Maak Schouwen-Duiveland proefgebied Politiewet Twaalf bedrijven in de metaal mogen niet staken voor ziektegeld AGENDA Rechter zegt weer „nee" Stakingen Weer bom in Beiroet De verkiezingen in Guatemala Diefstal bij gedenkplaats Shakespeare De Voorjaarsnota Den Uyl boos op F.N.V. Dode in caravan te Kortgene Bijeenkomst V.V.D.-ondercentrale 2 AMSTERDAM, 7-3. De Industriebond FNV mag het stakingsprogramma dat de bond voor deze week heeft aangekondigd bij twaalf bedrijven niet uitvoeren. De In dustriebond heeft het c.a.o.-overleg met de metaalwerk gevers daarvoor te snel afgebroken. Dit heeft de vice-president van de rechtbank in Amsterdam, mr. E. de Kruyff, zondag bepaald in het kort geding dat twaalf bedrijven tegen de bond hadden aangespannen. De rechter-president heeft de Industriebond bij de be trokken bedrijven een stakingsverbod opgelegd tot 26 maart. In die periode zou verder overleg moeten plaatsvinden. Vrijdag kreeg de bond ook al een tijdelijk stakingsverbod bij de Rot terdamse werven RDM en Wilton Fij- enoord. ZUTPHEN. Bij het volcontinume- taalbedrijf Grangers in Zutphen (335 werknemers) begonnen zondagmid dag om vier uur de eerste stakingsak- ties in de metaal tegen de ziektewet- plannen. DEN BOSCH. De Industriebond FNV is zondagavond 0111 half negen een 24-uursstaking begonnen bij de bandenfabriek Michelin in Den Bosch. BEIROET, 6-2. Bij een ontloffing van een in een auto geplaatste bom i een het overwegend Mohammedaanse stadsdeel van Beiroet zijn zaterdag volgens de eerste cijfers drie mensen omgekomen en zes gewond. De auto was geparkeerd op nog geen honderd meter afstand van een post van de Arabische vredesmacht In de afgelopen tien dagen hebben zich verscheidene bomexplosies voor gedaan in gebieden waar Syriërs van de Arabische vredesmacht gestatio neerd zijn. Daarbij is een honderdtal doden en gewonden gevallen. GUATEM AL A-STAD, 7-3. De Gua- temalanen zijn zondag naar de stem bus gegaan om een opvolger te kiezen voor de huidige president generaal Romeó Lüöas Garcia. Dë hele dag werden bomaanslagen gepleegd, vol- gèns de politie door linkse guerril lastrijders die de verkizeingen heb ben afgedaan als een frauduleuze far ce. Over de uitslag was nog niets be kend. De verkiezingen werden uitge schreven om de uit drie partijen bestaande regering te vervangen die na de laatste algemene verkiezingen in 1978 de macht aan zich trok. Sinds dien heeft Guatemala zich ontwik keld tot een slagveld waarop guerril lastrijders en het leger, gesteund door rechtse extremisten, elkaar te lijf gaan. STRATFORD-ON-AVON, 6-3. On bekenden hebben bij een inbraak in de gedenkplaats voor de Engelse dichter William Shakespeare in Stratford-on-Avon onvervangbare meubels en andere antiquiteiten gestolen. Dc dieven drongen het huis binnen van Anne Hathaway met wie Sha kespeare in 1582 getrouwd was. Het huis is een zeer populaire toeristische attraktie waar jaarlijks ongeveer een half miljoen mensen uit alle de len van de wereld komen. De difstal moet zeer goed zijn voor bereid. Alles wat transportabel was, werd, kennelijk met een vrachtwa gen. meegenomen. Tot de 51) tot 60 verdwenen voorwerpen behoren ta fels, stoelen, banken, ornamenten en kleine curosia. Aangenomen wordt dat deze op het Europese kontingent verkocht zullen worden. De waarde van de gestolen voor werpen uit Anne Hathaway's Cotta ge is moeilijk te schatten. Alles was uniek en was geschonken aan de „Shakespeare Birthplace Trust", zo zei een woordvoerder Onderwijs in 'Engelnnd LONDEN. 6-3. Ruim 370.1)00 Britse onderwijzers trillen de ze week ..onbetaald overwerk" weigeren teneinde een beter salaris af te dwingen Zaterdag werd te kennen ge- genen dat het onderwijzend personeel in Engeland. Wales en Noord-lerland buiten de of ficiële schooltijd geen ouders meer ontvangen, geen kotife- renties meer houden en geen toezicht meer uitoefenen op de kinderen tijdens het overblij ven Het ministerie van onder wijs verwacht door de aktie op meer dan 30 00t) scholen met eirca acht miljoen scholieren een chaos Toch staken? Een woordvoerder van de In dustriebond FNV achtte het niet uit gesloten dat er deze week toch sta kingen koimen in andere bedrijven van de vijftien die de rechter nu voorlopig heeft uitgesloten. De In dustriebond gaat hier nog intern over praten. De overwegingen van vice-presi dent De Kruyff om een voorlopig sta kingsverbod voor de betreffende be drijven op te leggen zijn gelijk aan die welke rechtbankpresident Bor- gerhoff Mulder vrijdag hanteerde in DEN HAAG, 6-3. De vijf ministers die zich bezighouden met de voorbe reiding van de Voorjaarsnota zullen maandag opnieuw bijeenkomen. Za terdag kwam de „vijfhoek" - pre mier Van Agt en de ministers Den Uyl (sociale zaken), Terlouw (ekono- mische zaken), Van der Stee (finan ciën) en Van Thijn (binnenlandse za ken) - eveneens bijeen. Rond 16.00 uur werd, zo blijkt uit een medede ling van de Rijksvoorlichtingsdienst, besloten volgende week verder te gaan. Dinsdag komt het voltallige kabi net bijeen om de eventuele uitkomst van het beraad in de vijfhoek te be oordelen. In Haagse politieke kring wordt aangenomen dat het week einde zal worden benut voor overleg in eigen kring. het kort geding van RDM en YVilthon Fijenoord. Het overldat dat de Industriebond zaterdag nog heeft proberen te voe ren met de bedrijven verandert daar niets wezenlijks aan, zo heeft mr. De Kruyff bepaald. Geen akties In zijn vonnis verbiedt de vice-pre sident de Industriebond aktie in wel ke vorm dan ook te voeren bij de twaalf bedrijven. Ook voor de Amsterdamse werven ADM en NSM geldt dit verbod, hoewel de een- dagsstaking die de bond daar voor maandag in petto had in de ogen van de industriebond een protest tegen het weigeren van ledenvergaderin gen op het bedrijf is. De bond dient zijn leden bij de betrokken bedrijyen af te houden van akties, die verband houden met dc eis van garantie van het volledige ziekengeld, zo stelt De Kruyff in zijn vonnis. ROTTERDAM, 6-3. Mini§ter Den Uyl van sociale zaken en werkgele genheid is bitter teleurgesteld dat de FNV op de oude voet voortgaat met aktie en aggitatie tegen de plannen tot beperking van het ziekengeld. Dit nadat zij eerst heeft gezegd dat er te praten zou zijn, als het mes van de in greep in de cao's van tafel zou zijn. Op een PvdA-bijeenkomst in Rot terdam zei Den Uyl dat hij zijn soli dariteit met de FNV zal handhaven, „maar als ik vind dat zij een foute weg gaat zal ik dat uitspreken". Flitsen uit het buitenland WARSCHAU. De Sovjetleiders hebben volgens het Italiaanse pers bureau ANSA voorwaarden gesteld aan het geplande bezoek van Paus Johannes Paulus II aan zijn vader land Polen. Ze zouden willen dat hij in augustus alleen Warschau en het bedevaartsoorde Czestochowa be zoekt. Cheque van één cent STADSKANAAL. 6-3. Het regionale gasbedrijf in Hooge- zand heeft kapper H. L. Ronde uit Stadskanaal aangenaam verrast met een cheque ter waarde van eén hele cent. Op de eindafrekening van vorig jaar stond vermeld, dat die precies het bedrag was dat de heer Ronde teveel heeft be taald. Bij het gasbedrijf vindt men het een vreemde zaak, ,,maar het is absoluut geen vergis sing", zegt de heer Ronde. Op de cheque staat duidelijk 0 gul den en 01 cent. ..Er is mij verteld dat de gi rodienst zulke kleine bedragen niet in behandeling neemt. Dan zie ik wel of ze mij ook echt uitbetalen. Maar eerst laat ik een fotokopie maken van de cheque, zodat ik die kan inlijsten en ophangen. Ik vind het een grote grap". NEW YORK. Bij een explosie aan boord van een bijna 45.000 ton meten de tanker zijn vermoedelijk negen van de 25 Amerikaanse beman ningsleden omgekomen. JERUZALEM. Israël en Frankrijk zullen eind volgende maand bespre kingen voeren in Parijs over de mo gelijke aankoop door Israël van een Franse kernreactor. BRUSSEL. De Belgische regering gaat de benzine met één frank (onge veer zes cent) per liter extra belasten om dit jaar tot inkomsten van onge veer 180 miljoen gulden te komen. VLISSINGEN, 6-3. De 63-jarige J. Bus uit Bergen op Zoom is zaterdag avond in zijn caravan bij de jachthaven in het Zeeuwse Kortgene om het leven gekomen, vermoedelijk door zuurstof gebrek of koolmonoxydevergiftiging. De echtgenote van Bus voelde zich al eerder op de avond niet goed en was naar bed gegaan. Zij vond haar echtge noot later op de avond dood terug op het toilet Mevrouw Bus, die nog alarm kon slaan, werd opgenomen in het ziekenhuis te Goes. Vermoedelijk heeft een defect aan de gaskachel de dood veroorzaakt. ZIERIKZEE, 4-3. „Het is een goede gedacht van Schou wen-Duiveland een proefgebied te maken in het kader van de nieuwe Politiewet. Hier kunnen ervaringen wor den opgedaan met regionale politie". Dat zei V.V.D.- statenlid mevrouw E. Maris-Koster donderdagavond in de foyer van restaurant Mondragon tijdens een bijeen komst van de V.V.D .-ondercentrale op Schouwen-Duive land. Verder pleitte zij ook voor bereden politie in de duin- en bosgebieden. Evenals in andere kustgebieden sig naleerde mevrouw Maris op Schou wen-Duiveland een onderbezetting van de politiesterkte. Versterking is volgens haar niet alleen tijdens het toeristenseizoen noodzakelijk, maar gedurende het gehele jaar. In dit ver band wees zij ook op het grote aantal tweede woningen. In algemener verband liet zij we ten, dat haar partij voorstander is de invloed van de gemeente op het funk- tioneren van de politie te handhaven. De pure beheerszaken zouden onder de paraplu van de provincie kunnen vallen. In dit verband herinnerde zij aan het idee van VVD-Tweede Ka merlid Nijpels: gemeentelijke geor ganiseerde politie op provinciale grondslag. Milieubeleid Mevrouw Maris ging in haar inlei ding verder uitgebreid in op het mi lieubeleid. „De V.V.D. ziet milieube leid niet los van andere beleidsvelen, zoals energiebeleid en ekonomisch beleid". Zij was van mening dat haar partij in deze een realistische visie heeft en niet mee doet aan kretolo gie. Ook het standpunt betreffende de aanlanding van LPG in Zeeland noemde zij realistisch. De V.V.D. gaat ervan uit, dat LPG nodig is voor de industrie, dat LPG toch de Wester- schelde en het Kanaal naar Antwer- pen-Gent passeert en dat LPG werk gelegenheid biedt (2500 arbeidsplaat sen volgens een rapport van het E.T.I.). Zij was van mening, dat juist bij aanlanding in Zeeland een goede kontrole uitgeoefend kan worden. Verder vond ze, dat niet ingespeeld moet worden op de angstgevoelens van de mensen. „Benzine, dat al 60 jaar lang wordt vervoerd, is een ge vaarlijker stof dan LPG". Internationaal overleg over gren soverschrijdende milieuverontreini ging blijft volgens dc V.V.D. ver sterkt geboden. Ander onderwerp, dat mevrouw Maris aansneed was het natuurbe heer. Partikulier initiatief tot na tuurbehoud en bescherming wordt onmisbaar geacht naast de verant woordelijkheid van de overheid. In dit verband wees zij erop, dat het landschap in Zeeland, bijzonder zon der uitzondering door menselijk han delen tot stand is gekomen. „Veilig stellen van natuurgebieden, behoeft niet persé overheidseigendom te be tekenen", aldus het V.V.D.-statenlid. Bestrijding bakterievuur Dat partikulier initiatief moet vol gens spreekster wel komen van men sen met verstand van zaken en niet van een groepje elitaire hobbyisten. Verder liet ze weten, dat de V.V.D. het initiateif en de oproep van het Landbouwschap op het provinciaal bestuur betreffende de bestrijding van bakterievuur, ondersteunt. V.V.D.-statenlid de heer J. D. de Voogd ging tijdens deze bijeenkomst van de ondercentrale Schouwen-Dui veland ook uitgebreid in op het mi lieubeleid. Hij had weinig goede woorden over voor de opstelling van D'66 met be trekking tot de invoering van de milieu-effekt-rapportage (m.e.r.). De V.V.D. wil deze m.e.r. afhankelijk stellen van geldende wettelijke bepa lingen en van de beschikbaar gestel de financiële middelen. Wel pleitte hij ervoor, dat alle veiligheidsaspek- ten steeds voldoende op een rijtje worden gezet en alleen verantwoorde bedrijfsvestigingen en aktiviteiten worden toegelaten. De naar zijn me ning verstandiger opstelling van P.v.d.A. in deze materie in vergelij king met D'66 brengt P.v.d.A. en V.V.D. dichter bij elkaar volgens de heer De Voogd. Energie-opwekking T.a.v. de opwekking van energie merkte hij op: „In de besluitvorming over toepassing van energie-opwek kingsmethoden dienen de voor- en nadelen op milieugebied van alle vormen van energie-opwekking te worden beschouwd" Hij liet weten, dat de V.V.D. niet staat te juichen voor kernenergie, daar wel degelijk gevaarsaspekten worden onderkend, maar dat dc V.V.D. er vanuit gaat, dat 1 a 2 gene raties er beslist niet buiten kunnen, wil men niet ekonomisch te gronden gaan. „De V.V.D. is wel degelijk milieu-minded en milieu-bewust, maar geen milieu-fanaat", aldus de heer De Voogd. Verder liet hij weten, dat zijn par tij met optimisme de statenverkie zingen op 24 maart tegemoet gaat met een programma, dat zich ken merkt door de zin voor de werkelijk heid; terughoudende overheidsbe moeienis en geen modern-schijnend gedram. Statenlid de heer L. Bécu ging tij dens zijn inleiding nader in op de toe komstige beslissing: zoute of zoete Grevelingen. De V.V.D. kiest in zijn programma voor een zoete Grevelin gen, in verband met de grote behoef te aan zoet water voor land- en tuin bouw. Hij verwees in dit verband reeds naar een besprekingsdag half mei, tijdens welk voor- en tegenstan ders van een zoete Grevelingen hun inbreng kunnen leveren. Mocht in de toekomst besloten worden de Greve lingen zout te houden, dan moeten volgens de heer Bécu mogelijke alter natieven voor zoetwatervoorziening voor de land- en tuinbouw terdege onderzocht worden. Fusie waterschappen Ten aanzien van de studie betref fende de verdere koncentraties der Zeeuwse Waterschappen, merkte het V.V.D.-statenlid op, dat zijn partij na de recente fusie - op Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen - een verder gaande koncentratie niet noodzake lijk acht. Spreker bleek weinig vertrouwen te hebben in de herziening van de uit kering wegen, waardoor de Water schappen ontheven zullen worden van de onderhuisverplichtingen van wegen. De V.V.D.-woordvoerder bleek niet zeer gelukkig met het optreden van de huidige minister van Verkeer en Waterstaat. In Zeeland zijn vol gens de heer Bécu al heel wat projek- ten aan te wijzen, waar een bordje ge plaatst kan worden met de tekt: „Zcevalking was hier". Hij gaf een opsomming van projek- ten. die in het kader van de bezuini gingen vertraagd worden of op afwij kende wijze van de oorspronkelijke plannen uitgevoerd zullen worden. Spreker noemde het een goed idee, dat Provinciale Staten hebben beslo ten tot het opstellen van een priori teitenlijst voor de aanleg van nieuwe wegen nu door het ontbreken van de benodigde financiën niet alle plan nen uitgevoerd kunnen worden. In dit verband achtte hij het zinnig dat een gesprek zal worden gevoerd met een groep aannemers/wegenbouwers. Dit in het kader van de werkvoorziening in Zeeland zelf. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. - Maandag 8 maart Zierikzee „Mondragon". Jaarvergadering Z.O.C. 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Jaarvergadering Land- bouwvereniging „Aller Belang". 19.30 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Restaurant De Val. Samenkomst CDA-statenfraktie. 13.30 uur. Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 19,30 uur. Huis van Nassau. Afd. Plattelands vrouwenbond. 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. J. A. v. d. Broeke. 20.00 - 22.00 uur. U.V.V.-gebouw. Bijeenkomst D'66 afdeling Schouwen-Duiveland. 20.00 Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Woensdag 10 maart Zierikzee Mondragon. Bestuurs- en fraktiever gadering VVD, afdeling Zierikzee, 19.00 uur. Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede, algemene leden vergadering Oranjevereniging. 20.00 uur. Noordgouwe H.C.R. „v. d. Weijde". Vergadering IJsvereniging. 19.30 uur. Donderdag 11 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Bruinisse Dorpshuis. Ledenvergadering Rode Kruis. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 12 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Forumavond ver kiezingsbijeenkomst S.G.P. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. 2e uitvoering muziekver eniging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. Zaterdag 13 maart Serooskerke Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Maandag 15 maart Zierikzee Garage Braai, Grevelingenstraat. Z.V.U.-kursus „Pech onderweg". 19.30 - 22.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering „Philatelica". 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Verenigingsraad woningbouwver eniging „Beter Wonen". 19.30 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. mr. G. Nijland. 20.00 - 22.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering zwemvereniging Onder dak. 19.00 uur. Renesse Motel „De Zeeuwse Stromen". Voor jaarsvergadering VVV Renesse. 20.00 uur. Dorpshuis Oosterhof. Ouderavond peuterspeelzaal „'t Kraaiennest". 20.00 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Zaal Ger. Kerk. C.D.A.-vergadering. 20.00 uur. De Wig. Ledenvergadering Oranje vereniging „Juliana". 20.00 uur. Donderdag 18 maart Zierikzee Concertzaal. One man show Jan Blaaser. 20.00 uur. Vrijdag 19 maart Zierikzee Kantine Sociale Werkplaats. Lions- bridge-drive t.b.v. vakantiewoning voor gehandicapten. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Voorlichtings- en dia-avond, vogelvereniging „Zang en Kleur". 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Noordwelle Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Donderdag 25 maart Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uur. Vrijdag 2 april Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichting brandwonden. Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 22 april Scharendijke Gemeentehuis. Raad Middenschou- wen. 19.30 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2