Zakelijke punten op regio- CDA-vergadering te Zierikzee Voorlichting over „veiling" voor vereniging Aller Belang Er is al een Adria lichtgewicht voor f4.995.-* Statenleden op bezoek gemeentehuis Bruinisse Boeren moeten zoeken naar alternatieven Hoog water - Bruinisse Scheldedamweg dicht in de zomer Debetere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DESM0KKELH0EK' Causerie over: „De gehandicapte in de samenleving" In Ouwerkerk STREEKNIEUWS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag li maart 1982 Nr. 23079 3 ZIERIKZEE, 9-3. „Er is momenteel alleen een werk- weg over de Oosterscheldedam gepland en die zal tijdens de zomer gesloten worden voor het verkeer als er onder houd gepleegd moet worden aan de dam. De overige tij den zal de weg open zijn voor het verkeer". Dit zei drs. H. Eversdijk, C.D.A-lid van de Tweede Kamer op de gehouden C.D.A. regiobijeenkomst onder voorzitterschap van de heer W. den Boer in de aula van de Chr. Scholengemeenschap te Zierikzee. Advertentie De komf"ortabele 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met2-bekken gasvuuren watervoorziening. Veel kast- en bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prim a wegligging. Kom hem - en de andere Adria-modellen - nu bij ons zien! •incl. BTW en allevcringskoston. <S> Kapelle-Biezelinge - Rijksweg 3 - Tel. 01102-1623 Afd. Ned. Ver. v. Huisvrouwen HAAMSTEDE, 9-3. Een zeventiental dames was aanwezig bij de lezing van de mevr. Van Nieuwenhuize en de heer Noordhoek over ,,De gehandikapte in de samenleving", gehouden op de bijeenkomst van de afdeling Westerschou- wen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Grevelingen zout blijven BRUINISSE, 11-3. Tijdens het verkiezingstoernee, dat zeven CDA-Staten- leden dinsdag jl. naar Schouwen-Duiveland voerden, werd ook een bespre king ingelast in het gemeentehuis van Bruinisse over de visserijproblematiek. Burgemeester T. C. Hekman zei bij deze gelegenheid het belangrijk te vinden dat statenleden weten wat er bij de plaatselijke CDA-ers in het veld leeft, en dan niet alléén vlak voor de verkiezingen. De president heette iedereen wel kom en zei terecht dat: „al is het Jaar van de Gehandicapte voorbij, dat nog niet wil zeggen dat ook de be langstelling voor hen voorbij moet zijn". Daarna gaf de presidente het woord aan mevrouw Van Nieuwen huize en de heer Noordhoek (zelf ge- handikapt). Zij gaven een duidelijk beeld van de moeilijkheden die een gehandi kapte ondervindt in onze samenle ving. En beschreven ook duidelijk wat er zoal nog veranderd kan wor den. Want wat doe je als lichamelijk ge- handikpte b.v. als een gemeentehuis alleen een trap en geen lift heeft? Of als je als rolstoelgebruiker met het openbaar vervoer wilt; of op wilt bel len vanuit een telefooncel; of een be zoek wilt brengen aan een bioscoop of theater; of naar het strand wilt en er geen verharde weg is tot op het strand? „Er bij horen" Erg belanrijk voor een gehandi kapte is werk, erbij te horen. Maar bij het solliciteren naar een baan worden vaak gehandikapte mensen gediskrimineerd. Waarom eigenlijk? Een blinde kan best een baan als tele fonist^) hebben, een dove kan een prima boekhouder(ster) zijn en ie mand in een rolstoel kan best in een winkel werken. Ook erg belangrijk is het zelfstan- op het binnenvaartschip Rolina uit Amsterdam. Dit schip lag in één der havens van het Neeltje Jans werkeiland te wach ten om gelost te worden. Ze vonden daar de stuurman K. L. uit Amster dam die bezig was het kompas af te krabben en verder schoon te maken. Hij zei dat hij het had gekocht op een antiekmarkt in Beverwijk, doch -ging weldra door de knieën. Hij kreeg een proces verbaal en werd door zijn werkgever op staande voet ontslagen. Het kpmpas is inmiddels, na toestemming van de officier van justitie te Middelburg, weer terugge bracht naar de rechtmatige eigenaar. dig kunnen wonen; gewoon als inva lide mensen tussen valide mensen. Daar wordt nu aan gewerkt via de z.g. Focus-projekten, d.w.z. op de 100 normale woningen 12 aangepaste wo ningen en centraal daarvan staat een z.g. A.D.L.-eenheid (A.D.L. alge mene dagelijkse levensverrichting). De A.D.L.-eenheid is via een soort telefoon met de aangepaste woning verbonden, zodat een invalide bewo ner hulp kan vragen wanneer dat no dig is. Focus-projekten zijn er o.a. in Almere en Lelystad. Het is een boeiende en informatie ve ochtend geworden. Vele vragen werden gesteld en beantwoord. Mevrouw Van Nieuwenhuize en de heer Noordhoek ontvingen van de presidente een bloemetje en een en veloppe met inhoud. Leskist Deze leskist „Zicht op handikap" maakt het mogelijk, jonge mensen vertrouwd te maken met handicaps en emotionele barrières te doorbre ken. De Leskist bevat o.a. een reglet- ta (d.i. een apparaat om braille schrift te kunnen maken), een op vouwbare blindenstok, een diaserie over gehandikapten sport en vele an dere dingen. „Aller Belang" OUWERKERK, 8-3. De landbouwvereniging „Aller Belang" te Ouwerkerk hield in het Dorpshuis te Ouwerkerk een gezinsavond, tevens jaarvergadering. De voorzitter, de heer W. A. Kuyper verwelkomde de aanwezigen, in het bijzonder de spreker op deze avond, de heer J. Zevenbergen, secretaris van de coöperatieve groente- en fruitveiling „Zuid-Holland-Zuid" W. A. uit Baren drecht De voorzitter deelde mee, dating. H. Eerkens de nieuwe landbou wvoorlich- ter is en dat tot bedrijfsvoorlichter rundveehouderij ing. G. Slob is be noemd. Binnen de vereniging is weinig veranderd, er zijn thans 46 leden, over leden is het lid J. Kuyper. Het onderzoek bedrijven 15 tot 30 ha. enkel akkerbouw heeft scherpe kritiek uitgelokt; de wrevel is ontstaan bij sommigen, die het slecht hebben begrepen. Noodzakelijk voor de groenteteelt zal het zoet water zijn, er '"bestaat twijfel aan, of de hoop hiervan in vervu^ing'jZ.al gaan. Voorlichting „De voorlichting is veranderd" en wij moeten naar mogèlijkheden zoe ken, om toch te kunnen bijblijven", aldus de voorzitter, die verder het or ganiseren van gesprekgroepen be sprak. „Het is zinvol, een bepaald pro- dukt te volgen, maar men ziet geen kans, dit door de voorlichting intensief te laten uitvoeren". Op de lijst van de Provinciale Staten verkiezingen vond hij bekenden staan, praktisch geen boer, jammer voor de overwegend agrarische bevolking. De nieuwe oogst staat voor de deur, en het is moeilijk te zeggen wat deze zal brengen. De aardappelen en het poot- goed zijn duur en dat is een bedenke lijke zaak. Alternatieven „Wij moeten blijven zoeken naar alternatieven voor de toekomst Er is een neiging, over te stappen naar de grove tuinbouw om hierdoor te trach ten betere opbrengsten te bereiken", konkludeerde spreker. Het financiëel verslag vertoonde voordelig saldo van f 361,00. De kommissie adviseert tot goedkeuring, waartoe beslotem. De af tredende bestuursleden de heren J. B. Manni en A J. Romeyn werden met overgrote meerderheid van stemmen herkozen. In de financiële kommissie zal de heer R. P. Binck (niet herkies baar) worden opgevolgd door de heer A. G. Bos. OUWERKERK, 8-3. Tijdens de gezinsavond/jaarver gadering van de landbouwvereniging „Aller Belang" hield de heer J. Zevenbergen, sekretaris van de coöpera tieve groente- en fruitveiling „Zuid-Holland Zuid" te Barendrecht, een causerie over „Welke bijdrage levert een veilingorganisatie aan de ontwikkelingsmogelijkhe den voor het akkerbouwbedrijf". De heer Den Boer opende deze ver gadering met gebed, waarna hij de aanwezigen welkom heette. Het deed hem deugd dat alle C.D.A.-afdelin gen uit de regio op deze avond bijeen waren gekomen. Hij kon konstateren dat het regioverband goed funktio- neert. Er waren deze avond drie spre kers: drs. H. Eversdijk, lid van de Tweede Kamer, de Zeeuwse C.D.A.- lijsttrekker de heer Nieuwkerk en de heer Schot, statenlid uit Bruinisse. Werkgelegenheid Lijsttrekker Nieuwkerk: „Er wordt te gemakkelijk gezegd dat Zeeland weinig problemen heeft, doch dat is niet zo. Ook Zeeland heeft zijn werkloosheid. Om deze terug te dringen zal de provinciale overheid bij aanbestedingen van bouwwerken de voorkeur moeten geven aan Zeeuwse ondernemers. Zo zullen de afvalbunker te Borssele en twee kan toren van de P.Z.E.M. door Zeeuwse ondernemers gebouwd moeten wor den. Verder is het C.D.A. ervoor om beginnende ondernemers te steunen, daar dit de werkgelegenheid gunstig kan beïnvloeden". Samenwerking- S.G.P. De lijsttrekker meende dat het Zeeuwse C.D.A. geen enkele morele verplichting heeft ten opzichte van de S.G.P. in verband met toekomsti ge G.S.-zetels. Het C.D.A. heeft zich, meer dan andere partijen, sterk ge maakt in 1978 voor een S.G.P.-zetel en na de verkiezingen zal opnieuw bekeken worden of er een zekere sa menwerking met de S.G.P. verwe zenlijkt kan worden. Van een morele verplichting was volgens hem geen sprake. Oosterscheldedam Kamerlid drs. Eversdijk deelde de vergadering mede dat er aan de vei ligheidsvoorwaarden niet gepeuterd zal worden. Dë'afsluiting'van de Oosterschelde zal volgens plan voortgezet worden. Ook de huidige minister van'verkeer en waterstaat zal hieraan niet tor nen. Wanneer de sluizen in de toe komst gesloten moeten worden is nog een diskussiepunt. De minister heeft wel toegezegd dat de onderhoudskosten van de Zee- landbrug mede voor rekening van het Rijk komen, dit in verband met het sluiten van de werkweg over de Oosterscheldedam in de zomer. Vaste oeververbinding „Wat dit punt betreft, zal de C.D.A. procedure klaar moeten zijn om di- rekt in te kunnen spelen op de moge lijkheden, welke ontstaan als de ren te verder zakt tot 10 en aan de voorwaarde voor de financiering van de vaste oeververbinding voldaan is. Ik ben voor realisering van deze vaste oeververbinding, mede omdat de huidige minister van verkeer en waterstaat wel de mogelijkheid van een nieuwe „dubbeldekker" voor de lijn Vlissingen-Breskens wil onder zoeken maar niets daarvoor op zijn begroting heeft staan", aldus de heer Eversdijk. De Grevelingen Statenlid H. Schot uit Bruinisse De heren E. Ph. Nieuwkerk, lijst trekker voor het CDA bij de komende Statenverkiezingen, J.Jtamondt, F. C. Dieleman, H. Schot en B. Heringa, lid van het Europese parlement en ver dere aanwezigen werden welkom ge legde er de nadruk op dat de over heid sinds 1953 een morele plicht heeft ten opzichte van de landbou wers om hen op de een of andere ma nier zoet water ter beschikking te stellen. „Na de ramp zijn er aan de landbouwers toezeggingen gedaan dat mede door middel van het Delta plan de landbouw zoet water zou kunnen verkrijgen. Het wordt nu tijd dat zoet water voor de landbouw gerealiseerd wordt. Dit kan verwe zenlijkt worden door een zoete Gre velingen of een „zoete pijpleiding". „Ook de visserij heeft met genoem de keuze te maken. In 1971 heeft de visserij zich ingesteld op zoetwater visserij en er zijn nu van de 140 be drijven er nog 83 over. Indien er tot een zoute Grevelingen besloten zal worden, dient men reke ning te houden met de rechten van de huidige Grevelingenvissers, opdat zij niet opnieuw gedupeerd zullen worden door een veranderende situa tie". Drs. Eversdijk voegde er nog aan toe dat de C.D.A.-fraktie in de Twee de Kamer de deelrapporten over dit onderwerp afwachtte en intussen de alternatieven voor een zoetwater- voorziening voor de landbouw onder-, zocht, zoals een pijpleiding vanuit het zoommeer. De heer Nieuwkerk zei dat de nieu we C.D.A.-statenfraktie zich hiero ver zal gaan uitspreken. De heer Schot eindigde zijn betoog door de vergadering er op te wijzen dat de Heilige Schrift het richtsnoer blijft voor het C.D.A.-handelen, zo wel in de politiek als er buiten". We zullen het op tijd moeten raadplegin gen net zoals een spoorboekje om het spoor niet bijster te raken." heten door dé voorzitter van het CDA, afd. Bruinisse, de heerS. A. Jumelet. In zijn openingswoorden, doorspekt met kostelijke anekdote's liet hij toch wel doorschemeren dat, wat Middel burg betreft, Schouwen-Duiveland het „vergeten eiland" was (en is?). Over het Grevelingenmeer was Jumelet zeer resoluut: „Geen twijfel mogelijk: zout, maar oplossingen zoeken voorde landbouw". Mosselpercelen W. Okkerse, voorzitter van de vis serijvereniging „Algemeen Vissersbe- lang" gaf de aanwezigen haarfijn uitleg over de stand van zaken betreffende de mosselpercelen. Toen door de af sluiting van de Grevelingen de Bruse mosselpercelen verloren gingen werd de Bruse mosselkweker voor de keus gesteld: liquidatie, gedeeltelijke ver goeding en/of palingvisser worden of kompensatie van grond op het Wad, maar allemaal gebaseerd op een dichte Oosterschelde. Nu echter de Oosterschelde, door een politieke ommezwaai, gedeeltelijk open blijft is de Bruse kweker in een nadelige positie beland to.v. kwe kers uit b.v. Yerseke of Zierikzee die immers nog wel veel percelen vlak bij Yerseke, de veiling, hebben. Zij heb ben deze keus nooit hoeven te maken. Ook de risiko-spreiding van een be drijf heeft hier mee te maken: immers de Wad-percelen zijn meer vorst- en stroomgevoelig en de vervoerssscha- de groter dan in de Oosterschelde. Experimenten Spreker was voor het direkt gaan experimenteren met nieuwe percelen op vrije gronden in de Oosterschelde. Okkerse zag in het perspektief van een zoute Grevelingen wel degelijk moge lijkheden voor de mosselkwekers, al mag de palingvisserij hier niet onder lijden, maar b.v. halfwasmosselen kun nen er goed gekweekt worden. Hij vroeg de Statenleden een lans te bre ken om weer voet aan de grond te krijgen in de Zeeuwse wateren. Encyclopedie van Zeeland Op woensdag 24 maart wordt in de Statenzaal te Middelburg, het eerste exemplaar van de Encyclopedie van Zeeland, aangeboden aan Zeelands kommissaris dr C. Boertien. Voor de plechtigheid heeft het bestuur van het Koninklijk Zeeuwsch Genoort- schap een aantal uitnodigingen ver stuurd. BURGHSLUIS Kompas Jan Leis terecht Het kompas van dc reddingboot President Jan Leis, dat het afgelopen weekend werd gestolen, is weer terecht. De bemanning van de RP 18, het patrouilleschip van de Rijkspolitie te water, dat de Oosterschelde be vaart, deed maandagavond een inval De heer Zevenbergen was oor spronkelijk fruitkweker en werd me dewerker van de coöperatieve groente- en fruitveiling Zuid- Holland Zuid W.A., die in 1972 ont stond uit het samengaan van de zes veilingen Oud Beyerland, Z.H.E. Rotterdam, Voorne en Omstreken, Barendrecht en Omstreken, Zwijn- drecht en Westhoek en Fijnaart. Door de koncentratie van aanbod en van vraag dacht men een omzet te ha len van 105 110 miljoen gulden. De veiling vroeg een provisie van 5 In 1976 bereikte men een bruto omzet van 132 miljoen, in 1980 was dit 154 miljoen en in 1981 175 mil joen. Hoewel de ontstaansperiode voor al in het begin niet altijd even posi tief was, kan nu de provisie mis schien worden verlaagd tot 3 a 47r. Het aantal handelingen is ongeveer verdubbeld, de gebouwde loodsen worden verhuurd. Vers en goed Bij een veiling geldt zeer in het bij zonder: „Tijd is geld". De konsument wil kunnen kiezen en de groenteboer wil dat ook, de handel kan kosten besparend werken ten opzichte van de kollega's. Er is een methode ge vonden, om verse en goede produk- ten aan dc klanten te verkopen; in dit opzicht heeft de veiling een naam op te houden. Wat kan dc veiling doen aan dc ontwikkelingsmogelijkheden voor de akkerbouw? Als voorbeeld neemt spreker de witlof, waarvan in Neder land de teelt al lang bekend is. Re- klame kan de eetgewoonten verande ren en in een korte peiode is het are aal van dit produkt verdubbeld. In Frankrijk heeft men dezelfde er varing, witlof is niet „exclusief" meer. De groenteboer moet een aantal produkten in zijn winkel hebben. Een vergelijking van resp. de jaren 1976 en 1981 leert: uien gestegen van 2lh miljoen tot 11 miljoen kg, winter peen van 588 ton tot 2.055 ton, knol selderij niet toegenomen, sperciebo- nen ontzettend veranderd, vroege aardappelen gestegen van 2 tot 3Vz miljoen kg, latr aardappelen van 4 tot 5*/2. spruiten van 12'/2 tot 30 mil joen kg. Wij zien een grote verschui ving van akkerbouw naar tuinbouw. Toch zijn er streken in Nederland, waar men de witlof nog niet kent. Diskussie De lezing werd gevolgd door een geanimeerde diskussie. De heer W. Vijverberg zei aardappelen, prei en uien liever te verkopen aan dc „vrije handel" dan de veiling. De heer Ze venbergen antwoordde hierop, dat het inderdaad wel eens minder goed kan uitkomen. De heer J. van den Hamer infor meerde naar de veilingkosten en de eventuele reduktie en de heer Van de Stolpe naar de zeer belangrijke vraag over de opvangmogelijkheden. Uitwijkmogelijkheden zijn noet on beperkt, men moet zo goed mogelijk de markt aftasten en goed begelei den. De heer Van de Stolpe zei, dat het grote publiek in Amerika geen witlof kent en op een desbetreffende vraag van de heer W. A. Kuyper zei spreker, dat op 't moment geen meer dere alteratieven voor volle grond zijn, de klimatologische omstandig heden zijn daarvoor te beperkt. De spruitexport naar Italië levert geen recepten bij. Dit antwoord ont ving mevr. Kuyper-Vijverberg op haar vraag dienaangaande. „De kwaliteit van de prei valt te gen zegt de heer W. Vijverberg (is te dun). „De veiling moet in staat zijn, te konkurren", aldus dc spreker. Op een vraag van de heer J. van den Hamer wordt gezegd, dat men geen lid wordt, als men minder dan 5.000,- veilt (dan is men geen „we zenlijk onderdeel"). De veiling pro beert zoveel mogelijk informaties over te brengen aan de kwekers. De heer A. J. Romeyn stelde een vraag over het „ondermaats verko pen". De ondergrens is 35 mm. Spre ker antwoordde dat in de agrarische sektor niet alles rozengeur en mane schijn is. Het restte de voorzitter de inleider hartelijk te bedanken voor zijn zeer duidelijke en begrijpelijke uiteenzet ting. „Er zijn veel zaken over de vei ling, waar wij weinig van wisten. Er is een goede bijdrage geleverd over de vraag, of de ondernemer zijn be drijf of bouwplan al of niet wil wijzi gen". Hij bood een klein blijk van waardering aan. Naar de veiling Mevr. Kuyper-Vijverberg zou gaar ne de veiling eens bezichtigen. Hier voor is op dinsdagen en donderdagen gelegenheid. „Dan kan u T beste maar tot aanstaande zomer wachten", raadde spreker aan. „Er zijn dan 80 verschillende groente soorten". Men zal zeker proberen een dergelijke excursie te ondernemen. De vice-voorzitter, de heer J. BJ Manni memoreerde tot slot, dat de voorzitter, de heer W. A. Kuyper. 20 jaar in het bestuur zitting heeft. „Hij heeft op vele plaatsen en tijden onze belangen verdedigd". Hij bood hem en zijn echtgenote hiervoor een klein blijk van waardering aan. De voor zitter eindigde met de wens voor goed weer om spoedig te kunnen zaaien en poten. BRUINISSE, 11-3. Zelden steeg het water zo snel als hedenochtend. Zonder dat er een waarschuwing voor hoog water was binnengekomen, drong het wa ter omstreeks vijf uur vanochtend de fabrieken en scheepswerven aan de Bru se kade binnen. Vooral machinefabriek Padmos kreeg veel water binnen, tot aan de kantoren toe. Normaal worden er vloedplanken geplaatst, na een waarschuwing van de B.B., die dit op zijn beurt weer door krijgt van Rijks waterstaat. De vloedplanken zijn derhalve niet geplaatst met de bekende ge volgen. Burgemeester T. C. Hekman was in alle vroegte aanwezig, geallar- meerd door Duivendijk, wiens jachtwerf eveneens onderliep. Ook Maaskant kreeg water binnen, hoewel deze fabriek vrij hoog ligt. De verwachting giste ren was. dat het hoge water niet verder dan 3.20 m zou worden, omstreeks 5.10 was het echter 3.67 m. Door de stormachtige wind met uitschieters naar wind kracht 9, de vloed en onverwacht hoog water is dijkbewaking ingesteld. Burgemeester T. C. Hekman kwam een kijkje nemen. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3