Ziekenomroep Nomen Nescio gaat vrijdag van start VI ê\G Mogelijkheden/Onmogelijkheden Economische Controle Dienst ffih P£ Bitr (£q£)^ Schietpartij in Paramaribo PAAUWE PAAUWE B.V. UC. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Nieuw in Rode Kruis Ziekenhuis Verzoekplaten programma voor patiënten Inleiding Z.O.C.-vergadering: s\ ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate Uitgave B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman. Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 11 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23079 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zakelijke punten op CDA-vergadering HAAMSTEDE, 10-3. In het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee kunnen patiënten en personeel vrijdagmiddag voor het eerst luisteren naar de eigen ziekenomroep „Ra dio Nomen Nescio". Deze omroep brengt voorlopig een uurtje een verzoekplaten programma, waarnaar waar schijnlijk met spanning zal worden geluisterd. Het kwam tenslotte in het verleden niet zo vaak voor dat na men van patiënten op de radio werden vernoemd, maar in het Rode Kruis Ziekenhuis zal dit in de toekomst een wekelijks terugkerende gebeurtenis worden. Het initiatief een omroep op te richt kwam van Jacqueline en Harrie van Rooijen uit Haamstede, die al ja ren ervaring hebben op dit gebied met een omroep in het Bergzicht zie kenhuis (Bevelanden Noord) te Goes. Die ziekenomroep bestaat inmid dels al tien jaar en vooral die eerste jaren is het echtpaar Van Rooijen ak- tief geweest op dit terrein. Sinds vijf jaar wonen zij echter al in Haamste de en het kontakt met omroep Goes verslapte. Vandaar dat toen het idee ontstond in Zierikzee zo'n interne omroep te starten. Geïsoleerd Harrie vertelt: „Zodra iemand in een ziekenhuis belandt, is hij of zij geïsoleerd van de buitenwereld. Na tuurlijk, er zijn bezoekuren en ver der besteedt het verpleegkundig per soneel ook de nodig aandacht aan een patiënt, maar daar blijft het dan ook bij. Personeel heeft het n.l. vaak te druk, om lange gesprekken met ie mand te voeren. Uit de praktijk heb ben we geleerd dat een ziekenomroep en toe kan bijdragen het kontakt te bevorderen tussen patiënten onder ling en met het personeel". Radio Nomen Nescio telt voorlopig acht medewerkers/sters, die op vrij willige basis een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de pro gramma's. Ieder heeft een taak, de één verzorgt meer de technische kant, terwijl de ander zich vooral met presentatie bezighoudt. Het werkt als volgt: iedere woens dagmiddag komen de medewerkers van de omroep bij de patiënten en bij het personeel langs om de titels van de verzoekplaten op te nemen. „De eerste keer zullen de patiënten er misschien wat onwennig tegeno ver staan, maar de ervaring leerde dat na verloop van tijd ons steeds meer verzoekjes zullen bereiken", vertelt Harrie. „De patiënten - voor al degenen die langdurig in het zie kenhuis verblijven - leren ons ken nen en dat werkt zeer positief". Zowel klassieke muziek, geestelij ke liederen of populaire platen kun nen worden aangevraagd. Met deze lijst van verzoeknummers gaat het team van radio Nbmen Ne scio naar een studio te Goes, waar het programma aan elkaar wordt ge praat en op de band wordt gezet. Deze band gaat weer naar het Zie- rikzeese ziekenhuis en wordt daar vrijdagmiddag tussen kwart voor vier en kwart voor vijf afgedraaid. Advertentie Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Doordat de omroep gebruik kan maken van deze professionele studio, beschikt radio NN tevens over een enorme platenkollekte, die in die studio aanwezig is. Het Rode Kruis Ziekenhuis beschikt nog niet over een aparte kinderafdeling, waardoor er nauwelijks jongere mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het pro gramma zal daarom voornamelijk uit klassieke platen bestaan, ver wacht Harrie. Reportages In de toekomst kan het programma worden uitgebreid met interviewtjes met o.a. personeel, patiënten en ver der kunnen er reportages worden ge maakt over aktuele onderwerpen in de regio. Problemen met een tekort aan zendtijd kent een ziekenhuisom- roep waarschijnlijk niet, zodat het best mogelijk is dat er over enkele maanden 2 of 3 keer per week een programma kan worden uitgezon den. Voorlopig moet radio NN nog beginnen en thuis raken in het Rode Kruis Ziekenhuis. De direktie van dit ziekenhuis rea geerde overigens zeer enthousiast op deze plannen en zal alle medewer king verlenen. Overige medewerkers van de radio NN zijn (naast Jacqueline en Herrie) Wijnand Troost, Marry Slijkhuis, Marja en Peter Geldof, Conny Boot en Peter van der Male. Donateurs Het team kan eigenlijk noó wat vrijwilligers gebruiken. Vooral technische mensen, die dus het een en ander weten van apparatuur, zijn welkom. Verder kan men de nieuwe ziekenomroep steunen door donateur te worden. Voor meer informatie: Harrie van Rooijen, Haamstede, tel.: 01115-2670. BRUINISSE. Woensdag kreeg - mede door de storm - Bruinisse weer te lijden door het hoog opgestuwde water, dat op nieuw Machinefabriek Padmos Zonen, binnen drong, rond en in het bedrijf de nodige ravage veroorzakend. Men zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie DEN HAAG. Ook de Eerste Kamer heeft zich akkoord verklaard met de uitgifte van een munt met een nomi nale waarde van 50,-. PARAMARIBO, 11-3. In de Suri naamse hoofdstad Paramaribo heeft zich donderdagmorgen vroeg een schietpartij voorgedaan nabij het mi litaire kampement. Het persbureau SNA meldt dat het volgens onofficië le berichten zou gaan om een poging tot een staatsgreep tegen het militai re gezag. ZIERIKZEE, 8-3. „Mogelijkheden en onmogelijkhe den van de Economische Controle Dienst (E.C.D.)", was de titel van de inleiding van de heer Verdurmen, hoofd van de E.C.D. te 's Hertogenbosch maandagavond in de bovenzaal van restaurant „Mondragon" tijdens de jaar lijkse ledenvergadering van de Zierikzeesche Onderne mers Centrale. ZIERIKZEE. Tijdens de ledenvergadering van de Alge mene Bond van Onderwijzend Personeeldinsdagmiddag in het Huis van Nassau, werd de heer Bob van der Lely uit Zierikzee de gouden ABOP speld overhandigd. Hij ontving deze insigne uit handen van de afdelingsvoorzit ter Zeeland, de heer J. Korstanje, omdat hij 10 jaar voor zitter is geweest van de afdeling Oost Schouwen. Daar naast was hij aktief in het distriktsbestuur en binnen de plaatselijke FNV heeft hij veel werk verricht. Door per soonlijke omstandigheden heeft hij deze werkzaamheden voorlopig moeten beëindigen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Aan het eind van deze avond zult u denken: „Nou-nou-wat hebben we er aan", luidde de waarschuwing vooraf van de heer Verdurmen, zich bewust tonend van het feit, dat de E.C.D. inderdaad mogelijkheden heeft in te grijpen bij overtreding van o.m. de prijzenwetgeving en vesti gingswet, maar in de uitvoering van haar taak ook op vele beperkingen stuit. De E.C.D. is in de jaren^O-'öO voort gekomen uit diensten als de beruchte C.C.D. en prijskontrole-dienst De centrale vestiging zetelt in Den Haag. Deze opsporingsdienst ressorteert on der het ministerie van ekonomische zaken, maarheeftals„tweede baas" de minister van justitie. Takenpakket De vier regionale distrikten vormen een belangrijk onderdeel van de E.C.D. De distrikten worden weer ingedeeld in groepsgebieden. Spreker legde uit, dat het takenpakket wordt gevormd door een prijzenpoot en een vestigings- poot Hij beperkte zijn inleiding voor namelijk tot die vestigingswetgeving en kontrole daarop. Wel wees hij er met nadruk op, dat ten aanzien van de prijzenwetgeving geen soepel beleid geldt, zoals bij andere onderdelen van de ekonomische wetgeving vaak wel het geval is. Overtredingen van dc prijzenwet geving worden weliswaar niet zeer hoog beboet, maar de rechter kan wel vonnissen, dat het teveel genoten be drag (misschien over een groot aan taljaren) wordt afgeroomd. De E.C.D. werkt bij deze prijzenpoot naar aan leiding van klachten of steekproefs gewijs per branche. Naar aanleiding van de kontrole op de vestigingswetgeving sprak de heer Verdunnen over de opsporing van beunhazerij. Hij maakte daar onder scheid bij tussen de gevestigde onder nemer zonder de juiste papieren en de zogenaamde werknemer-beunhaas. In het eerste geval gaat het vaak om de zaak even te legaliseren, waar de E.C.D. dan ook de gelegenheid toe geefL Het tegengaan van werknemers beunhazerij ligt moeilijk voor de Laaf woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. E.C.D. De heer Verdurmen legde uit, dat vaak - vooral in de kapperswereld - beunhazerij wordt vastgesteld, maar in relatief weinig gevallen werkelijk een boete volgt Verklaringen van ge tuigen kunnen soms doorslaggevend zijn, maar die worden slechts in sum miere mate afgelegd. Wetswijziging Inmiddels staat een wetswijziging op stapel, die het mogelijk maakt pro ces verbaal op te maken als in het kader van beunhazerij wordt geadver teerd. Spreker zag daar weinig heil in, daar de officier toch zal willen weten of niet alleen werd geadverteerd, maar het werk ook werkelijk werd uitge voerd door de beunhaas. De ondernemer, die van een beun haas te lijden heeft, kan zelf een ci viele procedure aanspannen, maar krijgt dan wel met enkele negatieve effekten te maken: het oog-in-oog met de beunhaas voor de rechter verschij nen en de plicht aan te tonen, dat werkelijk schade wordt geleden. Veel eenvoudiger ligt het, volgens de spreker, als een hele bedrijfstak tot een groepsaktie besluit. Ook daar zal vanaf 1983 de mogelijkheid toe geboden worden. Dc E.C.D.-woord- voerder had de verwachting dat der gelijke groepsaktics zeker preventief zullen werken. Om de werknemers-beunhazerij te kunnen uitroeien zouden naar zijn me ning andere diensten in het leven moe ten worden geroepen dan de E.C.D. „De E.C.D. zal het nooit kunnen uit bannen of zelfs maar terugdringen". In Vervolg pag. 4 Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Regen Veel bewolking en vooral overdag enige tijd regen; minimumtempera tuur omstreeks 2 graden; middag- temperatuur omstreeks 6 graden; vrij krachtige, aan de kust harde naar zuidwest draaiende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 15 maart: Zaterdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 7 Zondag: Kans op neerslag: 60% Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 6 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 12 maart Zon op 7.02, onder 18.39 Maan op 21.43, onder 8.29 Laatste Kwartier: 17 maart (18.15) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 12 maart 4.29 17.40 10.46 22.56 Springtij: 12 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 11-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Op dc Atlantische Oceaan staat een zeer krachtige westelijke luchtstroming, veroorzaakt door een groot drukverschil. Bij IJsland ligt een depressie van omstreeks 960 mbar, bij de Azoren een hogedrukge- bied van meer dan 103 mbar. Een stormachtige wind voert van daag tamelijk koude lucht aan waarin naast opklaringen ook buien voorkomen, soms met hagel of natte sneeuw. Bij wat afnemende wind en bewolking kan vannacht in het bin nenland de temperatuur tot dicht bij het vriespunt dalen. Satellietfoto's lieten vanochtend ten westen van Ierland al weer de be wolking zien van een depressie, die zeer snel over de oceaan trekt. Mor gen overdag zal deze in onze omge ving aankomen en opnieuw regen gaan brengen en mogelijk ook veel wind. Ook in het weekeinde zal het wisselvallige weer nog aanhouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1