HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Groeiende problemen rond rond opvang vluchtelingen in de wereld Voedsel, onderhoud huis en gemeesmiddelen naar vier procent b.t.w." Huurverhoging beperkt voor nieuwere huizen Een zware opgave Groenland en de Nederlandse visser Kamperen op militaire terreinen Dertiende penning Intakte V I in Markelo Toekomst artsen Het PTT spreidingsbeleid Maandag praten in metaal De grafische stakingen Ook onrust bij „De Schelde" Amelisweerd-weg gaat door Sieraden bij de vuilnisdienst De tuinbouw- gasprijzen Meer karnemelk Vrouw zakt door vloer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 11 maart 1982 Nr. 23079 11 DÜSSELDORF. De Oekraiense burgerechtstrijder Olejcsa Tichi, die in een Sowjet-arbeidskamp gevan gen zit, is volgens de internationale organisatie voor burgerrechten Am nesty International zo ernstig ziek dat voor zijn leven wordt gevreesd. GENEVE, 10-3. De wereldgemeenschap heeft steeds meer problemen met het geven van steun aan het steeds groter wordende aantal vluchtelingen in de wereld. Dit heeft prins Sadruddin Aga Khan verklaard tegenover de kom missie voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties in Genève. Het aantal vluchtelingen over de gehele wereld wordt geschat op ruim tien miljoen. In een bijzonder rap port over massavlucht zegt Aga khan, voormalig hoger kommissaris voor de vluchtelingen van de Vere nigde Naties, dat de stroom mensen in bepaalde gebieden proporties van een bloeding" heeft aangeno men. Nieuwe ideologen die niet be grepen worden of onaanvaardbaar zijn voor delen van de bevolking, openlijke rassendiscriminatie, bur geroorlogen, terroristische praktij ken van verscheidene diktators, vreemde inmenging of ekonomische problemen leiden ertoe dat miljoe nen besluiten dat een leven buiten hun land beter te dragen is dan het huidige leven", aldus de prins in het rapport. Afghaanse vluchtelingen Zonder de Afghaanse vluchtelin gen - hun aantal wordt geschat op ruim tweeëneenhalf miljoen - te noe men zei de prins dat massavlucht naar naburige landen ,,een zware last is geworden voor de gastlanden en de wereldgemeenschap, die steeds moei lijker te dragen wordt". Hygiënisch gebouw dicht PALERMO, SICILIË, 10-3. het kantoor van de Gemeente lijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst van Palermo op Sicilië is dinsdag op last van hogerhand gesloten om re denen van hygiëne. De wethouder van volksge zondheid van Palermo, Giu seppe Insalaco, zei dat al jaren was geklaagd dat het oude kantoor vuil was. ,,De toiletten werken niet, overal zijn muizen en vandalen breken telkens weer de ruiten, waarbij zelfs telefoontoestel len worden gestolenzei hij. ,,In het gebouw worden kwide- ren in geënt en dat dient in een hygiënische omgeving te ge beuren. Daarom heb ik op dracht gegeven tot sluiting", zei Insalaco. DEN HAAG, 10-3. Als Groenland de Europese Gemeenschap verlaat, dreigt opnieuw een aantasting van de positie van de Nederlandse visser. Dit zei Ben Daalder, voorzitter van het Visserijschap, woensdag in Den Haag. Volgens hem zal de Europese kommissie (het dagelijks bestuur van de EG) het verlies van viswate ren bij Groenland waarschijnlijk willen kompenseren door de vangst- hoeveelheden per EG-lidstaat op nieuw te verdelen. Voor Nederland kan dat nadelige gevolgen hebben, meent Daalder. DEN HAAG, 10-3. De ANWB meentr- dat militaire terreinen, die het mi nisterie van defensie aanwijst voor rekreatief medegebruik, ook voor het eenvoudige natuurkamperen kunnen worden gebruikt. Dit een voudig kamperen op deze terreinen zit niet vast op fysieke mogelijkhe den in het veld of op bereidheid van betrokken partijen, maar meer op een technisch beheersprobleem. De ANWB is ervan overtuigd dat daar een oplossing voor kan worden ge vonden. MARKELO, 11-3. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) begon don derdagochtend omstreeks tien uur in het leemafgravingsgebied in Marke lo aan een „zeer hachelijk karwei", zoals een woordvoerder van de EOD desgevraagd laat weten. Het gaat hier om het onschadelijk maken van een VI die nog geheel intakt is. „Het komt zelden voor dat we een derge lijk projektiel in zo'n volledige staat aantreffen", aldus sergeant-majoor H. de Bruin van de EOD. Hij wijst er op dat het uit de Tweede Wereldoor log afkomstige projektiel ongeveer duizend kilo springstof bevat en alle drie de ontstekingen ervan nog aan wezig zijn. MAASTRICHT, 10-3. Niet alleen Nederland, maar ook andere Westeu- ropese landen worden in toenemende mate gekonfronteerd met werkloos heid onder de artsen. Vooral voor de aankomende huisartsen en genees kundigen, die opgeleid worden tot medisch specialist, ziet do toekomst er somber uit. Een mogelijkheid van vrije vestiging van artsen in de EEG- landen maakt de situatie nog moeilij ker. Jonge artsen uit verschillende Europese landen hebben daarom besloten naar een oplossing te zoe ken. De problemen zullen worden besproken op een internationale kon- ferentie van 14 tot 17 april in Maastricht. DEN HAAG, 10-3. Minister De Rui ter (justitie) wil af van het zogeheten recht van de dertiende penning. Dit is een zakelijk recht op grond in Ab coude, Baambrugge, Vinkeveen en Kamerik, dat itamt uit de twaalfde eeuw. Het houdt in dat de rechtheb bende telkens bij .verkoop van onroe rend goed aanspraak kan maken op een dertiende deel, ongeveer 7,7 pro cent van de prijs van de kale grond. Dit blijkt uit het wetsontwerp dat de minister aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, aldus dinsdag een me dedeling van zijn ministerie. Flitsen uit het buitenland TEHERAN. De Iman Chomeini heeft verzekerd dat Iran niet van een kompromis in het konflikt met Irak wil weten. Volgens hem heeft presi dent Saddam Hoessein van Irak ge probeerd de bemiddeling van derde landen in te roepen om een eind te maken aan de oorlog. KOPENHAGEN. Denemarken heeft besloten de voorgenomen eko nomische sankties van de Europese Gemeenschap tegen de Sowjet-Unie te ondersteunen, zo heeft een ambte naar van het Deense ministerie van buitenlandse zaken verklaard. LONDEN. Gewapende mannen die vermomd waren als bewakers van de revolutie hebben in Teheran een Mo hammedaanse geestelijke doodge schoten die deel uitmaakte van het ideologisch-politieke centrum van de Iraanse marine, berichtte het Iraanse nationale persbureau IRNA. DEN HAAG, 10-3. Voedingsmiddelen, geneesmiddelen en onderhoudswerkzaamheden aan de woning moeten niet met 18 maar met 4 procent b.t.w. worden belast. Dit schrijft de Consumentenbond in een kommentaar op de tariefnota om zetbelasting van bet ministerie van financiën. De brief met het kommentaar is aan de vaste kamerkommissie voor financiën gestuurd. In de nota over de b.t.w.-tarieven staat dat voedingswaren, geneesmid delen zonder recept en reparaties en onderhoudswerk aan het huis met 18 procent b.t.w. moet worden belast. De Consumentenbond vindt dat de overheid bij het bepalen van de b.t.w.-tarieven voor de verschillende kategorieën artikelen en diensten te weinig oog heeft voor het belang van de konsumerende bevolking. De bond waarschuwt ervoor dat een 18-procentsheffing op onder houdswerkzaamheden beunhazerij en zwart-werken in de hand werkt. Hantering van het 4-procentstaricf zal volgens de Consumentenbond niet alleen het zelf-klussen of uit besteding aan een zwartwerker te gengaan, maar zal ook de kwaliteit van de huisvesting ten goede k*v n. Prins Aga Khan roept de Verenig de Naties op een waarschuwings systeem op te richten om voorbereid te zijn op massamigratie, waardoor de wereldgemeenschap meer op tijd in aktie zal kunnen komen en de hulp beter gekoördineerd zal kunnen wor den. BONN. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, heeft gepleit voor een betere koördinatie tussen de Vernigde Sta ten en hun Europese bondgenoten. PARIJS. Bij monde vam mgr. Vil- net - de voorzitter van de Franse bis- schoppenkonferentie - en aartsbis schop Lustiger van Parijs heeft het Franse episcopaat geprotesteerd te gen het voornemen van de Franse re gering abortus in het najaar op te ne men in het ziekenfondspakket. PEKING. De Chinse premier Zhao Ziyang heeft aangedrongen op zuive ring van politieke tegenstanders in het staatsapparaat. BELFAST. Het spoorwegverkeer in Noord-Ierland is stilgelegd na twee bomaanslagen en dreigementen tot het plegen van bomaanslagen, zo heeft de Noordierse politie meege deeld. PEKING. De Chinese volkscom munes, de door Mao Zedong in het le ven geroepen kollektieve boerderij en, zijn aan het verdwijnen. MOSKOU. De Finse president, Mauno Ift>ivisto, is in Moskou aange komen voor een driedaags staatsbe zoek. Op het vliegveld werd hij wel kom geheten door de Russische partij- en regeringsleider, Leonid Brezjnjev. SALISBURY. Het Republikeinse Front, de partij van oud-premier lan Smith van Rhodesië, heeft de macht verloren over de blanke vertegen woordiging in het parlement van Zimbabwe door het vertrek van het negende partijlid binnen een week. MUNCHEN. In vrijwel alle Euro pese landen zal op 28 maart de klok een of twee uur worden teruggezet waarmee de zomertijd officieel in gaat. nAAAAAAAAAAAJWWIAAAAAg Post per rendier ROVANIEMI, FINLAND, i 10-3. De vermoedelijke enige 1 postverbinding per rendier ter I wereld is die in Fins-Lapland. Elke donderdag spantSulc^, Alakorva, die in Vuots%, ten i zuiden van het Inari-meer woont, zijn rendier voor de sle- de om brieven en briefkaarten i naar de naburige dorpjes te 1 brengen. De rendier-postverbinding is bij filatelisten zeer in trek van- 1 wege de speciale stempeling waarvan die post voorzien wordt. METZ. In de Franse plaats Nancy zijn twee drugshandelaren gear resteerd. Dit is dinsdag uit bronnen binnen de politie vernomen. NEW DELHI. Niet ver van het nu cleaire complex van Haideradad (in het zuiden van India) wordt regelma tig gevaarlijk radioaktief afval in de open lucht gestort zonder dat dit be kend was. DEN HAAG, 10-3. Staatssekretaris Van der Doef (posterijen) heeft de Tweede Kamer meegedeeld, dat er geen wijziging is gekomen in het re geringsbesluit tot overplaatsing van een deel van de centrale dienst direk- tie van de PTT naar Groningen. Het uitvoeringsplan verloopt - volgens de staatssekretaris - volgens schema. In een brief aan de Kamer wijst de staatssekretaris berichten van de hand als zou binnen de PTT worden gewerkt aan een alternatief plan voor de verplaatsing van de Centrale Direktie van dat bedrijf naar Gro ningen. ZOETERMEER, 10-3. Werkgevers en werknemers in de Raad van Over leg voor de Metaalindustrie (ROM) hebben besloten hun CAO- onderhandelingen maandag voort te zetten. Het overleg te Zoetermeer werd dinsdagavond geschorst zonder overeenstemming over de door vak bonden verlangde volledige doorbe taling van het ziekengeld. UTRECHT, 10-3. Volgens de grafi sche werkgeversorganisatie KVGO en FGE zullen de stakingen van de FNV-bond Druk en Papier onvermij delijk leiden tot een verlies aan ar beidsplaatsen in de grafische sektor, die er toch al niet zo best voor staat. „Bij de FNV weten ze dat ook maar al te goed en daarom is het onvoor stelbaar en volslagen onverantwoor delijk dat ze toch gaan staken", al dus sekretaris Mr. J. Dienski van de KVGO. VLISSINGEN, 10-3. De FN V-leden bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen hebben beslo ten mee te doen aan de akties tegen de korting van het ziekengeld. Een aktiekomite zal de akties bij De Schelde voorbereiden, aldus na af loop van de vergadering voorzitter T. Hofman van de bedrijfsledengroep. Woensdagavond zal het aktiekomite met de FNV overleggen op welke wijze de akties bij de Schelde ge voerd zullen worden. Bij deze RSV- dochteronderneming werken ruim drieduizend mensen. DEN HAAG, 10-3. Er staat niets meer de aanleg van het nog ontbre kende stuk in de Rijksweg A-27 door het landgoed Amelisweerd bij Utrecht in de weg. Dat valt af te leiden uit de verwer ping dinsdagmiddag door de Tweede Kamer van een motie van D'66, PvdA en PPR, waarin gevraagd werd om een nadere studie naar de gevolgen van het niet-voltooien van het (omstreden) middenstuk van de A-27. Bij hoofdelijke stemming werd de motie verworpen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. De organisatie van oliehandelaren NOVOK heeft mi nister Terlouw (ekonmische zaken) gevraagd te bezien of de maximum prijzen voor aardolieprodukten per 16 maart niet alsnog omlaag kunnen. UTRECHT. Het aantal patiënten met een vorm van gonorroe waarte gen penicilline niet helpt, is de afge lopen vijf jaar explosief toegenomen.' van twee in 1976 tot 1.180 in 1981. A- AMSTERDAM. De Federatieraad van het FNV is verontwaardigd over recente verwijten van onder andere minister Den Uyl /sociale zaken en werkgelegenheid) dat de FNV in een eerder stadium zou hebben in gestemd met premieheffing over het ziekengeld en dat de vakcentrale zich daarom nu aan woordbreuk schuldig zou maken. ROTTERDAM. De afdeling bijzon dere wetten van de Rotterdamse po litie heeft een inval gedaan in een so ciëteit aan het Noordplein, waar ille gaal roulette werd gespeeld. De crou pier en twee van zijn medewerkers kregen proces-verbaal. DELFT. Een aantal Delftse bur gers verenigd in het Delftse woon- lastenoverleg, weigert vanaf woens dag de rekening van het energiebe drijf Delfland te betalen. Zij zijn tot dit besluit gekomen omkracht aan hun eis bij te zetten de tarieven van gas en elektriciteit terug te brengen tot die van december 1981. KRIMPEN AAN DE IJSSEL. Bij de werf Van der Giessen de Noord in Krimpen aan de IJssel is dinsdag de eerste van een serie van vier nieuwe types produktentankers te water ge laten. Het schip van 38.000 ton gaat voor de Nedlloydrederij varen onder de naam „Maassluis". UTRECHT. De kaderleden van de industriebond CNV in de zuivelsek- tor hebben besloten om het principe akkoord af te wijzen dat vorige week werd bereikt met de werkgevers. DEN HAAG. Koningin Beatrix verricht op 7 april de feestelijke her opening van de miniatuurstad Madu- rodam. Tegelijkertijd opent zij een tentoonstelling van een natuurge trouwe weergave van het Witte Huis in Washington (schaal 1 op 12). OSS. Op de Willem-1 laan in Oss is een hoekhuis volledig door brand verwoest. Een bovenliggende verdie ping liep ernstige rook- en water schade op. Volgens de brandweer van Oss is de oorzaak waarschijnlijk kortsluiting in elektrische appara tuur. ZWOLLE, 10-3. Twee inwoners van Hattem, die voor bijna zestigduizend gulden aan sieraden bij een Zwolse boutique hadden gestolen, hebben bij de verkoop van de gestolen waar zoveel problemen ontmoet, dat ze die met de vuilnisophaaldienst hebben meegegeven. Volgens de Zwolse poli tie, die het tweetal heeft aangehou den, zijn de gestolen goederen niet meer te achterhalen. Ze zijn inmid dels per trein naar de vuilverwer king in het Drentse Wijster gebracht. POELDIJK, 10-3. Het Landbouw schap heeft de laatste maanden be hoorlijk sterke papieren in handen gekregen voor een eventuele proce dure bij het Europese Hof in Luxem burg over het Nederlandse gastarief voor de glastuinbouw. Voorzitter Ir. D. Luteyn zei dit in Poeldijk in het Westland, waar hij een symposium over energie in de glastuinbouw opende. Tot twee keer toe, aldus Luteijn, heeft het Landbouwschap duidelijk bereidheid getoond om aan de Euro pese kommissie tegemoet te komen. Nu de kommissie een kompromis over de gasprijs ni^t heet willen aan vaarden, blijft het Schap bereid tot nader overleg. „Maar", aldus Lu teijn, „wij hebben heel duidelijk ge maakt tot hoe ver we konden gaan en dat er geen wisselgeld meer over is". LEIDSCHENDAM, 10-3. In tien jaar tijds, tussen 1970 en 1980, is het Nederlandse karnemelkverbruik per hoofd der bevolking gestegen van 8,7 tot 9,4 kilo. Het Nederlands Zuivel- bureau NZB, de instelling die in binnen- en buitenland de kollektieve reklame voor de Nederlandse zuivel verzorgt, wil nu een verdere stijging stimuleren. Het zal daarom dit jaar zijn aktivi- teiten in de afdeling op konsumptie- melk e.d. helemaal op de karnemelk koncentreren. Omdat karnemelk vooral een zomerdrank is zal dit vooral gebeuren in de zomermaan den. Tweede Kamer DEN HAAG, 10-3. De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli zal voor hui zen niet ouder dan tien jaar vier pro cent bedragen. Van oudere huizen zal de huur met zes procent ütijgen. Dit percentage kan echter oplopen tot maximaal tien, als de huur is achter gebleven bij die van vergelijkbare woningen. Goud tussen as NEW YORK. 10-3. Toen een huisvrouw in South Portland (in de Amerikaanse staat Mai ne) de as uit haar kolenoven wilde verwijderen, kon zij haar ogen niet geloven. Zij zag tussen de as een glinsterend goudklompje. Het klompje had kennelijk gezeten in een zakje kolen dat de vrouw bij een kolenhande laar voor 4,50 (f 11) had ge kocht. Het goudklompje weegt ca. 31 gram en heeft op het ogenblik in de Verenigde Sta ten een handelswaarde van 335 dollar. Het nieuws van de ..goud vondst" ging in South Port land al gauw van mond tot mond. Lr oiitstond een ware ,,kolen-rush" waarvan ook de kolenhandelaar profiteerde die in een wip zijn voorraad kwijt was. De Tweede Kamer heeft dinsdag zijn goedkeuring gehecht aan dit voorstel van minister Van Dam (huisvesting). Er lag nog een motie van de VVD, om het zogenaamde huurharmonisatiepercentage niet op tien, maar op twaalf te maximeren. Deze motie is echter aangehouden tot de behandeling van de begroting van volkshuisvesting, later in het jaar. BOEKEL, 10-3. De 46-jarige me vrouw A. J. M. van der Aa-Leenders uit Boekei (N.Br.) is door een onde- luk in haar woning om het leven ge komen. De vrouw was in de schuur een zol dertje opgegaan en door de dunne vloer gezakt. Ze viel ongeveer vier meter. Een melkman vond haar even later. In een Nijmeegs ziekenhuis is zij aan haar verwondingen overle den. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 12 MAART NED. I. Dit keer nemen Terneuzen en Nunspeet het tegen elkaar op in het Stedetispel, dat plaats vindt in de Groenoordhallen te Leiden. In de Mi nivoetbalshow worden de halve fina les gespeeld. Vrijdagavond gaat de strijd tussen het militaire elftal en het elftal van oost Nederland. Plaats van handeling is de Ahoy hal in Rot terdam. Na het wekelijks gesprek met de minister-president volgt de tweede aflevering van Pas op der vallen klappen. Hans Sleeuwenhoek probeert een antwoord te krijgen op de algemene vraag ,,Waar moet dat heen?" met de toenemende krimina- liteit. Kenmerk special zal vooral het proces van de wapenwedloop aan de orde komen. NED. II. In de tweede aflevering van de fabriek ligt Jan van Gorkum als gevloerd in het ziekenhuis en ver der doen in de fabriek geruchten de ronde als zou er sabotage gepleegd worden. Het bestuur komt bijeen en stuurt Jannie naar Spanje om Dries Rustenburg terug te halen van zijn vakantie. Intussen heeft Mary weer een nieuwe relatie en wel met een filmproducent, die haar een rol heeft aangeboden in een film. Hierna volgt de derde aflevering van de serie Mar tin Eden. Martin is zich ervan bewust dat Ruth veel voor hem voelt en daarom wil hij beslist schrijver wor den. Om dit doel te verwezenlijken trekt hij zich terug in de bergen van Oakland. f- VRIJDAG 12 MAART NED. 1: 10.00 Frysk. Telebord; 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open schoolt.; 18.58 Nieuws; 19.00 Slakkie 19.05 Stedenspel; 20.35 Minivoetbal show; 21.37 Journaal; 21.55 Praten met de minister-president; 22.05 Pas op, d'r vallen klappen; 22.55 Tot besluit; 23.05 Kenmerk; 00.00 Nieuws. NED. 11: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal, 18.59 Familiekwartet; 19.25 Banan split; 20.00 Journaal; 20.27 De fabriek; 21.20 Martin Eden; 22.10 Tros Aktuu; 22.55 Soup; 23.25 Nieuws; 23.35 Stu dio Sport. Het chapiter „trouwen" werd daarna door de kinderen niet meer aangesne- de. Marjan Boerée deed op haar beurt verwoede pogingen haar zoon aan een vast vriendje te helpen, waartoe ze af en toe een jongen uit zijn klas uitnodig de en zelfs op zijn negende verjaardag een zestal klasgenootjes toezegde, dat ze de hele middag en avond mochten komen spelen, het hielp allemaal totaal niets. Voor Flip bestond enkel Hannie. De zes jongens zaten erop de negende verjaardag van Flip Boerée een beetje voor spek en bonen bij, want Flip en Hannie zaten samen te luisteren naar de muziek uit de transistor, die Flip gekregen had en bemoeide zich niet met de zes gasten. Als moeder Boerée al aanmoedigde: „Toe jongens, nu met z'n allen een spelletje gaan doen," ga ven Flip en Hannie schoorvoetend toe, deden een kwartiertje mee, maar ver veelden zich al gauw en zochten daar na opnieuw hun troost bij de transistor. Na deze debacle gaf Marjan Boerée haar pogingen op. Hannie blijft niet altijd op de lagere school, dacht ze. Ze kan goed leren, dus te zijner tijd gaat ze waarschijnlijk naar een MMS in de stad Aangezien ze op een MMS geen jongens toelaten, zal Flip naar een an dere onderwijsinrichting moeten, dus zien de kinderen elkaar minder en Flip zal dan wel zo verstandig zijn in zijn schoolmilieu een vriend te zoeken. We zullen het tot dan maar beschouwen als katjesspel. Gedurende de rest van de leerplich tige jaren op de lagere school bleven Füp en Hannie met elkaar optrekken. Op tienjarige leeftijd kreeg Flip een fiets. Zodat Hannie net zo lang bij haar ouders aandrong, dat ook zij een fiets kreeg, zodat de kinderen niet alleen samen liepen, maar ook samen fietsten. Op 13-jarige leeftijd ging Flip naar de HBS in het dorp. Het was voor de beide kinderen wel een teleurstelling, dat Hannie niet ook naar deze school ging, want vader Post had al lang beslo ten, dat zijn oudtste zou doorleren en dus werd er voor haar een plaats ge zocht op de Middelbare Meisjes School in de stad, waarheen ze elke dag heen en weer fietste. Maar het lot wilde, dat de route naar de stad langs de school van Flip voerde, zodat de kinderen doorgaans samen wegfietsten, omdat de school van Hannie een half uur later begon dan die van Flip. En dikwijls wachtte Flip het meisje op of fietste haar zelfs een paar kilometer tegemoet om zo samen weer naar huis te rijden. De verwachtingen van Marjan Boerée werden opnieuw de bodem ingeslagen, want Flip had geen zin in een vriend en Hannie nam nimmer een klassegenoot van de MMS mee naar het dorp. In deze jaren ontdekten beide kin deren geleidelijk aan, dat ze niet enkel buurkinderen waren, die van nog voor de kleuterschooljaren met elkaar speelden en optrokken, maar ook, dat de één een jongen was en de ander een meisje. Op 15-jarige leeftijd kreeg Flip Boerée de baard in de keel, waarover Door HENK VAN HEESWIJK Hannie zich amuseerde. En wat ze in het ouderlijk huis op humaritische wijze vertelde: „Moeten jullie horen: Flip krijgt de baard in zijn keeL Hij praat zo raar, af en toe met een piep stem, soms gorgelend en dan ineens heeft hij een heel zware stem. Om te gieren! Krijg ik dat ook, ma?" Mevrouw Post schoot in een lach. „Welnee, kind, dat krijgen enkel jon gens. Overigens is het een kwestie van enkele weken, dan is het over." Doch die avond zei mevrouw Post tegen haar man: „Hannie begint een beetje aandacht aan Flip te schenken. Op een manier, die me niet bevalt. Jan. Tot nog toe is die vriendschap min of meer kinderspel geweest, maar nu be gint ze in Flip de man te ontdekken. Wat moeten we er aan doen?" Hij keek zijn vrouw aan en vouwde de krant dicht, waarin hij zat te lezen. „Heb jij al eens met haar gesproken over datgene, wat een opgroeiend meisje dient te weten?" .Allicht Een paar jaar geleden aL Ik heb een boekje voor haar gekocht en daarin zijn enkele aanschouwelijke voorbeelden. Het verschil tussen een jongen en een meisje bijvoorbeeld. Och, ze horen natuurlijk ook het een en ander op school. Ik neem aan, dat ze wel van alles zo ongeveer op de hoogte zal zijn, maar ik zal er toch nog eens met haar praten" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11