Een kleinigheid vergeten Films in het weekend THEO VOORZAAT UIT DREISCHOR EXPOSEERT WEER IN AMSTERDAM Van 6 maart tot 20 april Speciaal boekje over zijn schilderijen uitgebracht Kopers premie-A- woningen Wat biedt de BEELDBUIS? 4 Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 4 maart 1982 Nr. 23075 5 DREISCHOR, 3-3. Van de in Dreischor wonende kunstschilder Theo Voorzaat wordt, voor de zesde keer alweer, een schilderijententoonstelling gehouden in Ga lerie „Lieve Hemel, stoot je hoofd niet" in Amsterdam. De opening daarvan geschiedt op vrijdag 6 maart en de „eenmanstentoonstelling" is te bezichtigen tot 20 april. Een recent olieverfdoek van Theo Voorzaat, „Het vertrek", tentoongesteld in Galerie „Stoot je hoofd niet" in Amsterdam. Vrijdag 5 maart, 20.27 uur, Nederland 2: De fabriek. Mary Rustenburg heeft in de stad een ontmoeting met André Hageman Galeriehouders Koen en Yvonne Nieuwendijk leek het verstandig de feestelijke opening (om half negen 's avonds) te laten voorafgaan door een aparte voorbezichtiging van een half uur, waarop serieuze gegadigden al kunnen kopen. De ervaring heeft na melijk geleerd, dat er zoveel liefheb bers voor de schilderijen van Voor zaat zijn, dat de verkoop daardoor enigszins chaotisch verloopt. Er zijn al verschillende andere manieren uit geprobeerd, maar men hoopt op deze wijze de zaken op orde te kunnen houden. AMSTERDAM, 4-3. Over enkele weken kunnen kopers van een premie-A-woning bij het Bouwfonds Nederandse Gemeenten en de Natio nale Woningraad een verzekering af sluiten die gedurende de eerste vijf jaar de betaling van hypotheekrente dekt bij werkloosheid, blijvende in validiteit of een andere inkomens- verminderende situatie waarin een huiseigenaar plotseling kan geraken. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De studenten vrezen dat er slechtere studiebeurzen ko men. Er is geen cent extra als een nieuw studiefinancieringsstelsel wordt ingevoerd. DEN HAAG. De werkgroep artsen tegen aantasting ziektewet heeft aan voorzitter Hermsen van de Tweede- Kamerkommissie voor sociale zaken een petitie met 431 handtekeningen van artsen aangeboden om hun be zwaren tegen de ziektegeldplannen van minister Den Uyl te onderstre pen. MAASTRICHT. De industriebond FNV heeft de raad van bestuur van de Koninklijke Nederlandse Papier fabriek (KNP) in Maastricht woens dag een ultimatum gesteld. HILVERSUM. De raad van beheer van de NOS heeft aan de leden van de Tweede Kamer in een brief gevraagd te voorkomen, dat het voornemen van de staatssekretaris van finan cien om over honoraria van artiesten BTW te heffen, kan worden uitge voerd. DEN BOSCH. Onder het hoogkoor van de kathedraal St. Jan in Den Bosch zijn tijdens restauratiewerk zaamheden restanten aangetroffen van bouwwerk. Men vermoedt dat het hier gaat om de overblijfselen van een kleine kerk die op deze plaats stond voordat met de bouw van de grote kathedraal in ongeveer 1300 werd begonnen. RIJSWIJK. Het kan nog ongeveer veertien maanden duren voordat de in voorbereining zijnde echtsheids- garantieregeling voor alternatief ge produceerd varkenvlees helemaal rond is. Het produktschap voor vee en vlees heeft dit in een perskonfe- rentie meegedeeld. HARDERWIJK. Onder de naam Zeedierenpark Harderwijk B V. gaat zaterdag 6 maart, korte tijd nadat het faillissement over het oude be drijf werd uitgesproken, het dolfina rium aan de Harderwijkse boulevard weer open. Het dolfinarium wordt ondergebracht in een stichting. DEN HAAG. Werkgevers in de bouwnijverheid vinden dat het ba nenplan van minister Den Uyl hoopgevend" is voor het bouwbe leid op lange termijn. Het AVBB, hun koepelorganisatie, heeft dit in een kommentaar op het werkgele genheidsplan gesteld. De exposities in Amsterdam van Voorzaats werk worden meestal om de anderhalf jaar gehouden. Deze keer omvat zijn inzending ruim 30 schilderijen en - voor het eerst - twee etsjes. Zoals ook Voorzaats' kunstschilde ren autodidact is, heeft hij zich ook het etsen zelf aangeleerd. Jubileumboekje Omdat het bijna tien jaar geleden is, dat er voor het eerst werk van Theo Voorzaat in de galerie te zien was, en gezien de enorme belangstel ling die daarvoor van meetaf aan bestond, wordt op diezelfde zesde maart een aan zijn werk gewijd boekje gepresenteerd. Onder de titel „Theo Voorzaat, schilderijen" telt de uitgave 30 repro- dukties in kleur en 12 in zwart-wit. Het voorwoord schreef Berend Bou- dewijn, die al eens een expositie opende. Het boekje is geschreven en samengesteld door Koen Nieuwen- dijk. Theo Voorzaat (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZOETERMEER. De onderhande lingen over een nieuwe CAO in de metaalindustrie zijn woensdagavond afgelopen, nadat een delegatie van de industie bond FNV uit het overleg is weggelopen. UTRECHT. De Nederlandse Orga nisatie van Tijdschriftuitgevers (NO- TU) heeft woensdagmiddag meege deeld, dat een aantal omroeppro grammabladen en tijdschriften ten gevolge van de stakingen in de grafi sche industrie deze week vertraagd bij de abonnees zal worden bezorgd. DEN HAAG. Er is goede hoop op snelle overname door een partikulier bedrijf van het opslag - en verwer kingsterrein voor chemisch afval van Uniser in Moerdijk. DEN HAAG. De PSP en de PPR hebben van maandag tot en met woensdag meegedaan aan een bijeen komst van een aantal kleine linkse partijen uit heel Europa over veiligheids-altenatieven en nucleaire ontwapening. UTRECHT. Volgens opgave van af delingen van de grafische bond FNV zijn woensdagmiddag ondanks de akties 10 kranten uitgekomen. UTRECHT. Net als hun kollega's in Amsterdam, Rotterdam, Gronin gen, Leiden en Amersfoort gaan ook de Utrechtse gemeentereinigers plat uit protest tegen de ziektewctplan- nen van het kabinet. Niet in de boekhandel, maar uit sluitend in de galerie zijn bovendien verkrijgbaar 12 bibliofiele exempla ren, genummerd, gesigneerd en voor zien van een ets van de hand van Theo Voorzaat. Betrokkenheid Ook in zijn laatste oeuvre blijft Theo Voorzaat trouw aan zijn tot uit drukking gebrachte betrokkenheid met het lot van de mensheid, die dan weer met dramatisch geweld naar voren komt, en dan weer met scherp gedoseerde ironie de betrekkelijk heid van alles aksentueert. „En zoals het hoort met schilderijen, woorden schieten immer te kort", staat op de uitnodiging te lezen. En dat geldt eveneens voor de stil levens van Theo Voorzaat, waarvoor hij voor het grootste deel in Frank rijk, maar ook in Italië, inspiratie opdeed. Ook daarvan zijn enige wer ken aanwezig op de expositie in de Galerie aan de Vijzelgracht. DEN HAAG. De Haagse politie verdenkt de chef en de plaatsvervan gend chef van een van de koffieka mers in de Tweede Kamer van ver duistering in dienstverband. De twee zijn na verhoor weer vrijgelaten. Zij ontkennen. De politie heeft dit mee gedeeld. UTRECHT. Op de ziektewetafde lingen van de tien GAK-kantoren hebben leden van de dienstenbond FNV opnieuw akties gevoerd in ver band met het afbreken van de onder handelingen over hun overplaatsing naar een hogere funktiegroep. 'S-HEERENBERG. De leegstaande panden van de voormalige vleesfa- briek Matjes Multi-Meat in 's-Hee- renberg zijn grotendeels door brand verwoest. Er is voor ruw geschat een miljoen gulden schade aangericht. ENSCHEDE. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid in Twente hebben beslo ten tot de oprichting van de Twentse Ideeënbank (TIB). Op deze manier willen zij een bijdrage leveren aan het terugdringen van de werkloos heid. Die is volgens initiatiefnemers van de TIB in Twente onaanvaard baar groot: er zijn 23.000 Twentena ren zonder werk. DEN HAAG. De toekomstige ener gievoorziening in Nederland dient te worden gespreid over zoveel moge lijk grondstoffen. Dat betekent dat zowel aardgas, olie, kolen, zon- en windenergie als kernenergie moeten worden gebruikt. DEN HAAG. Een kleine meerder heid van de Haagse gemeente raadsleden met een baan vindt dat promotie- en ontplooiingskansen na delig worden beïnvloed door het raadslidmaatschap. Desondanks is een grote meerderheid van de raad (bijna 79 procent) erop tegen het raadslidmaatschap als een volledige baan te honoreren. ROTTERDAM. De Rotterdamse haven-wethouder drs. J. Riezenkamp is door een Amerikaanse senaats kommissie voor energiezaken uitge nodigd om gehoord te worden over toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het transport van kolen in de wereld. AMSTERDAM. Een „aantrekkelij ke order" voor de levering van uni form-jassen van de Koninklijke Ma rechaussee gaat voorbij aan de Ne derlandse industrie. De direktie ma terieel van de Koninklijke Land macht heeft de order voor enkele dui zenden jassen geplaatst bij een West duits bedrijf, dat ze in Yoegoslavië laat maken. DEN HAAG. Bedrijven met meer dan honderd personeelsleden moeten er rekening mee houden dat zij op niet al te lange termijn worden ver plicht een jaarverslag te maken van de veiligheid, de gezondheid en de al gemene welzijnssituatie van de werknemers. UTRECHT. De Stichting Natuur en Milieu is tegen het kleinschalige ge bruik van kolenstook, bijvoorbeeld in kleine installaties voor bedrijven en heeft daarom bij staatssekretaris Lambers-Haquebard van milieuhy giëne geprotesteerd tegen de voorge nomen versoepeling van de normen voor kleine koleninstallaties. ROTTERDAM. De Egyptische mi nister voor oliezaken, Ahmed Hilal, is enkele dagen' op bezoek in ons land om met Shell over de ontwikkeling van de olie- en gasreserves in zijn land te praten. DEN HAAG. De Haagse politie verdenkt de chef en de plaatsvervan gend chef van een van de koffieka mers in de Tweede Kamer van ver duistering in dienstverband. De twee zijn na verhoor weer vrijgelaten. Zij ontkennen. De politie heeft dit mee gedeeld. UTRECHT. Op de ziektewetafde lingen van de tien GAK-kantoren hebben leden van de dienstenbond FNV opnieuw akties gevoerd in ver band met het afbreken van de onder handelingen over hun overplaatsing naar een hogere funktiegroep. 'S-HEERENBERG. De leegstaande panden van de voormalige vleesfa- briek Matjes Multi-Meat in 's-Hee- renberg zijn grotendeels door brand verwoest. Er is voor ruw geschat een miljoen gulden schade aangericht. DEN HAAG. De toekomstige ener gievoorziening in Nederland dient te worden gespreid over zoveel moge lijk grondstoffen. Dat betekent dat zowel aardgas, olie, kolen, zon- en windenergie als kernenergie moeten worden gebruikt. ENSCHEDE. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid in Twente hebben beslo ten tot de oprichting van de Twentse Ideeënbank (TIB). Op deze manier willen zij een bijdrage leveren aan het terugdringen van de werkloos heid. Die is volgens initiatiefnemers van de TIB in Twente onaanvaard baar groot: er zijn 23.000 Twentena ren zonder werk. DEN HAAG. Toneelgroep De Ap pel brengt 20 maart in haar theater in Scheveningen de tweede Shakespea- revoorstelling van dit seizoen offi cieel in première: „Driekoningen avond of wat je wilt" in de regie van Eddy Habbema. Gastspeelsters zijn Trins Snijders en Francine Dreesen van de Haagse comedie. AMSTERDAM. De 25-jarige ex- brandweerman Dirk van den B. uit 's-Graveland is door de rechtbank in Amsterdam wegens brandstichting veroordeeld tot vier maanden gevan genisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd <ran twee jaar. Er was zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, te gen hem geëist. DE BILT. Een lichte aardbeving (4,5 op de schaal van Richter) in zuid elijk Limburg in de nacht van maan dag op dinsdag heeft voor zover be kend geen noemenswaardige schade veroorzaakt. Het KNMI in De Bilt is wel overstelpt met telefoontjes, al dus een woordvoerder van de seismi sche dienst van het KNMI. ZWOLLE. Drie Zwollenaren -16,17 en 20 jaar oud - hebben bekend 13 de cember vorig jaar brand te hebben gesticht in het opleidingscentrum van de PTT in Zwolle. Het semi pre- manente gebouw ging in vlammen op. De schade bedroeg ruim twee mil joen gulden. DEN HAAG. Het komt er niet van de hoogleraren die 65 jaar zijn ge weest, met ingang van het komende studiejaar gedwongen met pensioen te sturen. DEN HAAG. Er zijn geen aanhou dingen in Nederland meer te ver wachten van oorlogsmisdadigers. De veroordeelde oorlogsmisdadiger die zich gesignaleerd weet, zorgt er voor dat hij blijft in het land waar hij zich veilig acht en zal niet onverhoeds de Nederlandse grens passeren. AMERSFOORT. Minister van Ke- menade van onderwijs heeft woens dagmorgen in Amersfoort gepleit voor een apart vak informatica op de toekomstige middenschool. ZIERIKZEE, 4-5. Stichting Het Theater vertoont aanstaand wee kend de films „Herbie is de pisang", een Walt Disney produktie en „The postman always rings twice", een spannende film met in de hoofdrol len Jack Nicholson en Jessica Lange. Nicholson speelt de rol van een zwerver, die in een afgelegen wegres taurant terecht komt en daar een 85 Thea en ik. Nogal belangrijk." Joop is even stil en denkt na „Heeft dit betrekking op Gerda?" Heel voorzichtig is het antwoord van zijn ex-zwager. „Het ligt op 't tweede plan. Het een hangt van het ander af." Het klinkt een beetje geheimzinnig. Joop begrijpt het niet helemaal, maar antwoordt: „Goed, over een uurtje? E- ven wat anders aantrekken." „Oké. En rijd voorzichtig. De storm, lijkt steeds heviger te worden. De weerberichten zijn tamelijk onheil spellend." „Ik heb 't ook gehoord. Ik zal het kalm aan doen." Een uur later zit Joop in de gezellige salon van huize Van Vuren junior. Thea heeft hem weer met een kus begroet; ze is nu een moeketje, zo kogelrond vanwege haar zwanger schap. De mannen geven elkander een stevige handdruk. Evert zegt, als ze gezeten zyn: „Blij, dat je er redelijk goed uitziet Al werk?" Joop schudt zijn hoofd. „Ik sta wel ingeschreven, maar het gaat niet zo gemakkelijk meer als een jaar of vier geleden." „Misschien weet ik wat voor je, maar dat is voor later een zorg. We hebben namelijk belangrijk nieuws voor je. Het initiatief is door Thea genomen. Gerda was gisteren hier, de hele dag. Met Evertje. Er is een mogelijkheid de breuk te herstellen, Joop. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden." Joop is verrast en verbeet de koffie. VRIJDAG 5 FEBRUARI NED. 1: Om vijf over tien start de Amerikaanse dokumentaire Doing time, waarin een realistisch beeld ge geven wordt van het leven in een strafgevangenis. Gefilmd is in de maximaal beveiligde strafgevange nis van Santa Fe in de staat New Mexico, vlak voor de opstand van 2 februari 1980, waar bij 33 gevange nen om het leven kwamen en honder den gewond raakten. De dokumen taire laat het eentonig leven in deze moderne strafgevangenis zien en volgt stap voor stap de weg naar een explosie bij de gevangenen, die niet alleen in de maatschappij mislukt zijn, doch ook als misdadiger, want daarom zitten ze gevangen. Gevoe lens van angst, wanhoop en haat wis selen elkaar af en laten de gevange nen vechten om een reden te vinden om in leven te blijven. Vervolgens Wanhopige vrouwen. In deze film zijn drie mooie vrouwen tot gevange nisstraffen veroordeeld en worden ze dwars door de woestijn naar de ge vangenis in Phoenix gevoerd. Op hun weg komen ze de vroegere huurmoor denaar Benjamin Ward tegen, die hen weet te bevrijden uit de handen van hun bewakers en hen belooft uit baan aksepteert. Hij wordt verliefd op de mooie vrouw van de eigenaar er ontstaat tussen hen een relatie. Hun passie voor elkaar wordt steeds heviger en de man van de vrouw, Nick, is de enige die hen nog in de weg staat. Een eerste geraffineerde, poging om Nick uit de weg te ruimen mislukt, echter een tweede heeft suk- sesVoor tijd: zie agenda. die Thea voor hem neergezet heeft „Laat es horen." „Dal geld. We weten natuurlijk alles over je verleden. Het wordt uiteraard geen verwijL Je hebtje straf dubbel en dwars gehad. Maar er is toen een grote som geld verdwenen. Wie in de maan den, dat je bij ons werkte en na de trouwplannen met Gerda nuchter na dacht, vertrouwde hel niet helemaal meer. Je had voldoende geld voor je huis, later betaalde je alles binnen een jaar of zo aan vader terug. Je auto...tal van andere dingen, dat kon allemaal niet van je loon gefinancierd worden. Je had het over een erfenis van je vader, maai* die was ook een klein baasje zonder personeel. Dat is van zelfsprekend geen schande, want mijn vader is ook zo begonnen. Ik wil er maar mee zeggen: die erfenis zal ook zo groot niet geweest zijn. Je hebt wel iswaar altijd ontkend, dat er geld in die brandkast zat, maar volgens mij - en Gerda denkt er nel zo over - heb jij er op de een of andere manier van gepro fiteerd. We willen beslist niet weten hoeveel het nu nog is en hoe je het hebt belegd, dat interesseert ons allemaal niet Enfin, om maar met de feiten op tafel te komen: Gerda is bereid om je weer als man te aanvaarden. Ze wil opnieuw met je trouwen, want ze is je heus niet vergeten. Bovendien is ze het er met ons over eens, dat de kleine Evert een vader nodig heeft Alleen- dat geld staat nog tussen jullie ia Dat moet onverbiddelijk terug. Naar dat de woestijn te voeren naar een betere toekomst, maar de woestijn geeft zich niet zo snel gewonnen. NED. 2: Na het Journaal van acht uur de herhaling van de eerste afle vering van de serie De Fabriek. Dries Rustenburg is aan vakantie toe en geeft de leiding van de fabriek in handen van zijn neef Jan van Gor- cum, pakt zijn koffers en vertrekt. Ondertussen zit zijn vrouw alleen thuis en is al het geroddel over haar spuug zat en ook zij vertrekt, maar gewoon richting stad en heeft daar een ontmoeting met André Hage man, die verstrekkende gevolgen zal hebben. VRIJDAG 5 MAART NED. 1: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te- leac; 18.58 Nieuws; 19.00 Holland- België; 20.10 How the west was won; 21.37 Journaal; 21.55 Gesprek met de minister-president; 22.05 Zitten; 22.50 Wanhopige vrouwen; 00.25 Journaal; 00.30 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 De fabriek; 21.20 Martin Eden; 22.05 Aktua; 22.50 Soap; 23.15 Sport extra; 00.10 Jour naal; 00.15 Nieuws voor doven. DEN HAAG. Oponthoud aan de grenzen tussen de lidstaten van de EEG kost het beroepsgoederenver- voer ongeveer een miljard gulden per jaar. RAVENSTEIN. De bezetting van Van Wijk en Boerma in Ravenstein, waar zuiveringsinstallaties werden gemaakt, is opgeheven. De zeventig werknemers,.hebben daartoe, .bqslo- teiLP.mdafczq geenjtans meer zien een deel van de werkgelegenheid te red den. DEN HAAG. Het ministerie van fi nanciën deelt mee dat het bedrag van de 11,25 procent staatslening 1982 met aflossing per 1988/1992, waarop de inschrijving volgens het Tender systeem dinsdag 2 maart 1982 openstond, is vastgesteld op 2,5 mil jard. UTRECHT. Evenals maandag zijn in de bouw weer werkonderbrekin gen van circa een uur gemeld uit pro test tegen de ziektewetplannen van het kabinet. DEN HAAG. Het Nederlandse Ro de Kruis zendt wederom een medisch team naar Thailand voor hulp aan Cambodjaanse vluchtelingen. DEN HAAG. Studenten die niet bij een universiteit of hogeschool zijn in geschreven moeten met ingang van het nieuwe studiejaar per jaar 375 gulden examengeld betalen, DEN HAAG. De christelijke amb tenaren van de CCOOP, de christelij ke centrale van overheids-.en onder wijspersoneel, heeft de indruk dat zij weinig sympathie genieten binnen het C.D.A. Door HENK VAN HE ES WIJK bedrijf. We weten ook - daar zijn we intussen achter gekomen - dat die di recteur een paar nare jaren achter de rug heeft, want hij werd door menigeen er voor aangezien, dat hij het geld verduisterd had. Op de rechtszitting suggereerde je zoiets. Je hoeft hele maal niet persoonlijk het geld terug te brengen; doe het desnoods anoniem We hoeven ook geen bewijzen, want trots al je fouten en gebreken ben je ook een gentleman. Als jij je woord geeft, dat het geld, wat nog over is, teruggezonden wordt naar die fabriek, accepteren wij dat zonder meer. Jij bent niet de man om je gederailleerde huwelijk met een leugen weer in het spoor te zetten. Denk er maar eens over na Gerda weet, dat je op het ogenblik bij ons bent Vader is niet thuis; hij heeft de laatste tijd wat last v'an zijn hart en is met moeder een maandje naar Spanje, naar de zon. Om wat bij te komea Ze heeft het rijk dus alleen. Als je schoon schip wilt maken- als het je ernst is om een heel nieuw, eerlijk leven te beginnen, dal gaat ze ermee akkoord, dat je haar belt. Maar je mag er vanzelfsprekend ook eerst over nadenkea Hoewel—mijn advies is: smeed het ijzer als het heet is." Het is voor Joop Steen., n een hele opdracht Een moeilijk dilema, want op twaalftal banken in Duitsland staat nog ruim negentigduizend harde Duitse Marken. Bijna honderduizend guldens. (wordt vervolgd) DEN HAAG. De architecten, die werkzaam zijn in de sector van de ge- zondsheidszorg, hebben berekend dat de oprichting van kleine medi sche en verzorgende centra dicht bij de mensen thuis haalbaar is. De kosten van de gezondheidszorg worden/niet hoger, terwijl de kwali teit van de gezondheidszorg verbe tert. DEN HAAG. Makelaars mogen hun tarieven voor taxaties van vrij te- aanvaarden woningen van 100.000 gulden en meer met acht procent ver hogen. LEIDEN. Onderzoek naar borst kanker bij vrouwen heeft tot nu toe wel veel kennis, maar niet veel gene zing gebracht. Dat is een belangrijke Conclusie uit het proefschrift van me vrouw M. van Kampen-Donkers uit Leiden. DEN HAAG. Het prijsindexcijfer van de totale binnenlandse afzet van de Nederlandse produkten (exclusief bouwnijverheid) is in 1981 met 13,6 gestegen ten opzichte van 1980. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft zonder stemming het wetsont werp aangenomen tot goedkeuring van het luchtvaartprotocol van Ne derland met de Verenigde Staten van 31 maart 1978. ROTTERDAM. De circa vijftig welzijnswerkers van de stichting maatschappelijke werk Rotterdam hebben Jiet gebouw van hun werkge ver bezet. 139 s DEN HAAG. Staatssecretaris Lamers-Hacquebard (milieu) houdt er rekening mee, dat er meer dan de oorspronkelijk geraamde één mil jard gulden nodig is voor de sanering van de ernstigste gevallen van bo demverontreiniging. NIJMEGEN. Een uitslaigade brand in het pretpark Tivoli in BWg en Dal bij Nijmegen heeft voor zeker 300.000 gulden schade aangericht. Het vuur verwoestte een loods, waarin een aantal kermisattracties was opgesla gen. 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5