Er wordt nog steeds te veel krachtvoer gegeven als bijvoedering melkvee (jee§bergen -mode Bezorgdheid ziekenfondsen over vergrijzing 4 Bijeenkomst „Snijmaiskern" Mais komt het beste uit de bus Alleen Aruba JOVD en banenplan Aanslag in rT Koop mode met verstand. Appelmarkt 1 Zierikzee Landbouwschap helpt tuinbouwbedrijven in nood Belgi ie Diefstal uit woning Vrouw omgekomen bij brand Nadienen mag niet meer? ZIERIKZEE, 3-3. De snijmaiskern „Schouwen-Duive- land" organiseerde dinsdagavond in het „Huis van Nas sau" een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de kern. Op het programma drie lezingen: over bijvoeding van melkvee in de weideperiode, over nieuwe grasrassen voor stalvoedering en over de akkerbouw- en veeteeltbe drijven op Schouwen-Duiveland. Bijvoeding van melkvee. Mais skoort het beste. (Foto: Groen voeder-journaal) Voorzitter van de snijmaiskern, de heer D. P. Korstanje opende de avond met een welkomstwoord aan de gasten. In een kort jaaroverzicht somde de voorzitter een paar belangrijke punten op: het vroege zaaien, waarna de vele regen met piasvorming op de percelen. De mais die na deze natte periode ge zaaid werd was de beste. De oogst verliep goed, dankzij het droge weer. Korstanje vroeg zich wel af, waarom de konstrukteurs van hakselaars niet een machine ontwer pen met vier-wiel aandrijving, zodat ook bij nat weer geoogst kan worden. Nieuwe mais-rassen kwamen aan de markt, waaronder het „Cebeco- ras", dat volgens de voorzitter een prima gewas is met een goede op brengst, maar een slecht cijfer krijgt voor de stengel. Over het algemeen werd gesproken over een goed jaar, iedereen kan tevreden zijn in deze sektor. Bijvoeding melkvee Na de inleiding van de voorzitter kreeg de eerste inleider het woord. Ing. J. J. Zonderland, specialist voe dervoorziening van het C.A.R. te Goes hield een uitgebreid betoog over bijvoeding van melkvee in de weideperiode. Een onderwerp, dat 10 jaar geleden nog niet aan de orde was, maar onder invloed van de dro ge zomer van '76 van groot belang is. Over het algemeen wordt te veel krachtvoer bijgevoederd volgens Zonderland, afgaande op gestelde normen. Oorzaken voor deze norm- overschrijding zijn: de melkproduk- tie, de afkalfdatum, het beweidings systeem, de veebezetting per ha en het voederaankoop-beleid. Op historische grond STUTTGART, 4-3. Het laatste di ner dat het koninklijk paar in Duits land werd aangeboden vond plaats op historische grond. In dezelfde zaal waar de laatste koning Willem III en Sophie van Wuerttemberg 153 jaar geleden het bruiloftsmaal genoten werd nu het afscheidsdiner voor ko ningin Beatrix en prins Claus geser veerd. Het gezelschap at woensdag van dezelfde tafel als waarvan destijds het jonge paar at. Die tafel was in beide gevallen met dezelfde bloemen versierd. Zaten anderhalve eeuw geleden het bruidspaar en de familie van de bruid de eregasten uit Nederland en de buitenlandse gasten aan, woens dagavond waren dat de nakomelin gen. Deelstaat-minister-president Lo- thar Spayth vermeldde dit tijdens de maaltijd waarvoor ook de nazaten van de toenmalige adel waren uitge nodigd. Flitsen uit het buitenland PEKING. De kubus van de Hon gaarse professor Rubik mag zich in China, net als overal elders ter we reld, verheugen in een enorme be langstelling, maar het Chinese volks dagblad waarschuwde dat hij een verschrikkelijke tijd-verknoeier kan zijn en misvormingen kan veroorza ken. NEW YORK. In New York is een lid van de staf van de permanente waarnemer van het Vaticaan bij de Verenigde Naties aangehouden op beschuldiging van het smokkelen van gestolen goederen naar de Ver enigde Staten. BELFAST. In Belfast zijn dinsdag enkele schoten gelost op de Noordier- se opperrechter Lowry toen deze aan kwam bij de Queens universiteit. Lowry bleef ongedeerd, maar een do cent van de universiteit werd aan een been gewond. Het komt zelfs voor dat bedrijven 50 boven de norm zitten, zonder dat daar een duidelijk rendement te genover staat. Bedrijfsresultaat Statistieken hebben uitgewezen, dat bedrijven die onder de gestelde norm voor krachtvoer-bijvoederen zitten, verreweg de beste bedrijfsre sultaten behalen. De heer Zonder land benadrukte nog eens, dat goed weidegras een vuist lang is (1700 kg ds per ha), waarbij zeer beperkt krachtvoer kan worden bijgevoerd. Mais bijvoeren verdient de voorkeur boven andere ruwvoeders, dat werd aangetoond met de volgende cijfers: 1 kg mais 0,32 kg krachtvoer 1 kg voordroogkuil 0,59 kg krachtvoer 1 kg hooi 0,74 kg krachtvoer 1 kg stro 1,27 kg krachtvoer Mais voeren betekent dus minder krachtvoer en een besparing in de kosten. Oorzaken Als oorzaken dat men over het al gemeen teveel krachtvoer verstrekt noemde Zonderland: meer melk wil len hebben, de winter-voorraad vei lig stellen, rustiger kunnen melken, koe-herkenning, fouten in het gras land-gebruik herstellen en de voor naamste: afwijking in de voerdoceer- meter. Op een vraag, hoe het zit met de struktuur bij mais-bijvoeren, ant woordde de heer Zonderland dat bij een haksel-lengte van 6-8 mm de struktuurwaarde op peil blijft. Beslist niet korter hakselen. Overi gens kwam op de bijeenkomst vast te staan, dat de prijs van mais er dit jaar niet om liegt. Wees er zuinig mee, was het advies van de voorzit ter. Grasland-vernieuwing Nieuwe grassoorten geschikt voor stalvoedering, was het onderwerp van ing. J. v. d. Meij, graslanddes- kundige van de firma Van der Have te Kapelle. V. d. Meij ging vooral in over het hoe en waarom van graslandvemieu- wing en -verbetering. Veel oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: schade door het verkeerd gebruik van (of te veel) drijfmest, te kort maaien (na veel stikstof gebruik), te ruig de win ter in gaan, gras te lang laten liggen, slechte ontwatering, kweek, urine- brandplekken, onkruiden en molsho pen. Molshopen vormen dit jaar trou wens een plaag voor de veebedrijven. Het beste bestrijdingsmiddel is en blijft volgens ing. v. d. Meij: vangen. NEW YORK. Het wereldvoedsel programma van de Verenigde Naties voor 1983 en 1984 vergt 1,2 miljard gulden. Tot nu toe hebben 49 van de 157 landen die bij de VN zijn aan gesloten in totaal 680 miljoen dollar toegezegd. BEIROET. Bij een schietpartij tus sen twee linkse groeperingen is en West-Beiroet, dat door overwegend Islamieten wordt bewoond, een per soon om het leven gekomen. Dit heeft de politie meegedeeld. CAIRO. De militaire hof dat in Cai ro de verdachten van de moord op president Anwar Sadat op 6 oktober berecht, zal zaterdag uitspraak doen. Het kweken van een nieuw ras kost het bedrijf (Van der Have) 15 jaar en een bedrag van één miljoen gulden. Alleen als er van een duide lijke verbetering van een ras gespro ken kan worden, wordt het nieuwe ras ingeschreven bij het RIVRO (Rijks Instituut Voor Ras Onderzoek) die het ras drie jaar in proef neemt. De kontrole op de zaaizaden is bij zonder sterk. Tien jaar Diskussie en een dia-serie door de heer J. Francke van Cebeco- Zuidwest kompleteerde deze bijeen komst, die overigens feestelijk werd geopend (met gebak) vanwege het 10- jarig bestaan van de snijmaiskern. BRUSSEL. Een onbekende heeft schoten afgevuurd op het Belgisch- Joegoslavisch kultureel centrum in Brussel. Volgens de eerste berichten viel hierbij een dode. Twee personen werden zwaargewond, zo heeft de po litie meegedeeld. LIMA. Bij een geslaagde bevrij- dingsaktie van gevangen in de Peru aanse stad Ayacucho (ca. 360 kilome ter ten Zuidoosten van Lima) zijn woensdag ten minste 20 doden geval len. JOHANNESBURG. Advocaten van de familie van de Zuidafrikaan- se vakbondsfunktionaris dr. Neil Ag- gett, die op 5 februari dood in zijn cel werd aangetroffen, hebben gevraagd medegevangenen van de omgekome ne te mogen horen en overwijld de cel te mogen inspekteren waar Aggett zich volgens de autoriteiten heeft op gehangen. MOGADISCIO. De in oktober in gestelde staat van beleg is opgehe ven, zo is officieel bekendgemaakt. Het besluit daartoe werd genomen op een buitengewone vergadering van het centrale komite van de rege rende socialistische revolutionaire partij. MOSKOU. De Sowjetrussische Ve nera 13, die maandag een zachte la ding op de oppervlakte van de pla neet Venus had gemaakt, heeft 127 minuten lang gegevens naar de aarde gezonden, vier maal langer dan de ge leerden hadden gehoopt, zo heeft het Sowjetrussische persbureau Tass meegedeeld. ,_i Jr. na nani MADRID. De Poolse afgevaardig de Wlodzimierz Konarski bij de Eu ropese veiligheidskonferentie in Ma drid heeft gezegd dat verscheidene honderden geinterneerden in zijn land binnenkort worden vrijgelaten en dat de bepalingen van de nood toestand ver worden versoepeld. BRUSSEL. Een fors deel van de Belgische bevolking is van mening dat het noodzakelijk was dat de waarde van de Belgische frank naar beneden is gebracht. BONN. West-Duitsland gaat ge deeltelijk akkoord met de sankties die de Europesse gemeenschappen willen instellen tegen de Sowjet- Unie. BRESCIA, Italië. Een hof van be roep heeft de negen vermoedelijke neo-fascisten vrijgesproken die be schuldigd werden van een bo maanslag op een anti-fascistische bij eenkomst in Brescia in 1974 waarbij acht mensen omkwamen en ruim 100 gewond werden. ADDIS ABEBA/NAIROBI. De Marxistische regering van Ethiopië heeft Frankrijk „verzocht" zijn am bassadestaf in Ethiopië met de helft in te krimpen. De diplomaten moe ten het land binnen 48 uur verlaten, zo maakte het officiële Ethiopische persbureau bekend. DÜSSELDORF. De Poosle violiste Wanda Wilkomierska, ex-vrouw van de Poolse vice-premier Mieczyslaw Rakowski, wil in het Westen blijven. Haar manager deelde in Mainz mee dat zij hiertoe heeft besloten tijdens haar toemee door de Duitse Bondsre publiek. WASHINGTON. De Amerikaanse president, Ronald Reagan, heeft besloten een krachtmeting met zijn Europese bondgenoten over de om streden plannen voor de aanleg van een aardgasleiding van Siberië naar West-Europa te vermijden. PANAMA-STAD. President Aristedes Royo van Panama heeft woensdag kolonel Florencio Florez Aguilar als hoofd van de Nationale Garde vervangen door kolonel Ru ben Dario Paredes. Volgens het staatshoofd had hij deze maatregel genomen na overleg met de Generale Staf van de Garde. DEN HAAG, 3-3. Het meningsver schil tussen de Nederlandse regering en de regering van de Nederlandse Antillen over de taak van de zoge- hten kommissie-Biesheuvel is sinds woensdag de wereld uit. Naar de gevolmachtigd minister van de Antillen in Den Haag, R. Cas- seres, woensdagavond meedeelde, is hij het met minister Den Uyl (Antilli aanse zaken) er over eens geworden dat de kommissie zich aan haar oor spronkelijke taak houdt en alleen de onafhankelijkeheid van Aruba gaat onderzoeken. LOS ANGELES. De Amerikaanse filmaca'demie in Hollywood heeft het Poolse verzoek afgewezen om de film „De man van ijzer" van de Poolse re gisseur Andrzej Wajda niet te laten meedingen bij de jaarlijkse toeken ning van Oscars. PEKING. Een liefdesgeschiedenis tussen een Italiaanse leraar en een Chinese studente dramatiek, die vo rig jaar nog slecht bleek af te lopen, is tot een gelukkig einde gekomen bij het huwelijk van het paar in Sjang hai. Dit hebben vrienden meege deeld. DEN HAAG, 4-3. De liberale jonge renorganisatie JOVD verwacht van het dinsdag bekendgemaakt banen plan van het kabinet weinig, waar het een betere arbeidsmarktpositie voor jongeren betreft. Volgens de organisatie is het plan slechts ten dele uitvoerbaar, omdat er niet genoeg geld voor beschikbaar is. De JOVD zegt in haar reaktie blij te zijn dat in het banenplan niets is terug te vinden van „de ongelukkige gedachte van minister Van der Louw van CMR jongeren die een uitkering genieten verplicht te werk te stellen". Verder willen de liberale jongeren een onderzoek naar verbor gen werkloosheid en meer duidelijk heid over het aantal banen dat voor vrouwen wordt geschapen. Advertentie Mode koop je niet zomaar. Je stelt je eisen. Want mode moet aktueel zijn. Exklusief, maar niet opzichtig. Suèdézet voldoet aan deze eisen. Bovendien is Suèdézet kreukherstellend, probleemloos te wassen en betaalbaar! De echte Suèdézet hangt bij ons voor u klaar. U herkent het aan 't label. MAAT 38 T/M 46 BRUSSEL, 3-3. Een onbekende heeft woensdag schoten gelost in het Belgisch-Joegoslavisch Cultureel Centrum in Brussel. Hierbij vielen twee doden en drie gewonden. De da der is ontkomen. De aanslag vond plaats in het kader van anti- Joegoslavisch geweld dat vorige jaar een Joegoslavische diplomaat in Bel gië het leven kostte. De aktie, waarbij ook twee mensen ernstig werden gewond, werd toen door Joegoslavische functionarissen in direkt verband gebracht met de aktiviteit van ethnische Albanezen uit Kosovo, een provincie in het zui den van Joegoslavië. Of de aanslag van woensdag in Brussel ook het werk is geweest van nationalisten uit Kosovo kon niet di rekt bevestigd worden. ROTTERDAM, 4-3. Uit een woning in de Franselaan in Rotterdam-west is woensdag 55.000 gulden gestolen. Daarnaast is een juwelenkistje met gouden ringen, halskettingen en armbanden van een yooralsnog onbe kende' waarde ontvreemd. De dader(s) kwam(en') de woning binnen met een valse sleutel, aldus heeft de politie donderdag meegedeeld. DEN HAAG, 24-3. Het landbouw schap zal alles op alles zetten om tuinbouwbedrijven in nood de hel pende hand te kunnen reiken. Glaasje mag (moet) UTRECHT, 24-3. Ceheelon- thouders lopen 25 tot 50 pro cent meer kans op een hartin- farkt dan mensen die af en toe een glaasje drinken. In Neder land zijn ieder jaar twee- tot vierduizend hartinfarkten te wijten aan het niet drinken van alkohol. Dat schrijft de epidemioloog P. Knipschild van de Rijksuniversiteit Lim burg in het Hartbulletin van de Nederlandse Hartstichting. Dr. Knipschild stelt dat vast na een inventarisatie van tien jaar onderzoek naar het ver band tussen alcohol en hart- en vaatziekten. Het drinken van een paar glazen bier, wijn of sterke drank per dag is goed voor het hart en niet schade lijk voor de andere organen, zoals bijvoorbeeld de lever, ah kohol beïnvloed volgens Knip schild het vetgehalte van het bloed. Daardoor kunnen de kransslagaders van het hart minder snel dichtslibben. Dat dichtslibben is de oorzaak van een hartinfarkt. UTRECHT, 4-3. De Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen maakt zich ernstig bezorgd over de toene mende vergrijzing. HAVANA. Cuba heeft kritiek gele verd op het door president Ronald Reagan gelanceerde program voor ekonomische hulp aan het Caraibisch gebied. WARCHAU. De militaire leiding in Polen heeft aangekondigd dat geinterneerden en hun familieleden paspoorten kunnen aanvragen om het land voor altijd te verlaten. LONDEN. Koningin Elizabeth heeft woensdag in Londen het Barbi can, een kunst- en konferentiecen- trum, geopend, dat het grootste in West-Europa wordt genoemd. BANGUI. In de Centraalafrikaan- se republiek is in de nacht van woensdag op donderdag een poging tot een staatsgreep verijdeld. Dit maakte een Centraalafrikaanse mi nister via de radio bekend. Uit de cijfers over 1980 van het Landelijk Informatiesysteem Zie kenfondsen (LISZ) blijkt, dat zowel absoluut als relatief sprake is van een sterke veroudering. Het aantal verzekerden in de bejaardenverzeke- ring van het ziekenfonds steeg met 9.000 tot 1.081.000. Het aantal vrij willig verzekerden nam met met 18.000 toe tot 1.548.000, waarbij het aantal verzekerden onder de 60 jaar daalde met bijna 24.000 en het aantal ouderen steeg met 42.000. SALISBURY. Een minister van de Patriottisch-frontpartij van Joshua Nkomo heeft meegedeeld dat hij besloten heeft af te treden ofschoon het centraal komitie van zijn partij dit weekeinde had besloten dat hij in de regering premier Robert Mugabe kon blijven. PARIJS. Volgens het in Frankrijk verschijnende tijdschrift voor Bul gaarse emigranten „L'avenir" zou in Bulgarije een „vrije" vakbeweging met de naam „solidariteit van de ar beid" zijn ontstaan. De bedrijfsorganisatie van boeren en tuinders en hun werknemers gaat al haar aandacht richten op verbetering van de prijzen van produkten uit de glastuinbouw. Dit is noodzakelijk nu de gasprijs voor tuinders in de ko mende 13 maanden fiks zal stijgen, aldus voorzitter ir. D. Luteijn woens dag in Den Haag tijdens de maande lijkse bestuursvergadering van het schap. SAN SALVADOR. Argentinië heeft de regering van El Salvador steun aangeboden voor de strijd te gen de linkse guerillastrijders. Dit heeft de stafchef van de Salvadori- aanse strijdkrachten, kolonel Rafael Flores Lima, verklaard na een be zoek van een week aaN Argentinië. BEIROET. Saoedi-Arabië is er te gen dat de landen van de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) voor het eind van deze maand een extra vergadering beleg gen. VERONA, ITALIË. Maandag be gint in Verona het proces tegen 16 le den van de terroristische organisa tie „Rode Brigades" die beschuldigd worden van ontvoering van de Ame rikaanse NAVO-generaal James L. Dozier (50). AMSTERDAM, 4-3. Door een brand op de eerste etage van een pand in de Aiftoterdamse Dapperstraat is een vrouw om het leven gekomen. Ook een hond kwam in de vlammen om. De identiteit van de vrouw stond vol gens de politie rond middernacht nog niet vast. Voorlopig gaat men er van uit, dat het slachtoffer de 80-jarige bewoonster van de etage is. Het vuur brak om half tien uit op de eerste etage door nog onbekende oorzaak. De etage brandde geheel uit, de overige verdiepingen liepen zware rook- en waterschade op. De brandweer was het vuur na enige uren meester. DEN HAAG, 4-3. Het mini sterie van defensie wil het verschijnsel aanpakken waarbij steeds meer dienstplichtigen langer willen die nen, omdat ze anders toch maa^ in de WW terecht komen. Volgens een woordvoerder van het ministerie vindt staatssekretaris Van Hbuwe- lingen (personeelszaken) dit welis waar een demonstratie van het schrijnende probleem van de jeugd werkloosheid, maar is zijn departe ment niet aangewezen om dat op te lossen. NOORDGOUWE. Een aanzichtkaart van vroeger (nog gefrankeerd met een anderhalf cents postzegel) van Huize Zon- neweelde aan de Heereweg te Noordgouwe. Het houten hek. dat inmiddels al weer lang is verdwenen, diende om de passerende koeien uit de siertuin te weren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4