Telers gevraagd ERIC DE NOORMAN INGEZONDEN STUKKEN Iedereen gelijke kansen? Kollekte Nationaal Rheumafonds Trimloopjes M. de Looze Randall Commander Bass installatie Afdeling Theologie SUCCESJES SUCCESJES ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 4 maart 1982 Nr. 23075 7 De P.S.P afdeling Schouwen heeft zich met een schrijven gericht tot de verschillende gemeentebesturen al daar. Het betreft het voorontwerp van de anti-diskriminatiewet en dan weet men bij voorbaat al wel zo'n beetje uit welke hoek de wind waait. Men doet een dringend beroep op de gemeentebesturen om nooit en te nimmer te diskrimineren als er vaka- tures zijn. Iedereen die zich aanmeldt dient gelijke rechten te hebben. Dit alles lijkt nu zo bijzonder mooi en menslievend, maar hier schuilt menig addertje onder het gras. Zou dit op Schouwen en waar dan ook doorgaan, dan krijgt men al spoedig de grootste trammelant. Doordat alle normen dan wel moeten wegvallen, zal de normloosheid ernstige gevol gen kunnen hebben. Het lijkt wel alsof heden ten dage in zowat iedere sollicitatiebrief de sollicitant ongevraagd zijn doopceel licht en het een soort statussymbool is geworden als men zijn innerlijk bloot legt. Moet dat er nu bij vermeld worden, dat men homofiel, pedofiel, ..hokkeling" is enz.? Welk gemeente bestuur vraagt daarnaar? En wat zal men nu in de toekomst gaan doen als men weet dat een gegadigde b.v. pedofiel is? Als iemand die het graag houdt" met kinderen zich aanmeldt in een vakature op een school. Dan toch maar benoemen? Dan toch maar eens zien hoe diverse ou derkommissies hierop reageren zul len. Want met het oog op hun kroost zal men, bij alle normloosheid dit toch heus maar niet zo nemen. Waar zijn nu de grenzen P.S.P.-ers? U maakt wel de nodige drukte, maar beseft u ook de draagwijdte van een dergelijk schrijven? Het een is met ander in volkomen tegenspraak. L. Janse B. Prümersstraat 8 's-Gravenpolder ZIERIKZEE, 4-3. In de week van 8- 14 maart rammelen er weer 50.000 kollektebussen. Vijftigduizend! En dat betekent, dat er evenzoveel vrij willigers op pad zijn voor het Natio naal Rheumafonds. Omdat er in Ne derland ruim 200.000 reumapatiën ten zijn. Daarvan kunnen velen dank zij het Rheumafonds wat prettiger le ven. Reuma is een verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden. Sommige vormen van reuma kunnen genezen, in een aantal gevallen kan de ziekte een halt worden toegeroepen, weer andere vormen zijn niet te stoppen. Aanpassingen Dan zijn aanpassingen nodig, bij zondere hulpmiddelen, een rolstoel een aangepast huis. Het Rheuma fonds springt dan bij waar dat nodig is. Ook reumapatiënten willen er wel eens uit. Daarom heeft het Rheuma fonds bijvoorbeeld een eigen volle dig aangepast vakantiecentrum met hotel en bungalows. Er worden boot-, trein- en vliegreizen georganiseerd. Een belangrijke vraag blijft na tuurlijk hoe je reuma kunt voorko men of genezen. Reuma is één van de oudst bekende ziekten, maar helaas is nog geen afdoende oplossing ge vonden. Niet voor niets geeft het Rheumafonds ieder jaar grote bedra gen uit aan wetenschappelijk onder zoek. Wie de kollektebus heeft gemist: het gironummer is 324, Nationaal Rheumafonds, Den Haag. Wie is bereid om samen met mij re gelmatig trimloopjes te organiseren? De bewoners van Schouwen-Duive- land zijn genoodzaakt om (te) grote afstanden af te leggen om aan elders georganiseerde trimlopen deel te ne men. Belangstellenden, die op Schou- wen-Duiveland meer aktiviteiten willen, wordt verzocht kontakt op te nemen. De heer C. Muller Ring 6 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2521. AMSTERDAM. Het marketingbu reau Cebuco van de Nederlandse Dagbladpers (NDP), overkoepelend orgaan an de Nederlandse dagbla den, schat dat de kranten in Neder land door de staking en ervan uit gaande dat zij allemaal één dag niet verschijnen een verlies lijden van in totaal ongeveer twee miljoen gulden. SCHOONHOVEN. In de klokken- fabriek van K. H. de Jonge aan de Oude Haven in Schoonhoven heeft een felle brand gewoed. De oorzaak en de schade van de brand zijn bij een woordvoerder van de rijkspolitie niet bekend. Zult blijft zult LEI DSC H EN DA M, 24-3. Zult mag van de overheid best zult blijven heten. Wie denkt dat het anders is heeft het nieuwe vlees- en vleeswaren- besluit niet goed gelezen. Staatssekretaris Lambers- Hacquebard van volksgezond heid en milieughygiëne heeft dit woensdag bekendgemaakt. Onlangs is de Stichting Bra bants Heem in het geweer ge komen. Zij had begrepen dat de in Zuid-Nederland gebrui kelijke benaming ..zult" voor taan zou zijn verboden, zodat de Brabantse slagers de onder die naam bekende vleeswaar voortaan net als hun kollega's elders als „hoofdkaas"zouden moeten presenteren. Wij gaan verloven D.V. 6 maart HAN v. d. SCHELDE en INEKE v. d. VELDE Autorijschool VAMOR - M.I. kan weer dag en avondleerlingen plaatsen TELEFOON 01110-2235 TE KOOP: (100 Watt) Te bevragen: R. P. Feijen St. Domusstraat 45 Zierikzee - Tel. 01110-4106 Bij ons verkrijgbaar en gratis thuisbezorgd op geheel Schou- wen-Duiveland Ds. E. Venema - Sta op en eetf30,00 Uw adres voor het Christelijke- boek. FA. W. J. GOUOZWAARO en Zn Noordstraat 33-35 - Haamstede Telefoon 01115-1331 voor winterwortelen, kroten en knolselderij M. P. VAN T HOF Tel. 01114-1962 Te koop: Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin- ner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering ,,De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No- belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Snijbloemen, kamerplanten, aardewerk, potterie enorme sortering. Tuincentrum Re- nesse, Laöne 20 te Ren esse, tel. 01116-1820. Nw. snorfiets, Batavus 750,- speed visboot 700,-. Tel. 01110-5669. Plantuitjes en alle soorten ui enzaad, gras- en klaverzaden. J. L. Bodbijl, tel. 01112-1593. Nieuwe Morris Ital 1704 H4S, incl. metallic lak, licht bruin, van 18.720,- voor 14.800,-. Geen inruil!! 01114-1495. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 26, tel. 2588, 1 kg magere varkensrollade met de hand geknoopt 16,98; 1 kg malse stooflap- pen 14,-; woensdag 1 kg ge hakt 8,80. Inbouwspots, verstelbaar, kleur bruin. Slechts 24,75. Radio v. d. Berge, tel. 2962, Zierikzee. Ruil nü uw oude KTV in voor zo'n mooie Philips of Graetz KTV. Prijzen na inruil vanaf 1395,— (66 cm). Wij hebben ook weer inruil KTV met en zonder garantie in diverse prijzen. Techn. Bureau Christiaanse, Renesse, 01116- 1694-2048. Dijkman ,,De Vlijt", Burgh, 01115-1895. Deurbellen en gongen zowel op batterij als lichtnet. Hubo-Renesse. Honda motormaaiers en tuin- frezen, diverse modellen in voorraad. Tuincentrum Re- nesse, Laóne 20 te Renesse. tel. 01116-1820. Kreidler 4 RM. Special paint, chroom cockpit 900,-. Tel. 01114-1519. Voor uw uienzaad: goed en voordelig, Fa. C. Bij de Vaate, Boerenweg 2, Zierik zee, 01110-2804. Stalen visboot met kajuit met sta-hoogte; 2 luchtkus sens; anker en event, met mo tor. Koopje! Tevens sierdui- ven, Japanse meeuwen. Vr.pr. 15,— per koppel. Tel. 01112-2012. Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor uw belangstelling, felicitaties en attenties ontvangen na de geboorte van onze dochter ALINE. JAN en BERTHA BOOT 4328 RT Westenschouwen, maart 1982 Lageweg 18 Onze hartelijke dank, mede namens wederzijdse ouders, voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken, die wij van u mochten ontvangen op onze huwelijksdag. J. VAN DE VELDE G. VAN DE VELDE-STOUTEN Oosterland, 1 maart 1982 Sandströmstraat 28 Bij mijn vertrek naar de Corneliastichting, wil ik iedereen hartelijk dank zeggen voor alle belangstelling in welke vorm dan ook door mij ondervonden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. In het bijzonder geldt mijn dank de H.H. doktoren en de ver pleegkundigen van de afd. Chirurgie van het Z.R.K.Z. M. A. POULISSE Nieuwerkerk, v/h Poststraat 6 Na mijn verblijf en thuiskomst uit het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis wii ik iedereen heel hartelijk danken voor het bezoek, bloemen, fruit en kaarten. Ook dank ik doktoren en verplegend personeel voor de goede verzorging. M. v. d. BOS-KIK Bruinisse, maart 1982 „Ik heb u bij uw riaam geroepen. Gij zijt mijn" (Jes. 43:1) Heden nam de Heere tot Zich, onze geliefde zoon en broer JAN-PETER op de leeftijd van bijna 15 jaar. Kerkwerve: J. MOL G. P. MOL-BOOT JANNEKE MARCO 4321 TT Kerkwerve, 3 maart 1982 Zwaardweg 5 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 6 maart a.s. om 10.45 uur op de begraafplaats Vredehof" te Haamstede, voorafgegaan door een rouwdienst, die ge leid zal worden door de weleerwaarde heer ds. B. Ooster broek, in de Chr. Geref. Kerk, Noordstraat 34 te Haamstede. Aanvang 10.00 uur. Degene, die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 09.50 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Geref. kerk, Hogezoom 5, na afloop van de begrafenis. Heden overleed plotseling onze buurjongen JAN-PETER MOL FAMILIE VAN DER HAVE FAMILIE MOELKER FAMILIE ROSKAM FAMILIE BOOT Kërk'wérvë, 3 ihaart 1982 Heden nam de Heere tot Zich, geheel onverwachts, onze geliefde kleinzoon en neefje JAN-PETER MOL Scharendijke: Bentley (Canada): Scharendijke: J. BOOT M. J. BOOT-VIERGEVER J. W. BOOT-BOOT C. M. BOOT M. W. LANDMAN-BOOT Nichten en neven 3 maart 1982 Met grote ontzetting hebben wij kennis genomen van het tragisch overlijden van JAN-PETER MOL leerling van klas 3 B. 9 maart 1967-3 maart 1982. Ons medeleven gaat uit naar hen, voor wie dit plotseling verlies moeilijk te begrijpen zal zijn. Moge God ons allen - die verdrietig zijn - vertroosten. Bestuur, Ouderkommissie, personeel en leerlingen van de Chr. Scholengemeenschap, De Huyberstraat 35, Zierikzee Wij treuren om het verlies van onze vriend en klasgenoot JAN-PETER MOL Klas 3 A en 3 B van de Chr. Scholengemeenschap Zierikzee 3 maart 1982 Het behaagde de Heere plotseling van ons weg te nemen onze vriend en klasgenoot JAN-PETER MOL op de leeftijd van bijna 15 jaar. Geve de Heere de familie kracht en troost in deze moeilij ke weg. Peter v. d. Wekken en familie Eelco Boot en familie Kerkwerve, 3 maart 1982 Heden heeft de hetuc behaagd tot Zich te nemen ons ge waardeerd lid JAN-PETER MOL Wij wehsen zijn naaste familie veel sterkte bij dit verlies toe. Bestuur, dirigent en leden Jeugdkoor „Sjaloom" 3 maart 1982 Met grote verslagenheid namen wij kennis van het over lijden van ons trouw lid JAN-PETER MOL Ons medeleven gaat uit naar zijn ouders en verdere fami lie met dit zware verlies. Bestuur en leden Reddingsbrigade Zierikzee en Duiveland 3 maart 1982 Heden nam de Here tot Zich, voor ons geheel onver wachts, onze lieve moeder en oma MAATJE WILLEMINA STEENDAM-QUAAK weduwe van L. M. STEENDAM op de leeftijd van 80 jaar. Terneuzen: M. J. H. STEENDAM MARLEEN ANITA LÉON Zierikzee, 1 maart 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: Peter van Anrooylaan 96 4536 CH Terneuzen De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 5 maart a.s. om 14.45 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Groene zaal van het bejaardencentrum. Aanvang 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde zaal, na afloop van de begrafenis. Geheel onverwachts is van ons heengegaan ons trouw lid en mede-oprichtster MEVR. M. W. STEENDAM-QUAAK Bestuur en leden van de Herv. vrouwenvereniging „WEES EEN ZEGEN" -I- i lOD Zierikzee, 1 maart 1982 De blijken van medeleven ontvangen na het overlijden van mijn man JAN CORNELIS VAN RHEE waren zo groot dat het niet mogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, daarom wil ik u langs deze weg hartelijk dank zeggen voor de door u betoonde belangstelling. Namens ons allen, J. L. VAN RHEE-AKKERDAAS Zierikzee, maart 1982 Weststraat 44 Te koop: Klompen, laarzen, tuinza den, bemestingsartikelen, bestrijdingsmiddelen, pot grond, tuinturf, gereedschap pen, enz. Zaadhandel, dieren benodigdheden Bolle, Zuid wellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Auto-fietsenrekken voor 1, 2 of 3 fietsen, v.a. 89,-. Wie lersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Voor al uw wielerkleding, w.o. shirts, broeken, schoe nen, handschoenen, e.d. naar Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Houtblokken voor de open haard en alles-branders, on gezaagd of gezaagd en ge kloofd te leveren v.a. 70,— per m3. A. Leeuwe, Noord welle, 01116-1768. Te koop gevraagd: Elektr. vlakschiiurmach. en freesmach. voor houtbewer king. Tel. 01112-2012. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Koelkast, i.g.st. Tel. 01110- 4975. Personeel aangeboden Man, 65 jaar, vraagt schilder- wit- en behangwerk. Lage prijs. Tel. 010-815239. Woonruimte gevraagd: In of omgeving van Zierik zee: geschikt voor bewoning door één persoon. Brieven onder nr. 4656 van dit blad. Te huur: In Z.zee: Kamer met slaapk., keuken, W.C. en douche. Brieven onder no. 4660 bu reau v. d. blad. Personeel gevraagd: Een naaister die voor mij wat jurken wil vermaken. Mevr. De Jonge, Rusthuis Borren damme, kamer 120. Bijverdienste b.v. voor twee vriendinnen op de vrijda gochtend e/o middag. Enkele uren schoonmaken van een nieuw appartement/bunga low in het recreatiepark Aquadelta te Bruinisse. Brie ven onder nr. 4659 van dit blad. Verloren: Blauwe polyester kap met opschrift KS 50 watercooled. Terug te bezorgen bij H. v. d. Wekken, Spuislop 3, Brou wershaven. Woonruimte gevraagd: In de omgeving van Zierik zee: geschikt voor bewoning door één persoon. Brieven onder nr. 4656 van dit blad. Diversen: Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Bloemen- en plantenkweke- rij „Flora" begint haar ver koop weer met ingang van vrijdag 5 maart. Van harte welkom. J. v. d. Sluijs-Pat- huis, Hogezoom 59, Haamste de, tel. 01115-1394. Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in „De Palaverhut". Hairstylingshop „New Wave", wegens vakantie gesloten van 13 t/m 27 maart. Visstraat 10, Zierikzee, tel 01110-6380. Voor fotocopieën en stencil- werk naar Het Geschenken huis in Haamstede. 500,- in een jaar^êlparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Brouwershaven, snackbar „De Kombuis" is weer geo pend. Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur; zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur; 17.00 tot 19.00 uur; 21.30 tot 23.00 uur. Zitdag te Scharendijke, 9 maart in het wijkgebouw. Pedicure-podologe A, G. Steendijk, tel. afspr. 01110- 4440. Wilt u thuis geknipt worden? Bel dan naar 01114-1580, b.g.g. 2025. Wigberths wraak 34Svein gromt dreigend, bij de woorden van de heetgeblakerde oude Bearon en ook Eric er gert zich. Maar hij beheerst zich en bijt de oude ijzervreter toe: „Die fraaie Artor van je heeft Aranrod ontvoerd en inplaats van hier te staan twisten kunnen we beter met ons allen achter die schurk aangaan." „S-schurk". stottert Bearon, „A-a-a-a- Aranrod ontvoerd? Hij? Artor?" Hij hapt naar adem en staart verwilderd van Eric naar Svein, naar Bolan en weer terug; het is voor waar geen kleinigheid om iemand, waar jë hoog tegenop ziet, eensklaps ontmaskerd te zien als een gemene boef en Bearon ondervindt hier kennelijk moeite mee, tot hij eensklaps tot leven komt. „Maar dan is 't een schurk!" brult hij uit, rood aanlopend, alsof dat niemand nog wist. „Een schurk zeg ik uWat staan we hier bij el kaar te suffen, terwijl Aranrod ontvoerd wordt door die fraaie Artor „Hehehehehehehe", gichelt Svein, „wat ze jou voorpraten kun je vrij goed nabouwen ou de Maar in ieder geval, de oude oom is overtuigdDe paarden die ze van de benauwde Pieten hebben afgenomen, woiden verdeeld onder de aanvoerders en even later gaat de le gergroep met Eric en een van blakende strijd lust glimmende Bearon voorop, op pad. achter de schurkachtige Artor aan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7