Brandweerkommandant Deurloo neemt afscheid van Bru's korps Latijns-Amerikaanse schrijvers zijn politiek bewogen Toneelspel op feestavond „de Schouwse Ruiters" 4 Na zevenentwintig jaar Man doodt echtgenote Lezing voor Plattelandsvrouwen STREEKNIEEWS Spelend kind verongelukt Twee doden bij botsing Enorme verbetering betekende verder de komst van de hoge drukspuit. ..Bij de lagedruk spuit (water van buitenaf) gebeurde het wel. dat er voor 1000.— brandscha de maar voor wel 2000.— water- Hulpverlening Het vrijwillig brandweerkorps heeft niet alleen te maken met het blussen van branden, maar dient ook ELLEMEET. Door het dorp De Strao-optocht met de paarden, hier ,,en route". Er waren dankwoorden van me vrouw de Jonge-Lako voor de spreekster, die deze middag veel in formatie gegeven had. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 6-3. „Toen ik nog maar een jongen was, gold de brandweerplicht. De mannen in het dorp waren verplicht hun taak voor de brandweer uit te oefenen". Voormalig brandweerkommandant C. Deurloo te Brui- nisse zegt dit in zijn terugblik op zijn ruim 27-jarige Bru- se brandweer-loopbaan. Sinds 1 maart jl. werd de heer Deurloo als kommandant opgevolgd door de heer M. Ju- melet. Het bereiken van de zestigjarige leeftijd noopte hem het uniform uit te trekken. Zatermiddag 13 maart zal zowel officieel als informeel afscheid genomen kun nen worden van brandweerkommandant Deurloo. voorbereid te zijn op kalamiteiten gezien de plaatselijke industrie en het intensieve wegverkeer. ,,De brandweer wordt steeds meer inge roepen voor hulpverlening, vandaar dat een hulpverleningskursus ook zo belangrijk is". Het Bruse korps liep destijds voor op met de aanschaf van de zogenaam de .piepers" (het stille alarm). ,,Met de sirene stond het hele dorp op z'n kop en kon je als brandweerman soms niet eens meer bij de brand ko men", aldus beurloo. Het bereiken van de 60-jarige leef tijd betekent voor hem ook het af scheid als voorzitter van de Kring van Bevelvoerenden op Schouwen- Duiveland. Een funktie die hij gedu rende 2V2 jaar heeft uitgeoefend. Daarvoor beheerde hij ruim tien jaar de financiën van de Kring. Als voor zitter wordt hij opgevolgd door de heer Kraaienbrink uit Renesse. Wedstrijden De Kring van Bevelvoerenden werd ongeveer twintig jaar geleden opgericht. Gemeenschappelijke pro blemen worden er besproken en men draagt de zorg voor de organisatie van wedstrijden. Ook in het niveau van die wedstrijden is heel wat ver- anderinge gekomen. „Vroeger was je kampioen als je als eerste een emmer had volgespoten, nu wordt getracht zoveel mogelijk een le klas wedstrijd te benaderen". Hoogtepunten in de loopbaan van kommandant Deurloo zijn het optre den bij de brand op de Tompson- kraan in de strenge winter van '62-'63 en bij een ontploffing op een tanker toen met behulp van een tonnenleg- ger en een blusboot van de Rijkspoli tie op volle zee geblust moest wor den. Voor kommandant Deurloo zit het erop, zaterdag 13 maart zal hij zich nog eenmaal in het fraaie uniform hullen. „Zestig jaar is een goede leef tijdsgrens", vindt hijzelf, „maar ik zal dit werk echt wel een beetje mis sen", voegt hij er eerlijkheidshalve aan toe. De afscheidnemende brandweerkommandant C. Deurloo, met op schoot één van zijn kleinkinderen. In juli 1954 trad hij als adspirant- brandwacht tot het Bruse korps toe. Reeds tijdens zijn militaire dienst plicht ervaarde hij, dat een gedisci plineerde aanpak hem wel lag. Een taak bij de brandweer ambieerde hij derhalve wel. Deurloo vertelt, dat het in die tijd overigens allemaal nog niet zo streng was. „Je deed maar een beetje en als brandwacht 2e klas was je eigenlijk al volwaardig brandweerman". Tijden veranderd De tijden zijn veranderd: er werd een strak systeem ingevoerd en de ei sen aan manschappen en materiaal liggen nu veel hoger. „Als je echt al les wil bereiken ben je toch zeker vijf a zes winters bezig met kursussen", zegt de vertrekkende kommandant. Het volgen van de opleidingen als pompbediende, persluchtmaskerdra- ger en hulpverlening vergt volgens hem veel inzet. Het enthousiasme is echter vrijwel altijd op te brengen voor een echte brandweer. Deelname aan het vrijwillige korps ziet hij als meer dan een hob by. Het geeft overigens nooit proble men, zelfs niet in een kleine gemeen te, een vrijwillig korps te formeren. „Er is altijd een groep mannen, die zich tot de brandweer voelt aange trokken". Een goede teamgeest noemt hij één van de belangrijkste voorwaarden voor het goed funktioneren van het korps. „Je moet ondor alle omstan digheden op elkaar aankunnen, ruzie kan gewoon niet. De mannen moeten er volledig achterstaan, want ze zijn heel wat avonden van huis voor kur sussen, oefeningen en voorbereiding op wedstrijden". Na het vertrek van onderkomman- dant Van den Bos in 1964 werd de heer Deurloo in deze funktie be noemd. Kommandant werd hij in 1969 na het overlijden van de heer A. Jumelet, vader van M. Jumelet, die nu de heer Deurloo weer heeft opge volgd. Onze zegsman toont zich best tevre den met het huidige systeem, een ekonomische aanpak voor het bestrijden van brand volgens de gul den regels: 1) redden van mens en dier, 2) voorkomen van uitbreiding en 3) beperken van de schade. Bij ge noemd systeem wordt tewerk gegaan volgens ploegen: acht mannen plus de bevelvoerder. De nummers 1 en 2 vormen de aanvalsploeg, nr. 3: de or donnans, die de kommando's van de bevelvoerder overbrengt. De water- ploeg wordt gevormd door de nrs. 4 en 5. De nr.s 6 en 7 vormen de slan- genploeg en nr. 8 is de pompbedien de. Verbetering (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) schade was", vertélt de l^eer Deur loo. Met de hogedrukspuit (met een tank van 2500 liter water) kan effek- tiever gewerkt worden. Deze aan schaf, evenals die van de vrij kostba re brandweervoertuigen, betekenden nogal een hap op de begroting van de gemeente. Het vrijwillig korps vormt echter vrijwel altijd een soort troetelkindje en de zin van deze in vesteringen werd meestal wel inge zien. „De gemeente moet tenslotte een korps met goed getrainde manschap pen hebben. Men moet a la minuut over materiaal, vervoer en deskun digheid kunnen beschikken", aldus de kommandant. Hij wijst erop, dat derhalve niet iedereen tot het vrijwillig korps kan worden toegelaten. „Op een mossel- schipper die toevallig op de Wadden zit, kun je geen beroep doen als er plotseling brand is. Minstens 10 a 12 manschappen moeten direkt beschik baar zijn". Vrouwen? De brandweer kan zonder meer een hechte mannengemeenschap worden genoemd. De inbreng van vrouwen gaat niet verder dan koffie en koek jes presenteren bij feestelijke gele genheden en verder dient de vrouw van een brandweerman natuurlijk ook niet moeilijk te doen over het feit dat haar ega vele avonden van huis is voor het korps. De vraag of de vrouw binnen het brandweerwezen wat daadwerkelijker zou kunnen funktioneren, antwoordt de heer Deurloo met: „Persoonlijk zie ik daar weinig heil in. Het gaat toch om tamelijk zwaar werk, dat veel licha- melijke inspanning vergt". Boven dien gaat hij ervan uit dat de paraat heid bij vrouwen aanzienlijk minder zal zijn dan bij mannen. „Met kwaaltjes kun je bij de brandweer niet aankomen". Met groot plezier denkt de kom mandant terug aan het enthousiasme en de snelheid, waarmee de man schappen kwamen opdraven bij brandmelding in de nacht. „Sommi gen zonder tanden, in pyamabroek, op blote voeten of met een blouse van de vrouw aan". Over de regionale samenwerking Brandweer Noord- en Midden- Zeeland, die in 1980 officieel van kracht werd. is de heer Deurloo niet al te somber gestemd. Hij acht het van groot belang, dat Bru een zelfstandig korps kan blijven. „Bij werkelijke kalamiteiten zul je advie zen kunnen krijgen, maar de kom mandant houdt het toch voor het zeg gen". Verder vindt hij het een goede zaak. dat preventie-regels bij grote projekten (bijv. Wilma, het verzor gingstehuis) nu ook regionaal ver zorgd kunnen worden. Gerda van der Hulle, Anne Marie de Visser en Marian de Waal. De opbrengst bedroeg in de ge noemde maand de som van 201,95. Bovendien werd weer aan oud papier en vodden opgehaald voor 244,40, zodat in totaal 446,35 kon worden overgemaakt aan de zending. Een dankwoord aan de geefsters en de ge vers, aan de leiding en aan de koliek- tanten en aan degenen, die telkens gereed staan om het oud papier en de vodden bijeen te brengen, is zeker op zijn plaats. BRUINISSE Vuilnis is ergernis Burgemeester T. C. Hekman doet een dringend beroep op de Bruse be volking wat meer aandacht te heb ben voor een schoon Bru. Het gemeentebestuur is er alles aan gelegen Bruinisse als leefge meenschap in optimale konditie te krijgen en te houden, waarbij de bui tendienst o.l.v. P. Willemse een grote rol speelt. Als er echter na het spitten van de plantsoenen weer volop afval, papier en plastic in het groen ligt, moet dat betreurd worden, aldus de burgemeester. De meeste rommel ligt donderdag's op straat. Oorzaak hiervan is dat het aangeboden huis vuil niet in dichtgebonden zakken, maar vaak in open kartonnen dozen verpakt is. De burgers kunnen hier wel degelijk iets aan doen. Verkoopmiddag „Helpt Elkander" De Ned. Herv. Vrouwenvereniging „Helpt Elkander" organiseert op vrijdag 12 maart een verkoopmiddag en -avond in het Ned. Herv. Vereni gingsgebouw ten bate van het ver warmingsfonds van de Herv. Kerk in Bruinisse. De middag wordt door ds. Teekens geopend. Naast veel hand werk, oude en nieuwe spullen is er ook een boekenstand, een grabbelton en andere attrakties voor jong en oud. Voor tijd: zie agenda. VATICAANSTAD. Het Vaticaan heeft opnieuw priesters verboden deel te nemen aan politieke partijen of vakbonden. Een dokument, dat de congregatie voor de clerus met in stemming van Paus Johannes Paulus 2 maandag heeft gepubliceerd, zegt dat zulke organisaties niet verenig baar zijn met het geestelijk ambt van de priester. MADE, 8-3. De rijkspolitie in het Limburgse Made heeft maandagmid dag de 74-jarige H. van S. uit die plaats aangehouden. De man liet kor te tijd daarvoor via zijn huisarts we ien, dat hij zijn echtgenote (64) had doodgeslagen. De politie zegt dat er een ruzie is ontstaan, maar over de aanleiding tast zij nog in het duister. Van eerdere problemen tussen beide echtelieden is de politie in elk geval niets bekend. Het gerechtelijk labo ratorium in Rijswijk verricht van daag (dinsdag) sektie op het stoffe lijk overschot. MIDDENSCHOUWEN Kandidatenlijst Op de algemene ledenvergadering van 5 maart ^wefd .ppder leiding van de voorzitter ,J: van Iwaarden de kan didatenlijstvoor de gemeenteraad vastgesteld. De lijst ziet er als volgt uit: 1. I. C. Padmos, Brijdorpe; 2. A. B. Koster, Kerkwerve; 3. C. W. Boot, Scharen- dijke; 4. P. W. Berrevoets-Ringel- berg, Kerkwerve: 5. C. F. Boogerd, Looperskapelle; 6. M. Boot, Kerk werve; 7. J. C. Coomans, Kerkwerve; 8. N. M. v. d. Have, Kerkwerve; 9. M. Veerman-Wolbersen, Scharendijke; 10. H. F. Meijer, Scharendijke. DREISCHOR Oud papier Zaterdagochtend a.s. haalt de mu ziekvereniging „Crescendo" oud pa pier op. In de polder komt men reeds vrijdagmiddag langs. Graag het pa pier tijdig en gebundeld gereedzet- ten. OOSTERLAND Kollekte zendingswerk Onder leiding van de heer Joh. van der Have Jac.z. werd in de maand fe bruari van dit jaar hier ter plaatse weer gekollekteerd ten bate van het zendingswerk der Gereformeerde Gemeenten, door: Bart van der Hul le, Fieke van 't Hoff, Cobie Olree, GOES, 9-4. De Prov. Culturele Commissie (de vroegere Commissie Vor ming) van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen organiseerde een literatuur- middag in ,,De Prins van Oranje" in Goes. Hiervoor was uitgenodigd Barber v. d. Pol, vertaalster en schrijfster van recensie's in de N.R.C. Zij is gespeciali seerd in Zuid-Amerikaanse literatuur en kreeg in 1976 de Martinus Nyhoff- prijs voor haar vertaalwerk. De spreekster begon haar lezing met vrij uitgebreid in te gaan op het vertaalwerk en over de positie van de vertaler ten opzichte van de uitge ver. De vertaler werkt op een kon- trakt met de uitgever. Als een be paalde opdracht (volgens dat kon- trakt) afgewerkt is, zijn beide partij en weer vrij. Een voordeel is dat een vertaler een eigen keus kunt jnaken, een nadeel is dat er geen vast inko men is. De financiële positie van de vertaler is niet bepaald gunstig. De meeste vertalers hebben een univer sitaire opleiding gevolgd en zouden op andere posten in de maatschappij een zekerder bestaan vinden, maar vertalen is een „verslavend \)ak" volgens Barber v. d. Pol. De aanleg en ambitie begint al op de middelba re school. Sinds kort is een gerichte opleiding mogelijk aan het „Instituut voor ver taalkunde" in Amsterdam. Frustrerend Het vertalen is vaak een frustre rende bezigheid: het resultaat is nooit helemaal echt goed. Niet illes laat zich vertalen. Er zijn soms geen passende woorden voor. Het gevaar bestaat, dat er bepaalde nuances ver loren gaan. Hiervan gaf zij enkele voorbeelden. Zuid-Amerika De belangstelling voor de Lat.- Amerikaanse literatuur begon ih de jaren zestig. Het is van bijna niets tot een begrip geworden. Het werd een explosie van kwaliteit en sukses. Er zijn nu redelijk veel Nederlandse vertalingen en de landelijke pers besteedt hier ook aandacht aan. Door de politieke gebeurtenissen (Cuba, Castro) gingen de intclektue- lcn zich verdiepen in heden en verle den. De schrijvers werden voor vol aangezien en kregen belangrijke funkties in het maatschappelijk le- Zij geven kommentaar en kritiek op de geschiedenis. Politieke bewo genheid speelt een grote rol in hun werk. Een schrijver mag bij voor keur niet „vaag" zijn, maar moet stelling nemen. De belangstelling voor het Lat.-Amerikaanse boek loopt parallel met de belangstelling voor de politiek. BROUWERSHAVEN, 5-3. In het Tonnenmagazijn hield de L.R. en P.C. De Schouwse Ruiters uit Dreischor de jaarlijkse ruiteravond. De voorzitter, de heer A. J. Hanse verwelkomde ongeveer tweehonderd aanwezigen en memo reerde enkele hooftepunten uit het afgelopen seizoen. Daarbij bedankte hij iedereen, die zich voor de vereniging had ingezet. De toneelgroep van De Schouwse Ruiters bracht het stuk „En toen ver stuikte ik m'n voet" onder regie van de heer A. P. Dreygers. Donderdag avond was het stuk opgevoerd voor 180 ouderen. Met Jan Neele als een schitterende „drooglever" Dubois en Trudy Boin als zijn vrouw kwam de juweliersfa milie erg goed uit de verf. Wilma Struyk-Neele als oma Steehouwer stal met haar rol de show, zeker op donderdag bij de bejaarden. Verder goed spel van Ellen v. d. Velde als Sjaan de dienstbode van de fam. Dubois, Silvia Bevelander-de Waay en Gonneke Arkenbout als. „verleidsters" van Dubois, Bram Be velander als Billy de „speurneus- scharrel" van Sjaan en Hans Boin de gentleman-inbreker. Verloting Na afloop kreeg de groep, welke als grimeur de heer Ph. van Ast en souffleur J. W. Bevelander naast zich wist terecht een verdiend applaus. In de pauze van het toneelspel organi seerde de vereniging nog een grote verloting met veel leuke prijzen. Als klapstuk bood een der leden een vliegreis aan boven Nederland onder uitvoering van de NLM. In een aparte verloting viel deze ten deel aan de heer M. van Lange- raad. Alle medewerkers mochten PEKING. Waarnemend voorzitter Den Xiaoping van China heeft maan dag machtiging gekregen voor de uit voering van d'è^hërvormingsplannen waarmee hij de centrale bureaukra- tie wil stroomlijnen. NEW YORK. De 44 gastvrouwen die voor de toeristen werkzaam zijn bij de Verenigde Naties krijgen een nieuw en eleganter pakje dat is ont worpen door een modehuis in Parijs. van het bestuur als dank een fraai boeket ontvangen, ook de heer Wes- sels voor de ontvangst in het Tonnen magazijn. Een gezellig bal na, o.l.v. het Schelde Trio, besloot de geslaag de en zeker voor herhaling vatbare ruiteravond. DEN HAAG, 8-3. De negenjarige Adem Dagspy uit Den Haag is maan dagmiddag door een ongeval in zijn woonplaats om het leven gekomen. Het jongetje speelde bij de ingang van een bouwterrein aan de Hoefka- de, waar een vrachtwagen, bestuurd door de 31-jarige J. A. D. uit Den Haag, achteruit wilde rijden. Het jongetje kon de wagen niet meer ont wijken en werd overreden. Volgens een woordvoerder van de Haagse po lite was het slachtoffertje op slag dood. BUNNIK, 8-3. Een verkeersonge val op Rijksweg 12 ter hoogte van Bunnik heeft maandagmiddag aan twee automobilisten het leven ge kost. De rijkspolitie heeft dit meege deeld. Het ongeluk ontstond door het „spookrijden" op de verkeerde rij baan van een van de latere slachtof fers. Er ontstond daardoor op het noordelijke wegdeel een frontale botsing tussen twee personenauto's. Als gevolg van de botsing ontstonden ter plaatse in beide richtingen files van enige kilometers.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4