Industriebond FNV schort akties in de metaal op Met impopulaire maatregelen kan ekonomie genezen AGENDA DISKUSSIE OVER OECUMENE Stoom af van één ketel Rafah gesplitst Madrid koelt af Finse president naar Moskou Poolse vluchteling neergeschoten Het konflikt bij het GAK LAATSTE NIEUWS Vuinisdiensten staken in enkele steden Dokters aan het „ziekbed" Vrouwendag ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE STAD 2 Uit een in Zeeland gehouden dis- kussie is gebleken dat het met de oe cumene (de interkerkelijke samen werking) nog geen botertje tot de boom is. Buitenstaanders - nemen wij aan - staan daar wel verbaasd van, want wat is nu logischer dan dat kerkmensen elkaar opzoeken, sa menwerken en samen vechten om iets te doen tegen onrecht en allerlei negatieve maatschappelijke ver schijnselen. Zo logisch" blijkt het in de praktijk echter niet te zijn. De geïnstitutionaliseerde kergenoot- schappen hebben doorgaans een ste vig fundament onder eigen kerk vloer en de weg naar de ander is niet zo gemakkelijk in te slaan. Natuurlijk is de bedoeling van de oecumene niet om van de kerkge nootschappen één grote, grijze kerke lijke brij te maken, een „verweer", dat nogal eens wordt aangevoerd, als het onderwerp ter sprake komt. Veel meer betekent oecumene - zeker in een zich naar de toekomst uit strekkende aanloopfase - een innige samenwerking en een wederzijds kontakt, dat uitloopt op wederzijds vertrouwen. Dat klinkt haalbaarder, dan de „ene pot nat", welke misprij zende kwalifikatie wel wordt ge bruikt. Helemaal somber behoeft met in tussen in eigen regio ook weer niet te zijn. Opvallend is hier en daar toch wel de samenwerking tussen de ver schillende kerken. Een welsprekend voorbeeld te Zierikzee is het werk van de I.W.Z. (Interkerkelijke Werk groep Zierikzee), waar binnen heel interèssante dingen gebeuren, door gaans uitmondend in oecumenische kerkdiensten. Ook „gemengde" gespreksgroepen komen voor en zelfs „kanselruil", zoals dit theologisch boompje verwisselen wordt ge noemd. Helemaal zonder aanzetjes is het dus niet, maar (om de Middel burgse uitspraken te citeren), „soms lijkt het ook in Zeeland of de verhou dingen tussen de kerken zijn vastge roest". Vooral (ook) voor kritische jonge ren lijkt het op den duur een moeilij ke zaak te aksepteren, dat kerkmen sen altijd weer die verschillende deu ren binnenstappen. Lang al hebben de vaderlandse kerken in al hun schakeringen „daarmee leren leven", maar de nood der tijden en alles wat daarmee samenhangt, no pen wel tot (meer) eenheid, tot nau wer bij elkaar betrokken zijn en tot het laten schieten van verouderde motiveringen om gescheiden op te trekken. Hoe dat dan in de toekomst, na allerlei toenaderingsprocessen, er uit zal zien, kan nu nog niet gezegd. Belangrijk is in ieder geval een men taliteitswijziging en de gescheiden heid niet meer zo vanzelfsprekend accepteren als lang - te lang wellicht - is gedaan. SAN SALVADOR In twee steden in El Salvador, San Miguel en San Vi cente, hebben zich maandag felle ge vechten voorgedaan tussen linkse guerrillastrijders en het leger. Dit heb ben ooggetuigen gemeld. WASHINGTON. Sinds de Russi sche interventie in Afghanistan 1979 zijn meer dan 3000 Afghanen als ge volg van gasaanvallen om het leven gekomen, zo heeft de Amerikaanse onderminister van buitenlandse za ken Walter Stoessel voor de senaats kommissie van buitenlandse zaken verklaard. BRUSSEL. De Europese Minister raad heeft maandag in Brussel beslo ten akkoord te gaan met het uitgevan van een bedrag van 1,66 miljard gul den voor verder onderzoek op het ge bied van kernfusie. JERUZALEM. De Amerikaanse speciale afgezant voor het Midden- Oosten, Philip Habib, heeft de Israë lische minister van buitenlandse za ken, Yitzhak Sjamir, maandag laten weten dat er in de Arabische wereld belang wordt gehecht aan het behoud van de wapenstilstand in Zuid- Libanon. Dit heeft een Israëlische funktionaris bekendgemaakt. UTRECHT, 8-3. Pe Industriebond FNV schort de sta- kingsakties in de metaal op en gaat dinsdag weer met de werkgevers aan de onderhandelingstafel zitten. Dat heeft het bestuur van de industriebond maandag na urenlang beraad laten weten. De bond blijft vasthouden aan handhaving van de 100 procents uitkering van het ziekengeld zonder dat dat de werknemers extra geld kost, zo blijkt uit een verklaring van het bondsbestuur. De Industriebond waarschuwt dat de leden opnieuw tot akties zullen worden opgeroepen als de onderhandelingen niet tot een aanvaardbaar resultaat leiden. UTRECHT. Terwijl de stakingsak- ties in de industrie, althans voorlo pig, zijn „afgeblazen" gaan de voor deze week aangekondigde stakingen in de grafische sector en bij enkele gemeentelijke reinigingsdiensten ge woon door. In de verklaring verwijt de top van de industriebond de werkgevers or ganisatie FME dat die tot nu toe een rechtstreeks gesprek met de bond uit de weg is gegaan en dat het gewenste onderhandelingsresultaat nu bereikt moet worden in de onderhandelingen in de ROM, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden in de me taalindustrie. Het bondsbestuur gaat dinsdag aan dat ROM-overleg deelnemen en het gaat er daarbij vanuit dat de gelui den van individuele werkgevers die bij de FME zijn aangesloten dat zij bij hun ROM-vertegenwoordigers op een snelle en bevredigende oplossing zullen aandringen „serieus zijn be doeld". Een van de werkgevers die dit soort geluiden maandag liet horen was het werfkoncern RSV dat een voor maandagmiddag tegen de In dustriebond aangekondigd kort ge ding - bedoeld om stakingsakties te voorkomen - op het laatste moment introk. Waarschuwing' Aan de vooravond van het ROM- overleg waarschuwt de bond dat het zonder kosten voor de werknemers handhaven van het volledige zieken geld inzet van de onderhandelingen blijft. De akties worden hangende het overleg met de werkgevers voor onbepaalde tijd opgeschort. Maar de bond zal niet aarzelen om z'n leden opnieuw tot aktie op te roepen als er geen redelijk resultaat uit de bus komt. TEL AVIV, 8-3. Egypte en Israël zijn het maandag eens geworden over de loop van de grens tussen biede lan den in de stad Rafah in het noorden van de Sinaï. Deze stad krijgt op 26 april - wanneer Israël zich overeen komstig de akkoorden van Camp Da vid uit de Sinaï teruggetrokken moet hebben - een Israëlisch en een Egyp tisch deel: 60.000 Palestijnen in Ra fah vallen daarna onder israël, 10.000 onder Egypte. 99 99 MADRID, 8-3. De Europese veilig- heidskonferentie in Madrid zal vrij dag voor een lange afkoelingsperiode verdaagd worden. Dit hebben westerse funktionarissen in Madrid maandag meegedeeld. Naar de funktionarissen meedeel den, hebben ze een „gentleman's agreement" bereikt met de delegatie van de Sowjet-Unie. De inhoud van deze overeenkomst zal op de plenaire zitting van vrijdag worden bekend gemaakt. MOSKOU, 8-3. De Finse president Mauno Koivisto, die dinsdag voor een officieel bezoek van drie dagen in Moskou wordt verwacht, wil de Rus sische leiders verzekeren dat hij de „neutrale" politiek van zijn voor ganger Urho Kekkonen wil blijven volgen en de bijzondere band met de Sovjet-Unie wil aanhouden en verbe teren. Waarnemers hechten grote be tekenis aan dit bezoek, daar het ge woonlijk Stockholm voorbehouden is eerste gastheer te zijn van een nieuwe Finse president. Begin dit jaar volgde Koivisto Kek konen op. WARSCHAU, 8-3. Tsjechoslowaak- se soldaten hebben aan de grens met Polen een Pool neergeschoten die vanuit zijn land naar het westen pro beerde te vluchten. Dit heeft Radio Warschau dinsdag bekendgemaakt. Volgens het officiële Poolse pers bureau PAP, dat melding maakte van een soortgelijk incident, is de vluchteling in een ziekenhuis opge nomen. Radio Warschau meldde dat een toenemend aantal Polen sinds het afkondigen van de staat van be leg op 13 december probeert illegaal de grens over te komen. Het zou „voor het overgrote deel" gaan om tieners tussen 15 en 18 jaar, die door Tsjechoslowakije naar Oostenrijk willen. Het persbureau liet weten dat ver scheidene personen die werden gear resteerd bij een vluchtpoging inmid dels voorwaardelijke straffen heb ben gekregen. AMSTERDAM, 8-3. De zogenaam de „Kommissie van drie", mag de ver dere onderhandelingen tussen de bon den en het Gemeenschappelijk Admi nistratiekantoor (GAK) over het kon- flikt rond de ziektewetbeambten gaan leiden. Dat heeft de GAK-direktie maandagavond bekendgemaakt En kele honderden ziektewetbeambten hadden maandag het hoofdkantoor van het GAK in Amsterdam bezet om dat gedaan te krijgen. Die bezetting is di- rekt opgeheven. Het GAK en de bon den hebben te kennen gegeven dat zij voor 19 maart met een definitieve op lossing voor de ziektewetafdelingen willen komen. TEL AVIV. Israëlische slopers zijn maandag begonnen met de afbraak van broeikassen en geprefabriceerde woningen in Joodse dorpen in de streek van Yamit in het noorden van Sinaï, dat in april aan Egypte wordt teruggegeven. PEKING. Vietnamese kanonnee- boten hebben bij een aanval op een vloot Chinese visserschepen een vaartuig opgeblazen en twee boten in brand gestoken. BRUSSEL. Het Antwerpse water leidingbedrijf (Antwerpse Waterwer ken - AWW) heeft maandag met grote stelligheid tegengesproken dat het water van de Maas gevaarlijk radio- aktief besmet zou zijn. UTRECHT, 9-3. Volgens de FNV- ambtenarenbond ABVA/KABO is k«de staking bij de vuilnisophaal diensten een groot succes." Alle vuil nismannen in Amsterdam, Rotter dam en Leiden hebben volgens de bond dinsdagochtend het werk neer gelegd. Ze gaan pas volgende week maandag weer aan de slag. Vanaf donderdag gaan de reinigings diensten in een aantal andere grote steden eveneens een week plat. Volgens de ABVA/KABO waren er geen problemen tussen stakers en werkwilligen. Dat komt volgens de bond waarschijnlijk omdat het leeu- wedeel van de vuilnisophalers is aan gesloten bij de FNV-bond. De ABVA/KABO telt onder de vuilnis ophalers in Amsterdam, Rotterdam en Leiden circa 2000 leden, de over grote meerderheid, en die hebben al lemaal de vuilniszak gelaten voor wat die was. De organisatiegraad bij de vuilnisophaaldienst is zeer hoog: circa 90 procent is aangesloten bij een vakbond, aldus de vakbondswoord voerder. DEN HAAG, 8-3. Er moet een extra parlementair kabi net komen met a-politieke bewindslieden, die zich niet laten leiden door eigen departementaire belangen. Door coördinatie van ekonomische en sociale politiek die dan mogelijk is, kan de Nederlandse ekonomie via noodzakelijke impopulaire maatregelen binnen twee jaar gezond worden gemaakt. ZIERIKZEE. Te Zierikzee is een begin gemaakt met het partieel baggeren van de Nieuwe Haven Alles muet weer ,,op dieptezijn voordat de grote zomer- drukte begint. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dat is één van de 26 maatregelen, die nodig zijn om de ekonomische krisis en daarmee de werkloosheid te keren, zo menen de ekonoom prof. dr. A Heertje en de publicist drs. E. van der Wolk in hun boek „Werkloos heid, verwording en verwachting". Premier Van Agt kreeg maandag in Den Haag het eerste exemplaar aan geboden. Van Agt Van Agt verwierp de termijn van twee jaar om de ekonomie gezond te kunnen maken. „Welk kabinet dan ook heeft meer tijd nodig, omdat de periode van mis vorming van onze ekonomie te lang heeft geduurd", zo zei hij, „Doordat we meer hebben gekon- sumeerd dan geproduceerd hebben we zelf de voorwaarden geschapen die tot werkloosheid moesten leiden". A-politieke ministers Heertje meende in een toelichting dat het nemen van een reeks van im populaire maatregelen wellicht dich terbij ligt dan we denken. Een ploeg a-politieke ministers, die niet op hun politieke toekomst hoeven te letten en niet zo'n vaste binding met het parlement hebben, kan die impopu laire maatregelen nemen, aldus Heertje en Van der Wolk. AMSTERDAM, 8-3. Honderden vrouwen hebben maandagavond in Amsterdam een fakkeloptocht ge houden ter gelegenheid van de inter nationale vrouwendag. In Amster dam hadden de organisaties vereni- gigd in het 8 maart comité het thema „Vrouw tegen vuiligheid" gekozen. Daarmee willen de vrouwen speciaal protesteren tegen sexisme, fascisme en racisme. Na de demonstratie die vanaf de Westermarkt naar gebouw de Hoeksteen ging, werd er door de vrouwen over die onderwerpen ge- diskussieerd. De bijeenkomst werd afgesloten met een feest. BRUSSEL. De prijzen van benzine en ander olieprodukten in België zul len iets dalen maar, als de regering haar zin krijgt, binnenkort ook stij gen. WARSCHAU. Het nationale inko men van Polen, vergelijkbaar met het bruto nationaal produkt in Westerse landen, is het afgelopen jaar gedaald tot het niveau van 1974. WARSCHAU/ROME. Tegen onge veer honderd Polen, die sindag 13 de cember 1981 in interneringskampen verblijven, bereiden de autoriteiten een proces voor. PRAAG. De Tsjechoslowaakse be weging voor de rechten van de mens, Charta '77, heeft de regering van haar land voorgesteld elf punten over de godsdienstvrijheid op te ne men in het slotdokument van de con ferentie over veiligheid en samen werking in Europa (CVSE) die mo menteel in Madrid wordt gehouden. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Restaurant De Val. Samenkomst CDA-statenfraktie. 13.30 uur. Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Huis van Nassau. Afd. Plattelands vrouwenbond. 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. J. A. v. d. Broeke. 20.00 - 22.00 uur. U.V.V.-gebouw. Bijeenkomst D'66 afdeling Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Chr. Scholengemeenschap. C.D.A.- vergadering. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Ned. Ver. van Huisvrou wen, afdeling Westerschouwen, kof fieochtend. 10.00 uur. Woensdag 10 maart Zierikzee Mondragon. Bestuurs- en fraktiever gadering WD, afdeling Zierikzee, 19.00 uur. Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede, algemene leden vergadering Oranjevereniging. 20.00 uur. Noordgouwe H.C.R. ,,v. d. Weijde". Vergadering IJsvereniging. 19.30 uur. Donderdag 11 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Bruinisse Dorpshuis. Ledenvergadering Rode Kruis. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 12 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Forumavond ver kiezingsbijeenkomst S.G.P. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Open Dans- en Bingo-avond, Bond van Opzich- zelfstaanden. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. 2e uitvoering muziekver eniging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Ver koopmiddag „Helpt Elkander". 20.00 uur. Zaterdag 13 maart Serooskerke Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Maandag 15 maart Zierikzee Garage Braai, Grevelingenstraat. Z.V.U.-kursus „Pech onderweg". 19.30 - 22.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering „Philatelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Verenigingsraad woningbouwver eniging „Beter Wonen". 19.30 uur. Bruinisse Café „Storm". Ledenvergadering Kon. Ned. Ondernemersverbond. Aanvang: 20.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. mr. G. Nijland. 20.00 - 22.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Dat is altijd voor mij een punt, als ik het zeggen mag, maar de man in de kajak in het gemeentemuseum heeft niets met Zierickte maken, gesteld al dat deze mysterieuze fi guur de stichter van de stad is ge weest. Het is - nuchtere waarheid - gewoon een door walvisvaarder mee gebracht bootje, waarin men een pop heeft gezet. Wel grappig, maar dat is al eens verteld, zijn in het bootje (na grondige inspektie) amuletten ge vonden, die stammen uit de tijd van vóór de kerstening van Groenland. De grote Lemnius wist het - toen al - allemaal veel beter. Hij (16e eeuwer) houdt moeiteloos vol, dat de eerste huizen van ,,Sierickseein 948 - of daaromtrent - ,,met een muyr ende vesten zijn versterektDat is dan het begin geweest van Zierikzee, een ontzettend vroeg begin, want als een stad naar de 1150 jaren in leeftijd toe groeit, is dat natuurlijk zeer uitzon derlijk. -Amsterdam bestond nog niet, toen ,,wijal een bloeiende stad waren, maar wij zijn dus wel lelijk achter gebleven in vergelijking met de hoofdstad des lands. Een andere zaak is of we daar erg rouwig om moeten zijn. Op een dag aftellen die leeftijd in tussen gaat niet. Teveel papieren - waarin ondeskundigen vroeger straf feloos mochten rommelen - zijn ver loren gegaan. Het bizarre historische beeld trouwens is verder getekend door: honger, pest, belegeringen, opstanden, oorlogen, want wie soms denkt ..dat er niet het een en ander achter ons ligt", is mooi bezig zich te vergissen. De toestanden van nu val len er volledig bij in het niet. Gelukje in die verre oertijd van de stad, dat de in zee drijvende schollet jes Schpuwen en Duiveland, zo dicht aangevlijd lagen tegen het toen al welvarende Vlaanderen. Daar moest wel een uitstraling van uilgaan en dat deed het ook. Via de Gouwe - toen nog een fikse rivier - kwam Zierikzee binnen het bereik van de handels schepen en toen Zierikzee echt stads rechten kreeg in 1248, was - bij wijze van spreken - het hek helemaal van de dam. De schepen voeren maar af en aan. Zierikzee werd knooppunt in het toenmalig maritiem handelsver keer. De haringvisserij was ook (heel) belangrijk en zo had Zierikzee om streeks 1400 ..meer grote schepen in de vaart, dan enig andere stad in Hol land of Zeeland", 't Gaal er bij deze opmerking niet om. ons op de borst te rammen van historische trots, maar 't is altijd weer nuttig er nog weer eens aan te herinneren. Straks immers klimmen weer heel wat men sen op de St. Lievensmonstertoren en die is nog altijd symbool van de ex pansiedrift van die vroege stad, zij het dat het destijds wel een beetje mis gelopen is. met al te ambieuze plannen. 't Was echter geen ..straf op de hoogmoeddat lijkt toch een al te simpele bijbelse (of on-bijbelse?) ver klaring, maar ramp na ramp volgde en de toren blee/ ona/gebouwd, al is het eerste deel toch nog zo imposant en prachtig geworden, dat je er feite lijk iedere dag even naar moet gaan kijken. SCH1ERE1LANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2