, telef. 01110-3205 te Schuddebeurs. ZIERIKZEE Het Zeeuws Orkest Op donderdag 25 maart speelt het Zeeuws Orkest in de Concertzaal. Het orkest staat o.l.v. Louis Stotijn en als solisten treden op: Ruud van der Meer (bariton) en Nellie van der Sijde (sopraan). Werken worden uit gevoerd van: Mozart, Bizet, Bernstein, Gershwin en Dvorèk. Trimmer afgetuigd Dinsdagavond rond half zeven is op de Lange Blokweg een trimmer door drie jongelui dusdanig afge tuigd, dat hij moest worden opgeno men in het Zweedse Rode Kruis Zie kenhuis. De trimmer, P. A. M. uit Zuidzan- de, werkzaam in Scharendijke, kwam daas twee bromfietsers en een fietser tegen, die schampere opmer kingen maakten. Na een weerwoord SCHARENDIJKE, 11-3. Aanstaan de zaterdag, 13 maart wordt in Scha rendijke op veel belangstelling ge hoopt bij het Strao-feest, dat zich weer in ouderwets gezellige sfeer gaat voltrekken. Om half één verzamelen de versier de paarden en hun berijders zich. in het dorp, waar een beoordeling zal geschieden door de jury die bestaat uit de dames Dorreman, v. d. Linde en Kobussen. Een half uur later wordt er vertrokken voor een rit naar het strand aan de Brouwersdam voor het traditionele voctcnwasscn. Muziek Om kwart over twee wordt de stoet terug verwacht bij jeugdsoos „Tracé", opgewacht door het mu ziekgezelschap „Nut en Uitspanning" uit Zonnemaire. Geza menlijk wordt dan een rondrit door het dorp gemaakt, waarna burge meester W. den Boer een toespraakje zal houden. Ringsteken is het volgende onder- deek van het programma, de prijsuit reiking volgt meteeb daarna, 's Avonds (om half negen) begint een dans festijn in de „Putmeet". ontstond een vechtpartij, waardoor de trimmer werd gewond en versuft raakte. De daders zijn spoorloos. Uitvoering C.V. „Delta Sport" Op vrijdag 19 maart geeft de gym nastiekvereniging „Delta Sport" een uitvoering in de Concertzaal. DREISCHOR, 10-3. De tentoonstelling van kunstschilder Theo Voorzaat uit Dreischor is nog tot 20 april te bezichtigen in Galerie „Lieve Hemel, stoot je hoofd niet", in Amsterdam. Maar voor kopen kan men er niet meer terecht. Evenals vorige jaren was zijn gehele produktie van ongeveer anderhalf jaar werken al voor de officiële opening vrijwel geheel verkocht. Van de ruim 30 schilderijen en de twee etsen waren er nog maar drie over, zondag was er nog maar één in de verkoop. Het half uur voorbezichtiging, dat de Galerie had ingesteld om de ver koop geregelder te doen verlopen, bleek ook al geen oplossing. Voor dien had zich al een lange rij gegadig den voor de nog gesloten Galerie ge posteerd om toch maar vooral bij de eersten te behoren. Boekje Ook het jubileumboekje (10 jaar exposeren in „Lieve Hemel" was aanleiding voor deze uitgave), ging grif van de hand. In alle drukte was Theo Voorzaat lange tijd bezig met het signeren van exemplaren. Dit boekje „Theo Voorzaat, schilderijen" gaat ook naar de boek winkels, Volkeri in Zierikzee heeft er nu reeds enige in voorraad. Het is geschreven door galeriehou der Koen Nieuwendijk, die als vriend van de schilder het werk van Voorzaat enigszins, maar in alle be scheidenheid, interpreteert. Hij wil de schilder geen bedoelingen in de schoenen schuiven-. Met het overzicht van Voorzaats werk is het een aanbevelendwaardig boekje om te bezitten, ook voor dege nen die zich op de hoogte willen stel len van de tot uitdrukking gebrachte maatschappij-kritische beschouwing van een „naburig" kunstenaar uit het Schouwse. ZIERIKZEE, 11-3. Filmkring Ziejook brengt vrijdag 12 maart voor de af wisseling een Japanse film in de foyer van de Concertzaal te Zierikzee. Het betreft de film „Ikiru" van de regisseur Akira Kurosawa. „Ikiru" werd 30 jaar geleden gemaakt en is bekroond met de Zilveren Beer in Berlijn. De laatste film van Kurosawa is „Kagemusha", die hij op 69-jarige leeftijd maakte en die in 1980 de Gouden Palm in Cannes kreeg. De kwaliteit waarmee Ikiru is ge maakt (het perfectionisme van Kuro sawa is legendarisch. Hij wordt niet voor niets 's werelds beste cutter filmmonteur) en regisseur genoemd), en niet in de laatste plaats de vele fa cetten van het leven die erin worden weerspiegeld maken dat de film nog steeds aktueel is. Na de titels is het eerste beeld dat van een röntgenfoto. Kommentaar: „Dit is de maag van onze hoofdper soon. Hij heeft kanker mar hij weet het niet". Het volgende beeld toont een kantoor, Sociale Zaken, met in één van de afdelingen de hoofdper soon, Watanabe (T^kashi Shimura), achter zijn bureau, die van een berg papieren er steeds één afpakt en er langzaam een stempeltje opdrukt. In enkele seconden is het leven van de man getypeerd; stempelen en het uit zijn zak halen van zijn horloge, waar hij steeds op kijkt. Op een andere afdeling zien we een groep vrouwen die aan de balie ko men klagen over het rioleringswater: zij worden doorgestuurd naar Pu blieke Werken. Terug naar de hoofd persoon. De kommentaarstem: „hij bestaat amper nog. Eigenlijk is hij al 25 jaar dood". Hij trekt een la open, waarin een plan ligt „ter bevorde ring van doelmatigheid op kantoor". Dan zien we verschillende ambtena ren in close-up, die elk hun stereoty pe zinnetje zeggen, zoals „Muggen? Dat valt onder de insektenverdel- ging". De kijker weet dan genoeg over het logge apparaat. Later zit Watanabe in de wachtka mer van een hospitaal en hoort van een mede-wachtende welke ziekte hij heeft. Dit is zo ongeveer het eerste kwar tier van „Ikiru". De kijker ziet ver der hoe de man zich bedrinkt, samen met een schrijver en dat hij via een kantoormeisje tot het inzicht komt dat als hij toch moet sterven, hij toch iets gedaan moet hebben. Hoe hij door zoon en schoonmoeder wordt geminacht en hoe hij daadwer kelijk begint werk en leven met el kaar te verbinden. In „Ikiru" de verdoemde) pakt Kurosawa de bu- reaukratie aan. Voor tijd: zie agenda. De regisseur Akira Kurosawa. ZIERIKZEE Het was op een vrijdag- in de maand juli van het jaar 1948. De woensdag ervoor had ik de 4-motorige Douglas DC-6 als KL 591 van Amsterdam via Tunis naar Kano, in Nigeria, uitgebracht. Nu, laat in de namiddag, zou ik hem, op zijn terugreis uit Johannesburg, weer ovenemen om als KL 592 terug te vliegen. Die ochtend, vroeg na het ontbiji, was ik naar het zwembad in de Club ge- gaan en nu, rond het middaguur, was ik op weg om in het hotel de lunch te ge bruiken, daarna een paar uurtjes te gaan rusten alvorens de terugreis weer aan te vangen. Onze oud-stadgenoot en ex- K.L.M.-gezagyoerder, Chr. Bouter, schrijft hier weer een interessant vliegverhaal, dat wij in twee delen (donderdag en vrijdag) publiceren. Van de Club naar het Railway Guesthouse, ons hotel, was het 20 mi nuten lopen. De tweebaans asphalt- weg blakerde onder de felle zon. Het was ondraaglijk heet. Ik was gekleed in pantalon, met zonnepetje op en overhemd met lange mouwen, één van de meest probate middelen tegen de malaria! Óp dit middaguur was het niet druk op de weg, afgezien van een heel enkele auto en af en toe een ossewagen, terugkerend van de markt in de stad. Olienoten Langs de weg liep de spoorlijn. Verderop, dicht bij het station, lagen de balen met olienoten als reusachti ge pyramides torenhoog opgestapeld en wachtend op vervoer per trein naar de haven aan de verre kust. Een. rangerende stoomlocomotief kwam puffend voorbij. Aan de andere kant van de weg was er het voetpad, enigs zins hobbelig en zeer stoffig door de altijd droge hitte. Ik was weer eens in Kano, gelegen in de zuidelijke uitloper van die on eindige grote woestijn daar in het noorden, de Sahara. Zwembroek en handdoek onder mijn arm waren al kurkdroog geworden. Schaduw was er niet, er waren geen bomen langs de weg. Hoewel, precies halverwege was er die ene enkele boom met dik ke stam en wijdvertakte kruin, een soort grote paddestoel. De enige plek om even in de schaduw te kunnen staan. Dichterbij komend zag ik hem al. Hij was daar altijd. Iedere morgen zetten zijn kameraden hem daar af, in zijn houten kistje op wieletjes. En dan zat hij daar in de schaduw. Hij had geen handen en ook geen voeten. Djiwuri was zijn naam. hij had lepra. Maar, naar de geaardheid van de Noord-Nigerianen, had hij een zon nig karakter. Ik en de meesten van de bemanning maakten altijd even een praatje met hem. Bedelen deed hij niet, daar was hij te trots voor. Maar een six-penoe of een shilling viel dan in zijn kistje. Djiwuri was zeer lucht vaartgezind. Eéns .hadden we hem, met behulp van zijn kameraden, met kistje en al in ons crewbusje laten zetten en in de namiddag meegenomen naar het vliegveld. Daar, op het platform vóór het stationsgebouw, had hij het komen en gaan van de vliegtuigen van heel nabij kunnen gadeslaan. De Droogte is vaak het natuurlijk verschijnsel (ook) in de Afrikaanse gebieden, die dicht tegen de grote Sahara aanliggen. Mens, dier en plant lijden er onder. binnenkomende bemanning uit Jo hannesburg had hem weer terugge bracht naar zijn boom aan die weg bij het Railway Guesthouse. Het was de dag van zijn leven geweest! „Gesprekken" Mijn gesprekken met Djiwuri wa ren over alles en nog wat, maar stee vast zei hij altijd: „Master, you good flight, you go back to wife". Ergens wist hij dat er in het verre Holland een vrouw op mij wachtte. Die mid dag echter was hij anders. Meer be zorgd naar het mij toescheen. Met zijn stompje arm wees hij omhoog naar de wat vage kleine witte wolk jes aan de door zon overgoten hemel. En op een toon zoals ik hem nooit te voren had horen zeggen zei hij: „Master, you see clouds? Stormy weather to-night. You look out, Master. Think of wife!". Hij was kennelijk bezorgd om op komend slecht weer in de namiddag. Iets wat in het zomer- regenseizoen inderdaad af en toe kon voorkomen. Ik dankte hem, deponeerde een shil ling en een six-penoe in zijn kistje, en vervolgde mijn weg naar het Guest house. Na de lunsch aldaar ging ik nog wat rusten en tegen vier uur was er het crewbusje om ons naat het vlieg veld te brengen. De uit Johannesburg binnenkomende bemanning had op het laatste trajekt vanaf Leopoldvil- le slecht weer gehad over het Kame roengebergte en rapporteerde een zó ne van zware Cumulonimbus op 10 mijl west van Kano-airport. Dreigende wolkenmassa Inderdaad, op het vliegveld aange komen, zagen wij ook de dreigende wolkenmassa op enige afstand ver wijderd. Er was bliksem en je hoorde af en toe de donder. De wind was zwak zuidwest, in afwijking van de normaal heersende noord-oostelijke Harmattan-woestijnwind. Op het vliegveld verliep alles vlot. De pas sagiers waren even uitgestapt voor de gebruikelijke inkopen van souve nirs. De stationdienst was snel in de afhandeling. Ons vliegplan, met als eerste bestemming Tunis, was ge pland op zes uur en 10 minuten vlieg- tijd. De Meteodienst gaf voor de rou te goed weer, maakte ons echter wel attent op de naderende buienzöne west van het veld. Het zag er naar uit dat we nog net op tijd zouden kunnen vertrekken. De toren gaf ons als startbaan 23 (naar het zuidwesten). De wind was 240°-10 knopen. We taxieden uit, nog 5 minuten vóór schematijd, volgden de taxi-stril in noord-oostelijke rich ting en vervolgden even op de korte baan zuidoost/noordwest en draai den toen verder in op de hoofdbaan. Daar, op het hoekpunt van de twee banen, stond een windzak. Deze was strak gespannen en gaf, zo te schat ten, zeker 20 knopen wind aan. Wel zuidwest, dus gunstig voor onze start op dit 1500 voet hooggelegen veld met een temperatuur van 38 graden Celsius. Ontspanning Corneliastichting Dinsdagmiddag, de wekelijkse soosmiddag in Verpleeghuis Corneli astichting, werd voor de bewoners een optreden verzorgd door me vrouw Corrie Kort uit Renesse. Met haar nieuwe liedjesprogramma wist mevrouw Kort haar publiek steeds te boeien. Afwisselend zong zij liedjes „uit de oude doos" en enkele nieuwe nummers, veelal met eigen teksten. Zij begeleidde zichzelf op de gitaar. De soosbezoekers waren erg en thousiast. Bekende wijsjes werden meegezongen en geklapt. Soms was er zelf een coupletje in solozang door één van de bewoners; enkele van hen maakten muziek met eenvoudige in strumenten, o.a. een tamboerijn. Aan het eind van de middag werd me vrouw Kort gevraagd of ze gauw weer eens terug komt. Exkursie Jeugd- Natuur Vogelwacht Op zaterdag 13 maart organiseert de Jeugd Natuur en Vogelwacht, een wad-exkursie, onder het motto: „Wat is slik?". (Vervolg van pagina 1) dit laatste zag hij toch ook een posi tieve kant: „Nederland moet tenslotte geen politiestaat worden". „Potige opleiding" De heer Verdurmen ging verder nog kort in op de Vestigingswet Detailhan del, die per 1 augustus 1981 aanzien lijk werd gewijzigd De opleiding tot het thans verplichte Bekwaamheids certificaat Vestiging Detailhandel noemde hij „een potige opleiding", die zeker drie jaar studie vergt Ten aanzien van de Winkelsluitings wet wees hij op de beperkte mogelijk heden van de E.C.D. Resultaat van de nieuwe regels op dit gebied was wel, dat de helft van de koopavonden van de zelfbedieningsgroothandel werd gele galiseerd. Weinig goede woorden had hij ©ver de Uitvcrkopenwet, die naar zijn me ning, door de houding van de onder nemersorganisaties, voorlopig wel niet op de helling zal gaan. Probleem is dat lange tijd vóór de toegestane periode van uitverkoop de ondernemer al met het lozen van zijn winkeldochters (of dochtertjes) begint „Zijn buurman kan dat niet achterblij ven". Tegen de tijd, dat de werkelijke periode van Uitverkoop begint, zijn de echte aanbiedingen al weg. „Al was de E.C.D. tienmaal zo groot dan zouden we nog alle overtredingen op dit ge bied niet aan de kaak kunnen stellen", aldus de heer Verdurmen. Getracht wordt aan de hand van advertenties de koplopers eruit te pikkea Prioriteiten Tot slot liet hij weten, dat de E.C.D. werkt volgens een prioriteitenschema, tw. verzoeken van de officier van jus titie, verzoeken van de Kamers van Koophandel, klachten van organisaties en tenslotte klachten van individuele ondernemers. Jurisprudentie wijst uit, dat klachten van individuele onderne mers slechts in minder dan 10% van de gevallen tot boetes leiden. Bij klachten van organisaties ligt de score hoger.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4