HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Sportbekers voor Liesbeth Kort en Mevo-voetbalteam Penning naar M. F. de Vos STREEKNIEUWS Twee doden bij vliegongeluk Gesjoemel met sociale uitkeringen Ziekenhuizen ongerust over vermindering beddenaantal Vijfhonderd banen weg in Den Haag ONZE NIEUWE FEUILLETON Hannie's huwelijksvakantie 4 ZIERIKZEE, 5-3. De zestien-jarige Liesbeth kort was uitverkoren om vrij dagmiddag de individuele sportbeker 1981 in ontvangst te nemen. Haar prestaties in de surfsport waren dusdanig, dat de Sportraad adviseerde de sportbeker aan haar toe te kennen. In een overvolle trouwzaal reikte burge meester, de heer Th. H. de Meester, haar de wisselbeker uit. Liesbeth Kort, die de individuele sportbeker 1981 ontving. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De eerste burger vond dat het en thousiasme van haar ouders en het materiaal waarover ze beschikt wel hebben bijgedragen aan het sukses. Enkele jaren geleden begon Liesbeth op een Ten Cate-plank, maar stapte al spoedig over naar Mistral. Iivjuni 1981 eindigde ze als eerste in de blfstral-klasse om "de Cup der Lage •Landen, was Mistral surfster 1981, won de wisselbeker Sunnemare en werd derde bij de Europese Kampi oenschappen in Volendam. Daar naast werden nog vele andere prijzen behaald. De burgemeester besloot zijn speech met de opmerking dat de ouders van Liesbeth een verstandig beleid voeren, want dat zij aan een schoolopleiding de voorkeur geven. Tenslotte heeft Liesbeth nog jaren voor de boeg in de surfsport. Voetbal De groepsbeker ging naar het eerste elftal van de voetbalvereni ging Mevo, dat op 9 mei van het vori ge jaar kampioen werd in de wedstrijd tegen Veere. De uitslag was 2-1 en de winnende goal kwam pas enkele minuten voor het eindsig naal. De voorsprong op nummer 2, SVD uit Driewegen, bedroeg slechts één punt. De burgemeester zei dat het elftal veel te danken heeft aan de toenmali ge trainer Co Willemse. In 1979 pró- moveerde het team naar de eerste klas, afdeling Zeeland en speelt nu in de vierde klas van de KNVB. Bij de uitreiking van de beker aan de aanvoerder, Martin Quist, kwam ook het hele elftal naar voren, dat, zij het met wat dringen, in zijn geheel werd gefeliciteerd door de heer De Meester. Penning De man, die zich het meest ver dienstelijk heeft gemaakt op organi satorisch vlak, is de heer M. F. de Vos. Uit handen van de heer L. J. van Gastel, wethouder van sportzaken, mocht hijd e sportpenning in ont vangst nemen. De wethouder zei, dat de heer De Vos veel werk verricht, maar altijd een beetje op de achter grond en dat hij daarom vrijdagmid dag maar eens op de voorgrond moest treden. De heer De Vos heeft op bestuur lijk vlak inmiddels een enorme staat van dienst opgemaakt. In 1960 werd hij kommissielid van de KNVB, af deling Zeeland, zomeravondvoetbal, rayon Zierikzee. In die funktie be heerde hij de financiën en vervulde hij ook nog voor vijf jaar het sekreta- riaat. Al meer dan vijftien jaar vertegen woordigt hij de zomeravondvoetbal in de Zierikzeese sportraad, ruim achttien jaar is hij hoofdkommissie- lid van de KNVB, afdeling Zeeland, zomeravondvoetbal en sinds enkele jaren heeft de heer De Vos ,,het baantje" van scheidsrechterrappor teur, zowel voor de zaterdag als de zondag aangenomen. Dat is nog niet alles, want ook in de volleybalsport heeft hij zijn sporen verdiend. Hij is al meer dan tien jaar mede-organisa tor van de bedrijfsvolleybalkompeti- tie in Zierikzee en was vele jaren lid van het overkoepelend bestuur van de sportvereniging Mevo te Zierik zee. De leden van de Sportraad betalen, elk jaar uit eigen zak de penning, zo ook de heer De Vos, die zelf in de kosten heeft moeten bijdragen. In een uitvoerig dankwoord bracht hij naar voren dat de zomeravond voetbal zuiver rekreatief is en geen konkurrentie vormt voor het kompe titie-voetbal. De jarenlange bestuurskonnekties met de heer C. I. jumelet hebben hem in zijn werk zaamheden gestimuleerd, waarvoor hij dank bracht aan de betrokken persoon. NOOKDGOUWE Ledenvergadering IJsvereniging Op woensdag 10 maart a.s. is er een ledenvergadering van de IJsver eniging ,,Schuddebeurs/Noord- gouwe" in hotel -café-restaurant J. v. d. Weijde, Brouwerijstraat 1 te Noordgouwe. Wij zouden het zeer op prijs stellen als er ook leden aanwe zig kunnen zijn, daar er diverse pun ten te bespreken zijn die ook voor de leden bestemd zijn. Het bestuur ziet een goede opkomst tegemoet. KERKWERVE Auto totaal vernield Zaterdagmiddag omstreeks 13.00 uur reed een vrachtauto van het Transportbedrijf H., bestuurd door H. uit Kerkwerve over de Zandweg, komende van uit het dorp en sloeg al daar een inrit in. Een hem achterop komende personenauto bestuurd door J. B. uit Kerkwerve zag dit te laat en reed op de achterzijde van de vrachtauto. De auto werd aan de voorzijde totaal vernield en moet als verloren worden beschouwd. NEW YORK. Een opinipeiling in vijf West-Europese landen heeft aan getoond dat de ondervraagde Britten het minst positief denken over de Verenigde Staten. NUKU'ALOFA. Voor het woens dag door de wervelstorm Isaac zwaar getroffen koninkrijk Tonga is zon dag internationale hulp op gang ge komen. LOOSDRECHT, 6-3. In de Loener- veenseplas tussen Loosdrecht en Loe- nen is zaterdag aan het begin van de avond een eenmotorig vliegtuigje neer gestort De twee inzittenden van het toestel dat van Schiphol was vetrok ken zijn hierbij om het leven gekomen. Het vliegtuigje ligt aan de rand van de plas op de bodem, met alleen de staart nog boven water. Duikers van de Loos- drechtse en Loenense brandweer heb ben de twee slachtoffers geborgen, al dus de brandweerkommandant KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. Bij een gewapende overval op een employee van een PTT-geldtransport in Rotterdam is vrijdag 60.000 gulden buitgemaakt, aldus heeft de politie zaterdag mee gedeeld. De overval vond plaats in het portiek van het postkantoor aan de Wallenburgerweg. HENGELO. Vijf kleuringen heb ben in de nacht van vrijdag op zater dag bij de Hengelose politie aangifte van diskriminatie gedaan. De vijf zeggen dat hun de toegang is gewei gerd bij een bar in de Hengelose bin nenstad. VELSEN. Het personeel van de Van Gelder-papierfabriek in Velsen is bezig met een reddingsplan voor hun bedrijf. De bedoeling van het plan is, de fabriek in Velsen uit het in augustus vorig jaar failliet verklaar de Van Gelder-concern te lichten en zelfstandig voort te zetten. DEN HAAG. Zo'n tweehonderd mensen hebben zaterdagmiddag in Den Haag gedemonstreerd tegen wat genoemd werd ,,de chantage van Su riname door de Nederlandse rege ring". BREDA. De VVD is de verkiezings- kampagne voor de verkiezingen van provinciale staten zaterdag gestart met een felle aanval op de partij van de arbeid. Op een landelijke op- warmdag" voor de verkiezingen van 24 maart aanstaande zei partijvoor zitter Jan Kamminga: ,,de Partij van de Arbeid heeft het bestaansrecht verloren". DEN HAAG. Het rijk verstrekt dit jaar voor ruim 33 miljard gulden aan specifieke (doelgerichte) uitkeringen aan provincies en gemeenten. Dit blijkt uit een overzicht, dat staatsse- kretaris Saskia Stuiveling van bin nenlandse zaken heeft gestuurd naar de Eerste en de Tweede Kamer. GRONINGEN. Een felle uitslaande brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een boerderij waarin een transportbedrijf was gevestigd in de gemeente Groningen volledig in de as gelegd. Drie paarden en enkele honden kwamen in de vlammen om. DEN HAAG. De regeringsfrakties en de oppositie berusten in de bezui nigingen op het hoger onderwijs die minister Van Kemenade in deze re geerperiode wil doorvoeren. Dat kwam aan het licht bij het overleg van de vaste kamerkommissie voor onderwijs met de minister. HLIVERSUM. De financieelspecia- list van de PvdA-fraktie in de Tweede Kamer, Arie van der Hek, vreest dat de koopkracht voor de minima volgend jaar met meer dan één procent zal moeten dalen. MAASTRICHT. Volgens het ge west Limburg van de PSP is de Maas besmet met radioaktieve stoffen als gevolg van het bestaan langs deze ri vier van kerncentrales in Frankrijk en België. Dit zou blijken uit gehei me rapporten, aldus het bestuur van de PSP-Limburg. HEYTHUYSEN. Het eerste kon- gres in het Limburgse Heythuysen over de Middenschool dat zaterdag middag is besloten blijkt een tast baar bewijs voor de enorm toegeno men belangstelling voor deze nieuwe vorm van onderwijs. APELDOORN, In de Apeldoornse wijk Orden is een duplexwoning ge heel uitgebrand. Een bovenwoning liep ernstige rook- en waterschade op. De brand ontstond doordat de 71- jarige bewoner J. Z. V. zijn broek met wasbenzine reinigde in de omge ving van een gaskachel. DEN HAAG, 6-3. De poiltie heeft in zijn woning in Voorburg de 48-jarige N. V. aangehouden die ervan wordt verdacht in 1980 ten onrechte sociale uitkeringen te hebben geïnd. In totaal blijkt V. 40.000 gulden los te hebben gekregen bij de gemeente lijke, .sociale dienst in Den Haag en bij het GAK in Breda. Volgens de politie heeft de man zich als werkloos en zonder- inkomen gemeld, terwijl hij in het bezit was van twintig panden in Den Haag die hij verhuurde. De politie kwam de zaak op het spoor nadat het GAK en de gemeentelijke sociale dienst aan gifte deden. 1 Op de dag van het huwelijk tussen Flip Boerée en Hannie Post was er enige belangstelling in de buurt, waar het tweetal vanaf zijn geboorte als buurkinderen naast elkaar gewoond had. Verder waren er de nodige nieuwsgierigen nabij het gemeente huis en zelfs in de kerk. Daarmee was het evenwel afgelopen, want noch Flip, noch Hannie waren mensen, die op de een of andere manier waren opgeval len in hun twee en twintigjarige levens, dus kijk je even naar het paar en daar na ga je over tot de orde van de dag. Huwelijken vinden er iedere dag plaats. Misschien zeiden de mensen, die het jonge paar wat beter kenden, dat die Hannie Post maar een goed huwelijk deed, want de oude Boerée had een goedlopend bedrijf in de stad en als de geruchten waar zijn, is hij van plan in het winkelcentrum aan de rand van de stad een filiaal te openen. Spe ciaal voor zijn zoon, die nu ging trou wen. Die griet draaide haai-gatje er dus lekker in. Of niet soms? Want wat deed Post voor zijn boterham? Voor zover men wist; heel gewoon vertegenwoor diger, weliswaar een goeie vertegen woordiger - dat moest haast wel, an ders kun je niet in een koophuis aan de Torenlaan wonen met voor- en achter tuin, centrale verwarming, een garage, groot genoeg voor twee wagens - maar per slot van rekening was vertegen woordiger nog geen eigenaar van een goed lopende schoenenzaak. Zodat je toch wel kon spreken van standver- UTRECHT, 7-3. Het bestuur van de sektie ziekenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad is ongerust over de plannen van minister Gardeniers, het aantal ziekenhuisbedden ver sneld te verminderen. Dit plan van de minister kan wor den afgeleid uit een brief die voi-ige maand aan de provincies is gestuurd. Als de plannen van de minister door gaan, kunnen er volgens het sektie- bestuur in de ziekenhuissektor ten gevolge van het sluiten van zieken huizen ofg afdelingen ervan 15.000 tot 20.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. De minister heeft de provincie besturen geschreven, dat ze het aan tal ziekenhuisbedden wil terugbren gen tot 3,7 per duizend inwoners en dat de provincies in juni van haar een lijst kunnen' verwachten van zieken huizen en/of afdelingen die daarom moeten verdwijnen. Volgens de norm zijn er 13.000 ziekenhuisbedden te veel. Vijfduizend ervan kullen al worden afgeschreven op grond van een vorig jaar gemaakte afspraak tussen ziekenhuizen, ziekenfondsen en overheid, die inhield dat minder bedden niet minder personeelsleden zou betekenen. DEN HAAG, 7-3. Bij de gemeente Den Haag moeten het komende jaar 500 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het verlies van banen is onderdeel van een bezuinigingsoperatie, die in de komende vier jaar 145 miljoen gul den moet besparen. In 1983 moet al 45 miljoen gulden zijn bezuinigd. Dit hebben de Haagse wethouders van financiën en perso neelszaken A. van den Berg en A. A. J. M. van Lier, bekendgemaakt. Vertegenwoordigers van de ambte narenbonden, die even tevoren dooi de wethouders op de hoogte waren gesteld, zijn verontwaardigd over de plannen van het kollege. Woordvoer der Van Giffen van de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren noemde de plannen onduidelijk, on geloofwaardig en onverantwoorde lijk. Hoewel wethouder Van Lier heeft toegezegd dat er volgend jaar geen gedwongen ontslagen zullen vallen zijn de bonden er bijzonder bang voor dat de gemeente Den Haag over enkele maanden toch al met na dere voorstellen in die richting zal komen. HOEVELAKEN. In Hoevelaken is de service-afdeling van het vualcin- seerbedrijf voor autobanden Vulcano in de nacht van zondag op maandag geheel door brand verwoest. schil of niet? Het jonge paar zelf was zich van dit alles natuurlijk niet bewust En zelfs al zouden ze het op de een of andere manier te weten zijn gekomen, zou het hen op deze dag nauwelijks iets heb ben gedaan. Ze hielden van elkaar en werden nu man en vrouw. Om zich na een korte huwelijksreis te vestigen in de stad; aan de buitenkant, waar vol gende week een filiaal van papa's zaak zou worden geopend en Flip zelf de baas werd. De huwelijksplechtigheid had Han nie ontroerd. Zelfs was ze in haar prille kinderjaren een keer bruidmeisje ge weest en toen had de hele plechtige ceremonie haar al gefascineerd. Dat was toch wel iets moois, zo'n trouwerij. En wat had die bruid er leuk uit gezien in haar prachtige, witte jurk met lange sleep, die zij, samen met een bruids jonker, had moeten op houden. Nu was ze zelf het bruidje, weliswaar niet in een jurk met een sleep, maar toch wel zo moei, dat Flip haar. stom van verba zing, had aangekeken, toen hij haar die morgen ophaalde voor de rit naar het gemeentehuis. „Meisje, wat ben je zó verschrikkelijk mooi! Ik durf je haast niet aan te raken. Wat staat wit je ontzettend prachtig, fantastich in één woord!" Ze had een kleur van opwinding ge kregen, want Flip was haar alles. Na de plechtigheid in het gemeentehuis en de daaropvolgende kerkdienst, had ze naast Flip gezeten aan het diner, dat Al te realistisch j VICHY, 6-3. Een al te rea- i listische toneelspeler heeft in het Franse Vichy een kollega i voor het verzamelde publiek J knock out geslagen. J Tijdens de opvoering van i ,,De vrek" van Molière was de i akteur zo in zijn rol van ,,Mai- J tre Jacques" dat hij Valere", i de 24-jarige Yves Malherbes, i tegen de grond sloeg. De be- 1 1 wusteloze .Valere" werd on- i i der daverend applaus van het publiek door de brandweer i naar het ziekenhuis gebracht. 1 HILVERSUM. Het komende na jaar zal een door het laboratorium van de NOS ontwikkeld nieuw systeem voor het overbrengen van verkeersinformatie worden gede monstreerd, dat volgens de ontwik kelaars talloze voordelen zou hebben boven de thans gevolgde methode van de mondelinge overbrenging van die informatie via de radio. AMSTERDAM. De aangekondigde akties in een aantal drukkerijen zijn voor de grafische werkgeversorgani saties geen aanleiding om van stan- punt te veranderen, maar zij zullen niet tot gerechtelijke akties over gaan. AMSTERDAM. De akteur Jan Le- maire is zaterdag op 97-jarige leeftijd overleden in een revalidatiecentrum waar hij na een operatie was opgeno men. Lemaire zou 11 maart 98 jaar zijn geworden. Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 9 MAART NED. 1: Om half acht wordt een rechtstreekse hoorzitting uitgezon den met een diskussie over de stel ling Er is hoop. Voorzitter is dr. Ou- weneel en een aantal deskundigen zullen deze stelling kracht bijzetten in de uitzending Pleidooi voor de aar de. Tijdens de uitzending is het voor de kijkers tevens mogelijk om telefo nisch vragen te stellen of/en te getui gen. Middels de aktie Projekt 82 wil men o.a. via een huis-aan-huis te ver spreiden evangelisatie magazine de mensen een wat optimistischer ziens wijze op het leven aanreiken. Tevens worden radio, kerken en tijdschrif ten ingeschakeld om deze aktie te steunen. Na Journaal en de parle mentaire rubriek Den Haag vandaag volgt Denk-beeld met de tweede afle vering over jongeren, hun levensbe schouwing en toekomstverwachtin gen. Vanavond wordt het protestan tisme met z'n vele vertakkingen on der de loep genomen. Kenmerkend voor de protestantse godsdienstoefe ningen is de soberheid en het cen traal staan van het Woord. NED. 2: In de serie Hollands Glorie maakt Jan Wandelaar grote indruk op de bemanning als hij een lek 'weet te dichten met een stuk spek. Kees de Kaap springt in als kok Blekemolen geveld wordt door malaria. Met be hulp van een kookboek weet hij het aardig te redden. Dat wordt echter anders als hij te pas en te onpas flin ke hoeveelheden peper gebruikt. Op merkelijke zaken in de wereld 'pm ons heen worden op de buis gebracht in Televizier magazine, waarna de politieke stand van zaken in de jve- reld besproken wordt door mr. G: B. J. Hiltermann. DINSDAG 9 MAART NED. 1:10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Frysk tele- bord; 14.30 Schooltelevisie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 EO-Kinderkrant; 19.30 Pleidooi voor de aarde; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Denk-beeld; 23.05'Nieuws. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.25 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Archibald; 19.05 Toppop; 20.00 Jour naal; 20.27 Dallas; 21.20 Babbelonië; 21.55 Hollands Glorie; 22.45 Televi zier magazine; 23.25 De toestand in de wereld; 23.30 Honderd beroemde schilderijen; 23.45 Nieuws. Door HENK VAN HEESWIJK vader Boerée voor zijn zoon en schoon dochter had georganiseerd - geen brui loft, dat is zo ouderwets en heb je kans, dat er mensen komen, die te veel drin ken. Er was getoast; de jongere broer van Hannie, Dikkie, had een eigenge maakt vers gedeclameerd; een broer van Flip ontpopte zich als humorist en kwam met een op rijm geschreven levensbeschrijving van de bruidegom, waarbij menigeen zich tranen lachte. Kortom, alles was leuk en iedereen putte zich uit om het bruidspaar een zo genoeglijk mogelijke dag te bezorgen. En nu, na het diner, dat zo ongeveer twee en een half uur had geduurt, ter- wijl ze zich omkleedde, herleefde ze haar twee en twintig jaren als in een bonte kaleidescoop. Vanaf haar prilste jeugd had ze al gespeeld met Flip Boe rée. En dat was niet verwonderlijk, want in de buurt waar ze woonden, waren de kinderen allemaal ouder. Voeg hierbij, dat zij en Flip één dag na elkaar geboren waren: Hannie op 30 september en Flip op 1 oktober, met nauwelijks twaalf uren verschil, dat was het niet te verwonderen, dat de kinderen met elkaar omgingen vanaf het moment, dat ze hun eerste stappen buiten de beschutting van het ouderlijk huis neerzetten. Moeder Boerée had wel eens bezwa ren: jongens en meisjes spelen niet met elkaar". (wordt vervolgd) Het hele elftal van Mevo kwam naar voren om van de burgemeester de groepsbeker 1981 te ontvangen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De wethouder van sportzaken feliciteert de heer M. F. de Vos (r) met de uitrei king van de penning. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hannie Post en Flip Boerée zijn buurkinderen, groeien samen op, spelen samen en gaan naar dezelfde school. Hoewel moeder Boerée er niets in ziet, trouwen Flip en Hannie. Aanvankelijk gaar het goed, maar als er geen kinderen komen, verzandt hun liefde. Om uit de impasse te geraken stelt Hannie voor elk afzonderlijk met vakantie te gaan. Misschien leert men daarna elkaar wat meer waarderen. is een openbaring voor deze vrouw. Vooral als er in hetzelfde hotel een man logeert, die meer dan gewone belangstelling voor haar aan de dag legt, terwijl Hannie op haar beurt sympathie voor hem gaat voelen. Waar gaat dit op uit lopen? In deze nieuwe feuillton, zal op deze laatste vraag een konkreet antwoord gegeven worden en u zult ongetwijfeld met toenemende spanning de levensloop van Hannie en Flip volgen. De redaktie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4