Negen a 10 miljoen Polen raken langzamerhand ondervoed VUILNIS MANNEN Stichting Het Theater AGENDA Vluchtelingen in El Salvador Vooral gevaar voor jongeren Eerlijk werk Kind kreeg geen bloed Detailhandel loopt terug Daling rente Tankers langs de wal Nu huizen kopen De staking vuilnisdiensten Ambtenaren: vrijdag stakingen en werkonderbrekingen Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WUUFJE 2 Op de principiële hoog-niveau ar- beidsvoorwaardenbeleidsbesprekin- gen, is betere beloning voor „vuil en onaangenaam werk" in het verle den altijd een duidelijke punt ge weest Als men dit uitgangspunt han teert bij opmerkingen over de huidi ge - elders uitgebroken - staking van de vuilnismannen, komt de zaak in de sfeer van een mogelijke oplossing te staan. Uitgerekend de vuilnisman nen immers hebben met vuil en on aangenaam werk te maken en de extra beloning - als men het zo zou willen noemen - zou kunnen bestaan uit een garantie voor het 100-procen- tige ziekengeld voor deze categorie mensen. Dat zal in dit gelijkgescha keld land weer wel niet zo zonder meer mogelijk zijn, maar er is kracht van argumenten. Het is namelijk ronduit een schan de, dat de hier en daar toch al lelyk verv uilde steden, worden opgezadeld met bacterierijke en stinkende hopen huisvuil en wat daarbij komt Ze werpen een scherp licht op de grote en absolute noodzaak van het werk der Reinigingsdiensten en de mensen daarbij betrokken, maar prediken tevens - via oog en neus - dat zo'n opeenstapeling van vuiligheid in dich te woongebieden gewoon niet kan. Als de neiging van vuilnismensen tot staken zich nog gaat uitbreiden, dan grijpt een verloedering van de woongebieden om zich heen, die dit land - in die vorm - nog niet heeft gekend, of men zou oorlogs- en ramp- omstandigheden als vergelijkings materiaal moeten aanvoeren. De restanten nog overgebleven van onze Nederlandse reinheidsreputa tie liggen op en met de hopen huisvuil voor het oog van binnen- en buiten land mede te verteren. Staking van vuilnisdiensten is wel net zo erg als staking van artsen; de konsekwen- ties zijn nu eenmaal groter dan op andere terreinen. Daarin schuilt de macht van de stakers en voor een deel moet die macht extra duidelijk worden onder kend en gerespekteerd en wellicht beloond. Het feit als zodanig even wel, dat de hele boel onder de smurie komt, is treurig teken van maat schappelijk verval, al wordt dan in bepaalde kringen juichend gekon- stateerd „dat overal het vuil blijft staan". Nu, daar mag men dan trots op zijn. In een tijd waarin milieubewust heid hoog in veler vaandels staat ge schreven, komen anderen met de vuilnistraktaties op straten en plei nen van de groten steden. Misschien kan de overheid eens een vuist ma ken en de dienstplichtige „hap", die toch zo veel langer in dienst wil blij ven in de overall achter het stuur van de wagens zetten, om de zaak te kui sen. Het zou een specimen van daad kracht zijn, dat de participerende partijen nog stemmen oplevert ook, als het er straks weer op aan komt. BONN, 10-3. In de loop van de burgeroorlog in El Salvador zijn vol gens inlichtingen van de Westduitse regering tot nu toe tussen de 150.00 en 300.000 mensen naar het buiten land gevlucht. Daarnaast zijn in het binnenland van Salvador tussen de 140.000 en 200.000 mensen op de vlucht, aldus de inlichtingen van Bonn. De sociaal zwakkeren zijn vooral de dupe. lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArfg Beesten beter af BONN, 1U-3. De waakhonden van de Westduitse krijgsmacht zijn klaarblijkelijk beter be huisd dan de militairen, klaag de dinsdag het lid van de bondsdag voor de CDU. Harm Dallmeyer. Hij had vernomen, zei hij. dat een subsidie van 90 miljoen mark was verstrekt voor het onderbrengen van de 3.316 waakhonden. Volgens Dallmeyer moet daarentegen hemel en aarde worden bewogen om geld los te krijgen voorde renovering van kazernes. Flitsen uit het buitenland MIAMI De Amerikaanse douane heeft op het internationale vliegveld van Miami ongeveer 1700 kg cocaïne aangetroffen in dozen met het op schrift spijkerbroeken". MOSKOU De ontploffing van vo rige week donderdag in een fabriek voor lucht- en ruimtevaart in het westen van Moskou blijkt volgens een goed ingelichte Sowjetrussische zegsman aan enkele tientallen men sen het leven te hebben gekost en on geveer honderd anderen te hebben gewond. KOPENHAGEN. In Denemarken krijgen vrouwen, wanneer ze trou wen. niet meer automatisch de naam van hun man. i>Iet ingang van 1 april treedt er een nieuwe wet in werking, die echtgenoten hij de keus van de achternaam gelijk stelt. Advertentie BONN/ROME/WARSCHAU, 10-3. Negen a tien mil joen Polen raken ondervoed, doordat zij minder dan het absolute minimum te eten hebben. Vooral jongeren beginnen reeds verschijnselen van gebrek te vertonen, zo heeft de Westduitse regering in Bonn woensdag bekendgemaakt. De paus zei in Rome de zorg van de Poolse bisschoppen over de situatie in hun land te de len alsook ,,hun overtuiging, dat er geen eerlijke en duurzame oplossing voor de problemen kan worden gevonden alleen door middel van fysiek geweld. WARSCHAU, 10-3. Een van de pro- minenste journalisten van Polen heeft in de krant ..Zycie Warszawy" woensdag de volgende kleine adver tentie geplaatst: ,,Zoek eerlijke ar beid. Jacek Maziarski, telefoon 23 66 70". Maziarski had na de uitroeping van de noodtoestand op 13 december vo rig jaar zijn funktie als medewerker van de Poolse televisie en het week blad ..Polityka" verloren. Hij had zich in het afgelopen jaar keer op keer voor de televisie ingezet voor de onafhankelijke vakbond .Solidari teit". CAGLIAR1, SARDINIË, 10-3. Een rechtbank in Cagliari op Sardinië heeft een echtpaar veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf omdat het op religieuze gronden had gewei gerd zijn tweejarig kind de bloed transfusie te laten geven die noodza kelijk was voor voortleven. Giuseppe en Costanza Oneda zijn Getuigen van Jehova en wezen op grond van hun geloof de transfusie af. Het gevolg was dat hun ernstig zieke kind in een ziekenhuis over leed. De rechtbank was van mening dat het recht op leven voor de Itali aanse grondwet zwaarder weegt dan de vrijheid van godsdienstbeleving. WARSCHAU. In het noordwesten van Polen heeft de politie enkele par- tikuliere wapenvoorraden ontdekt en een illegale wapenfabriek. PRAAG. Op het moment mag werk van meer dan 200 Tsjechoslowaakse schrijvers niet in hun land worden gepubliceerd. GENEVE. Circa 12.000 Miski'ti- indianen zijn uit Nicaragua naar Honduras gevlucht, waarVbn^óbO in de laatste twee weken. LAUSANNE. In het Meer van Ge neve zal binnenkort geen vis meer rondzwemmen ten gevolge van de grote vervuiling van het water en overbevissing. Dat hebben de Zwit serse autoriteiten dinsdag meege deeld. BONN. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, hoopt dat het projekt voor de aanleg van een gaspijpleiding van Si berië naar West-Europa buiten toe komstige besprekingen over de westerse houding tegenover Polen zal blijven. WASHINGTON. Uit luchtfoto's leidt de Amerikaanse buitehlandse inlichtingendienst met behulp van denkwerk" af, dat er zich thans ruim 6.000 Cubanen, van wie 2.000 militairen, en 50 a 70 Sowjet- adviseurs in Nicaragua bevinden. BONN. De Westduitse rege ringspartijen, SPD en FDP, zijn ak koord gegaan met de voorgestelde nieuwe richtlijnen voor de verkoop van wapens. Die zullen Boon een gro tere vrijheid geven in het exporteren van wapens. PARIJS. De Parijse recherche heeft president Francois Mitterand gevraagd tussenbeide te komen in een konflikt met de minister van bin nenlandse zaken, dat geleid heeft tot het aftreden van het hoofd van de re cherche en tot een grote publieke rel. GUATEMALA STAD. Nationale politie en leger hebben met schoten en traangas een eind gemaakt aan een demonstratie van ongeveer dui zend mensen die betoogden tegen wat zij beschouwen als fraude bij de verkiezingen van afgelopen zondag. Dit hebben ooggetuigen verklaard. WASHINGTON. Het officiële be zoek dat de Franse president Francois Mitterrand vrijdag aan de Verenigde Staten brengt, komt op een goed moment. Het biedt Mitter rand en zijn Amerikanse kollega Ro nald Reagan de gelegenheid een ver dere verslechtering van de betrek kingen tussen de VS en hun Europese bondgenoten te voorkomen. PEKING. China is begonnen met het op vrije voeten stellen van 4237 militairen en hoge funktionarissen van het nationalistische regime van de Kwomintang. De amnestie werd aangekondigd door de Chinese tele visie. DUBLIN. Oppositieleider Charles Haughey (56), miljonair en leider van de partij ..Fianna Fail", is door het parlement van de Ierse republiek voor de tweede maal tot premier ge kozen. MAPUTO. De regering van de Afri kaanse Volksrepubliek Mozambique heeft het buitenland om voedselhulp gevraagd voor de ongeveer 1.4 mil joen mensen, die in de door droogte geteisterde provincie Nampula, in het noorden van het land. door hon gersnood worden bedreigd. Er moet een sociaal akkoord ko men, dat is gebaseerd op waarheid en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde, zo zei hij twee dagen na overleg over de situatie met drie bezoekende Pool se bisschoppen onder leiding van de sekretaris van de bisschoppenkonfe- rentie, mgr. Dabrowski. Vakbonden Wanneer vakbonden in Polen na de schorsing krachtens de staat van be leg weer zullen kunnen gaan funktio- neren, zullen het gedepolitiseerde zijn. Zij zullen de wil van de arbei ders weerspiegelen en er wordt geen terugkeer voorzien naar de situatie van door de regering gekontroleerde bonden, die bestond voor de golf van onrust van augustus 1980, die uitein delijk leidde tot het ontstaan van de vrije vakbond Solidariteit".- Dit bleek woensdag uit een verkla ring van de staatskommissie voor de vakbonden, die werd gepubliceerd door het Poolse persubreau PAP. DEN HAAG, 10-3. De detailhandel heeft vorig jaar een flinke achteruit gang in verkopen te verwerken ge kregen. De geldomzet bleef in 1981 ongeveer gelijk aan die het jaar er voor, maar op die omzetcijfers is nog geen korrektie aangebracht voor prijsstijgingen bij de verkochte arti kelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ondervonden vooral de verkoop van duurzame konsumptie- goederen en de overige konsumptie- goederen buiten de voedselsektor te rugslagen. Deze branches samen le den een omzetverlies van drie pro cent. De onder meer als gevolg van verlies aan koopkracht verminderde konsumptie trof met name de ver koop van meubelen (min 8 procent), muziekinstrumenten (min 12 pro cent), doe-het-zelf artikelen (min 5 procent), textiel (min 3 procent) en bloemen en platen (min 3 procent). Kleine verkoopstijgingen deden zich voor in de verkoop van boeken (2 procent), drogisterijprodukten (1 procent) en optische artikelen (2 pro cent). AMSTERDAM, 10-3. De Amrobank is vrij optimistisch over een verdere rentedaling in ons land. Op de geld markt („kort geld") zal het tempo wel niet zo hoog blijven als de laatste maanden het geval is geweest, maar de daling zet zich voort. De positie van de gulden in het Europese Mone taire Systeem blijft sterk. Een onze kere faktor blijft de invloed van Amerika. De gulden moet wel even sterk blijven als de Duitse Mark, al dus mr. O. Vogelenzang van de Am robank bij het uitkomen van het jaarverslag van zijn bank over 1981. De Poolse radio meldde woensdag in een direkte uitzending de vrijla ting van 110 geïnterneerden, onder wie veel mijnwerkers, bij Kattowice, die vanaf de afkondiging van de staat van beleg op 13 december had den vastgezeten. Toneelstuk De pers besteedde veel aandacht aan een toneelstuk, waarin de hoofd rol wo^dt gespeeld door de akteur Gustav Holoubek, die zijn parle mentszetel vorige maand opgaf uit protest tegen de interneringen en de beperkingen op kultureel gebied. ROTTERDAM, 10-3. De tank vaart- rederijen gaan onverminderd door met het opleggen van supertankers als gevolg van een scherpe daling in de vraag naar ruwe olie. Nedlloyd heeft in middels bekend gemaakt dat twee supertankers - de ..Maasbree" en de ..Maasbracht" respektievelijk bij Schotland en Celebes zullen wor den opgelegd. Van SHV-Shipping in Rotterdam ligt de supertanker ..Maasrix" al drie maanden werkloos voor de rede van Singapore. Een woordvoerder van SHV wil niet zeggen of de tanker opgelegd is. DEN HAAG, 10-3. Men zou huizen moeten kopen. Er ligt een doem op de huizenmarkt die er af moet. Dit zei minister Van Dam van volkshuisvesting woensdagochtend in de Tweede Kamer tijdens de af wikkeling van zijn begroting. Het ei gen woningbezit is een goede zaak en ,,ik zal er alles aan doen dat te blij ven bevorderen". UTRECHT, 10-3. In. elf gemeenten zijn donderdagmorgen reinigings diensten voor een week iri staking ge gaan. Sinds dinsdag staken de diensten van Amsterdam, Rotterdam en Leiden. .Volgens eenwoordvoer- der^an de ABVA/KABO zijn. daar donderdag bijgekomen: Den Haag, Arnhem, Beverwijk, Zaanstad, Utrecht, Hilversum, Groningen, Winschoten, Bergen op Zoom, Oude Pekela en Bellingwedde. AMSTERDAM. De gemeente Amsterdam zal geen kort geding aan spannen om de stakingsaktie bij de stadsreiniging te beëindigen. V.V.D.- fraktievoorzitter Graothoff trok een motie met die strekking, waarvoor hij overigens van geen enkele andere partij in de Amsterdamse gemeente raad steun gekregen zou hebben, na een interpellatiedebat woensdag rond middernacht in. DEN HAAG. Deze week moeten de knopen over het financieel-ekono- misch beleid in het kabinet worden doorgehakt. De PvdA-fraktie vindt in ieder geval dat extra bezuinigin gen ten hoogste een bedrag kunnen bereiken van 1,5 2 miljard. Akties ziekengeld UTRECHT, 11-3. De ambtenarenbond ABVA/KAVO van de FNV heeft voor aanstaande vrijdag, de „landelijke aktiedag" van de FNV tegen aantasting van de ziekengelduitkeringen, een groot aantal stakingen en werkonder brekingen op het programma staan, maar ook „ludieke bijeenkomsten" zoals een veegaktie in Groningen, waar rond vijf uur op de Grote Markt - met toespraken en muziek - het marktafval zal worden opgeruimd. Amsterdammers krijgen dus wel gas en stroom. Ze krijgen ook water, zo verzekert de bond, hoelwe het perso neel van het waterleidingbedrijf vanaf 's morgens acht uur niet meer werkt. Ook het personeel van het grondbedrijf in Amsterdam wil vrij dag het werk neerleggen. Vrijdag gaan de bij de reinigings diensten in Arnhem, Groningen, Winschoten, Beverwijk, Zaanstad, Utrecht, Hilversum, Bergen op Zoom, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden stakingen die dins dag of donderdag zijn begonnen ge woon door. In Amsterdam is het personeel van Artis volgens de ABVA/KABO rond het middaguur een werkonder breking van plan. Het bevolkingsre gister in de hoofdstad gaat na twaalf uur dicht (ook geen paspoorten en rij bewijzen afhalen) en de brandweer doet volgens de bond alleen maar zondagsdienst: „wel blussen, geen ander werk". Amsterdam Het personeel (650 man) van de technische dienst van de gemeente lijk energiebedrijf in Amsterdam wil de hele dag staken. Het gaat daarbij om reparaties en onderhoud, de UTRECHT. Het CNV gaat zich dc komende dagen beraden over „een werkelijke bijdrage" aan een oplos sing van de „chaotische ontwikke lingen", die volgens de christelijke vakcentrale in ons land zijn ontstaan door het „wazige" overheidsbeleid en de akties voor behoud van het vol ledige ziekengeld. vertoont in de Concertzaal a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20,00 uur I 10 seconden. 1 De Dön begin!. 15 seconden. De adem stokt. 20seconden. Je explodeert. B k 1 1 ...hun gedachten kunnen doden! JENNIFER O'NEILL STEPHEN LACK PATRICK McGOOHAN 16 jaar DEVENTER. Om zes uur donder dagochtend is bij de Nederlandse Diepdruk Industrie (NDI) in Deven ter een stakingsaktie van de FNV- bond Druk en Papier begonnen. WIJSTER. Bij de vuilverwer kingsmaatschappij VAM in het Drentse Wijster zal er door leden van dc ABVA/KABO vanaf donderdag avond (19.30 uur) tot zaterdagnacht (24.00 uur) niet gewerkt worden. DEN HAAG. De Nederlandse kon- sumenten verwachten, dat zowel de algemene ekonomische situatie als de financiële positie van het eigen huishouden zich in ongunstige zin zullen ontwikkelen. DEN HAAG. Extra inkomensmati ging in het onderwijs voor het schep pen van banen is bespreekbaar. Mi nister Van Kemenade van onderwijs en wetenschappen zei dit tijdens het debat over de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Donderdag 11 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Bruinisse Dorpshuis. Ledenvergadering Rode Kruis. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Gafé Bommenede. Klaverjaswed- strijden. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 13 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Forumavond ver kiezingsbijeenkomst S.G.P. 19.30 uur. Foyer Concertzaal. Filmkring Zie- jook. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Open Dans- en Bingo-avond, Bond van Opzichzelf- staanden. 20.00 uur.1 Ouwerkerk Dorpshuis. 2e uitvoering muziekver eniging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Ver koopmiddag „Helpt Elkander". 20.00 uur. Zaterdag 13 maart Zierikzee „Stelletje". Exkursie Jeugd Natuur en Vogelwacht. 10.00 uur. Concertzaal. Film: „Scanners", 20.00 uür. 16 jaar. Serooskerke Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Scharendijke Dorp. Start Strao-feest. 13.30 uur. De Putmeet. Dansen (strao). 20.30 Zondag 14 maart Zierikzee Concertzaal. Film: „Scanners", 20.00 uur. 16 jaar. Maandag 15 maart Zierikzee Garage Braai, Grevelingenstraat. Z.V.U.-kursus „Pech onderweg". 19.30 - 22.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering „Philatelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Verenigingsraad woningbouwver eniging „Beter Wonen". 19.30 uur. Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Bruinisse Café „Storm". Ledenvergadering Kon. Ned. Ondernemersverbond. Aanvang: 20.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. mr. G. Nijland. 20.00 - 22.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering zwemvereniging Onder dak. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Zaal. Ger. Kerk. NCVB-vergadering. 19.45 uur. Re nesse Motel „De Zeeuwse Stromen". Voor jaarsvergadering VVV Renesse. 20.00 uur. Oosterland Dorpshuis Oosterhof. Ouderavond peuterspeelzaal ,,'t Kraaiennest". 20.00 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. C.D.A.-vergadering. 20.00 uur. Renesse De Wig. Ledenvergadering Oranje vereniging „Juliana". 20.00 uur. Bruinisse Café-rest. ,,'t Centrum". Ledenver gadering V.V.V. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00 23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 13 maart, optreden van de groepen Chivy, Balls en H-Gang, en tree 3,— niet leden 6,—. 21.00 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Zondag 14 maart, film: „Hel op vier wielen", 14.30 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 Me zü prebeere, nie uut de kennisse te groeiendaerom ier ma gauw 'n stikje. Afijn bie ons tuus vroeger kwam d'r aoltie zó'n wuufje mi 'n musse op. Noe waere d'r op 't durp mó je u>ete, ma drie mevrouwen; d'n êén was de vrouwe van den dóomnie, d'and'ren van de bovenmêéster in den dêrden van den dokter. iVó wie dae tussen zat, was 't moelijk; in dan zei dat wuufje 'n bitje bèduusd: ..goeiendag, mevrouw, vrouive, juf frouw tegen m'n moeder, bebriep je wê. Zó was 'taoltied goed. lae m'n eerlijk weze. D'r dochter werkede bie ielp mi de waste in zó. 't Was zó'n Pietje precies, zó as d 'r tegen nie mi binne. Lag ze 's ae woordig )ens op ons. Z' baade in dan docht ze: ,,êk nde de pe teroliestellen wê uitgedae in m'n werkuus?" In alevel nog toe, dan kwam ze d'r uut, iti sloop z<? achter- lings 't uus, om dü 'l raempjë van de biekeuken te kieken. Zukkë maan- sen; dae mo'k vee an 't rug dienke. Die zie je nie mi. Op de tjillevisie agètl nie. Dae zitte z' aoltied ma an mekaore te klamööten. Pas nog'k wou even nae 't nieuws kieke, in ja wel 't was awi zó. 'n Meic mi zó'n blóte soepjurk an. in 'n vint begon z' overa te kniepen, in even laeter zak- kede ze saeme in de kossens. Waerof dat noe vö noadig was. wee 'k nie. maar gieng gelokkig ma om 'n soort staarken drank, mi ies d'r ten of om suukeloade; dat bin'k vergeke. Soms komt d'r êêne - da's vó zéépc - imae puutnaekend uut de zéé; 'n soort vrouwtje van Westschouwen, zonder kleren za'k ma zaege. Die re- clamekaerels bin ók glad gek, mi d'r stikje paradies op acrde. Ja, dank je de koekoek; je kun nog zovee zoete koeke ete. ma de waerelt word d'r niks beter van. Ze kunne trouwens beter 'n bitje zuunig an doe. Néé j' oef gin aolfje dü d'n elt te bieten, dd be doel 'k nie, ma gewoon prebeere 't uus je bie 't schuurtje 't ouwen. De boeren oeve ók nie mi op win- terneve; da's noe wê verbie, want as de Pienkstcrblommen gae bloeie strakjes, mó 't 'r wi angepakt. Jam mer dat t'r op zovee osties gin béésten mi binne. Ze wille d'r nie mi an gin gedacht van. zei ma. Ma zó'n krootje oenders in 'n paer kaolvers of schaepen in n paerd; dat oort t'r tog wê bie. E ja 't is nie anders in nie ao- mae butter wa de koeie geeft. Agêêl nie ók. MA jd 't eiter an g'ange of d'r nog wê osties waere; dat ei je ma ge- zie mi de ramp. 'k Bin aoltied wi ma blie as den êésten februaori verbie is. Afijn dae zü m'n 'l noe ma nie mi overé. 't Wor strakjes wi Paesse in 't wor wi eiers schilderc. 'k Za 't nooit lere. 'I Is goed dat d'oenders in de renne zitte in eiers laage, ma schilde rc da's 'n aermoe. Néé. da kunne 2'in de Oekraine beter, ma of d'oenders dae wê zogoed bocre. dat zou 'k nie wete. Maansen 'k gae m'n padje wi ma's opkorte, anders vervoal 'k nog in 't donker, in dat oef nie, want me motte ombuuge, in zuunig weze mi licht. Alia, je goeiendag dan md in tot in de pruumetied of 'n bitje vroeger. SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2