Nieuw Leven" onwennig in de nieuwe uniformen Sporthal „Onderdak" kampt met zeer grote problemen Proces in Cairo PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Stijging energiekosten; daling gebruik Kwartiermakers vertrokken Uitvoering in Ouwerkerk Blijspel kompleteerde feestavond «r Bitr I 'm ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00 Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4'regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 8 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23077 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: De „Ostrea" arriveerde op werkeiland ZIERIKZEE, 6-3. „Al rijzen de energiekosten uit de pan, we blijven „onderdak" als 't effe kan". Dit is de leuze, die gebruikt wordt bij de inmiddels op gang gekomen aktie tot het kweken van een rservepotje als financiële aanloop voor de aanpassing van sporthal „Onderdak", teneinde de energiekosten drastisch te drukken. Wethouder van sportzaken de heer L. J. van Gastel ging zaterdagochtend uitgebreid in op de problemen waar „Onderdak" op het ogenblik mee te maken heeft Hij deed dat tijdens de jaarlijkse uitreiking van de zoge naamde trimvaantjes aan de trouw ste „zwem-onderdakkers". Een feestelijke gebeurtenis, maar ondanks dat een toespraak in minuer van de wethouder. Grootsste probleem waar het bestuur me te kampen heeft is de enorme stijging van de energie- rpijzen. Bovendien blijkt het sporthal- gebruik met ongeveer 20% te zijn te ruggelopen. In het eerste jaar van de exploitatie werd f 49.500,- voor ener giekosten betaald. Thans - tien jaar later - moeten bij, een lager gebruik, de kosten op f215.000,- worden geraamd. Bijkomend probleem is ook het klei- TEL AVIV/JERUZALEM. Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben korte tijd een hoofdweg gebarricadeerd uit protest tegen de Israëlische ontruiming van het laatste noordelijke, gedeelte van de Sinaï. BANGKOK. De Rode Khmer heeft maandag laten weten dat het een il lusie is te geloven dat een politiek compromismet Vietnam zal leiden tot een verwijdering tussen Hanoi en Moskou. BEIROET. Twee piloten van de Iraanse luchtmacht zijn in een toestel naar Saoedi-Arabië gevlogen en heb ben asiel aangevraagd. Dit heeft het Libanese dagblad Al Anwar maan dag gemeld. CAIRO, 6-3. Een militaire recht bank in Cairo heeft zaterdag vijf be klaagden wegens moord op president Anwar Sadat op 6 oktober ter dood veroordeeld. Vijf beklaagden kregen levenslan ge dwangarbeid, 12 werden veroor deeld tot gevangenisstraffen varië rend van vijf tot 15 jaar en twee werden vrijgesproken. SCHIPHO!, 6'3. Van de luchthaven Schiphol is zaterdagmiddag de eerste groep vertrokken van de in totaal 105 Nederlandse militairen die deelne men aan de Sinaï-vredesmacht MFO (Military Force and Observers). ner worden van de klassen van de scholen, waardoor de inkomsten dalen. Met kien wees de wethouder op het balng het gebruik van „Onderdak" te stimuleren. „Indien de huidige ten dens zich voortzet, dan komt er onher roepelijk een tijd, dat we de openstel ling, met name van het zwembad, moe ten beperken", aldus de heer Van Gas tel. Hij was van mening, dat met elkaar getracht moet worden deze fraaie ak- kommodatie in stand te houden. In de eerste plaats een taak voor de gemeentebesturen op Schouwen- Duiveland, vond de Zierikzeese wet houder. „Het is een goed streven om de eigen voorzieningen uitte breidèn. Dit kan en mag echter niet ten koste gaan van de bijdrage aan het sportr komplex „Onderdak", dit is immers een zaak van de bevolking uit de hele regio". Wat minder in mineur was de bewe ring van de heer Van Gastel, dat het sportcentrum nog altijd leeft in de har ten van vele Schouwen-Duivelanders. Tastbaar bewijs werd daar inmiddels van geleverd. In verband met de af lossingen en rentebetalingen op de burgerzinlening, waarop destijds voor f 490.000,- werd ingetekend, werden brieve a gestuurd naar de begunstigers. Hoofr iaak van de brief was een kon- trole van het adressenbestand en giro bankgegevens. Darnaast werd van de mogelijkheid gebruik gemaakt, de geldschieters van tien jaar geleden, attent te maken op de huidige moeilijk heden. Keuze-mogelijkheid Door middel van een formulier wordt getracht de begunsigers er toe te be wegen mee te werken aan het kweken van bovengenoemd reservepotje. Daartoe worden drie keuze-mogelijk heden geboden: 1) het geleende be drag geheel schenken aan de Stichting Sportcentrum Schouwen-Duiveland; 2) het thans af te lossen 1/3 deel der lening schenken aan de Stichting of 3) voor de verstreken en volgende jaren geen prijs stellen op de rente-betalin gen over het (resterende) bedrag der burgerzinlening. Inmiddels ontvangt de Stichting reeds dagelijks brieven terug met de mededeling dat het geleende bedrag of een gedeelte daarvan, als gift kan worden beschouwd. De totaalstand der geschonken bedragen bedroeg zaterdag: f44.720,- (van 283 inschrij vingen). De wethouder noemde het hartver warmend, dat deze mensen ook mee denken over het energieprobleem. Bij de teruggezonden formulieren treft de Stichting namelijk ook suggesties en goede voornemens aan. De heer Van Gastel lichtte toe, dat beteugelen van de energiekosten een volledige herstruktuering van het f 2- bouw zou vergen, hetgeen een inves tering van f 600.000,- eist „In de marge" „Die zijn niet beschikbaar dus zoe ZIERIKZEE. Wethouder L. J. van Gastel verrichtte zaterdagochtend in sporthal „Onderdak" de uitreiking van de jaarlijkse trimvaantjes. Op de foto: een van de deelneemsters, mevrouw Anker, neemt het trimvaantje in ontvangst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ken we zorgvuldig naar deeloplossin gen. We blijven er ons van bewust, dat dit echter steeds sleutelen in de marge zal zijn. Een totale dakrekonstruktie en machine-aanpassing dat zou inder daad pas leiden tot rigoureuze bespa ringen", aldus de wethouder. Vervolgens ging hij over tot het uit reiken van de trimvaantjes. Deze wer den in ontvangst genomen voor 25 km door. Mevr. Catshoek, mevr. Dijkstra, mevr. Becu) mevr. Goedegebuure, mevr. Bouman, Coby Bouman, Robin v. d. Kerkhoven, mevr. Vrijland. Voor 50 km: mevr. Hage, mevr. Kra mer. Voor 75 km: Mevrouw Anker. Voor 100 km: mevr. Praet, mevr. Vorwerk, mevr. Muste, mevr. Legemaate, mevr. V. d. Wekken, mevr. De Vos' mevr. V. d. Post mevr. Broer, de heer Van Eek, de heer Van Haveren. Voor 150 km: mevr. De Regt Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. OUWERKERK, 6-3. Voor een bedrag van 15.500,- werd het muziekgezelschap „Nieuw Leven", nieuw le ven ingeblazen, in de vorm van uniforme kledij. Tijdens de uitvoering in het dorpshuis van Ouwerkerk, vrijdaga vond werd het uniform voor het eerst den volke getoond. De „N.L."-leden waren er trots op, terecht. Op het eigenlijk te kleine podium van het overvolle dorpshuis, ingeleid door een stevig drum-nummer, voerde „Nieuw Leven" zes werken uit, voor namelijk polka's, die een beetje aan Tiroler muziek deden denken. Hier en daar een misser bij de (moeilijk) hoge tonen werden ruimschoots gekompen- seerd door zichtbaar enthousiasme. OUWERKERK ..Nieuw Leven" voor het eerst in de nieuwe uniformen tijdens de uitvoering vrijdagavond in het dttrpshuis van Ouwerkerk (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voorzitter W. A. Kuyper zei het zo: „Hier staan we dan. Te kijk gesteld, opgedoft, vreemd, onwennig in ons nieuwe uniform. We hebben er vijf jaar over gedaan om tot aanschaf over te gaan en het is met geld van de gemeenschap gefinancierd". De ba zar naar aanleiding van het 60-jarig bestaan bracht 11.000,- op, een in zameling 2700,- en toezeggingen aan giften 5.500,-. Niet happy De bodem van de verenigingskas is nu weer in zicht, en uiteraard gaf de voorzitter een hint voor de pauze- verloting ter spekking van de kas. De kleding was vooral aangeschaft, „omdat we bij optredens buiten Ou werkerk, zo gekleed op „z'n-Jan- boere-fluitjes", ons niet happy voel den. Maar toch is het jammer om niet meer in het gewone klofje op te tre den. Maar men moet met de tijd mee". Burgemeester J. van Bommel kom- plimenteerde de vereniging met het fraaie uniform: „Nieuw Leven" is „Nieuw Leven" niet meer". Eigenlijk veel te snel was „Nieuw Leven" uitgespeeld en was het pauze met een run op de loten. Vele geluk kigen gingen met prachtige prijzen strijken: de verloting schoot zijn doel niet voorbij! Veilig nest Toen na de pauze een aanvang werd gemaakt met het opvoeren van de komische thriller „Gieren op 't veilig nest", bleek het dorpshuis werkelijk te klein: té veel publiek in een té kleine zal met te weinig zuurstof. Zelfs staande word het spel van de tonelisten gevolgd. Moeilijkheden waren er in het be gin, met een te rumoerig publiek: vooral dc jongeren waren duidelijk voor iets anders gekomen. Des tc gro ter was de verdienste van het gezel schap dat uiteindelijk toch ieders aandacht wist te vangen voor het stuk, dat alle ingrediënten van een blijspel in zich had. Verwisseling van personen, onver wachte ontwikkelingen, komische invallen en woordspelingen maakte de thriller tot een echt blij-spel. Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Het geheel speelde zich af in de ontvang- en zitkamer van een eilan- delijk gelegen hotel ,,'t Veilige Nest", gedreven door de exentrieke Mary Fleet (Tonny Stoutjesdijk) en haar broer Tony Bryce (Jo Hage), te vens kastelein en goed van „inne men". Tony plaatste een advertentie om gasten te trekken, die ook ko men, maar wat voor gasten! Een werkelijk grandioze rol werd vertolkt door Eugène Totté, die de rust-zoekende gast Jack Gable vorm gaf. Eugène dróég het stuk, van meet af aan, bijgestaan door zijn tegenspe lers, die hem goed partij gaven. Zelfs voor een dubbel-rol als Dick Killin- ger met snelle verkleedpartijen, draaide hij zijn hand niet om. Vaste gaste Odilla (Joke v. Stuij- venberg) „groeide" in haar rol en exeleerde aan het slot. De rol van dochter Patricia (ai-ai, kapitein") werd neergezet door Ali Pankow en voorts waren er nog Frankie en Jeni fer Lawford (Jaccob Manni en Anne ke Lucas) die „boevenspel" voor hun rekening namen, en voortreffelijk! De onvermijdelijke schurk was Lin- ky (Dies Lemson). Dekor Een speciaal lofwoord verdienen de dekor-bouwers: Dirk Leering, Leen Lucas, Ton van Stuijvenberg en Jan Koppert, die van het toneel een heuse hotel-lobby maakten. Het pu bliek had daardoor weinig moeite zich in de situatie in te leven. De re gie had Rinus Pankow. Na het to neelstuk (beloond met een gul ap plaus) was er nog gelegenheid een dansje te maken tijdens het gebrui kelijke bal-na. Advertentie WAh Wh pe Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Heldere nacht met weinig wind en minimumtemperaturen ongeveer min 1 graad; morgen overdag zonnig en middagtemperatuur rond 8 gra den; matige zuidelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 12 maart: Woensdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid 3 Donderdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.. 8 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 9 maart Zon op 7.09, onder 18.33 Maan op 18.04, onder 7.26 Volle Maan: 9 maart (21.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 9 maart 2.50 15.38 8.47 20.58 Springtij: 12 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 8-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook in het komende etmaal houden een hogedrukgebied boven Rusland enerzijds en oceaanstorin gen anderzijds een zuidoostelijke stroming in stand. Daar de drukver schillen klein blijven zal er maar weinig wind zijn en kan het in de ko mende nacht opnieuw licht vriezen. Morgen overdag zal het misschien iets minder zonnig zijn dan gisteren en vandaag. Een oud front kan bij ons aanlei ding geven tot wat bewolking in de hogere niveaux. De middagtempera tuur zal weer ongeveer 8 graden wor den. Voor de wat verdere toekomst moet geleidelijk met meer bewol king rekening worden gehouden, waarbij het evenwel tot donderdag waarschijnlijk niet zal regenen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1