K0MRIEET! ANDERS QUIST SUPERMARKT ORNÉE... ^Versmarkt Legemaate bij besteding van eierkoeken runderlappen Hamlappen f 8,25 500 gram Tartaar 5 halen - 4 betalen Amsterdamse leverworst f 1,98 250 gram SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Hotel Mondragon part-time assistente (P dl ICOi fl. 25.- een pak voor maar k 9 theezakjes bronwater M afwasmiddel ^gerelriijk pak v.nelle supra koffie voor 500 gram nu voor 150 gram fijne schouderham uu voor vetspek 2epondi HALVE PRIJS! gehakt h.o.h. kwark 450 GRAM 1.95 salade 100 gram 2.15 roompate VOOR 1.98 haringfilet braadkip spinazie QQ appeltaart 1.98 I hoefijzers^petaleej Uw slager voor vers vlees! Waterschap Schouwen-Duiveland Gesloten van 16 t/m 20 maart DOE-HET-ZELF VAN ZOEST GEMEENTE DUIVELAND openbaee kennisgeving HINDERWET Waardebon- s q aktie bij Versmarkt Legemaate WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON -JJ Boekenkrant ,>jN rHer/fiflit iWyries De naaimachine G. J. WILBRINK VOOR AL UW KLEURENWERK _Pg^ pakje nu^vonrgg 09 'acon nu voor Qq 'melco_ literflacon QQ magere «g mannequin champignon geschrapte PER worteltjes 500 gram Q hollandse ac\ komkommers 2.49 grape fruits 5 voor 1.98 st.remy XT$9en a 7q Ij stoofperen kiiovoor l.fcJJI Iemmer zure kilo cake I gevulde palen I N Havenplein Zierikzee Het dagelijks bestuur van het maakt bekend dat alle bij de aangelanden in de distrikten III en IV in onderhoud zijnde weg- en kavelsloten, alsmede sloten en greppels rondom de erven, voor 31 decem ber 1983 op de vereiste diepte dienen te worden ge bracht. Deze distrikten zijn gelegen oostelijk van de Schouwsedijk en de Provincialeweg naar de Val. Nadere inlichtingen hieromtrent zijn verkrijgbaar bij de technische dienst. Wij adviseren u na roven oogst met de werkzaamhe den aan te vangen. Het dagelijks bestuur voornoemd, M. J. STEUR, wnd. dijkgraaf. J. A. ROTTE, griffier. Zierikzee, 9 maart 1982 St. Domusstraat 43 - Zierikzee - Telef. 01110-3395 Havenpark 21 - Zierikzee vraagt zo spoedig mogelijk een De werkzaamheden bestaan uit: Het opvangen van onze gasten Serveren van het ontbijt Eventueel licht huishoudelijk werk Enige talenkennis Is gewenst. Bereidheid om ook 's avonds en weekends te werken. Voor het maken van een sollicitatie-afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. E. van der Zwan, telefoon 01110-3051. Op de secretarie van de gemeente Duiveland liggen van af 9 maart tot en met 9 april 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede elke maadagavond gedurende deze peride van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7), ter inzage de beschikkingen op de verzoeken van navolgende personen: 1. J. A. Gaanderse, Stoofweg 4, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Stoofweg 4 te Nieuwerkerk. 2. de Gebrs. Radewalt, p/a Molenstraat 1, Nieuwer kerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een aannemers-, annex doe-het- zelfwinkelbedrijf op het adres Oude Noordstraat 9 te Nieuwerkerk. 3. J. Tanis, Kerkring 27, Nieuwerkerk voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een meubelstof feerderij- en restauratiebedrijf op het adres Kerkring 27 te Nieuwerkerk. 4. Fa. H. Jansen, Rijksweg 14, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een houtbewerkingsbedrijf op het adres Del tastraat 12 te Nieuwerkerk. 5. J. L. Schoof, Hoge Zandweg 1, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, annex witloftrekkerij en schapenhouderij De gevraagde vergunningen zijn verleend met daaraan verbonden voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelij kerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-: ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenomede termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Duiveland, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 5 maart 1982 Tegen inlevering van deze bon woensdag 10 maart j 1 pakje roomboter f 1,99 ----- Tegen inlevering van deze bon donderdag 11 maart 1 kilo jonge kaas f 6,90 Tegen inlevering van deze bon vrijdag 12 maart 1 appeltaartje voor slechts f 2,95 Tegen inlevering van deze bon zaterdag 13 maart j 1 grote bloemkool f 1,98 Voor deze aktie geldt op op Specialist in versé kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2884 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" ligt voor u klaar Bookéh Papolerto Speelgoed met onbeperkte mogelijkhe den vindt u bij Korte St. Janstraat 3-5 Zierikzee Tel. 01110-2923 Verkoop - Inruil - Reparatie Grote keus in inruilmachines -WOENSDAG Q CrV PER KILO Ü.UU I50 GRAM woensdag, donderdag. voor 4.98 voor O.yO 450 GR, PAK NU <3 <2 -M Aft -f paPK## f/|/ j "TTaru&et- As/x rf"" rms ru/s - '"ê/rsssws "li 'lp ee" waardehr^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9