ku Eerste paal geslagen voor nieuw gebouw LTS Motie tot intrekken voorstel verhuizing „Binnen de Veste" DE ZIERIKZEESCHE COURANT Aan Haringvlietstraat Bloedbad El Salvador Gronings meisje vermoord Jttetniss* Resultaat vergadering Eindelijk is het dan zover NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551 Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda'' Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave 8.V. Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW Dinsdag 9 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23078 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer. ZOC over detailhandel op industrieterrein Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. .nA#M*A#UV*AAA/V»AAAAA/NAAAr,, Niets is meer te vrezen, dan de vrees. Montaigne ling tot een goed vakman. Daar komt bij dat het hele lagere beroepsonder wijs een sociale taak heeft gekregen en onze school geeft een stukje iden titeit mee", aldus de direkteur. Beter? De burgemeester, de heer Th. H. de Meester, was blij dat de heer Scher jon er zo nuchter tegenover stond. „Als je het allemaal in overweging neemt vraag je je af: waar zijn we mee bezig? Moeten we zoveel veran deren om iets nieuws te bereiken en zal het dan zoveel beter zijn? Uw school zal in elk geval wel een verbe tering zijn", aldus de heer De Meester. Het is gelukt, de eerste paal is geslagen. De heren F. G. Scherjon en G. Huurling (r.) kunnen opgelucht lachen. De .hei haas" in het midden deelt in de vreugde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) LONDEN, 8-3. Het leger en politie in EI Salvador hebben systematisch duizenden onschuldige j mannen, vrouwen en kinderen gemarteld en vermoord. Dit staat in een rapport dat Amnesty International aan de hand van ooggetuigen, funktionaris- sen van kerken en hulporganisaties, buitenlandse waarnemers en journa listen heeft opgesteld. In totaal werden vorig jaar on- gveer 12.000 burgers om het leven ge bracht. volgens de in Londen ge vestigde organisatie voor de mensen rechten lijkt het erop of de veilig heidstropen in El Salvador een pro gram van terreur hebben tegen de boeren in enkele gebieden. „Onder de slachtoffers bevonden zich niet alleen mensen die door de autoriteiten ervan werden verdacht tot de oppositie te behoren, maar ook duizenden bewonders in voor veilig heidsoperaties uitgezochte gebieden, wier doord of verminking volkomen willekeurig schijnt te zijn", aldus het rapport. Het stuk is gebaseerd op ge geven uit de periode tot vorig jaar augustus. Volgens Amnesty gaat het doden en martelen echter nog steeds door. Amnesty noemt twee gevallen waarbij honderden mensen vanuit regeringshelikopters met machinege weren werden neergemaaid, toen zij poogden een rivier aan de grens met Honduras over te steken. Zo waren in mei 1980 bij de rivier de Sumpul meer dan 25 vluchtelingen gedood en in maart vorig jaar bij de Lempa naar schatting 200 uitgewekenen. GRONINGEN, 9-3. De 15-jarige An nette Jeanette van Akkeren uit Gro ningen is dinsdagmorgen om negen uur dood gevonden bij de Vondellaan in haar woonplaats. Volgens de poli tie is ze vermoord. Op haar lichaam zijn steekwonden aangetroffen. De Groningse politie heeft dit dinsdag bekendgemaakt. Het meisje was maandagavond om tien voor elf naar huis gegaan, nadat ze haar vriend had bezocht. Toen ze om elf uur niet thuis was, waar schuwden haar ongeruste ouders de politie die een grootscheepse zoekak- tie begon. Deze leverde 's nachts niets op. Dinsdagmorgen vroeg werd eerst haar fiets gevonden in de buurt van de vijver bij de Vondellaan, even later het meisje. Of er sprake is van een zedendelikt is nog niet bekend. Advertentie r~i Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten het huidige gebouw. Een rapport in 1980 wees uit dat er noodvoorzienin gen moesten worden aangebracht, voor de slechte omstandigheden waarin het gebouw verkeerde. Hij sprak de wens uit dat de nieuwe school in 1983, het jaar waarin ook het honderdjarig bestaan wordt ge vierd, zal worden geopend. Onderwijs vernieuwingen De direkteur, de heer Scherjon hield een beschouwing over de toe komstige vernieuwingen in het or derwijs, ontwikkelingen waar hij nu niet direkt juichend tegenover staat. „Alle onderwijskoepels en vele po litieke partijen spreken zich uit voor geïntegreerd onderwijs. Gelukkig gaat het in Nederland met alles gelei delijk en ik betwijfel dan ook ten zeerste of de huidige minister van on derwijs deze zaak nog rondbreidt. Het is flauwekul dat de leerlingen do eerste driejaar bij elkaar moeten zit ten," sprak de heer Scherjon. Hij vertelde dat de LTS in Zierik zee noodgedwongen op drie nivo's heeft moeten gaan werken, om de leerstof voor elk kind aanvaardbaar te maken. Hij was ook niet helemaal tegen de middenschool, maar vond dat er nog veel gediskussieerd en ge vochten zal moeten worden, eer dit systeem in werking zal kunnen tre den. In het nieuwe systeem zuF^n vakken worden gegeven, waaronder drie vreemde talen. Voor de vele technische vakken is slechts vier uur per week beschikbaar. „Ik ben er van overtuigd, dat het onderwijs dat wij geven fundamenteel is, daar kun nen we niet buiten. Wij willen dat de leerlingen resultaat bereiken en wij streven dan ook naar de ontwikke- De onderwijzer (l.) en de direkteur bezig aan het karwei". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Liever wachten Hij blijft dan liever nog een aantal jaren wachten tot er nieuwbouw aan de Baden Powellweg mogelijk is. Overigens is de Baden Powellweg al in 1978 bij raadsbesluit aangewezen als definitieve vestigingsplaats voor Binnen de Veste. „Waarom moet dat besluit nu ineens worden terugge draaid om een leegkomend schoolge bouw te vullen? Als zowel de ge meenschappelijke schoolraad van Zierikzee, het schoolteam, de ouder kommissie en de afdeling Zierikzee van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs er tegen zijn, hoc kan de gemeente dan toch een verhuizing zien in het belang van het onderwijs?" ZIERIKZEE, 8-3. Op het bouwterrein aan de Haring- vlietstraat werd maandagmiddag door de heer F. G. Scherjon, direkteur en de heer G. Huurling, oudste leer kracht van de lagere technische school te Zierikzee de eerste paal geslagen voor het nieuwe schoolgebouw. De beide in gele pakken gestoken heren lieten het heien ver gezeld gaan van het afsteken van vuurwerk, dat het ge heel een nog feestelijker tintje gaf. Daarna vertrokken de genodigden, onder wie de burgemeester van Zie rikzee, de heer Th. H. de Meester, de wethouder van onderwijs, de heer C. Bij de Vaate, de wethouder van on derwijs van de gemeente Brouwers haven, mevr. S. Loschacoff-de Kan ter en de heer A. P. Moelands, in- spekteur voor regio Zeeland en Bra bant, naar het huidige gebouw aan 't Vrije. Met de woorden „eindelijk is het dan zover dat met het bouwen van het nieuwe komplex aan de Haring- vlietstraat is begonnen" opende de heer W. den Boer, voorzitter van het schoolbestuur de korte rij van spre kers. „De weg die hier afgelegd moest worden, voordat het licht op groen stond, is buiten alle propor ties. Het moet een verademing zijn dat de nieuwe school er, ondanks alle tegens^gen en teleurstellingen ein delij k "omt. Het bestuur is hiermee sinds 1969 beziggeweest", aldus de voorzitter. Het was een lange en moeizame weg, mede door de proble men op het gebied van financiën, bestemmingsplannen en prognoses. In 1977 verklaarde het schoolbestuur niet langer de verantwoordelijkheid wensen te dragen voor de lessen in BULAWAYO. In Zimbabwe is maandag het eerste proces begonnen tegen blanken die verdacht worden van het samenzweren tegen de rege ring van premier Robert Mugabe. Verwacht wordt dat er nog een reeks soortgelijke processen zullen volgen. STRAATSBURG. De Nederlandse socialist Philip Viehoff en het Belgi sche lid van de Volksunie Sjaak van den Meulbroucke hebben maandag tijdens de zitting van het Europese Parlement in het Franse Straatsburg een vergeefse strijd gestreden tegen de uitbreiding van het aantal kern centrales in de EG. Deze opmerkingen kwamen van de voorzitter van VOO de heer D. van der Wekken, die aanwezig was om toch ook het standpunt van zijn vere niging nog eens duidelijk naar voren te brengen. Na de pauze ontstond een levendi ge diskussie, waarbij men toch steeds weer terugkwam op het punt, dat een overhaast genomen besluit om „Binnen de Veste" te verhuizen te weinig garanties biedt om opti maal onderwijs ook in de toekomst te kunnen geven. De vergadering besloot dan ook unaniem om het kollege van b. en w. een motie aan te bieden, waarin zij verzoekt het voorstel tot verhuizing, op de raadsvergadering van 15 maart in te trekken. Verwachting tot woensdagavond: Tijdelijk regen Veel bewolking en morgen tijdelijk regen; minimumtemperatuur onge veer 3 graden; middagtemperatuur omstreeks 8 graden; tot vrij krachti ge, aan zee mogelijk tot hard toene mende zuidwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 13 maart: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.ternp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: west 6 Vrijdag: Kans op neerslag: 80%. Min.ternp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 6 Zaterdag: Kans op neerslag: 80%. Min.ternp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 6 ZON- EN MAANSTANDEN 10 maart Zon op 7.07, onder 18.35 Maan op 19.19, onder 7.49 11 maart Zon op 7.05, onder 18.37 Maan op 20.32, onder 8.09 Volle Maan: 9 maart (21.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater lOmaart 3.22 16.23 9.25 21.36 11 maart 3.55 17.05 10.03 22.16 Springtij: 12 maart HET WEEROVERZICHT DE BILT, 9-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Oceaandepressies breiden in snel tempo hun invloed tot over ons land uit en zullen de komende dagen ons weer bepalen. De eerste van deze storingen zal reeds in de komende avond met wat bewolking ons land passeren. De aktiviteit van deze storing is echter gering zodat hierbij nog geen regen van betekenis wordt verwacht. Een nieuwe storing kan ons mor gen in de loop van de dag bereiken. Deze vertoont meer aktiviteit. Daar om wordt op woensdag veel bewol king verwacht met vanuit het westen enige tijd regen. Bij het onstandvastige weer gedu rende de komende dagen worden de minimumtemperaturen hoger dan de afgelopen nachten en zal het niet meer tot vorst komen. ELLEMEET. Fraaie verzameling rossinanten, die opdraafden binnen het kader van het ook te Ellemeet gehouden Strao-feest. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 3-3. Vorige week werd een informatieve ouderavond op o.l.s. „Binnen de Veste" gehouden. De avond had tot doel de ouders te informeren over het standpunt van schoolteam en ouderkommissie met be trekking tot de plannen van de gemeente om „Binnen de veste" te laten verhuizen naar het leegkomende school gebouw aan de Raamstraat. Nadat de voorzitter van de ouder kommissie in zijn inleiding de ouders een overzicht had gegeven van de ontwikkelingen met betrekking tot deze verhuizing kreeg het school hoofd de heer G. W. A. Kooman het woord. Hij zette.duidelijk uiteen dat voor al om onderwijskundige redenen (in tegratie met een kleuterschool is niet mogelijk, het gebouw is niet geschikt te maken voor optimaal onderwijs aan 4 tot 12 jarigen zoals dat door de wet op het basisonderwijs in 1985 wordt voorgesteld) een verhuizing naar de Raamstraat niet in het be lang is van zijn school.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1