Brouwershaven kampt met ernstig vervuilde sloten Detailhandel Industrieterrein in strijd met bestemmingsplan Expositie verbonden aan voorronde Lego-wedstrijd Vergadering Zierikzeese Ondernemers Centrale STREEKNIEUWS BLEYLE. WMR BLIJF JE? Raadsvergadering- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 9 maart 1982 Nr. 23078 Jiitu.., ZIERIKZEE. De vestiging van Delta Centrum op het industrieterrein te Zierikzee. ZIERIKZEE, 8-3. In de vestiging van het bedrijf „Delta Centrum" op het Zierikzeese Industrieterrein vindt - wederom - in strijd met de bepalingen van het bestem mingsplan detailhandel plaats. Dit kwam maandagavond aan de orde tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Zierikzeese Ondernemers Centrale (Z.O.C.) in de boven zaal van restaurant „Mondragon". De kwestie werd besproken naar aanleiding van een vraag van de heer J. v. d. Brand, die inhaakte opeen eerder betoog van de heer Verdurmen, hoofd van de Economische Controle Dienst (E.C.D.) te 's Hertogenbosch. De heer Van der Brand vroeg zich af of de E.C.D. had ingegrepen naar aanleiding van het feit, dat betrokken ondernemer van „Delta-Centrum" in strijd met de Uitver- kopenwet had gehandeld. De E.C.D.-woordvoerder liet weten, dat tegen de hoofdvestiging van „Delta- Centrum" in Zuid-Holland inderdaad proces-verbaal werd opgemaakt Voor zitter van de Zierikzeese Onderne mers Centrale de heer P. Verhage stel de vervolgens de situatie op het in dustrieterrein in Zierikzee aan de orde. Reeds eerder werd het handelen in strijd met de bepalingen van het be stemmingsplan door dit bedrijf gesig naleerd. Vestiging binnenstad Een volgende fase was, dat „Delta- Centrum" haar vestiging in de binnen stad (hoek St Domusstraat/Nieuwe Boogerdstraat) inschakelde voor de eigenlijke verkopen op het industrie terrein. De heer Verhage wees erop, dat deze vestiging in de binnenstad nu sinds enkele maanden is gesloten en de detailhandel derhalve nu sinds en kele maanden op het industrieterrein plaatsvindt Naar zijn mening zelfs in grotere omvang dan voorheen, daar ook artikelen van vier geliquideerde vestigingen van „Delta-Centrum" naar Zierikzee worden overgebracht De heer Verdumen liet weten, dat de E.C.D. niet kan optreden tegen dit onrechtmatig handelen. „De E.C.D. heeft niet de kontrole op gemeentelijke bestemmingsplan nen. De gemeente zelf heeft dat wel, maar het is een kwestie van beleid van burgemeester en wethouder of inderdaad aan een dergelijke situatie een einde wordt gemaakt", aldus de heer Verduren. Hij wees erop, dat de gemeente, in het bezit van een goed sluitend be stemmingsplan, in staat is effektief op te treden. Hij voegde er wel aan toe, dat de E.C.D. zeker genegen zal zijn een langdurig onderzoek in te stellen als de gemeente daartoe het verzoek zou doen. Promotieplan Tijdens deze ledenvergadering kwam ook het Z.O.C.-promotieplan voor 1982 aan de orde. De vooijaarsak- tie heeft een geheel nieuwe vorm ge kregen. Door de Zierikzeese onder nemers zal een chequeboekje met spe ciale aanbiedingen in de regio worden verspreid. De heer Verhage wees er met klem op, dat het aan de onder nemer zelf ligt of deze aktie suksesvol zal worden. „Kom met een goede aan bieding en wees bereid iets op de marges te laten vallen", aldus de voor- Verhage's Speelgoedhuis ZIERIKZEE, maart. Verhage's Speelgoedhuis te Zie rikzee organiseert een regionale voorronde van de Lego Jubileum Bouwwedstrijd. Het betreft de eerste rond van een groots opgezette nationale bouwwedstrijd. Via deze regionale voorronden zal uiteindelijk in oktober dit jaar gestreden worden om de titel „Legiokampioen van Ne derland". Eigenaar van Verhage's Speelgoed huis de heer H. Lindhout heeft beslo ten aan deze voorronde een expositie van de ingeleverde werkstukken te koppelen. Deze tentoonstelling zal plaatsvin den op zaterdagmiddag 27 maart in de bovenzaal van de Geref. Kerk in de St. Domusstraat tegenover de speelgoedwinkel. Alle deelnemers aan de lego-bouw- wedstrijd kunnen hun thuis gemaakt werkstukken op zaterdagochtend 27 maart tussen tien uur en half twaalf inleveren in deze zaal. Een jury zal de bouwwerken beoordelen op idee, fantasie, inzicht en uitvoering. De feestelijke prijsuitreiking zal vervol gens 's middag om twee uur plaats vinden. Toelichting Alle deelnemers aan deze voorron de worden uitgenodigd in de midda guren aanwezig te zijn tijdens de ten toonstelling, zodat ze zelf toelichting kunnen geven bij hun eigen werkstukken. De bekroonde lego prestaties zullen daarna tot 6 april in de etalage van Verhage's Speelgoed huis worden getoond. De deelnemers aan deze wedstrijd zijn vrij in het onderwerp en het is natuurlijk de bedoeling dat ze het he lemaal naar eigen fantasie en idee maken, zonder hulp. De wedstrijd staat open voor alle kinderen, in twee leeftijdsgroepen: de kategorie gewoon lego waaraan kinderen van 5 tot en met 8 jaar kun nen deelnemen en de kategorie tech nisch lego waarin kinderen van 7 tot en met 12 jaar hun bouwtalenten kunnen tonen. Drie prijswinnaars in beide kate- gorieën worden uitgenodigd deel te nemen aan de volgende rond van de ze spannende bouwwedstrijd. De re gionale kampioenschappen worden gehouden op 4 en 11 september in vier bekende pretparken in Neder land. Hier zal gestreden worden om een plaats voor de feestelijke grote finale op 16 oktober op Schiphol. Zover is het echter nog niet, maar wie deelneemt aan de voorronde op zaterdag 27 maart maakt natuurlijk wel een kansje om verder te komen. Bovendien ontvangt iedereen, die meedoet een aardige verrassing en mag, zoals gezegd, zijn werkstuk ten toon stellen tijdens een echter expo sitiemiddag. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) zitter. De konsument zal de cheques tussen 1 en 29 mei bij de Zierikzeese ondernemers kunnen besteden. Grote verwachtingen had de Z.O.C.- voorzitter verder van de intocht van de solo-wereldzeiler Pleun van der Lugt, die omstreeks 1 mei in Zierik zee wordt verwacht Vooral door de grote belangstelling van radio, tv. en schrijvende pers zag de heer Verhage in deze gebeurtenis goede mogelijk heden voor de promotie van Zierik zee. Nadere plannen voor een najaars- aktie moeten nog gemaakt worden. Suggesties van de leden werden in deze zeer op prijs gesteld. Zowel de intocht van St Nicolaas als de tradi tionele zegelaktie zullen dit jaar waar schijnlijk een nieuwe aanpak krijgen. Sekretaris W. van Hout had reeds medegedeeld, dat de Z.O.C. zal trach ten een echte Sinterklaasmiddag te verzorgen speciaal gericht op de kleine kinderen. Deelname aan de St Nico- laasaktie betekende voor de Z.O.C. leden een winstderving van 2XA% een half procent meer dan voorgaande ja ren). Sommige leden bleken nogal be denkelijk tegen dit percentage aan te kijken. De verhoging werd volgens de voorzitter veroorzaakt door het duur der worden van het prijzenpakket en de gestegen kosten van drukwerk. Entreebedrag Een uitgebreide diskussie vergde het besluit tot vaststelling van het entreegeld voor nieuwe leden Het be stuur kwam in eerste instantie met het voorstel dit entreebedrag op f 400,- te bepalen. Het vermogen van de Z.O.C. bedraagt thans f 44.000,-, het aantal leden is 95, zodat per lid sprake is van een inbreng van ongeveer f 400,-. Nieuwe leden dienden derhalve een dergelijk entreegeld te betalen. De vergadering had nogal wat be denkingen tegen dit voorste]. Velen zagen dit entreegeld als een belem mering voor nieuwe leden. Gediskus- sieerd werd in dit verband ook over de vraag of voor jonge, nieuw geves tigde ondernemers een lager tarief zou kunnen gelden. De wat verwarde diskussie werd tenslotte afgerond met het aannemen van het voorstel van de heer Verhage het entreegeld voor alle zich aanmel dende nieuwe leden op f 100,- te be palen. Sekretaris de heer W. van Hout bracht verslag uit van enkele Z.O.C.- akties en besprekingen in het afge lopen jaar. De heer D. Joppe bracht gunstig verslag uit namens de kaskon- troiekommissie; als nieuwe leden voor deze kommissie werden benoemd de heren J. Bij de Vaate en J. v. d. Brand Bestuursverkiezing Bij de bestuursverkiezing werden de heren B. Noomen, C. Holty en P. Verhage bij akklamatie herkozen. Af tredend en niet herkiesbaar was de heer Van Hout, in de hierdoor ontstane vakature werd - eveneens bij akkla matie - de heer H. de Vries gekozen. Aan het einde van deze vergadering werd de scheidende sekretaris dank gezegd voor zijn grote inbreng de afge lopen twee jaar. De voorzitter toonde zich verheugd met de op handen zijnde nieuwe aan pak van de Zierikzeese Toeristenda- gen. Verder liet hij zich lovend uit over het recent bekrachtigde samen werkingsverband tussen een groep regionale horeca-ondememers. Deze Z.O.C. ledenvergadering werd ook bijgewoond door de heer L. ,J. van Gastel, wethouder van middenstands- zaken. SINT-W1LLEBRORD. De rijkspo litie in Sint-Willebrord heeft zeven mannen aangehouden verdacht van inbraken, diefstallen en biandstich- tingen in woningen, scholen en cam pings in West-Brabant. De schade wordt door de politie geraamd op 160.000 gulden. DEN HAAG. De PvdA (met uitzon dering van wethouders en fraktie- voorzitter) en PPR in Den Haag heb ben maandag verstek laten gaan bij de officiële ontvangst door koningin Beatrix van de Haagse gemeente raad. Beide partijen protesteerden op deze manier tegen de officiële uit nodiging voor deze ontvangst. ZIERIKZEE Kommissie P.W. Op maandag 22 maart vindt in de raadszaal van het stadhuis een verga dering plaats van de kommissie Pu blieke Werken. Aan de orde komen o.m.: een on derzoek naar de mogelijkheden tot besparing op energie bij de openbare verlichting; busstation aan het Sas, onderzoek naar mogelijkheden en kosten aanleg van een voet-fietspad langs de Engelse Kade; toiletakkom- modatie voor pand Oude Haven 54; aanvullend krediet voor restauratie molen ,,De Hoop"; mogelijke oplos singen voor verkeersproblematiek in de Hoofdpoortstraat; bezuinigingen begroting 1982 en bestemming grond voormalig schoolgebouw aan de Nieuwe Boogerdstraat. Jaarvergadering Invaliden Bond De afdeling Schouwen-Duiveland van de Algemene Nederlandse Inva liden Bond houdt op zaterdagmiddag 20 maart de jaarvergadering in de kantine van de sociale werkplaats ,,De Zuidhoek". Van het bestuur is de heer v. d. Werf aftreden en herkiesbaar, ter wijl ook de heer Meertens (voorzit ter) en mevrouw Scharze (sekretares- se), die in oktober tijdelijk benoemd waren, zich beiden herkiesbaar stel len. Na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering wordt de middag doorgebracht met bingo en muziek. (Voor aanvangstijd: zie agenda). Visvlonder voor gehandikapten Het gemeentebestuur van Zierik zee overweegt om in de Zoete Gracht tussen het Jannewekken en de Noordhavenpoort een visvlonder aan te leggen voor gehandikapten. Daar om wil het van de ANIB (de Algeme ne Nederlandse Invaliden Bond, af deling Schouwen-Duiveland) horen of daarvoor belangstelling is. De ANIB vraag daarom of belangstel lende leden zich willen melden. WESTENSCHO U WEN Kompas van reddingboot „Jan Leis" gestolen Van de reddingboot „President Jan Leis" is het afgelopen weekeinde een kompas ter waarde van een kleine 2000 gulden ontvreemd. Afgelopen zaterdag maakte de boot nog een oefentochtje, maandag werd de diefstal ontdekt. De „Presi dent Jan Leis" lag zoals gebruikelijk afgemeerd op zijn vaste plaats bij het werkeiland „Neeltje Jans". De rijkspolitie heeft de zaak in onder zoek. Internationaal gezelschap zwemonderwijzers bezoekt Oosterscheldewerken Als onderdeel van een internatio naal studiecongres van de Neder landse Vereniging van Zwemonder wijzers wordt donderdagochtend een bezoek gebracht aan het werkeiland „Neeltje Jans" om de aanbouw van de pijlerdam te bezichtigen. Onder de deelnemers bevinden zich onderwijzers uit Japan, Engeland, Frankrijk, België en Luxemburg. Ook regionale zwemonderwijzers ne men deel aan dit congres, dat van woensdag tot zondag zal duren. Be halve studiebijeenkomst, onder an dere in Roosendaal, zullen veel be zoeken worden gebracht aan befaam de Nederlandse zwembaden, zoals het nieuwe in Kapelle-Biezelinge en het Golfslagbad in Scheveningen. Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. Holt^ojpde Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zierikzee Teleloon 01110- 2816 BRUINISSE Kollekte Wereldgebedsdag De kollekte tijdens de kerkdienst in de Geref. Kerk t.b.v. Wereldge bedsdag heeft 111,25 opgebracht. Bewijs van bouwkunde Maandagmiddag hebben alle deel nemers aan de Lego-bouw-wedstrijd hun werkstukken weer opgehaald, nadat de bouwwerken eerst een tijd je in de etalage van de fa. Braber hadden gestaan. Hierbij kregen alle prijswinnaars een „bewijs van bouwkunde" en een surprise. In sep tember gaan de zes winnaars naar Hilvarenbeek voor de tweede ronde. Vergadering K.N.O. Het Koninklijk Nederlands Onder nemers verbond, afdeling Bruinisse nodigt haar leden uit voor de leden vergadering welke gehouden zal worden op maandag 15 maart a.s. in café-restaurant „Storm". De agenda bevat o.a. voostel statutenwijziging, uitbreiding Prijsknijper (ja-nee), bestuursverkiezing wegens bedan ken M. Haeck. Voor tijd: zie agenda. BROUWERSHAVEN, 8-3. Sterk verontreinigde sloten in de gemeente Brouwershaven kunnen een bedreiging vormen voor onze huisdieren maar vooral voor onze kin deren", merkte PvdA-fraktievoorzitter C. J. de Munnik maandagavond tijdens de raadsvergadering op. Het lo zen van sterk vervuild water in sloten blijkt in de prak tijk toch nog voor te komen. Hij vroeg het kollege hier alert op te zijn. Aanleiding voor deze opmerking was een ongeval met een kat, die in Brouwershaven in een sloot langs de Krom wal was gevallen. Het water was blijkbaar zo ernstig vervuild, dat de kat daarna al z'n haren had verloren. Dit ongeluk was ook het kollege ter ore gekomen en er werd een on derzoek ingesteld. Wethouder Ph. J. van Ast deelde mee dat er vooral veel afgewerkte olie was terecht gekomen in de sloot langs de Kromwal en de Grachtweg. „De vervuiler zal niet ge weten hebben dat de afvoerbuizen daar in deze sloten terecht komen, in plaats van in de riolering. We gaan er daarom van uit dat het een ongelukje was. De sloot- is echter al jaren een probleem. Jaren terug was een cam ping er debet aan dat ongezuiverd ri oolwater in deze sloot werd gesloosd, maar dat is inmiddels verleden tijd. Het blijft een lastig probleem, vooral tijdens droge perioden", aldus de wethouder. Buffer Hij vertelde verder dat met het Wa terschap hierover kontakt werd op genomen en er bestaan reeds plannen de sloten te dempen. In deze gedemte sloten zal dan een opvangkapaciteit (buffer) gerealiseerd kunnen worden voor de riolering. Voordat het zo ver is, zal voorlopig de sloot uitgebaggerd worden, zodat het ergste vuil zal verdwijnen. Ook heeft gemeentewerken al korrels in de sloot gegooid die de olie opzuigen en die vervolgens naar de bodem ver dwijnen, „hetgeen natuurlijk nog geen oplossing is" moest wethouder Van Ast toegeven. Pas op met olie De wethouder wees er op dat bij voorbeeld hobbyisten, die zelf olie verversen in hun wagens, gebruik moeten maken van olie recycling containers in Brouwershaven. Ook kan olie in riolering grote schade aanrichten aan zuiveringsinstalla ties. Burgemeester C. Slabbekoorn be nadrukte dit nog eens met de opmer king dat men veel zorgvuldiger met verontreinigd water moet omgaan. „Er zitten niet voor niets geen kik kers meer in onze sloten Jeugdsoos Voor de jeugdsoos Brouwershaven - een groep van 12-16 jarigen - begint het er wat rooskleuriger uit te zien. Naar aanleiding van een vraag van CDA raadslid C. L. Soelers, merkte de voorzitter op dat er plannen bestaan voor het bouwen van een pre-fab gebouw. De gedachten gaan uit naar een Skandinavische zelf bouw woning, maar hier is nog niets definitiefs over bekend. Eerst zal, in samenwerking met o.a. Gabri de Groot van de Stichting Jeugd, een gesprek moeten plaats vinden met deze groep jongelui. Om de kosten te drukken zal vooral van hen zelfwerkzaamheid worden ver langd. Ook de plaats waar dit gebouw dan zal komen te staan is nog niet be kend. „Een eigen jeugdsoos hebben deze jonge mensen wel verdiend, al leen al voor wat betreft het geduld dat zij al die jaren hebben opge bracht", zei burgemeester Slabbe koorn tenslotte. Bestrijdingsmiddelen Tijdens de behandeling van de be groting werden er door de raadsleden vragen gesteld over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Via een brief bij de raadsstukken heeft het kollege hierop geantwoord en tevens werd er een lijst aan toegevoegd van de na men van goedgekeurde middelen die in de gemeente worden toegepast. Raadslid Soeters had hierover ech ter zijn bedenkingen. Twee in deze lijst voorkomende bestrijdingsmid delen - Gramoxone ZU en Simazin - zouden nl. zeer giftige stoffen zijn. „Als een middel is goedgekeurd, betekent dat nog niet dat het veilig is", aldus Soeters. „Bij goedkeuring wordt bepaald of het middel aan vaardbaar is, maar wat is aanvaard baar, daarover lopen de meningen sterk uiteen." De voorzitter merkte op dat de mensen van gemeentewerken kur- sussen hebben gevolgd over bestrij dingsmiddelen, zodat ze goed op de hoogte zijn van hetgeen ze gebrui ken. Decentralisatie De decentralisatie blijft een heet hangijzer. De frakties waren het er eensgezind over eens dat de provin cie so-wie-so te veel zaken door schuift naar de gemeenten, waardoor de gemeenten vooral financieel niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Aanleiding tot deze diskus sie was het voorstel van GS aan de gemeente vijf instellingen op het ter rein van maatschappelijke dienst verlening, te subsidiëren. De raadsleden gingen akkoord met het voorstel van het kollege alleen de Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland en de Stichting Gehandicap ten Adviesbureau Zeeland te subsi diëren. Zonder problemen werden het wel- zijnsplan 1982-1985, het welzijnspro- gramma 1982 en de subsidieverorde ning sociaal kulturele aktiviteiten vastgesteld. V.V.D.-fraktievoorzitter J. K. Goe- mans merkte hierbij nog wel op, dat hij hoopte dat in de toekomst deze welzijnsprogramma's c.q. plannen zullen worden vereenvoudigd. Inspraak Als één van de positieve kanten van de decentralisatie - ook wat het welzijnsbeleid betreft - merkte wet houder S. Loschacoff-de Kanter op, dat nu iedereen betrokken kan zijn bij de besluitvorming. Zij vond het echter zeer spijtig dat zo weinig men sen daar o.a. tijdens hoorzittingen - gebruik van hadden gemaakt. „De bevolking moet erop gewezen wor den dat zij deze inspraakmogelijk heid heeft", aldus de wethouder. NEELTJE JANS. Hier nog eens de OSTREA, afgemeerd bij de Neeltje Jans. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3