Bestuur Stichting Jeugd wil wel praten over Welzijnshuis Zuidwesten uitermate geschikt voor teelt grote tuinbouw Landbouwschap tegen afschaffing melkheffing WTHC DE ZIERIKZEESCHE COURANT Voorwaarde: Behoud eigen identiteit Toegankelijkheid ambtenarij JMetnisso Z.L.M.-voorzitter Doeleman: Schade door vorst bleef afgelopen winter beperkt NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. Vrijdag 5 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23076 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34.90. per jaar I 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Advertentieprijs 45 cent per losse mm; ..Succesjes" (t/m 4 regels) f 5.60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW In dit nummer: Pools koor met Pinksteren naar Westhoek ZIERIKZEE, 4-3. Het bestuur van de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland is wel bereid verder te praten over de mogelijke toekomstige vorming van een zogenaamd welzijnshuis op Schouwen-Duiveland, maar verbindt daar de voorwaarde aan dat dit niet ten koste zal gaan van de eigen identiteit van de Stichting. Tot deze konklusie kwam voorzit ter J. Groen donderdagavond na een uitgebreide diskussie tijdens de bestuursvergadering van de Stich ting Jeugd in de bovenzaal van de Zeeuwsche Herberghe. Met de inmiddels veel gebezigde term welzijnshuis wordt, zoals be kend, bedoeld een samenwerking tussen de drie in deze regio werk zaam zijnde welzijnsinstellingen, te weten: Stichting Jeugd, Stichting Sa menlevingsopbouw en de Stichting Welzijn voor Ouderen. In de gemeentelijke welzijnskom- missies, gemeenteraden en tijdens hoorzittingen werd positief gerea geerd op het voorstel over de vor ming van een welzijnshuis in diskus sie te treden. Ook de I.C.R.P. (de re gionaal overleg groep welzijn) advi seerde positief. Notitie Overleg tussen de drie funktiona- rissen van bovengenoemde stichtin gen resulteerde inmiddels in een Notitie voor het welzijnshuis wel- zijnskoepel Schouwen-Duiveland". Deze notitie wordt afgerond met drie voorstellen van deze funktionaris- sen: 1) de notitie bespreken in de (da gelijkse) besturen en nagaan onder welke voorwaarden men verder wil gaan met het onderzoeken van de mo gelijkheden; 2) daarna overleg tussen dagelijkse besturen en funktionaris- sen van de drie instellingen. Nagaan welke voorwaarden en uitgangspun ten gezamenlijk zijn en op welk vlak men eventueel verschil van mening heeft; 3) Uit de drie instellingen één voorbereidingskommissie formeren, bestaande uit de drie funktionaris- sen en uit iedere instelling 1 a 2 bestuursleden. Het bestuur van de Stichting Jeugd overwoog donderdagavond het voor en tegen, dat in dit stadium in het ka der van een welzijnshuis kan worden aangevoerd. Penningmeester de heer J. de Kreuk was overtuigd, dat de vor ming van dat welzijnshuis niet bud gettair neutraal zal kunnen verlo pen. Het onderbrengen van drie AMSTERDAM, 4-3. Ambtenaren die regelmatig kontakten onderhou den met de burger - bijvoorbeeld pro- jektgroepen - moeten meer bevoegd heden krijgen, zodat er in het overleg tussen burgers en ambtenaren zaken kunnen worden gedaan. Daarbij moet worden voorkomen dat een maal genomen besluiten in een latere fase weer worden teruggedraaid. Dit is een van de aanbevelingen die de bestuurskundige, drs. F. Fleurke, van de Vrije Universiteit van Amsterdam doet om de toegankelijk heid van het openbaar bestuur voor de burger te vergroten. funktionarissen in één gebouw vergt naar zijn mening in elk geval CAO- aanpassingen, hetgeen veel geld zou kosten. Hij achtte het -van belang, dat ook op gemeentelijk niveau over leg zal worden gevoerd om te weten of een en ander wel financieel haal baar is. „Niet te ver" Bestuurslid de heer D. Vleugel speelde daarop in met de opmerking, dat het samenbrengen van drie funk tionarissen in een gebouw niet wil zeggen, dat men na verloop van tijd ook nog drie funktionarissen zal heb ben. „Straks wordt het twee funktio narissen met één administratieve kracht. Je moet natuurlijk niet te ver fuseren", aldus de heer Vleugel. Jeugdwerkleider de heer Gabri de Groot belichtte de materie vanuit het oogpunt van de Stichting Jeugd. Zo ging hij ervan uit, dat de vorming van een welzijnshuis voor de Stich ting Jeugd konsekwenties zal hebben voor de geschiedenis. Advertentie Restaurant Renesse Hij wees erop, dat in ogenschouw moet worden genomen, dat door de realisatie van deze Stichting destijds iets tastbaars werd veroverd en een erkenning inhield van het belang van ondersteuning van het jeugdwerk. Zaken, die men moet zien te behou den. In vergelijking met de Stichting Samenlevingsopbouw en de Stich ting Welzijn voor Ouderen moest hij konstateren dat de Stichting Jeugd zich niet meer zo behoeft te profile ren. Verder vond de jeugdwerklei der, dat - als het welzijnshuis er ooit komt - men er mee voor de dag moet kunnen komen als hét welzijnshuis van Schouwen-Duiveland en niet als een samenvoeging van drie funktio narissen, die je ergens van een zol derkamertje hebt weggehaald. Drempel Wat betreft de eventuele huis vesting pleitte hij in elk geval te voorkomen dat een drempel zou ont staan voor jongeren om bij de Stich ting Jeugd aan te kloppen. In de hui dige situatie ontbreekt die drempel bij de Stichting Jeugd en dat zou men graag behouden zien. Verder meende Gabri de Groot dat bij de huis vestingsclaim groeimogelijkheden betrokken moeten worden. Uitbrei ding met funktionarissen voor het edukatieve werk of vrouwenwerk zou tot de mogelijkheid kunnen be horen. Bestuurslid de heer B. D. Schot zei geen bezwaar te hebben tegen een sa menwerking als dat goedkoper zou uitpakken. Hij zag mogelijke bespa ringen op het kantoorapparaat. Ook hij hechtte echter belang aan het be houd van eigen identiteit. De heer De Kreuk had grote twijfels over de besparingen op het kantoorapparaat, omdat ook in het gebruik van appa ratuur een stop zit. De diskussie werd, zoals gezegd, afgerond met de konklusie, dat met enkele leden van het dagelijks bestuur en de jeugdwerkleider ver der overleg zal plaatsvinden over het welzijnshuis, maar dat eigen identi teit van de Stichting Jeugd voorop blijft staan. r". '-"••• V -<v 7, DREISCHOR. Dreischor- mooiste dorp van Zeeland - wordt altijd ,,van de andere kant" gefotografeerd. Hierop de fo to eens een Dreischor-plaat, genomen van een andere optiek uit. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 5-3. Het Landbouwschap ziet er niet zo veel in om de heffing die hoeren op hun melk moeten be talen volledig af te schaffen. Wel wil de bedrijfsorganisatie van de land- en tuinbouw in Den Haag dat de heffing wordt verlaagd van 2,5 naar 0,5 tot 1,0 procent, aldus een communique donderdag. Voorzitter ir. D. Luteijn van het schap vindt dat de melkheffing niet moet worden afgeschaft, omdat de gunstige situatie op de zuivelmarkt op korte termijn kan veranderen. Het geld dat de Europese Gemeen schap beurt van de heffing is bestemd voor verbetering van deze markt. Luteijn en met hem de Nederlandse zuivelwereld is van mening dat de Europese Commissie de opbrengsten van de heffing niet goed benut. Dit is de reden waarom het schap een lage re heffing wenselijk acht. Heffingsgelden In 1981 heeft de commissie in Brus sel 1,5 miljard gulden aan heffings gelden ontvangen. Volgens het Land bouwschap is het nogal vaag wat er met dat geld is gebeurd, zo er al iets mee is gebeurd. Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap gaat druk uitoefe nen op minister De Koning van land bouw om hem in Brussel te laten pleiten voor verlaging van de heffing met anderhalf tot twee procent. BERGEN OP ZOOM, 4-3. Op de hoofdbestuursverg-a- dering in „De Wouwse Tol" te Bergen op Zoom heeft de Z.L.M.-voorzitter A. J. G. Doeleman gepleit voor zowel extra marktonderzoek als voor extra onderzoek naar de beschikbaarheid van zoet water teneinde de teelt- en af zetmogelijkheden van verschillende vollegronds- groenteteelten in het Zuidwesten te vergroten. Het Zuid westen is uitermate geschikt voor de teelt van grove tuinbouwprodukten gezien de milde winters die dit deel van ons land in het algemeen kent. „Ruimere mogelijkheden voor de teelt van grove tuinbouwprodukten zijn niet alleen belangrijk voor de werkgelegenheid op de akkerbouw bedrijven zelf maar ook voor de afge leide werkgelegenheid in de afzet- en verwerkingssektor", zo stelde Doele man. WESTHOEK. Op 30 mei (..De Ark" - Renesse) en op 31 mei Hervormde Kerk - Haamstede), brengen een knapen- en mannenkoor uit Poznan (Polen) een vokaal koncert. Men zie ook elders in dit nummer Prijsverhogingen Veel vetrouwen in vaststelling van de landbouwprijzen vóór 1 april a.s. zei de heer Doeleman niet te hebben, gezien de tegenstellingen tussen de lidstaten. Intussen wordt de vraag steeds dringender hoe de ministerraad vol doende onder druk kan worden gezet om tot een meer reële prijsverhoging te komen dan de voorgestelde 97c. Of een massale COPA-vergadering in Brussel wel voldoende uiting kan geven aan de verontwaardiging over de huidige voorstellen werd oor de Z.L.M.-voorzitter betwijfeld. Hoe wel hij deze demonstratie op zich wel wilde ondersteunen, zag hij meer in akties per land. „In ieder geval moet duidelijk wor den dat de land- en tuinbouw niet de dupe mag worden van de onderlinge verdeeldheid tussen de lidstaten en de onmacht op ander terrein om op enigerlei wijze een beleid te voeren", aldus Doeleman. Marktonderzoek achtte hij noodza kelijk voor de producent omdat de daardoor verkregen extra zekerheid van invloed zal zijn op de afzetmoge lijkheden die immers pas volledig benut kunnen worden als er een re gelmatige aanvoer is. „Teeltrisico's moet daarbij zoveel mogelijk beperkt worden en een be langrijke voorwaarde daarbij is het kunnen beschikken over zoet water", aldus de Z.L.M.-voorzitter. Aanvulling Grevelingen In dit verband vulde hij de op vrij dag 26 februari openbaar gemaakte landbouwstudie over de „Grevelin gen Zoet-Zout" aan door op te mer ken dat door het Proefstation voorde Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) in de berekenin gen niet het extra risico is opgeno men wat men loopt met grove tuin bouwprodukten in een extreem droog jaar wanneer de teelt volko men kan mislukken als niet bere gend kan worden. Bijzonder nadelig zijn ook de steeds veranderde koersen van de va luta's in de E.G. zoals recentelijk de devaluatie van de Belgische frank en de Deense kroon. Kostenstijgingen De recente prijsverhoging van ons dagelijks brood was voor de Z.L.M.- voorzitter aanleiding nog eens tw wijzen op de noodzaak dat bui tenstaanders duidelijk moet worden gemaakt dat andere sektoren van het bedrijfsleven wel de kostenstijging aan de konsument mogen doorbere kenen, terwijl daarentegen de land en tuinbouw genoegen moet nemen met prijsaanpassingen die sterk ach terblijven bij de kostenstijgingen. Immers: brood is niet duurder gewor den omdat het meel duurder werd maar vanwege de stijging van ar beidskosten en energie. Positieve zaken De heer Doeleman kon tot slot het hoofdbestuur overigens ook enige positieve zaken melden. Zo wees hij op de daling van de rentestand (hoe wel de banken vrij traag zijn met het aanpassen van de hypotheekrente) en op de goede rpijs die gemaakt wordt voor de konsumptieaardappe- len. Daarmee blijkt opnieuw hoe be langrijk dit produkt is voor de ak kerbouw. Dc schade i.v.m. de vorst van de af gelopen winter is in het Zuidwesten beperkt gebleven, dit in tegenstel ling tot het noorden van ons land en de IJssclineerpolders waar verschei dene vroeg gezaaide percelen zijn uit- gevroren. Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9,5% (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,25% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSR^ARBANK ZIERIKZEE 5 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Verwachting tot zaterdagavond: Toenemende bewolking Toenemende bewolking, maar tot morgenavond droog; minimumtem peratuur van 4 graden aan de kust tot om het vriespunt plaatselijk in het binnenland; middagtemperatuur om streeks 9 graden; in de nacht weinig wind, overdag tot matig en aan de kust tot krachtig toenemende zuiden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 9 maart: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 607c. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.:8 gr. Windkracht: west 4 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: zuidwest 7 Dinsdag: Kans op neerslag: 80%>. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 7 ZON- EN MAANSTANDEN 6 maart Zon op 7.16, onder 18.28 Maan op 14.14, onder 5.44 7 maart Zon op 7.14, onder 18.29 Maan op 15.29, onder 6.26 8 maart Zon op 7.11, onder 18.31 Maan op 16.47, onder 7.00 Volle Maan: 9 maart (21.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 6 maart 12.30 5.52 18.35 7 maart 1.03 13.51 7.06 19.37 8 maart 2.09 14.48 8.02 20.21 Springtij: 12 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-3. Het K.N.M.I. deelt mede: De afgelopen nacht heeft het op verschillende plaatsen in het bin nenland een enkele graad gevroren. De temperatuurdaling had te ma ken met een rug van hoge luchtdruk die via de Britse eilanden zijn in vloed naar onze omgeving uitbreidde en die de wind deed afnemen en de bewolking grotendeels verdreef. Ook vandaag overdag bleef de rug van hoge luchtdruk het weer in ons land bepalen. Voor de komende da gen wordt weinig zon verwacht. On der invloed van oceaandepressies zal een geleidelijk toenemende zuid westelijke stroming tot stand wor den gebracht die vanaf de oceaan veel bewolking zal gaan aanvoeren. Daarbij is voor morgen de kans op re gen nog klein.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1