HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Onderzoek: zeventig procent opgeleid voor kwartaire sektor Opening jeugdwerkburo Zeeland te Goes 5 Het principe en het openbaar onderwijs Zes nieuwe studierichtingen Plannetje voor jonge werklozen Herdenkings zegels Werkloosheid in het onderwijs Scholen gaan staken Papier en plastic uit vuil Zaterdag 20 maart Wat biedt de BEELDBUIS? 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 9 maart 1982 Nr. 23078 DEN HAAG, 8-3. Het arbeidsaanbod in de jaren tach tig zal jaarlijks - uitgedrukt in manjaren - met 48.000 groeien. Zeventig procent daarvan beschikt over een opleiding gerieht op de kwar taire sektor. Het merendeel van de opleidingen heeft bovendien een relatief hoog niveau. Dat staat in een rapport van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Kultureel Planbureau getiteld Arbeidsaanbod ten behoeve van de kwartaire sektor in de jaren tachtig". Het maandag verschenen rapport maakt onderdeel uit van het projekt personeelsvoorziening kwar taire sektor. DEN HAAG, 8-3. Het principieel voorstander zijn van openbaar on derwijs heeft als zodanig niet te ma ken met de geschiktheid voor het ge ven van onderwijs, overeenkomstig de beginselen van het openbaar on derwijs. Het is onjuist deze solliciatie-eis te stellen. Dit heeft minister Van Thijn van binnenlandse zaken mede namens minister Van Kemenade van onder wijs en wetenschappen maandag geantwoord op vragen die het tweede kamerlid Schutte van de GPV heeft gesteld. De Vereniging voor Open baar Onderwijs (VOO) had gekon- kludeerd, dat die eis wel in de eerste oproep per advertentie mag worden vermeld. Zij had zich gebaseerd op wat bewindslieden er eerder over hadden opgemerkt. DEN HAAG, 8-3. Er komen zes nieuwe studierichtingen, een aantal bestaande wordt opgeheven. Dit blijkt uit het bijzonder deel van het academisch statuut, dat de be windslieden van onderwijs en weten schappen en van landbouw en visserij om advies naar de Raad van State en ter kennisneming aan de academische raad hebben gestuurd. De nieuwe studies zijn: fonetiek, theaterwetenschap, nieuw Griekse taal- en letterkunde, bedrijfskunde, geofysica en planologie. Studies die niet meer voorkomen zijn onder an dere: Zuidafrikaans recht en Zuidafri- kaanse taal- en letterkunde. Het opne men van nieuwe studierichtingen zegt nog niets over de universiteit of hoge school die haar gaat verzorgen. LEEUWARDEN, 9-3. Laat jonge werklozen met behoud van hun uit kering in de stads- en dorpsvernieu wing werken en geef hen het eerste recht op huur bij wijze van toegeve- ogd loon. Dit plan heeft de direkteur van de sociale dienst in leeuwarden, J. den Boer, dinsdag geopperd in een brief aan de Tweede Kamer. De toeneming van het totaal bestand van kwartair opgeleide be roepsbeoefenaren met 4,4 procent per jaar is volgens de opstellers niet eens veel hoger dan de afgelopen jaren. Maar of allen een plaats op de ar beidsmarkt kunnen vinden wordt betwijfeld. In de jaren zeventig nam de werk gelegenheid in de vierde sektor jaar lijks met drie procent toe, een groei die gedragen werd door ekonomische expansie, zo zeggen de opstellers, ter wijl de jaren tachtig een ander perspektief bieden. Verwachtingen De verwachtingen lopen uiteen van plus 0,8 tot min één procent per jaar. ,,Het lijkt waarschijnlijk dat bij de verwerking van het geraamde aan bod aanzienlijke problemen te ver wachten zijn". DEN HAAG, 9-3. Ter herdenking van het 200-jarig bestaan van de diplo matieke betrekkingen tussen Neder land en de Verenigde Staten worden op 20 april in ons land twee en in Amerika één postzegel van hetzelfde ontwerp uitgegeven. De zegel is ont worpen door Heieen Tïgler Wybrandi- Raue uit Den Haag. De Nederlandse zegels krijgen de waarden van vijftig en 65 cent, samen het luchttarief voor een luchtpostbrief tot tien gram naar de Verenigde Sta ten. De Amerikaanse zegel krijgt een waarde van twintig dollarcent, het ta rief voor een binnenlandse brief. DEN HAAG, 8-3. De werkloosheid onder onderwijsgevenden in het voortgezet onderwijs zal tot 1990 toe nemen tot ongeveer 33.500, en naar verwachting nog verder uitlopen tot ruim 50.000 in 1995. Op het ogenblik bedraagt het werkloosheidsaantal in het voortgezet onderwijs 8000. Dit blijkt uit een rapport, gepubliceerd door het Nederlands Economisch Instituut (N.E.I.). De vraag naar leerkrachten in het voortgezet onderwijs zal tot 1983/ 1984 nog stijgen met één procent tot 98.000 manjaren. Na 1983/1984 is een daling te verwachten van bijna twintig procent tot 79.000 manjaren in 1994/95. De vraag daalt het sterkst in de derdegraadssektor. Het aanbod van leerkrachten in het voortgezet onderwijs zal tot 1994/1995 geleidelijk stijgen met ruim dertig procent De groei zal het sterkst zijn bij het aan bod op eerste graadsniveau. Daar zal het aanbod bijna verdubbelen. Op het derdegraadsniveau wordt een ver mindering van meer dan vijftig pro cent verwacht tot 1994/1995. De ramingen (gebaseerd op de deel neming aan verschillende soorten on derwijs) wijzen uit dat het aanbod van kwartair opgeleiden toeneemt als het opleidingsniveau stijgt. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Deze laatste kategorie haalt bovendien een achterstand in. Alleen bij de mannen met een specifiek kwart aire opleiding is de toeneming op het mid denniveau sterker. Dat komt volgens de onderzoekers doordat steeds meer mannen in tot voorheen typisch .vrouwelijke" banen terechtkomen. AMSTERDAM, 8-3. Leerkrachten van ruim zestig openbare scholen in Amsterdam zullen vrijdagmiddag 12 maart het werk neerleggen om deel te nemen aan de aktiedag van de FNV tegen de plannen tot wijziging van de ziektewet. De leerkrachten geven daarmee ge hoor aan de oproep, die het bestuur van de afdeling Amsterdam van de Algeniene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) begin vorige week deed. De ABOP heeft maandag de di- finitieve oproep tot werkonderbre king gedaan, nu aan de voorwaarde dat tenminste vijftig scholen mee moesten doen is voldaan. Volgens een woordvoerder van de ABOP gaat het voornamelijk om lagere- en kleuterscholen. Hij ver wachte dat in de loop van de week nog meer Amsterdamse scholen zich achter de aktie zullen scharen. i jWIMMMMMWWWWW I UTRECHT, 8-3. Het is moge- i lijk het papier en het zachte i plastik uit huisvuil terug te winnen en opnieuw te gehrui- J J i ken. Daarvoor moet het afval i i eerst per regio worden gesor- i teerd, om vervolgens in een 1 i centrale .opwerkingsfabriek" i verwerkt te worden tot halffa- j i i brikaten voor de industrie. 1 i Dat is gebleken uit 25 jaar i i 1 proefnemingen in de experi- 1 i i mentele huisvuilscheiding- i sinstallatie van de VAM in i 1 Wijster. De VAM zal die kon- 1 klusies later deze week offi- cieel bekendmaken. i 1 Dat zei milieuprojektleiders i i W. van Dieren van het Insti- i tuut voor toegepaste ekologie 1 in Edam maandag bij de ope- ning van een tentoonstelling i J i over hergebruik van afval in 1 i 1 Utrecht. Volgens Van Dieren is j i het voor het eerst dat experi- i i menten met het .opwerken" i van huisvuil ergens in de we- i reld sukses hebben. Uit het af- i i - val blijken schone hoogwaar- J dige grondstoffen voor de 1 papier- en plasticindustrie te j i halen te zijn. Nederland zou 1 i aan één opwerkingsfabriek ge- I 1 noeg hebben. i KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND BUNSCHOTEN. De werkgroep Identiteit Kleuteronderwijs betreurt de valse handtekeningen onder de petitie, waarmee aktie werd gevoerd tegen de wet op het nieuwe basison derwijs en voor het handhaven van verschil in kleuteronderwijs en het onderwijs aan de lagere schooljeugd. DEN HAAG. VVD-fraktieleider Hans Wiegel zal wel debatteren met Jan Terlouw, de minister van ekono mische zaken, over het sociaal- ekononlische beleid en over het funk- tioneren van D'66-voorman in dit be leid. AMSTERDAM. Het Amsterdamse PvdA-gemeenteraadslid Jo Horn wil een apart artikel opgenomen zien in de algemenede politieverordening (APV) van de hoofdstad, dat vergade ringen van personen en/of organisa ties die aanzetten tot rassendiskrimi- natie verbiedt. HAARLEM. ,,Het Prentenboek", een schilderij van Alexander Hugo Bakker Korff, is uit het Frans Hals museum in Haarlem gestolen. Het ro mantisch werk in Biedermeierstijl wordt sinds zaterdagmiddag ver mist. GRONINGEN. De namen van ze ventig Groninger docenten zijn val selijk gebruikt.bij de petitie tegen de nieuwe wet op het basisonderwijs, die onlangs aan de Eerste Kamer is overhandigd. AMSTERDAM. Koningin Beatrix zal op 7 april de internationale tuin bouwtentoonstelling ..Floriade" in Amsterdam openen. DEN HAAG. Het tweede-kamerlid De Vries (CDA) vraagt zich af of het niet mogelijk is tijdelijke dekking van een groter deel van het financie ringstekort op de geldmarkt te doen plaats vinden. De rentevoet op de geldmarkt ligt op dit ogenblik name lijk aanzienlijk lager dan op de kapi taalmarkt. DEN HAAG. Het PvdA-kamerlid Van den Bergh is van oordeel dat de Britse regering onder druk gezet moet worden om over te gaan tot de aankoop van het Nederlandse vuur- geleidingssysteem VM-40 voor de modernisering van de Britse marine schepen. ZUTPHEN. De president van de rechtbank in Zutphen, mr. J. Bel- laart heeft maandagmiddag een sta king bij het metaalbedrijf Granges verboden. DEN HAAG. In het onderwijs ko men 664 nieuwe arbeidsplaatsen uit het werkgelegenheidsplan van de re* gering. Er is een bedrag van 41,5 mil joen gulden mee gemoeid. Minister Van Kemenade van onderwijs en we tenschappen heeft dit maandag de tweede kamer geschreven. ROTTERDAM. Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben maandag een aktieplan naar buiten gebracht dat erop is gericht een groot aantal werkzoekenden (voorlopig 4000) met extra scholing makkelijker aan werk te helpen. DEN HAAG. Het volume van de export is in het laatste kwartaal vo rig jaat met vijf procent gestegen ten opzicht van dezelfde periode in 1980. DEN BOSCH. Nadat de toe gangspoort van de bandenfabriek Michelin in Den Bosch van binnen uit was geopend, zijn maandagmorgen kort na tien uur nog meer werkwil ligen (voornamelijk kantoorperso neel) de fabriek binnengegaan. Dat heeft Ton van Lieshout van de in dustriebond FNV verklaard. UTRECHT. Het hoofdbestuur van de industriebond CNV heeft besloten zijn leden van de zuivelindustrie te adviseren, niet in te stemmen met het principe-akkoord voor een nieu we zuivel-c.a.o. Het bestuur vindt, dat er eerst met de werkgevers nog moet worden onderhandeld over be houd en uitbreiding van de werkgele genheid. DEN HAAG. De tweede-kamer- frakties van PSP, CPN en PPR zijn van oordeel dat vrouwen in een nade lige positie verkeren als het er om gaat in aanmerking te komen voor een van de 1200 nieuwe, strukturele arbeidsplaatsen in het kader van het integraal struktuurplan noorden des lands (ISP). ROTTERDAM. James Conlon (31) is benoemd tot chefdirigent en artis tiek leider van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest als opvolger van David Zinman. De benoeming gaat 1 september volgend jaar in. Naast de vaste gastdirigent Simon Rattle wordt ook Edo de Waart vaste gastdirigent De drie federatiepartners zijn: het Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk in Zee land, het Christèlijk'Jongeren Ver bond en de Zeeuwse Christelijke Plattelands Jongerenbond. Alle drie de organisaties zijn zgn. steunfunkties voor het jongerenwerk in Zeeland en ontvangen voor hun werk subsidies van de Provincie Zee land, resp. het ministerie van C.R.M. De openingshandeling wordt om 10.45 uur verricht, waarna er gele genheid is tot het houden van toespraken en een gezellig samen zijn. 's Middags is er een kennisma kingsbijeenkomst in de vorm van een open middag voor alle aangeslo ten groepen en afdelingen, waarbij' iedereen van harte welkom is. Verbetering De nieuwe huisvesting is een enor me verbetering voor de organisaties. Daarvoor waren PGCJ en CJV ge huisvest in een pand in de Wijn gaardstraat, waar men reeds lang was uitgegroeid. De CPJ was gehuis vest bij de CBTB. In de nieuwe kan toorruimte, aan de Korte Kerkstraat 10 te Goes, tweede verdieping, heeft de federatie de beschikking over twee vergader- en kursusruimtes, een grote kantoorruimte, een keuken en veel ruimte om"werkmateriaal ten 2 Maar in de wijde omgeving was er geen jongen van Flips leeftijd en geen meisje, dat ongeveer zo oud was als Hannie, zodat ze voorlopig maar be rustte in het feit, dat de twee kinderen doorgaans samen optrokken, om beur ten speelden nabij de woning van de familie Post of die van de Boerée's. En waar ze wederzijds bij elkaar over de vloer kwamen. Marjan Boerée zag het met gemengde gevoelens en besloot haar zoon op vierjarige leeftijd naar de kleuterschool te sturen. Daar zal hij wel een vriendje van zijn eigen leeftijd krijgen en is het afgelopen met Hannie. Doch niet enkel Flip gjng naar de kleu terschool, ook Hannie. Na een paar weken door hun wederzijdse ouders naar school gebracht en gehaald ge worden te zijn, verklaarden de kleu ters, dat ze zelf de school wel konden vinden. Ze hoefden geen enkele ge vaarlijke kruising over te steken, want de school was slechts een paar hon derd meter van de ouderlijke wonin gen verwijderd - beten de moeders hun kinderen, hand in hand, naar de school gaan en het was vanzelfsprekend, dat ze ook om twaalf uur en om half vier weer hand in hand naar huis kwamen. De verwachtingen van Marjan Boerée werden niet bekroond, want FUp vond er niets aan om met jongens van zijn leeftijd te spelen en Hannie ging auto matisch naar Fbp, in wien ze op school ai haar beschermer zag. Misschien wel instinctief. Zo zochten Flip en Hannie doorgaans elkaar gezelschap, zowel in het speelkwartiertj'e van de school als WOENSDAG 10 MAART NED. 1: Na Politieke Partijen volgt om acht uur de Joegoslavsische speelfilm De Knauw. We volgen een jonge vrouw en twee kinderen in een dorpje. Om hun huis te kunnen laten bouwen is de man naar Duitsland ge trokken om er geld te verdienen. De vrouw heeft een goede relatie met de bouwvakker die hun huis bouwt en als die intiemer dreigt te worden keert de man terug met bij zich een baby, die hij verwetkt heeft bij een andere vrouw. Ze neemt het kind aan als haar eigen kind, maar als de man denkt dat hij gewoon verder kan gaan alsof er niets gebeurd is, komt hij van de koude kermis thuis. In de nu volgende filmrubriek Cinevisie wordt ingegaan op de Nederlandse film Een zwoele zomeravond en de Westduitse film de Falschung". NED. 2: Vanavond het zestiende deel van de serie Dynastie. Advocaat Andrew Laird probeert bewijzen aan te voeren dat Ted door een ongeval om het leven gekomen is. Een kort muzikaal intermezzo volgt in het programma Doorgaan. De groep Sil vio gaat zich hierin manifesteren. Deze groep draait al vanaf de zesti ger jaren, maar is nog nooit tot de hitparade doorgedrongen. Ondanks hun leeftijd hopen zij het toch nog eens een keer te maken. Tot slot van het VOO-programma een aflevering van de serie Taxi, waarin het onder komen van Latka wordt afgebroken en hij zijn spaarcenten moet aanspre ken om wat nieuws te huren. WOENSDAG 10 MAART NED. 1:10.00 Schooltelevisie: 13.00 Nieuws voor doven: 14.45 Open schoolt.: 15.30 VARA's Filmclub: 16.27. Scooby en Scrappy Doo; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws: 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 De Knauw; 21.00 Cinevisie; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag van daag; 22.10 Studio Sport; 23.40 Nieuws23.45 Nieuws voor doven. toon te stellen. Op de open middag zullen de werkgroepen en afdeling aanwezig zijn om over hun werk te vertellen. Deze open middag duurt van 14.00-16.00 uur. De nieuwe huisvesting werd moge lijk gemaakt door giften van het Pro vinciaal Anjerfohds en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dor drecht, een lening van het Nationaal Jeugdfonds (Jantje Beton) en de Stichting Steunfonds Gereformeerde Jeugdwerk. Bovendien werd de sub sidie van het Provinciaal Bestuur van Zeeland aangepast aan de huidi ge situatie. De federatiepartners zijn bezig on der hun aanhang een zgn. „schuld- briefaktie" te voeren, waaraan men kan deelnemen door het kopen van schuldbrieven van 25,- of 100,-. Op deze manier wordt het voor tbestaan van de federatie en haar werk gewaarborgd. De schuldbrie ven worden in 25 jaar afgelost. DEN HAAG. CDA-tweede kamer lid B. de Vries wil van staatssekreta- ris Kombrink (financiën) weten of er bij de ontvangkantoren van de be lastingen richtlijnen bestaan om kleine schulden van wanbetalers niet te innen. na schooltijd bij huis en ook zo op de schoolvrije dagea Het stond Marja nog altijd niet aan, maar haar man wuifde het met een handbeweging weg. „On zin, vrouw, het zijn kinderen. Te zijner tijd, als ze op de grote school gaan, wordt dat wel anders, want dan worden ze door de andere kinderen uitge lachen. Dan zal de vriendschap wel tanea" Evenwel, ook vader Boerée vergiste zich. Want na twee kleuterschooljaren gingen beide kinderen naar dezelfde lagere school en bleven elkander na bijheid zoekea Deze school was een eind verder dan de kleuterschool, dus gebeurde het vaak, dat vader Post zijn dochter met de wagen naar school bracht en en passant Fbp meenam. Omgekeerd gebeurde dat ook wel eens, als vader Boerée zich ervoor opofferde. Natuurbjk speelde Hannie in het vrije kwartiertje wel eens met ander meisjes uit haar klas en als het knik kertijd was, knikkerde Fbp met andere jongens. Maar na schooltijd trokken ze opnieuw samen op. Lazen eikaars boe ken, speelden met eikaars dominospel, ganze bord of keken samen naar de televisie. En op achtjarige leeftijd kwam Fbp op een avond tegen etens tijd thuis en verklaardde op doodern stige toon, toen de andere huisgenoten al aan tafel zaten: „Later, als ik groot ben, ga ik met Hannie trouwen." Iedereen schoot in een lach. Vader Boerée verklaarde, dat Hannie dan toch toestemming zou moeten geven, waarop Fbp heel wereldwijs repb- Donderdag 11 maart, 20.00 uur Ne derland 1; ..Derrick". Karin Baal als Anna Forlani. NED. 2: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Weekend; 19.25 Kenmerk20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera; 20.32 A, B, C of D. 21.25 Dynastie; 22.15 Doorgaan; 22.35 Taxi; 23.00 Te leac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 11 MAART NED. 1. precies oir. acht uur volgt een aflevering van de Duitse mis daadserie Derrick. Hierin neemt Harry Klein zijn betas mee naar een Italiaans restaurant voor een etentje. Derrick heeft al gauw door dat Harry smoorverliefd is op de mooie schoon zuster van de restauranteigenaar Beiden weten niet in welke sfeer van rampspoed de familie moet werken. Het TROS-programma wordt beslo ten met de konsumentenrubriek Kieskeurig" van Wim Bosboom en Mireille Bekooy. Na het journaal van half tien en de parlementaire rubriek Den Haag vandaag heeft de NOS nog een programma en wel ,,De school bank". Vanavond een antwoord op de vraag Verder leren of werken. Te vroeg moeten leerlingen van middel bare scholen hun beroepskeuze al doen, als zij hun examenpakket moe ten samenstellen. Het leren kiezen moet nu meer aandacht krijgen op de scholen zeg o.a. minister Van Keme nade. NED. 2: Zoals vanouds begint de vaste KRO-avond met De Muppets- how en Dubbelpion. In de Muppet Show is de Amerikaanse entertainer Wally Boag te gast. Wally zit reeds zo'n veertig jaar in het vak en sinds 1955 verzorgt hij vijf shows per dag in Disneyland. Een bijna onmogelijk lijkende opgave, maar tijdens deze show zal Wally laten zien dat hij nog vol .vitaliteit is. In de achtste afleve ring van Dubbelpion komt Dorien er achter dat prof Greefe en Mitnacht elkaar goed kennen. Door Mitnach onder druk te zetten hoopt zij gedaan te krijgen dat Zdenek mag meedoen aan het schaaktoernooi in Mariën- bad. Na het journaal van acht uur volgt Lou Grant, die dit keer te ma ken krijgt met een mysterieuze ver dwijning van een beroemde zaken man. DONDERDAG 11 MAART NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frysk .Teleb.; 11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.00 Nieuws voor doven 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Het rijk der dieren; 19.09 Op volle toeren 20.00 Derrick; 21.00 Kieskeurig; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 De schoolbank, 22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven; 22.55 Stu dio Sport. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Sesmastraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Muppets; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Brandpunt; 21.55 Sullivans; 22.20 De ver van mijn bed show; 23.10 Muziek ter overdenking; 23.25 Nieuws. Door HENK VAN HEESWIJK ceerde: „O, ik heb haar vanmiddag gevraagd en zij vindt het goed." „Zo?" Boerée keek zijn zoon geamu seerd aan. „En waar moeten julbe dan van leven? Bovendien moetje een huis hebben om in te wonen?" „Nou, dat is toch heel gewoon? Als ik groot ben, kan ik jou helpen in de winkel en dan kan ik er met Hannie toch boven wonen?" „Dat is niet mogelijk, want daar woont meneer Schalekamp, de be drijfsleider." „Dan moet hij maar ergens anders gaan wonen." Punt uit Dit was voor de achtjarige Fbp een uitgemaakte zaak. Vader Boerée vouwde zijn servet open en antwoordde lachend: „Wel, zoonlief, daar praten we later nog wel eens over. Voorlopig heb je maar één taak: leren. Daarmee kun je nog een hele poos vooruit" „En toch ga ik later met Hannie trouwen," hield Flip Hardnekkig voL In de woning ernaast werd de famüie Post enkele dagen later op de hoogte gesteld van de toekomstplannen van hun oudtste dochter. „Ik en Flip gaan trouwen; als we groot zijn." Vader Post versbkte zich bijna in de koffie, toen hij deze woorden uit de mond van zijn oogappel hoorde. Nadat hij wat bekomen was, antwoordde hij: „Pa Boerée zal je zien aankomen. Nu ja, dat heeft nog de tijd. Maar van mij mag het hoor," voegde hij er goedig aan toe. (wordt vervolgd) Op donderdag 18 maart a s. vindt in de Concertzaal te Zierikzee onder auspi ciën van Z. V.U./Uit in Zeeland een voorstelling plaats van ..Man alleen". Jan Blaaser's derde one man show met aan de piano Albert-Jan Zeylemaker. Jan Blaaser hanteert een mild soort cabaret nu met ..Man alleen", na Bruin brood" en ..Bramen zoeken", een als gezegd - mild geheel van schetsjes, lied jes, miniatuurtjes", die, blijkens voorstellingen elders, zorgen voor ontroe rende momenten. Goed voor een stijlvolavondje uit". GOES, 9-3. Zaterdag 20 maart aanstaande zal mr. J. P. Boersma, gedepu teerde voor jeugdzaken van de Provincie Zeeland, het nieuwe kantoorpand van de federatie Christelijk Jeugdwerk Zeeland te Goes openen. Tevens wordt dan de start gevierd van het federatie samenwerkingsverband, dat in de wandelgangen bekend is onder de naam: „Jeugdwerkburo Zeeland". 4 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5