Openhuis modegebeuren SUCCESJES Adverteren doet verkopen! Gemeente Bruinisse Klok reparatie! TROMP Edelsmederij M. Jech Woensdag 10 maart en donderdag 11 maart 9 Langs deze weg willen wij iedereen hax-telijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken die wij na de ge boorte van onze zoon MARCO hebben ontvangen. RINUS en ANNIE HENDRIKSE-SCHOONAARD Nieuwerkerk, maart 1982 Dolfijnstraat 11 Langs deze weg willen wij allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en kado's die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon ARJAN. AD DE BRUINE NEL DE BRUINE-FLIKWEERT Oosterland, maart 1982 Langs deze weg willen wij allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en kado's die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze dochter JANNEKE. JAAP en MARY DE WAAL Rijnsburg, maart 1982 Hartelijk dank voor het medeleven in wat voor vorm ook, op onze trouwdag. J. M. PADMOS H. J. PADMOS-DE LATER 4301 JT Zierikzee, maart 1982 Wandeling 4 Rust nu maar uit je hebt je strijd gestreden. Wie kan voelen wat je hebt doorstaan. Wie kan begrijpen wat je hebt geleden je hebt het als een moedige vrouw doorstaan. Rust nu maar uit. Met droefheid geven wij u kennis, dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma JANNA MARIA VAN DER WEELE echtgenote van G. A. FELIUS op de leeftijd van 63 jaar. G. A. FELIUS Brussel: RIEN en RIETJE Eindhoven: NIEK en MARIAN Ede: AB en ELS Zierikzee: JOKE en kleinkinderen 4328 AB Haamstede, 5 maart 1982 Weststraat 14 De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 9 maart a.s. om 14.00 uur in het Crematorium te Rotterdam (Z), Maeter linck weg 101. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen gelie ven om 13.45 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de aula Vredehof" te Haamstede en na de crematieplechtigheid in het crematorium. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze moeder, behuwd- en grootmoeder NEELTJE CORNELIA VAN STAPPEN-CORLEMEIJER weduwe van P. W. VAN STAPPEN op de leeftijd van ruim 77 jaar. Zoetermeer: M. R. VAN STAPPEN A. VAN STAPPEN-KLIPPEL CORA en PETER Bruinisse, 6 maart 1982 Bejaardentehuis ,,In 't Opper" Correspondentie-adres: van Leeuwenhoeklaan 114, 2713 RD Zoetermeer Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 11 maart a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Oosterland, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula van het bejaardentehuis. Aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw, na afloop van de begrafenis. Heden heeft de Heere opgenomen in Zijn Heerlijkheid, onze lieve, zorgzame moeder JOHANNA VLIEGER weduwe van JOOS STROO op de leeftijd van 63 jaar. Haamstede: Rijsbergen: Haamstede, 6 maart 1982 Irenestraat 49 JAN HAN Geen bezoek aan huis. De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 10 maart a.s. op de algemene begraafplaats te Haamstede om 12.45 uur, voorafgegaan door een rouwdienst in de Ge- ref. kerk. Aanvang 11.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de recreatiezaal van bovengenoemde kerk. Heden overleed geheel onverwachts mijn innig geliefde man en onze zeer zorgzame vader en opa LAMBERTUS HAGE op de leeftijd van 69 jaar. J. HAGE-VAN LEEUWEN Oosterland: A. J. GOUDZWAARD-HAGE J. C. GOUDZWAARD ANJA en HANS BERT en ANNETTE JACQUELINE RIANNE 4317 NJ Sthuddebeurs, 7 maart 1982 Haneweg 1 De begrafenis zal plaatshebben op donderdag II maart a.s. om 14.00 uur te Noordgouwe, voorafgegaan dooreen rouwdienst in het Hervormd Verenigingsgebouw, welke aanvangt orn 13 30 uur Gelegenheid tol condoleren na de begrafenis in bovenge noemd gebouw Geheel onverwachts is van mij heengegaan mijn geliefde schoonzoon LAMBERTUS HAGE op de leeftijd van 69 jaar JOH. VAN LEEUWEN Zierikzee, 7 maart 1982 Cornelia Stichting Heden overleed geheel onverwachts onze geliefde zwager en oom LAMBERTUS HAGE op de leeftijd van 69 jaar. Zonnemaire: Scharendijke: Haamstede: Burgh: Zierikzee: Nieuwerkerk: 7 maart 1982 G. DE W1T-VERBOOM C. J. VIERGEVER-VAN LEEUWEN N. VAN LEEUWEN T. VAN LEEUWEN-MENHEERE K. W. VIERGEVER-VAN LEEUWEN P. VERKAART-VAN LEEUWEN J. C. VERKAART M. J. KLEPPE-VAN LEEUWEN M. KLEPPE Neven en nichten Geheel onverwachts overleed onze geliefde oom, behuwd- en oud-oom LAMBERTUS HAGE op de leeftijd van 69 jaar. Nederhorst den Berg: Familie J. W. HAGE 't Zand: Familie W. J. HAGE Dreischor: J. DE VLIEGER 7 maart 1982 Op 7 maart overleed geheel onverwachts onze lieve oom, de heer LAMBERTUS HAGE Hij was voor mij, mijn broer en vriend. Zwaar valt ons dit verlies. C. J. VAN DONGEN C. VAN DONGEN-SCHOUWENAAR Zierikzee Kaersemakerstraat 3 Met verslagenheid vernamen wij het zo plotseling overlij den van onze zeer geachte medewerker en collega BERTUS HAGE op de leeftijd van 69 jaar. Gedurende vele jaren heeft hij zich voor ons bedrijf inge zet. Wij verliezen in hem een sympathiek en zeer gewaax-- deerd medewerker en collega. Met dankbaarheid en respekt zullen wij hem blijven ge denken. In het bijzonder wensen wij zijn echtgenote, Adrie en Jaap en hun kinderen veel sterkte toe. Begrafenisonderneming E.N.B.O. J. DE JONGE en medewerkers Zierikzee, 7 maart 1982 Heden overleed plotseling onze goede vriend en ex-mede werker, de heer L. HAGE Familie DEN BOER-ZANDVLIET Schuddebeurs, 7 maart 1982 Diep bedroefd maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat God haar een verder lijden heeft bespaard, geven wij u kennis dat nog onverwachts is overleden, onze lieve moeder en oma CORNELIA GELEIJNSE weduwe van ADRIAAN KENTERS op de leeftijd van bijna 85 jaar. Gouda: DIEN en KEES Maurik: KLAAS en FIETJE Utrecht: LENIE Dexi Haag: LEENDERT en SANNIE Gouda: KITTY Ouwerkerk: JOHANNES en CORRY Ter Aar: MARINUS en RIA Alkmaar: PIET en THEA Middelburg: BELLA en JAN Burgh: ADRI en NELLIE Klein- en achterkleinkinderen Haamstede, 7 maart 1982 Haeskenshof 45 Correspondentie-adx-es: A. Kenters, Wissewekken 11, 4328 PX Burgh. Tel. 01115- 1786. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 11 maart a.s. om 15.00 uur op de begraafplaats te Burgh, voorafge gaan door een rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk, welke aanvangt om 14.15 uur. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 9 maart a.s. van 16.00 uur tot 17.00 uur, van 19.00 uur tot 20.00 uur Haeskenshof 45 en na de begrafenis in de recreatiezaal van de Geref. Kerk te Haamstede. Met diepe droefheid delen wij u mede, dat in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee, na een langdurig lij den zacht en kalm is overleden, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, mevrouw KRIJNA MARIA LINDERS weduwe van ADRIAAN ORNÉE op de leeftijd van 86 jaar. Nieuw-Vossemeer: Renesse: Kerkwerve: Bruinisse: Haamstede: Breskens: K. J. DE OUDE-LINDERS J. C. DEN BOER-LINDERS A. J. BEIJE H. J. HAGE K. J. DAMBRUIN J. J. ORNÉE-HANSE Neven en nichten Haamstede. 7 maart 1982 rusthuis ..Duinoord" Correspondentie-adres: M. P. Moelker, Roelandsweg 8, 4325 CS Renesse. De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag II maart a.s. om 11.15 uur op de algemene begraafplaats te Scharendijke, voorafgegaan door een rouwdienst in ,,de Putmeet" te Scharendijke. Aanvang 10.30 uur. Degene, die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 10.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw, na afloop van de begrafenis. ZIEKIKZEESCHE NIEUWSBODE nu- grootouders lozen hem al! Heden nam de Heere na een langdurige ziekte van onze. zijde weg, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder HELENA DE WAAL weduwe van TH. HOOGERHEIDE op de leeftijd van 72 jaar. H. HOOGERHEIDE A. HOOGERHEIDE-v d. BERG THEUN en ELLY M. DE RONDE-HOOGERHE1DE D. DE RONDE ANDRË THEUN LISSETTE H. HOOGERHEIDE-v d. BERGE J. A. v. d. BERGE HAROLD ANNEMAR1E THEUNIS-HENK Zierikzee, 8 maart 1982 Cornelia Stichting C orrespon d en t i e-a d res H. Hoogerheide, Steinstraat 3, 4311 BH Bruinisse. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 11 maart a.s. om 11.00 uur te Bruinisse, voorafgegaan door een rouwdienst in de zaal van de kerk der Geref. Gem. aan de Schoolstraat, welke aanvangt om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 9 maart a.s. van 19.30 uur tot 21.00 uur in bovengenoemde zaal en na de be grafenis. Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde moeder en grootmoeder CORNELIA NEELTJE DE REUS weduwe van JAC. KOOIJMAN betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: L. KOOIJMAN 4306 AW Nieuwerkerk, maart 1982 Te koop: Gashaard. T. Lodewijk, Re nesse. Tel. 01116-1888. Voor deze prijs 199,- koopt U nooit geen merk stofzuiger meer. Wij hebben nog enkele voor U in voorraad. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Tel. 2962, Zierikzee. Betontegels 30 x 30 schuttin- genschaarhekjes met 10 korting. Haardhout 80,- m3. Tel. 01110-2172. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Stofzuigerzakken in vele ma ten. Geschenkenhuis Hooger- huis, Renesse. De burgemeester van Brui nisse maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van' 19 fe bruari 1982 heeft besloten te verklaren dat: 1. Voor hét perceel Stein straat 4, kadastraal be kend gemeente Bruinisse, sectie F, nummer 13, een herziening van het Hei"- bouwplan Bruinisse wordt voorbereid; 2. voor het perceel Lange- weg 2a, kadasti'aal be kend gemeente Bruinisse, sectie G, nummers 909 en 595, een herziening van het bestemmingsplan Bui tengebied wordt voorbe- reid. Deze voorbei'eidingsbeslui- ten liggen ter gemeentesecre tarie, afdeling Algemene Za ken, voor een ieder ter inza ge. De burgemeester voornoemd, T. C. HEKMAN Bruinisse, 1 maart 1982 Te koop aangeboden: 4 pers. caravan voortent. Tel.: 01114-1375. Tapijtreiniger 5,— per uur. W. Stouten, Oosterland. Tel. 01114-1752. GRATIS advies, en thuis bezorgen Dam 10. Zierikzee Tel. 01110-2443 in de straat v. d. apotheek IV\J Moderne gouden- en ziXveren sieraden, horXoges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 Personeel aangeboden: Jonge vrouw zoekt werk voor een paar uur in de week (event. avonduren). Tel. 01110-6173. Man, 65 jaar, vraagt schilder- wit- en behangwerk. Lage prijs. Tel. 010-815239. Huisdieren: Opgevangen Ellemeet: Lap jes poes Sophia Dierenbe scherming, Esdoornstr. 33. Tel. 1583, Nieuwerkerk. Woningruil: Rijssen Zeeland. Gezin met 2 kinderen van de periode 24-7 tot 7-8. Tel. 05480-16734. Diversen: Hairstylingshop ,,New Wave", wegens vakantie gesloten van 13 t/m 27 maart. Visstraat 10, Zierikzee, tel. 01110-6380. Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in ,,De Palaverhut". Doe zoals velen: sluit u aan bij onze gasservice en onder houdsdienst. Vraagt inlich tingen of prospectus bij: Sa- man b.v. tel. 2647, Zierikzee. Een uiterst spor tieve chintz trenchcoat en een kort jack met koord ceintuur. De capuchon is afritsbaar. Wij nodigen u uit op een van onze gezellige „openings dagen", waar wij u graag onder het genot van 'n drankje en 'n hapje kennis laten maken met onze nieuwe frisse voorjaarskollektie. POSTSTRAAT 19 - 4301 AA ZIERIKZEE - TEL. 01110 5776 v/h De Stad Parijs t A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9