Weinig nachtrust voor boeren in lammertijd Oosterschelde nog jaren besmet voor oesterteelt Oecumenische samenwerking op plaatselijk niveau stagneert Causerie van predikant Bijeenkomst Reformatorisch Contactorgaan Vraag voor de visserij Van het kerkelijk erf De RABO-banken in 1981 Vierling in Oosterland 6 OOSTERLAND. Op de boerderij van de familie Schoof aan de Hoge Zandweg (1) loopt deze pauw geweldig trots te wezen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) weinig bevredigend gezien de toege nomen bedrijfsomvang en de toege nomen risiko's. De bank wijst er ech ter op, dat zij in 1981 bewust heeft ge werkt met in verhouding tot de marktrente lage tarieven voor de kredietverlening. Die gedragslijn is ingegeven door de coöperatieve doelstelling in relatie tot de financië le problemen bij de leden en klanten door de sterke rentestijging. Ook verder heeft RABO de belangen van de klanten zwaar laten wegen. SCHEEPVAART Abida, 7-3. 195 zuid oost Acapulco naar Yokohama Aldabi, 7-3. te La Pallice Atlantic Star, 7-3 te Rotterdam Vitrea, 8-3 ten anker rede Dubai te Zoetermeer, die bedankt voor Hoogezand -Sappemeer Christelijk Gereformeerde Kerken Beroepen te Deventer, Haamstede, Vlissingen en Zwijndrecht: drs. H. G. L. Peels, kand. te Apeldoorn; te Ba- rendrecht: J. Veenendaal, kand. te Driebergen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Haarlem: C. Harinck te Dordrecht; te Westkapelle: R. Boogaard te Leiden. Bedankt voor Rotterdam-zuid: J. van Haaren te Amersfoort; voor Her- kingen: J. Karens te Opheusden; voor Melissant: A. Moerkerken te Nieuw-Beijerland; voor Gouda: Chr. van der Poel te Yerseke; voor Sint Annaland A. Bregman te Rijssen. YERSEKE, BRUINISSE, 8-3. Oesterteelt in de Ooster schelde? Vergeet het maar. Het wordt natuurlijk zo niet gezegd en de oesterkwekers, die vanouds hun percelen hadden en hebben op de Yersekse Bank, geloven dat er over enkele jaren wel weer oesterteelt in de Oosterschel de mogelijk is. Geloven ze het werkelijk, of bedriegen ze zichzelf? Natuurlijk is het goede zaak, de Yersekse Bank, die honderd jaar lang heeft bewezen uitstekend geschikt te zijn voor de oesterteelt, wordt schoongevist. Het is al vele jaren recht geaarde Zeeuwen een doorn in het oog, dat men de bank liet vervuilen, waardoor de eertijds zo kostbare en kostelijke percelen waardeloos werden. En men heeft al meer in Zeeland gezien, dat iets heel an ders uitpakte, dan men had gedacht. Een schone Yersekse Bank, kan waarschijnlijk op verschillende ma nieren dienstbaar worden gemaakt aan de schelpdierenkuituur. Een van zieke oesters, schelpen, slippers, aan- groeisels en andere ongerechtighe den ontdane Yersekse Bank betekent nog niet dat de Bonamia Ostreae eveneens weg is. Want zo heet de ver wekker van de geheimzinnige ziekte, die eerst in Frankrijk de oesterban- ken verwoestte en die door het im porteren van de besmet Frans zaai goed. ook in 1980 op de Yersekse Bank zijn verwoestend werk begon. Microcel X, noemde men toen de onbekende verwekker van de ziekte, die men nu heeft geïdentificeerd. Canada De ongewenste gast in de Zeeuwse wateren komt uit Canada, dook ver volgens in Califomië op, werd van Califomië, alsweer door besmet zaai goed naar Frankrijk overgebracht en maakte nu al twee jaar oesterteelt in de Oosterschelde onmogelijk. Want 40 tot 60 van de aanwezige oesters legt al gauw het loodje en de besmetting woekert voort. Zal de ziekte zichzelf uitroeien. Het zou misschien mogelijk zijn, als men alleen met de Yersekse Bank te doen had. Maar naast de oesters die op de Yersekse Bank om het ge win werden geteeld, hebben onver antwoordelijke lieden, indertijd Por- tugeese oesters en Japanse oesters geïmporteerd, met de gedachte in hun achterhoofd: ,,de Oosterschelde gaat toch dicht. Na ons de zondvloed". Die zondvloed kwam. De vreemde oesters teelden voort buiten de Yersekse Bank om; ze ver giftigden het gehele milieu. Men zou het kunnen vergelijken met het loslaten van konijnen in Australië, zoals dat indertijd gebeur de. Onwrikbaar vast Miljoenen (vele miljoenen) oesters hebben zich sedert dien onwrikbaar vastgehecht aan losse stenen, of aan de stenen van de zeeweringen, overal in Oosterschelde, Zijpe, Mastgat, Keeten en andere uitlopers van het Delta stroomgebied. Die miljoenen vormen, zoals drs. R. Dijkema van het Rijksinstituut voor Visserij On derzoek (RIVO) gedetacheerd in Yer seke, terecht opmerkte even zoveel besmettingsbronnen. Maar zoals gezegd, de ziekte kan op een bepaald ogenblik zijn uitgewoed en sluimerend zijn leven in de Zeeuwse wateren voortzetten. Van tijd tot tijd steekt zo'n epidemie de kop weer op. (Tussen haakjes een besmette oester, gaat zelf wel dood, maar is voor de konsument onscha delijk.) Het RIVO blijft zoeken en speuren en zal ook in de komende zomer maanden, door proeven en onderzoe kingen proberen zoveel mogelijk te weten te komen van de Canadese gast Bonamia Osterae, om uiteinde lijk te komen tot beteugeling van het kwaad dat hij aanricht. ook nooit zijn een prediking van ei gen bevinding of ondervinding, zoals inderdaad wel voor komt en ook wel wordt gedacht. In de beantwoording van een twee tal schriftelijke vragen werd dit the ma nog nader uitvoerig uitgewerkt. Nadat ds. Quist met dankzegging dit deel van de vergadering had af gesloten werden nog enkele huishou delijke zaken geregeld. De bestuursleden C. M. Schot en St. van der Wekken werden met algemene stemmen herkozen. De penning meester de heer Doeselaar sloot zijn rekening af-met een tekort, maar de voorzitter vertrouwde er op, dat in de kollekte die nog gehouden moest worden het manco zou zijn opgelost. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen het beroep van de classis Goes tot pred. voor buiten ge w. werk. (ziekenhuispred. te Goes en Middelburg) G. K. G. Schreuder te Schore (part-time). Bedankt voor Wierden: C. van Ros- sem, legerpred. te Den Ham; voor Zoelen: J. P. Kraaijeveld, kand. te Utrecht; voor Everdingen (toez.): G. J. Mantel, kand. te Driebergen. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Wezep: drs. P. J. Hofland, luchtmachtpred., wonende Oud Geref. Gemeente in Nederland Beroepen te Oosterland: J. van Prooi jen te Rhenen. Oud Ger. Gemeente OOSTERLAND. Op de gehouden ledenvergadering der Oud Gerefor meerde Gemeente alhier is besloten een beroep uit te brengen op ds. J. van Prooijen, predikant der Oud Ge reformeerde Gemeente te Rhénen, zulks ter vervulling van de vakature ontstaan wegens vertrek van de toen malige predikant der gemeente ds. A. van der Meer naar de Oud Gere formeerde Gemeente te Rijssen in ju li 1977. MIDDELBURG, 8-3. In de onlangs in Middelburg gehouden vergadering van de Provinciale raad van ker ken in Zeeland is uitvoerig gediskusieerd over de vraag naar de oorzaken van het stagneren van de oecumenische samenwerking op plaatselijk niveau. In vele plaatsen, ook in Zeeland, lijkt het of de verhoudingen tussen de kerken zjjn vastgeroest: hooguit wordt nu en dan een gemeenschappelijke dienst gehouden. De vraag is - zo werd gezegd - of deze situatie nog wel als een nood wordt ervaren: wordt zij niet vaak als een feit waar niets aan te veranderen valt geaccepteerd? De diskussie werd gevoerd naar aanleiding van een eind april te houden gesprek door de provinciale raad met enkele leden van de sectie oecume nische aktie van de landelijke raad van kerken. In Zeeland zijn er plaatselijke raden van kerken in Goes, Middelburg, Vlis singen en Schoondijke. In enkele an dere plaatsen blijken zulke raden niet of nauwelijks op gang te kunnen ko men. In de vergadering van de provinciale raad werd o.a gekonstateerd dat de oecumenische samenwerking op lan delijk en ook op provinciaal niveau minder problemen en meer aktivitei- ten oplevert Het is nu van groot belang na te gaan hoe deze laatste naar de plaatr selijke kerken kunnen worden over gedragen (eventueel in regionaal verband). Een belangrijk element dat in alle bij de raad van kerken aangesloten ker ken een rol speelt is dat van de ver- houding tussen het maatschappelijk engagement en het persoonlijke ge loofsleven van de kerkleden. In het leggen van nadruk op het één of op het ander blijken de wegen zich vaak te scheiden. In dit verband werd er o.a. op gewezen dat in heel wat plaatsen een groot aantal aktiviteiten wordt onder nomen door groepen uit verschillende kerken (vredesweek, Amnesty Inter- natonal, wereldwinkels enz.), al ge schieden deze niet onder verantwoord delijkheid van de kerken, maar los daarvan. Zeeuwse Kerkendag In de vergadering werd een over zicht gegeven van de voorbereidingen van de Zeeuwse Kerkendag op zater dag 5 juni as. op Hedenesse. Na de opening in de morgenuren door bis schop Ernst van Breda en het optreden van een koor zal er o.a. gelegenheid zijn deel te nemen aan een van dé vijf werkgroepen (met als thema's: leer huis, menselijke relaties, vrouw en ge loof, kerk en samenleving en omgaan met konflikten). De provinciale raad van kerken be sloot voorts een aparte vergadering te wijden aan de vraag hoe de raad zich denkt op te stellen tegen allerlei maat schappelijke vraagstukken en hoe zij deze het best kan behandelen. Tot leden van het dagelijks bestuur werden herkozen deken J. C. A. M. Aarts (voorzitter), ds. T. Rinkema (se- kretaris) en de heer S. K. Boorsma (penningmeester). Ds. P. Blokland uit Zierikzee werd als vice-voorzitter ge kozen. ZIERIKZEE. De Gereformeerde Knapenvereniging was destijds bekend, om zijn keurigheid - zeg maar en om de reis jes. o.l.v. de toenmalige voorzitter, de heer J. Brouwer. Hij bracht ..zijn knaapjes" (toen al) tot in het buitenland DEN HAAG. üp verzoek van het internationale Rode Kruis in Genè- ve, heeft het Nederlandse Rode Kruis honderdduizend gulden beschikbaar gesteld voor de eilandengroep Tonga in de grote oceaan, die vorige week werd getroffen door een cycloon. AMSTERDAM. Een groep ziekte wetbeambten van het Gemeenschap pelijk Administratie Kantoor (GAK) heeft het GAK-hoofdkantoor in Amsterdam maandagavond bezet. FINANCIËN EN EKONOMIE UTRECHT, 8-3. Het balanstotaal van de RABO-bankorganisatie is vo rig jaar toegenomen met 13 pet. van 97,6 miljard tot 110,4 miljard. De brutowinst steeg met ruim 6 pet. tot 1284 min. De voorziening voor algemene risi ko's werd verhoogd met 25 pet. van 377 min. tot 473 min. Er resteert uiteindelijk een nettowinst van 525 min., dat is 0,8 pet. minder dan de 529 min. van 1980. Hoewel een echte opleving in de kredietverlening op korte termijn volgens de RABO niet in het ver schiet lijkt te liggen, acht men voor 1982 enige stijging niet uitgesloten. De woningmarkt zal pas aantrek ken als de inkomensvooruitzichten verbeteren. Het dieptepunt lijkt hier echter bereikt, zeker wanneer de ka pitaalrente verder zou dalen. RABO vindt winstontwikkeling OOSTERLAND. Drie zwarte en een wit lam kreeg dit bruine schaap. De witte is inmiddels al bij een pleegmoeder geplaatst, een zwart lam volgt nog. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Nou ja, „speling van de natuur...." een praatje met de eigenaar leert dat de natuur ook wel een handje gehol pen wordt. Dat kan, door bijvoor beeld zorgvuldig te selekteren. Ooien die laat werpen worden niet gehouden op het bedrijf. Ook ooien die maar één lam ter wereld brengen of die moeilijk lammeren vinden geen kosthuis bij Jaap Schoof. Door ooien van meerlingen (twee, drie en vierlingen) te houden, wordt de kans op meerling-nageslacht ook steeds groter. En daar gaat het tenslotte om bij een boer: hoe meer lammeren, hoe meer inkomsten. Te vaak wordt nog gedacht dat schapen louter voor de wol (en de lol) worden gehouden, het tegendeel is waar. Voor een prijs tus sen de tien- en twintig gulden kan niemand een schaap te eten geven, en dat is de prijs die een boer voor een vacht krijgt. Praktijkervaring Drukke tijden dus. Jaap Schoof wordt in deze dagen geassisteerd door Henk van der Griendt, die voor veearts (dierenarts) studeert en op deze manier praktijk-ervaring op doet. Dat betekent wél: om de twee uur kontrole, ook 's nachts. De (over wegend) Texelaars worden trouwens allemaal geholpen bij de bevalling, de enige zekere manier om levende lammeren te krijgen, volgens Jaap. De manier van selekteren zorgt er voor, dat de lammertijd niet over ve le weken uitgespreid wordt: binnen tien dagen na nu moet alles achter de rug zijn. En dat houdt weer in, dat nog ongeveer 150 ooien in die tien da gen moeten bevallen, plus nog een aantal „eerste-jaars". Overigens heeft de moeder van de vierling niet meer het „genot" van haar kinders: op het bedrijf van Jaap Schoof is het gebruikelijk (en beter voor moeder en lam) dat een ooi maar twee lammeren mag houden, de an deren worden „overgewend". Van ooien die maar één lam heb ben, wordt vruchtwater opgevangen, waarmee een lam van een drie- (of in SIRJANSLAND, 5-3. De laatste seizoensvergadering van het Refor matorisch Contactorgaan te Sirjans- land gehouden, was zeer druk be zocht, waarover de voorzitter de heer IV. van den Berge zijn blijdschap uit sprak. Hij las vervolgens: 1 Corinthe 2 1- 15 over de prediking van Paulus in Corinthe en ging voor in gebed. De spreker voor deze avond was ds. L. Quist uit Middelharnis, met het onderwerp „Bevindelijke prediking", „een zaak met vele kan ten", aldus de inleider. In het boek dat dr. Brienen over dit onderwerp heeft geschreven, worden niet min der dan acht verschillende soorten „bevindelijke prediking" behan deld. Spreker conformeerde zich echter aan het bevel van Christus aan Zijn discipelen vlak voor de Hemelvaart „predik het Woord" en aan de raad geving van Paulus aan Timotheus: „predik het evangelie". Hij merkte op, dat deze woorden inhouden, dat de prediking een „bevindelijke" pre diking zou moeten zijn. Met minder kan men niet toe. Roeping en weder geboorte zijn onlosmakelijk onder werpen, die in de prediking, onder de aandacht moeten worden gebracht. Voorbeelden Hij behandelde vervolgens enkele gedeelten uit het Oude Testament waarin deze roeping duidelijk naar ,voren komt, beginnende met de roe ping in het leven van Abraham, maar de geschiedenis van de aartsvader staat in de Bijbel niet op zichzelf zo als met vele voorbeelden werd aan getoond. Bij al deze voorbeelden is sprake van het werk van de Heilige Geest, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Bevindelijke prediking zal echter voluit Christus prediking moeten zijn, wil zij aan haar doel beantwoor den. Bevindelijke prediking mag dan OOSTERLAND, 8-3. De lammertijd is volop aan de gang. Drukke tijden voor schapen-bezitters: het bete kent dat er nachtrust opgeofferd moet worden. Maar als alles goed gaat heeft een boer dat er best voor over. Zo ook bij Jaap Schoof aan de Hoge Zandweg I, waar het op dit moment krioelt van de lammeren. Af en toe zorgt een speling van de natuur voor een verrassing: zaterdag werd daar een vierling geboren. dit geval vier-)ling wordt in- gesmeerd. Het pleegmoederdier heeft op deze manier niet in de gaten dat het lam van een vreemde is en dat mag dan rustig met het eigen kind meedrinken. Over moederliefde gesproken Wildschade Een ander probleem, zijdelings met de schapen te maken, zijn de rot ganzen en zwanen, die de weide kaal vreten. Het zijn er dit jaar zoveel, dat Jaap een afschot vergunning heeft aangevraagd. De ongenode gasten hebben zoveel schade aangericht, dat een groot aantal schapen opgeruimd moet worden, wegens gebrek aan gras. Tussen het praatje met Jaap en z'n assistent door werd nog een schaap verlost, die een baarmoederhalsslot in had gekregen, in verband met eventueel voortijdig lammeren. Zeer vakkundig gingen beide heren hierbij te werk: „In het begin kwam ik wel eens voor verrassingen te staan. Maar nu is er geen lam, hoe slecht hij ook ligt", die ik er niet uit haal", zegt Jaap zeer tevreden over wéér een tweeling t r

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6