Vestiging- van tandarts in oude gemeentehuis Wim Donkersloot pakt ook titel in de tweede klas bandstoten WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ WÊÊÊÊm ERIC DE NOORMAN Tevens gepromoveerd "r r jgfo-sxpzi - ■HÉUHB" Raad Bruinisse besluit: Al per 1 april a.s. Prijs voor onderzoek naar schimmelbestrijding 8 WW ySi. SS»»**» - - De acht finalisten die elkaar in café De Wig bekampten in de distriktsfinale tweede klas bandstoten. V l.n.r. Jan Vis, Jan Tempel, de latere kampioen Wim Donkersloot, Cees van der Werf, Hans Stols, Jaap Verboom sr., Adrie Kort en Fred van der Lee. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 7-3. Nadat Wim Donkersloot eerder in dit seizoen al de derde klas driebandentitel in het biljartdistrikt Schouwen-Duiveland opeiste, trok de bv Dos-speler zondagmiddag in café De Wig ook het kampioenschap in de tweede klas bandstoten naar zich toe. In het door biljartvereniging De Wig ge organiseerde toernooi eindigde Donkersloot in punten gelijk met Jaap Ver boom senior, maar door een aanmerkelijk beter toernooigemiddelde ging de titel naar de uit Ooltgensplaat afkomstige speler, die tevens promotie naar de eerste klas afdwong dank zij een algemeen gemiddelde van 1,83 over de zeven partijen. Tot en met de vierde ronde ging de strijd tussen Jaap Verboom en Wim Donkersloot gelijk op, maar in de vijfde ronde verspeelde Verboom, die op zijn eigen tafels speelde, naar later zou blijken de titel door kans loos te verliezen van Fred van der Lee van biljartvereniging Bommene- de uit Zonnemaire. Na 26 beurten bleef Verboom op slechts 28 karam- boles steken, terwijl Van der Lee de benodigde 45 karamboles bij elkaar vergaard had. Lange tijd was ook Van dei Lee kansrijk, maar hij ver speelde zijn kansen in de vierde ron de door een sensationele nederlaag tegen Jan Tempel van biljartvereni ging DOS, hetgeen later de enige zege van Tempel zou blijken te zijn. Tem pel bleef Van der Lee met 45-41 de baas na 35 beurten. Nadat Van der Lee in de vijfde ronde had afgere kend met Jaap Verboom had hij in de zesde ronde de spanning weer volle dig kunnen terugbrengen, door van Wim Donkersloot te winnen maar dat pakte evenwel anders uit. Schitterend Donkersloot pakte Van der Lee in een van zijn kant schitterende partij en volledig in in 20 beurten. Hierin zaten series van 6, twee keer 7 en 9. Toen Donkersloot bij de benodigde 45 belandde bleef Van der Lee totaal ontluisterd achter op slechts elf pun ten, waardoor voor hem de laatste mogelijkheid voor een revanche op Donkersloot voorbij was. Toen Don kersloot de titel in de derde klas drie banden binnensleepte eindigde Van der Lee direkt achter hem - met even veel punten, maar met een minder gemiddelde - als tweede. Toch was deze partij niet de kortste uit het toernooi, want in de openings ronde presteerde Donkersloot het om zijn klubgenoot Cees van der Werf in 19 beurten aan de kant te zetten. Van der Werf bracht het hierin nog tot het respektabele aantal van 29 karambo les. Van de 19 hernemingen hoefde Donkersloot slechts twee kner naar zijn stoel terug zonder te hebben ges- koord. Ook kwam hij in deze partij tot de voor hem hoogste serie van 11, maar hij had uiteindelijk niet de eer van de hoogste toernooiserie, want die was met een serie van 14 wegge legd voor Fred van der Lee, terwijl Jaap Verboom tot een topproduktie van 12 in één beurt kwam. In de finale leed de latere kampi oen alsnog een nederlaag -door in Jaap Verboom een geladen opponent te treffen, die zijn publiek nog op een aardige partij wilde vergasten. Ver boom wist al voor deze partij, dat hij hoe dan ook de titel niet meer kon binnenhalen, omdat de toernooige- middelden op dat moment dusdanig uiteenliepen, dat Donkersloot hoe dan ook kampioen zou worden. Voor de final# skoorde de DOS-speler 1,929 terwijl Verboom 1,454 liet aan tekenen. Tot de 21e beurt leidde Don kersloot nog minimaal (28-30), maar toen sprintte Verboom met series van 4 en 7 in de 22e en 23e beurt van zijn tegenstander vandaan, om in de 26e beurt met eer» serie van 4 de basis te logger» voor de uiteindelijke 45-38 zege, waardoor hij in wedstrijdpun- ten in ieder geval naast de kampioen belandde. Vechtersbaas Achter Wim Donkersloot, Jaap Verboom on Fred van der Lee legde good-old Hans Stols beslag op de vierde plaats, hetgeen voor hem een voortreffelijke prestatie genoemd mag worden. Stols klopte Adric Kort met 15-42 in 32 beurten, terwijl hij na 14 beur ten nog met 5-29 in het nadeel had gestaan. Dit bewijst de vechtersmen taliteit van de ruim 50-jarige DOS- speler. Ook de latere kampioen Wim Donkersloot had erg veel moeite met Stols, getuige de 41-45 uitslag na slechts 21 beurten. Donkersloot dankte zijn zege aan een vroege de marrage in de vierde, vijfde en zesde beurt, waarin hij totaal 20 punten Wim Donkersloot, bv DOS Jaap Verboom sr., bv De Wig Fred van der Lee, bv Bommenede Hans Stols, bv DOS Jan Vis, bv OKK Jan Tempel, bv DÓS skoorde. Van zijn aanvankelijk grote voorsprong bleef uiteindelijk niet veel over tegen vechtersbaas Stols. Na afloop van het door biljartvere niging De Wig voortreffelijk georga niseerde en even goed verlopen toer nooi reikte Paul Bodbijl namens het bestuur van het distrikt Schouwen- Duiveland van de Koninklijke Ne derlandse Biljart Bond aan de kam pioen de kampioensmedaille en - beker uit. Wedstrijdleider Joop Koot maakte na afloop van de laatste par tijen de navolgende eindstand op (achtereenvolgens het aantal ges- koorde karamboles, het daarvoor be nodigde aantal beurten, het toernooi gemiddelde, de hoogste serie van het toernooi en het aantal wedstrijdpun- ten): 308 168 1,83 11 12 298 202 1,47 12 12 277 200 1,38 14 20 283 228 1,24 7 6 244 238 1,02 7 6 270 241 1,12 8 4 227 262 0,86 7 4 227 245 0,92 10 2 HOOGEZAND. De Industriebond FNV heeft maandagochtend bij zes bedrijven in de provincie Groningen verrassingsstakingen uitgevoerd uit protest tegen de plannen van de rege ring met het ziekengeld en het feit dat de rechter de Industriebond bij een aantal bedrijven stakingsverbo den heeft opgelegd. ROTTERDAM. Bij het scheepsre- paratiebedrijf Havens Vlaardingen- Oost (H.V.O.) is maandagmorgen een wilde staking begonnen. ROTTERDAM. Ook bij het metaal bedrijf Hunter Douglas in Rotter dam is maandag het werk neerge legd. De produktie ligt stil maar er is volgens Stekelenburg van de In dustriebond FNV wel kantoorperso neel het bedrijf binnen gegaan. Flitsen uit het buitenland PARIJS. Meer werkloosheid mag niet de prijs zijn van de inflatie- bestrijding. Dat heeft staatssekreta- ris Dales (sociale zaken) gezegd op de OESO-konferentie over werkgele genheid in Parijs. MEDELLIN. In Medellin, de twee de stad van Colombia, is de nood toestand uitgeroepen als gevolg van de groei van guerrilla-aktiviteit de afgelopen weken. CAIRO. De Egyptische minister van buitenlandse zaken, Kamal Has san Ali, brengt maandag een bezoek van drie uur aan Israël voor bespre kingen met de Israëlische minister van defensie, Ariël Sharon. Dit heeft het Egyptische persbureau Mena be kendgemaakt. BRUSSEL. De onzekerheid in de ekonomische situatie, vooral veroor zaakt door het Amerikaanse rege ringsbeleid, kan een opleving van de ekonomie in West-Europa dit jaar in de weg staan, zo staat in een rapport van de Europese kommissie. FRANKFORT. De administratieve rechtbank in Kassei (Hessen) heeft de sterk omstreden uitbreiding van de internationale luchthaven van Frankfort praktisch een halt toege roepen. MADRID. De vervolgkonferentie in Madrid inzake veiligheid en sa menwerking in Europa heeft van vrijdagmorgen 11 uur tot zaterda gochtend 4.20 uur gedebatteerd over een werkplan voor de komende drie dagen. MOSKOU. Walentina Teresjkowa en Boris Pastoechov, beiden lid van het cantraal komité van de komrriu- nistische partij van de Sowjet-Unie, mogen in tegenstelling tot eerdere berichten toch de Bondsrepubliek in. BRUSSEL. De Belgische regering heeft vrijdag een aantal maatregelen genomen om de Belgische ekonomie te stimuleren. Ze heeft een aantal ko ninklijke besluiten getroffen waar van er een de vennootschapsbe lasting terugbrengt van 48 tot 45 pro cent, op voorwaarde dat die be- lastingbesparing in het bedrijf blijft en niet uitgekeerd wordt aan aan- deeinouders ol anderen. BRUINISSE, 6-3. Bruinisse krijgt een tandartsen- paraktijk. Een voorstel van het kollege van b. en w. om tot verhuur van het oude gemeentehuis (een deel) over te gaan, werd vrijdagavond met algemene stemmen aange nomen. Raadsvoorzitter T. C. Hekman vond, dat het kol lege in deze alert gereageerd had op signalen vanuit de bevolking. Het was het enige agendapunt op deze spoedeisende raadsvergadering, waarbij verder kwam vast te staan, dat er nu geen ruimte meer over is voor andere verenigingen. Wethou der Vonk antwoordde desgevraagd, dat de behoefte trouwens niet aanwe zig is. De situatie is nu zo: het deel van het oude gemeentehuis, dat verhuurd was aan fa. Geense, zal worden ver huurd aan drs. R. C. A. Backer. De huurprijs bedraagt 1.125,— per maand, een bedrag dat C.D.A.-raads lid H. Schot aan de lage kant vond. „Er hoeft niet op verdiend te wor den", volgens Vonk. Besprekingen Een andere vraag was, of de n het gebouw gehuisveste verenigingen ge woon kunnen blijven. Burgemeester Hekman zei, dat de verenigingen géén hinder zullen ondervinden van de tandartspraktijk. Wethouder Vonk vulde aan, dat nog voor 1 april a.s een bespreking met die vereni gingen zal plaatsvinden, over een de finitieve regeling. Wel is het zo, dat als de heer Backer in het gebouw werkzaam is, er geen aktiviteitcn van verenigingen plaatsvinden. ,,Maar dat kan, wat de tijden betreft", volgens Vonk. Raadslid Bal juichte de komst van de tandarts toe. maar had vragen over de investeringen die gepleegd moeten worden (c.v.-installatie van 5700,—) en drong aan op het plaat sen van een thermostaat-knop op elk verwarmingselement, in verband met energie besparing. Ook de heer Schot vond het een prima idee, dat men bij kiespijn niet meer naar Zie- rikzee hoeft. Raadslid M. Meeuwsen grapte dat de voorzittersstoel nu tan dartsstoel wordt... Verenigingen geen c.v. In het kollegevoorstel is ook begre pen de aanleg van een c.v.-installa tie. De aanleg komt voor rekening van de gemeente, de ge- en verbruiks- kosten zijn voor rekening van de nieuwe verhuurder. De verenigingen zullen niet profiteren van de c.v.: zij zullen voorlopig verstoken blijven van deze warmtebron. Wel is het mogelijk om nog een in stallatie te plaatsen, maar dat zal het overleg moeten uitwijzen, of men dit wil en kan bekostigen. De installatie zal worden geplaatst door gebr. Beije b.v. te Oosterland. Met de komst van tandarts Backer gaat een lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur in vervulling. Al geruime tijd was het bestuur bezig een gegadigde te vinden, zonder aan het oude gemeentehuid te denken als praktijk-ruimte. De nu gevonden oplossing slaat twee vliegen in één klap: een tandarts in Bru en het ge bouw verhuurd. MOSKOU. Alexei Sjibayev, voor zitter van het Sowjetrussische vak bondscongres en beschermielijk van president Leonid Brezjnjev, is van zijn funktie ontheven, zo heeft het persbureau Tass vrijdag meegedeeld. Nadere uitleg werd er niet bij gege ven, er werd slechts gezegd dat hij af trad ,,in verband met zijn overplaat sing naar een andere post". Westelij ke diplomatien leggen hier verband met de onrust in Polen. MOSKOU. In een fabriek voor de fabrikage van ruimtevaartmateriaal in de Russische hoofdstand Moskou heeft zich een zware bomexplosie voorgedaan. Volgens een ooggetuige zouden daarbij talrlijke doden kun nen zijn gevallen. Van officiële zijde is niets bekendgemaakt over de ge beurtenis. De oorzaak van de explo sie is niet bekend. BRUSSEL. De Franse eerste- minister Pierre Mauroy, heeft vrij dag in Brussel gepleit voor het tref fen van zodanige maatregelen in de gehele Europese Gemeenschap dat el ke Europese jongere van zestien tot achttien jaar hetzij werk heeft, hetzij scholing ontvang. Volgens de Franse premier zijn er dringend Europese in itiatieven ter bestrijding van de wer kloosheid nodig omdat die de morele waarden dreigt aan te tasten, de soci ale samenhang kan ondermijnen en ernstige politieke gevolgen kan heb ben. WASHINGTON. Het toezicht van het Internationale bureau voor atoomenergie IAEA op het versprei den van nucleaire technologie is niet voldoende om diefstal van splijtbaar materiaal voor atoomwapens te kun nen ontdekken, aldus een brief van de Amerikaanse kommissie voor reg lementering van atoomenergie aan kongresleden. TEL AVIV. Ondanks het verschil van mening tussen de Franse presi dent Frangois Mitterrand en de Israë lische premier Menachem Begin over de rechten van het Palestijnse volk heeft Mitterrand aan het eind van zijn driedaags bezoek aan Israël het herstel van de vriendschap tussen de twee landen aangekondigd. Bij zijn afscheid op de luchthaven van Tel Aviv zei de Franse president te ho pen dat zijn bezoek de weg heeft ge opend om onderling vertrouwen op te bouwen tussen zijn land en de Joodse staat. BRUSSEL. De Belgische rijks wacht heeft vrijdag een charge uitge voerd tegen een groep spoorwegar beiders die op een overweg nabij Hasselt de sporen blokkeerden. Bij de charge werd gebruik gemaakt van traangas. Op vrijwel alle hoofdstati ons in Wallonië zowel als Vlaanderen hebben spoorwegmensen vrijdag dit soort akties gevoerd om te proteste ren tegen de bezuinigingsplannen die de minister van verkeer, Herman de Croo, bij de spoorwegen wil doorvoe ren. Men vreest ontslagen. JOHANNESBURG. De Nasionale partij van premier Botha heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Zuidafrikaanse provincie Transvaal zowel ter linkderzijde als ter rechter zijde stemmen verloren. SALISBURY. Van de 19 leden van de republikeinse front partij van Ian Smith in het Zimbabwese parlement hebben er zeven zich teruggetrokken uit deze partij. Zij willen voortaan als onafhankelijken in het parlement zitten. BONN. In lijn met haar hardere po litiek tegenover de Sowjet-Unie we gens de situatie in Polen heeft de Duitse Bondsrepubliek de eerste Russische kosmonaute, Valentina Teresjkova, een inreisvisum gewei gerd. CAIRO. In Egypte zal binnenkort een proces beginnen tegen circa 1000 mensen die worden verdacht van me deplichtigheid aan pogingen tot een staatsgreep. WASHINGTON. Schepen en vlieg tuigen uit zes landen begonnen maandag de eerste grote NAVO- oefening in het zeegebied rond de de Amerikaanse staat Florda en in de Golf van Mexico. DAMASCUS. De president van Sy rië, Hafez Al-Assad, is door aanhan gers op de schouders meegedragen nadat hij in een toespraak fel van leer trok tegen Irak en de Verenigde Staten. JOHANNESBURG. Een kommis sie onder leiding van Zoeloeleider Gathsha Buthelezi heeft zondag ge pleit voor deling van de macht tussen blanken en zwarten in de Zuid afrikaanse provincie Natal, waar de meeste Zoeloes leven. Na een lang verblijf bij mijn mama Wou ik ook wel eens naar mijn papa Met een kreet heb ik laten horen, dat ik zondag 7 maart om 3.55 uur ben geboren. Ik heet MIRANDA Mijn papa en mama zijn: JAN en WILMA BAARTSE Beatrixstraat 6, Haamstede Tijdelijk adres: Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis, Zierik- zee, kamer 15b. Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje ROV JOHN STEENIS RIA STEENIS- v. d. WEKKEN ARJAN en MARCO Zierikzee, 7 maart 1982 Weststraat 35 Moeder en kind rusten van 13.00 tot 15.00 uur. Wij zeggen iedereen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, die wij mochten ontvangen na de ge boorte van onze zoon MART. MARIS en ANJA GOUDZWAARD Zierikzee, maart 1982 Eendrachtstraat 1 Opa van harte gefeliciteerd met je zestigste verjaardag. LOES, KARIN en MARCEL ROME. De Italiaanse politie heeft zeker negen medewerkers van de „Rode Brigades" gearresteerd, die geïnfiltreerd waren in ministeries en andere overheidsdiensten, zo heeft de politie bekendgemaakt. SAN REMO/DEN HAAG. De Itali aanse politie heeft de 47-jarige Ne derlander R. P. en zijn 46-jarige echt genote aan boord van hun jacht „Ma ria Jose" gearresteerd wegens han del in verdovende middelen. PARIJS. Om een Koerdische rege ring te vormen worden dit voorjaar verkiezingen gehouden in het bevrij de deel van Iraans Koerdistan. Dit heeft Abdelrahman Ghassemlou, se- kretaris-generaal van de Koerdisch- Iraanse Demokratische Partij (KIDP), in Parijs verklaard. PARIJS. De ministens van werkge legenheid en sociale zaken van de 24 landen van de OESO (organisatie voor ekonomische samenwerking en ontwikkeling) zijn het erover eens dat er maatregelen moeten worden genomen ter bestrijding van de werkloosheid. WAGENINGEN, 6-3. De onder- zoeksprijs van het Landbouwhoge schoolfonds van de Landbouwhoge school in Wageningen is toegekend aan dr. ir. M. A. de Waard van de vakgroep planteziekten wegens zijn baanbrekend onderzoek op het ge bied van schimmelbestrijding. De Waard, die zijn prijs dinsdag ontvangt ter gelegenheid van de 64ste verjaardan van de Landbouw hogeschool, heeft een methode ont dekt om de weerstand van schimmels tegen bestrijdingsmiddelen ,,te bre ken". Weerstand aajma Schimmels zijn langzaaimaan bestand geraakt tegen schimn}»eldo- dende middelen zoals Fenarimol, waardoor deze middelen waardeloos dreigen te worden. De waard oritdek- te na onderzoek echter dat door toe voeging van bepaalde stoffen aan Fe narimol en soortgelijke bestrij dingsmiddelen de weerstand van schimmels kan worden beperkt of zelfs kan worden voorkomen. De bestrijdingsmiddelenindustrie heeft inmiddels volop belangstelling voor deze stoffen getoond. Wigberths wraak 36. Verheugd snelt Eric zijn doodgewaande pleegzoon tegemoet. En de begroeting laat aan hartelijkheid niets te wensen over. Het blijkt nu, dat Axe noch Wigberth en Mildred door de Pieten overvallen werden. „Ik vertrouwde die schurk toch al niet", zegt Axe, die er uitgeput uitziet. „Opeens zag ik, hoe hij tegen zijn zuster aan het fluisteren was en daarna steeds meer en meer achterbleef. Korte tijd slopen ze weg en ik volgde ze. He laas was de inspanning van de laatste dagen mij te machtig geworden en ik raakte be wusteloos. Toen ik bijkwam, wilde ik terug keren naar jullie, maar er was niemand. Ik volgde toen zo goed en zo kwaad als het ging het spoor van Wigberth, dat was tenminste duidelijk te volgen. Bij de burcht durfde ik mij niet te vertonen, omdat ik niet wist, met vriend of vijand te doen te hebben. Dat het vij anden waren, ontdekte ik. toen enige tijd gele den een ruiterstroep naar het zuiden trok waarin Aranrod omgeven door krijgers werd meegevoerd. De Wolfshond vond mij even la ter en bleef bij me. De ruitertroep was amper weg of er verscheen een grote groep Pictenrui- ters. „Een grote groep", herhaalt Eric verbaasd, „het waren er anders maar een stuk of dertig." „Dat klopt. Die lieten zij achter op de burcht. De rest, ongeveer 100 man, ging de eerste troep ruiters achterna." „Dus er bevinden zich Pieten tussen ons en de troep van Art or", stoot Eric geschrokken uit. „Dat ziet er dan niet best uit." Ogenblikkelijk geeft hij het bevel, het pad te verlaten en het woud in te trekken. Terwijl de troep krijgers zich voorlopig op een kleine open plek legert, trekt Eric met Svein en Bo- lan alleen verder om het voor hen liggende ge bied te verkennen. 1/

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8