Kolossaal hefschip Ostrea arriveerde op werkeiland LIGGELDTARIEVEN MOETEN TOCH WAT MINDER OMHOOG Afd. Westerschouwen V.0.0. excelleerde met toneelstuk Koncert Ger. Kerkkoor zierikzeesche nieuwsbode Maandag 8 maart 1982 Nr. 23077 ALCANTARA, WAAROM BEN JE ZO AANTREKKELIJK? In bouwdok Roompot Voor plaatsen van 66 pijlers STREEKNIEUWS Raadsvergadering Zierikzee 3 Alcantara: een (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. 'Holty' iijode Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110- 2816 Het kolossale hefschip Ostrea op de Oosterschelde. BURGHSLUIS/NEELTJE JANS, 6-3. Zonder proble men arriveerde zaterdagmiddag het hefschip Ostrea (oester) in de haven Roompot, Neeltje Jans. Het imposan te schip vertrok vrijdagavond half elf van de Rotterdam se werf RDM af, getrokken door twee sleepboten van Smit Internationale (ieder 2500 pk), en kon slechts met een klein uurtje vertraging rond twee uur in het bouwdok afmeren. Er werd naar gestreefd de Ostrea met de vloed binnen te slepen, dat bete kende dat het schip zich voor 1 uur in de monding van de Oosterschelde moest bevinden. In verband met een kleine vertraging werden daarom ook de vier roerpropellors van het hefschip in werking gesteld - het schip heeft een eigen voortstuwing van in totaal 8000 pk - zodat toch nog aardig op schema kon worden gewerkt Het binnenhalen van de Ostrea, al weer een paradepaardje van Rijkswa terstaat was. een imponerende ge beurtenis. De weersomstandigheden waren uitstekend en het oranje werk tuig met een hoogte van ongeveer 40 meter en een lengte van bijna 88 me ter, kon al op grote afstand worden gesignaleerd. Proeflokatie Het hefschip, dat eigendom is van Rijkswaterstaat zal rond half mei of ficieel worden overgedragen. De Ostrea zal eerst moeten bewijzen - in april - dat het voor zijn funktie geschikt is: het plaatsen van de pijlers. Op een proef lokatie zal het bouwproces/plaatsen van pijlers etc. exact worden nage bootst Pas volgend jaar zal de Ostrea de pijlers op de plaats van bestemming brengen. Tijdens die werkzaamhe den maakt het hefschip geen gebruik van de eigen roerpropellors, maar zal steeds door sleepboten worden ge trokken. Voordat het zover is zullen o.a. geu- Toen behelsde het kollegevoorstel een tariefsverhoging van 12V2 pro cent voor passanten en 20 procent voor overige tarieven, die uitgingen boven de door het rijk toelaatbaar geachte stijging van 4 procent. Van daar dat het ministerie ontheffing diende te verlenen. Ekonomische za ken heeft nu laten weten, dat men de voorgestelde tariefstijging te hoog vindt. Het geeft toestemming voor een verhoging van 11 procent voor pas santen en van 15 procent voor de overige tarieven. Als gevolg, daarvan dient de .veror dening op de tarieven te worden ge wijzigd en dat voorstel komt voor op de raadsvergadering van maandag 15 maart. Fietspad Heuvelsweg fn deze vergadering wordt tevens gevraagd, het bestemmingsplan ..Heuvelsweg" vast te stellen, dat noodzakelijk is in verband met de aanleg van een fietspad langs de Heuvelsweg. De gemeente Zierikzee heeft daartegen vijf bezwaarschrif ten van eigenaars pachters inge- len moet worden gebaggerd, want het hefschip, heeft, inklusief pijler, een diepgang van 11 meter. Het hefschip is een ontwerp van het Bureau voor Scheepvaart te Bloemen- daal in samenwerking met Rijkswater staat en Dosbouw en kostf72.000.000,-. Hijsvermogen De Ostrea heeft een hijsvermogen van 10.000 ton terwijl een pijler rond de 18.000 ton weegt Terwijl een pijler uit het bouwdok wordt gesleept, wordt dit gewicht door de opwaartse druk van het water tot bijna de helft geredu ceerd. Tijdens het plaatsen van de pijlers zal het afmeer- en opschoon- ponton Macoma aan de Ostrea worden vast gekoppeld. Dit schip kan bijna op de centimeter nauwkeurig de plaats van bestemming van de pijler bepalen. Zeeuwse Raad voor Ouderen Op maandag 15 maart zal Zeelands diend gekregen. Vier worden onge grond en één niet-ontvankelijk (te laat ingediend) verklaard. Binnen de Veste" Tevens staat een voorstel op de agenda, om het raadsbesluit in te trekken, waarin als lokatie voor een in de toekomst te stichten gebouw voor openbaar kleuter- en lager on derwijs (voor „Binnen de Vest") in de binnenstad van Zierikzee zijn aan gewezen de terreinen aan de Baden Powcllweg, waarop thans de Nuts- klcutcrschool staat met de daaraan grenzende terreinen. Als nieuwe lokatie ten behoeve van deze school wordt voorgesteld het schoolgebouw aan de Raamstraat (nog in gebruik door de J. W. van den Docischool), aan te wijzen. Voorwaarde daarbij is, dat dit ge bouw door de gemeente in eigendom wordt verkregen en dat de minister van onderwijs en wetenschappen toestemming zal verlenen voor de bouw van een 6-klassige schoolge bouw aan de Kabbelaarsbank ten be hoeve van de J. W. van den Doei- school. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De Macoma arriveert waarschijnlijk in april op Neeltje Jans en ligt nu nog op de werf „De Merwede" te Hardinx- veld Giessendam. kommissaris dr. C. Boertien de Zeeuwse Raad voor Ouderen instal leren. De installatieplechtigheid vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg (14.30). „De Ruyterherdenking" Op woensdag 24 maart zal het 375 jaar geleden zijn, dat admiraal Mi- chiel Adriaanszoon de Ruyter te Vlis- singen werd geboren. Ter gelegenheid van dit feit vindt op donderdag 25 maart te Vlissingen een kranslegging plaats bij het standbeeld van M. A. de Ruyter op de Boulevard de Ruyter. In de avond uren vindt een herdenkingsbijeen komst plaats in de Sint Jacobskerk aan de Oude Markt. Spreker is de vice-admirraal b.d. A. van der Moer. Voor een herdenkingskoncert zorgt de Marinierskapel van de Kon. Mari ne o.l.v.majoor-direkteur J. J. Koops. ZIERIKZEE Bedrijfsvoorlichter In de vakature van bedrijfsvoor lichter akkerbouw voor Schouwen- Duiveland is per 1 maart voorzien door de heer ing. H. Eerkens, wonen de te Zierikzee. Succes voor „veilige" LTS-ers Alle eindexamen kandidaten van de LTS hebben in februari jl. deelge nomen aan de landelijke schoolvei- ligheidswedstrijden. Dit jaarlijks te rugkerend gebeuren wordt georgani seerd door het Veiligheidsinstituut te Amsterdam. De gemiddelde score van alle deel- nemende scholen bedroeg 13.4. Het maximum haalbare was 18 punten. De score voor de LTS Zierikzee was 17,1. Deze uitslag betekent dat de school mee gaat doen in de halve fi nale voor het district Zuid in 's-Her- togenbosch op 11 maart a.s. Het team is, na selektie, als volgt samengesteld: Frans van Aken (afd. Motorvoertuigen techniek); Marco Kaaysteker(afd. Consumptieve tech niek); Rasik Ayaz (afd. Elektro techt- niek); res. Iwan Pankow (afd. Bouw techniek, schilderen). Het team wordt begeleid door de veiligheidspromotor van de school de heer L. S. P. van Velthoven. WESTERSCHOUWEN Spijtig misverstand Een spijtig misverstand hebben de gemeente Weterschouwen, de zang vereniging ,,Nu met Hope" en de Burghse korrespondent in een kwaad daglicht gesteld over het be richt van de rommelmarkt van „Nu met Hope". De gemeente heeft n.l. niet verboden om in Burgh een rom melmarkt te houden, maar de zang vereniging zelf heeft besloten de rommelmarkt in Haamstede te hou den. HAAMSTEDE Openbare verkoping Ten overstaan van notaris W. H. Klaassen werd vrijdagmiddag onder grote belangstelling in hotel Bom. volgens art 1223 het pand Kerkstraat 2 te Burgh, bestaande uit winkel, ma gazijn, woonhuis en tuin verkocht. Koper werd F. Fonteijne uit Zonnc- maire voor 69.000,-. Aanrijding Op de Kloosterweg botsten zondag middag twee wagens op elkaar. Au tomobilist R. C. K. uit Haamstede stond langs deze weg geparkeerd en reed weg zonder daarbij te hebben gezien dat automobiliist D. A. uit VVestmaast naderde. Beide wagens liepen schade op. ZIERIKZEE, 8-3. Burgemeester en wethouders nebben van het ministerie van ekonomische zaken telefonisch bericht ontvangen, dat de liggelden voor de jachthaven te Zierikzee niet zo hoog mogen worden opgetrokken, dan waartoe de raad in september 1981 besloot. RENESSE Vernielingen in zomerhuisjes In de eerste week van maart heb ben nog onbekenden een enorme ra vage aangericht in de zomerwoning aan de Hoogeboomlaan van A. J. R. uit Renesse. Met messen werd grote schade aangericht aan gordijnen, ma trassen, etc. Hoe groot de schade be draagt is nog niet bekend. Duinbrand Door nog onbekende oorzaak stond zondagmiddag een duingebied van ongeveer 100 vierkante meter aan de Hoogeboomlaan in brand. De brand weer van Haamstede en Renesse wa ren snel ter plaatse om de brand te blussen. NOORDVVELLE Aktie voor zeehonden Enkele schoolkinderen zijn vorige week begonnen in Noordwelle en om streken handtekeningen op te halen tegen zeehondenmoord, die momen teel in de Canadese wateren plaats vindt. Zij zullen alle opgehaalde handtekeningen opsturen naar „Greenpeace" als steun aan de ak- ties, die deze organisatie poogt te on dernemen tegen dit schandaal. MIDDENSCHOUWEN Afdelingsvergadering Partij van de Arbeid De Partij van de Arbeid, afdeling Middenschouwen hield een goed be zochte ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten als vaststelling van de notulen van de vorige vergadering en het bespreken van de ingekomens tukken, waren aan de orde de vaststelling van het verkiezingsprogram en de kandi daatstelling voor de a.s. gemeente raadsverkiezingen. Het concept-verkiezingsprogram was opgesteld door een kommissie, bestaande uit twee afdelingsbestuur ders en de twee gemeenteraadsleden, mevrouw Kloet en de heer Renden. Tijdens de vergadering werden de diverse onderdelen van het program door beiden toegelicht, waarbij de aanwezige leden goed gebruik maak ten van de mogelijkheid om over de diverse punten te diskussiëren. Het resultaat van één en ander was, dat alle aanwezigen met het konsept- program konden instemmen, zodat dit in de komende vier jaar de leid draad zal zijn voor het werk van de P.v.d.A.-fraktie in de gemeenteraad. Voordracht Voor wat betreft de kandidaatstel ling had het afdelingsbestuur een voordracht opgesteld. Deze werd zonder diskussie door de vergadering overgenomen. Dit houdt in, dat bij de komende gemeenteraadsverkiezin gen de P.v.d.A. te Middenschouwen met de volgende lijst uitkomt: 1. J. Kloet-SchellingerhoutScharendij - ke; 2. W. G. Renden, Kerkwerve; 3. G. A. M. Cobussen, Scharendijke; 4. J. J. Hartman-Zuiddam, Kerkwerve; 5. J. P. Leenen, Kerkwerve; 6. J. Hen driks, Scharendijke. Nadat de voorzitter mededeling had gedaan van het voornemen van de Streekfederatie van de P.v.d.A. om op zaterdag 1 mei a.s. wederom in samenwerking met het F.N.V. en de V.A.R.A. een eilandelijke 1 mei-vie ring te beleggen in het Tonnemaga- zijn te Brouwershaven, sloot hij deze geslaagde vergadering. BRUINISSE Oceaanonderzoek naar radio-aktief afval Het Delta instituut voor hydrobio- logisch onderzoek te Yerseke gaat de effekten onderzoeken van het storten van radio aktief afval in de oceaan. De Europese Commissie voor Vis serij onderzoek, onderdeel van de E.E.G. subsidieert dit onderzoek ge deeltelijk. Men wil weten hoe diep de hitte nog merkbaar is, die zich (naar men aanneemt) ontwikkelt als radio aktief afval op de zeebodem terecht komt. En daaruit kan dan weer worden afgeleid, of de radio aktiviteit nog schadelijk is, als het op een of andere (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Veel jeugd keek toe ZIERIKZEE. Voor het eerst in de geschiedenis van zijn bestaan, gaf het Gereformeerd Kerkkoor, een publiek koncert, dat plaats vond in de Lutherse kerk. Het koor stond o.l.v. Mar v. d. Veer. Voor recensie: zie elders in dit nummer. RENESSE, 6-3. Zaterdagavond werd, in het dorpsbuis te Renesse, een toneelavond georganiseerd door de afdeling Westerschouwen van de V.O.O. Op het programma stond het toneelstuk „Ijzerlijm", een toneelspel voor kin deren. De avond werd geopend door de waarnemend voorzitter van de vere niging, de heer S. Roos. Hij verwel komde de ongeveer 150 aanwezigen, waaronder vanzelfsprekend erg veel kinderen. In het bijzonder verwel komde hij mevr. A. C. Houtman, die op de sekretarie de onderwijsbelan- gen behartigt. Hij legde uit dat het de bedoeling is dat het stuk in alle ker nen van Westerschouwen zal worden opgevoerd en dat het deze avond ei genlijk de première was. Verder vertelde hij dat deze afde ling van V.O.O. een onderdeel is van het grote landelijke geheel, de Vere niging voor Openbaar Onderwijs en dat deze vereniging zich ai 100 jaar ten doel stelt de belangen van het openbaar onderwijs te behartigen. Vooral ook in deze tijd van verande ring en vernieuwing als bijv. de inte gratie. Ook de kleine kernen projek- ten hebben van de vereniging de vol le aandacht. Tot slot merkte de heer Roos op dat de openbare school er is voor iede reen, ongeacht geloof, ras of nationa liteit. dere aanwezigen best wist te amuse ren. Vooral de kinderen leefden erg mee met de problemen van baron Ou- denkaal wiens fraaie slot verkocht zou worden indien hij niet op tijd voldoende geld bijeenbracht om zijn belastingschuld te voldoen. In de pauze werd een uitstekende geslaagde verloting gehouden om de kosten van deze avond, die gratis toe gankelijk was, een beetje te dekken. Aan het slot van het stuk dankte de heer Roos namens alle aanwezigen de medewerkers, alle onderwijzers uit Westerschouwen, voor de vlotte op voering van een aardig stuk. Na de2e suksesvolle uitvoering zal het stuk nog vier keer op de planken worden gezet. Eerst op 9 en 10 maart in de rekreatiezaal van camping „Duinrand" te Burgh-Haamstede en daarna nog in Noordwelle en Seroos- kerke. Zierikzee Het toneelstuk Na deze korte inleiding was het to neel voor de spelers en speelsters van het toneelspel „Ijzerlijm", dié niet alleen de kinderen, maar ook de ou- Voor het eerst in zijn bestaan, heeft het Gereformeerd Kerkkoor, het za terdag „bestaan" een koncert voor (betalend) publiek te geven; een toch al opmerkelijke primeur, die extra reliëf kreeg door de vrij hoge kwali teit van het gebodene. Het kerkkoor - doorgaans ingezet binnen het raam van de liturgie in de kerkdiensten - kreeg nu de kans zich wat breder te presenteren en dat is een verheffend succes geworden. De ruimte - de Lutherse kerk - bleek zich uitstekend te lenen voor het fijnzinnig en met grote zorg sa mengestelde - programma. De keus van de werken is een verdienste apart voor de (vaste) dirigent Mar van der Veer, die voor een „vokale wandeling de eeuwen door" had ge zorgd, als men de verklanking van uiteenlopende werken uit verschil lende perioden van de muziekge schiedenis, even zo mag noemen. Begonnen werd met Da Palestrina (16e eeuw) en geëindigd met een klei ne Choralmotette („Lobe den Herrn" van Distier (1908-1942). Vele fraaie specima van vokale jverkjes lagen daartussen, die met gevoel voor de stof werden gebracht. Aangetekend zij dat het koor een zekere evenwich tigheid heeft bereikt, gelet op de nummerieke bezetting van de ver schillende partijen en dat wil bij veel koren nogal eens een manco zijn. Heel innig klonk psalm 42 in het Frans: „Comme un cerf altéré brame" (Goudimel - 1505-1572); in de interpretatie „echt Bach" was „Christus met eer gekroond". Durfstukje gold de cantate: „Gelobet sei der da kommt" (Dedekind - 1628- 1750), met enkele solifragmenten, waarvan er één niet lukte. Zeer aan sprekend was ps 84 (onberijmd) uit het „Anglican Book of Psalms", o.m. zo weergaloos op plaat gezet door het koor van de kathedraal van Cam bridge. Waardevolle medewerking werd verleend door mevr. E. Jense, die het koor begeleidde op clavecimbel („Was Gott tut, das is wohlgetan" - Krebs (1713-1780), maar ook execelle- rend solo speelde („Adagio en fuga in e - Bach). Van een moeilijke taak kweet zich mevr. A. Syriër, die de door ziekte uitgevallen Theo Faber verving. Zij begéleidde met ingetogen orgelspel het koor en kreeg ook ruimte voor enkele soli. Al met al een „luisterrijk uur"; vervulling van een wens in een voorwoord bij het programma. Bloe men waren er voor degenen, die er bij de gedifferentieerde assistentie uit sprongen. Fijne avond, die (nog) meer publiek had verdiend. B.d.V. Advertentie manier niet alleen op de boden te recht komt, maar in de zeebodem wordt weggewerkt. Inklimming met diefstal Waarschijnlijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in het klub- huisje aan de Nieuwstraat 16 onbe kenden naar binnen geklommen. Zij stalen twee luchtbuksen en een 30-tal grammofoonplaten. De politie onder zoekt deze zaak. EMMELOORD. Een uitslaande brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie lokalen van de christelijke kleuter- en basisschool de Morgenster in Emmeloord in de as gelegd, alsmede de keuken van de school. AMSTERDAM. Een demonstratie ve tocht in Amsterdam van ongeveer tweehonderd taxi-chaufferus heeft zaterdagmiddag in de hoofdstand tot forse verkeersopstoppingen geleid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3