„...die zekerheid hou je? Statenfraktie CDA brengt werkbezoek Beatrix-zegel valt slecht bij Bruse philatelisten Er is al een Adria lichtgewicht voor f4.995.-* Aan Schouwen-Duiveland STREEKNIEUWS „Dag pap, ik ben je dochter" „u hij onS imnwËwm® De betere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DE SM0KKELH0EK" SS7"RibW893" Weinig publiek bij Oranjevereniging; wel plannen voor feest 4 1 ZI£RIKZ£ESCHE NIEUWSBODE Donderdag 4 maart 1982 Nr. 23075 O O Advertentie I Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. se o Jaarvérgacléring „Philateliea", BRUINISSE, 4-3. Op de jaarvergadering van „Philatelica" te Bruinisse sprak voorzitter Jac. Huizer zijn teleurstelling uit over de „Beatrix-zegel". „Met een onherkenbare glimlach geeft de zegel een onvolledig beeld van onze vorstin", aldus Huizer. Na welkomstwoorden, van de voorzitter in het bijzon der tot de heer Van Urk van de zustervereniging Zierikzee werd teruggekeken op een rustig verlopen verenigingsjaar. ZIERIKZEE, 4-3. Op dinsdag 9 maart brengt de CDA-statenfraktie een werkbezoek aan Schouwen- Duiveland. Om 13.30 uur is de aan komst bij restaurant De Val, waarna het gezelschap in twee groepen wordt gedeeld. ZIERIKZEE Vergadering Z.O.C. Op maandag 8 maart houdt de Zie- rikzeese Ondernemer Centrale, de jaarlijkse ledenvergadering in „Mon- dragon". Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Bestuurs verkiezing wordt gehouden in ver band met het aftreden van de heren: B. Noomen, C. Holty en P. Verhage, die aftredend, maar herkiesbaar zijn. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer W. van Hout. Het bestuur stelt als kandidaat, de heer H. de Vries. Na de pauze spreekt het hoofd van de Economische Controledienst te 's- Hertogenbosch, de heer Verdurmen, over het onderwerp: „Mogelijkheden en onmogelijkheden van de E.C.D." Er is gelegenheid tot diskussie. Afdeling Plattelandsvrouwenbond Op dinsdag 9 maart houdt de afde ling Schouwen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, een bijeenkomst in het „Huis van Nas sau". Het woord is ter vergadering aan een diëtiste van de Nederlandse s.C-Z./urr in zeeland Hoe overbrugt een mens een perio de van zestien jaar in zijn leven? Wie denkt dat „zo'n gat" alleen te vullen is met de herinnering, vergist zich, want er kan bijvoorbeeld ook een dochter zijn, die haar vader, na zijn scheiding (zestien jaar eerder) komt opzoeken en dan gebeuren er komi sche, maar ook heel tedere dingen in het kader van zo'n ontmoeting. Pa en de dochter leren elkaar kennen en dat evolutieproces van herkenning was gegegeven in Neil Simon's blijspel „I ougt to be in pictures", dat de wat populaire titel: „Dag, pap, ik ben je dochter" meekreeg en woens dag lichtvoetig, maar indringend op de planken van de Concertzaal werd gebracht. Pa woont in Hollywood en poogt in een wat verflenste bungalow tever geefs de nodige inspiratie voor een script op te doen. Zijn toestand wordt mateloos gekompliceerd door de niet geheel rimpeloze verhouding met zijn vriendin, maar - als gezegd - vooral door de komst van dochter lief, die zich ontpopt als een brok on- gekompliceerde vitaliteit, kinderlij ke argeloosheid en bruisend opti misme, waar tegen de scepsis en iro nie van „paps" het moeten afleggen. Drie mensen zorgden gisteren met „Dat papvoor een avond sprankelend toneel, dat een, ditmaal echt volle, Concertzaal, weer tot peinzen bracht over de opwekkende zin van een „avondje uit". De ont dooiende werking van pa's ongekom- pliceerde dochter, die hij uit het oog verloren was, gaat zover dat er zelfs weer met ma in New York wordt ge beld. Weliswaar vertrekt het meisje even abrupt als ze is gekomen, maar ze draagt de ontdekking van haar va der met zich mee en - meer dan dat - een vleugje liefde. Pap trouwens heeft opeens de bouwstenen in han den voor zijn verhaal, dat fluks ge schreven gaat worden. Het begint zestien jaar geleden. Het echtpaar Luc Lutz en Simone Rooskens, als respektievelijk de va deren diens vriendin. Bob Walters en Steffy Blondell, schiepen het kader voor de mousserende rol van dochter Judy, wervelend en met veel emotie gebracht door Marja Lieuwen; geen onbeschreven blad in het vaderland se toneelwereldje, maar mogelijk voor het eerst te Zierikzee te zien. Luc Lutz speelde met die wat ty pische onderkoeldheid, passend bij zijn toneelpersoonlijkheid in het al gemeen en deze rol in het bijzonder. Simone Rooskens was de - als altijd charmante - innemende vriendin, die met de nodige tact in woord en hou ding de ontwaakte vader-dochter- verhouding, omspeelde. Marja Lieu wen gaf op frappante en somstijds vertederende wijze inhoud aan deze rol, zodat een toneelgebeuren van klasse ontstond, gebracht onder re gie van Lo van Hensbergen, tegen een achtegrond van de Russische de corontwerper Mark Kaplan. Het pu bliek beloonde het geheel met atten te tussentijdse reakties en een strak slotapplaus. Bdv, Groep 1 brengt om 14.00 uur een be zoek aan het Rioolzuiveringsbedrijf van het Waterschap Schouwen-Dui veland te Westerschouwen. In het ge meentehuis van Westerschouwen (15.15 uur) wordt gesproken over re- kreatie. Om 16.30 uur vindt in de Putmeet te Scharendijke een gesprek over de kleine kernen problematiek plaats. Groep 2 brengt om 14.00 uur een be zoek aan het tuinbouwbedrijf Van Dijk te Sirjansland. In het Vereni gingsgebouw te Sirjansland wordt om 15.00 uur gesproken over de grove tuinbouw (relatie met zoete Greve- lingen). Om 16.15 uur volgt in het ge meentehuis van Bruinisse een ge sprek over de visserij. Om 20.00 uur is in de aula van de Chr. Scholengemeenschap MAVO/ LHNO te Zierikzee een openbare ver kiezingsbijeenkomst. Sprekers zijn de heren drs. H. Eversdijk en E. Ph. Nieuwkerk. Hartstichting, die zal spreken over een goede voeding. Lions-bridgedrive voor vakantiewoning gehandicapten Traditioneel houdt de Lions Club Schouwen-Duiveland weer een brid gedrive, waarvan de netto-opbrengst als bijdrage dient in de stichtings- kosten van een vakantiewoning voor gehandicapten. De bridgedrive wordt op 19 maart gehouden in de kantine van de Socia le Werkplaats in Zierikzee. Tot 13 maart kan worden inge schreven bij de volgende adressen: Donkereweg 68 te Noordgouwe (tel. 01110-2170) en Touwbaan 16a te Zie rikzee (tel. 4219) onder gelijktijdige storting van het inschrijfgeld 15,—) op Rabobank Zierikzee, rek.nr. 37.51.14.432 t.n.v. Lions Club Schouwen-Duiveland. Benzine ontvreemd In de nacht van dinsdag op woens dag is voor ongeveer 60 gulden (40 li ter) benzine ontvreemd uit de benzi netank van C. N. de K., wiens auto geparkeerd stond op het parkeerter rein „Groentje" aan de Laan van St. Hilaire. Koncert Ger. Kerkkoor We herinneren aan de uitvoering van het Ger. Kerkkoor, die - zoals ge meld - zal worden gehouden op zater dag 6 maart in de Lutherse kerk. Ge programmeerd is een vokale „wan deling" door de eeuwen heen. Het koor wordt geleid door de vaste diri gent Mar van der Veer. Medewerking wordt verleend door Ellengard Jense (clavecimbel) en een vervanger voor Theo Faber (orgel). Laatstgenoemde kan door een hand blessure zijn medewerking niet ver lenen. SCHARENDIJKE Auto reed van dijk Aan de Rampweg in Scharendijke is in de nacht van dinsdag op woens dag een auto van de dijk gereden en tegen een woonhuis tot stilstand ge komen. De auto werd leeg aangetrof fen, maar de bestuurder vond men la ter, met een bebloed hoofd 300 meter verderop in een andere auto. Het bleek C. F. uit Zonnemaire te zijn. Een bloedproef op het politieburo wees uit, dat er alkohol in het spel was. BROUWERSHAVEN Oud papier Zaterdag 6 maart haalt de sport vereniging Brouwershaven oud pa pier op. Er wordt gestart rond negen uur op de Markt. Graag gebundeld gereed zetten. Kandidatenlijst raadsverkiezingen P.v.d.A. In de ledenvergadering van de af deling Brouwershaven van de Partij van de Arbeid is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen als volgt samengesteld: 1. C. J. de Munnik, Zonnemaire; 2. S. J. C. B. Loschacoff-de Kanter, Noordgouwe; 3. M. E. Hellendoorn, Brouwersha ven; 4. A. de Vlieger, Schuddebeurs; 5. A. Plu-van Groningen, Brouwers haven; 6. J. van Ours, Brouwersha ven; 7. M. Ketting-Koopman, Schud debeurs; 8. A. Kommer, Dreischor; 9. A. Matthijsse-van Dienst, Brouwers haven; 10. S. M. van Almkerk, Zon nemaire; 11. C. Ringelberg-Kerkhoff, Brouwershaven; 12. C. J. Slabbe- koorn, Brouwershaven; 13. J. Klomp, Zonnemaire; 14. C. Adriaan- se, Noordgouwe. ZONNEMAIRE Bond van opzichzelfstaanden De Bond van opzichzelfstaanden organiseert voor vrijdag 12 maar een gezellige open avond in café Bomme- nede te Zonnemaire. Niet alleen le den, maar ook niet-leden/alleen- staanden/echtparen zijn welkom. Voor goede muziek wordt gezorgd. Ledenvergadering Oranjevereniging Woensdag 10 maart wordt in café Bommenede de algemene ledenver gadering gehouden van de oranjever eniging Zonnemaire. Het bespreken van de aktiviteiten tijdens koningin nedag staat o.a. op de agenda. Voor tijd: zie agenda. DUIVELAND Burgerlijke stand over februari Geboren: 4 febr.: Jakob Teunis, z.v. A. P. van Almenkerk en van S. C. Martens (Oosterland), geboren te Zie rikzee; 5: Marinus Cornelis, z.v. M. Hendrikse en van A. D. J. Schoonaard (Nieuwerkerk), geboren te Goes; 8: Sander, z.v. A. C. Lobbe- zoo en van C. C. Dingemanse (Nieu werkerk) geboren te Goes; 16: Aer- noud Childeric Alexander en Gysbert-Carel Cornelis, z.v. M. L. Laumen en van C. A. S. Slotemaker (Sirjansland), geboren te Dirksland; 26: Elisabeht Maria, d.v. J. de Bruine en van J. J. Dorst (Oosterland). Overleden: 12: Neeltje Johanna Boogaart, pud 50 jaar (Nieuwerkerk); 18: Jan Johannis van Klinken, oud 48 jaar, e.v. G. Stouten (Nieuwerkerk). Gehuwd: 5: Adrianus Marinus de Reus, oud 21 jr. (Zierikzee) en Maatje Janna Booger, oud 20 jr (Oosterland); 10: Cornelis den Boer, oud 20 jaar (Zierikzee) en Cornelia den Otter, oud 17 jr. (Nieuwerkerk); 26: Basti- aan Simon Neelje, oud 24 jaar en Cor nelia Kenters, 21 jaar (beiden Ouwer- kerk). NIEUWERKERK Verkiezingsbijeenkomst S.G.P. Vrijdag 12 maart organiseren de S.G.P. statenkring en de studievere niging „Schouwen-Duiveland" van de S.G.P. een forumavond, die in het teken staat van de Provinciale Sta tenverkiezing op 24 maart a.s. Deze bijeenkomst zal gehouden worden in een zaal van de Chr. Gere formeerde Kerk te Zierikzee, Zeven- getijstraat. De eerste spreker is dhr. R. v. Om meren te Zierikzee, lid der Gedepu teerde Staten van Zeeland en no. 1 van de lijst. De 2e spreker is dhr. W. P. Rentier te Middelburg, lid der Prov. Staten van Zeeland en no. 2 op de lijst. De heer G. R. J. v. Heukelom uit Nieuwerkerk, bestuurslid van de jongerenorganisatie der S.G.P. zal een forumdiskussie lieden. Slotwoord zal worden gehouden door ds. M. J. v. Gelder, predikant der Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk. Leden en belangstel lenden zijn welkom. Bijeenkomst Interkerkelijke Gespreksgroep De Interkerkelijke Gespreksgroep komt maandagavond om half acht bi jeen in de zaal van de Ger. Kerk. Ds. Alb. v. d. Ban spreekt over de mozai- tische wetgeving. BRUINISSE Opbrengst kollekte Ten behoeve van de Mbuma- zending werd in februari gekollek- teerd en de opbrengst was van Mar tin van Dommele (Jzn) 86,65; Rian- ne v. d. Bos 25,20; Margreet Schot 34,75; Jos de Jonge 49,70; Martin van Dommele (JPzn) 89,05. Alle ge vers en geefsters hartelijk dank. Oud papier Zaterdag 6 maart wordt er weer pa pier op gehaald door leden van de muziekvereniging „Nu met Hope". Graag gebundeld langs de straat en zeker met veel wind, nooit los. Vakatures Voor de vakature van hovenier bij de gemeente Bruinisse zijn 37 sollici taties binnen gekomen. De vakature gemeentewerkman (wegens de VUT- tende Schults) leverde 35 sollicitaties op. De selektieprocedure is er op ge richt nog deze maand tot aanstelling over te gaan. Extra raadsvergadering In verband met de verhuur van het oude gemeentehuis van Bruinisse, heeft het gemeentebestuur voor vrij dagavond een extra raadsvergade ring uitgeschreven met dit ene punt op de agenda. Voor tijd zie agenda. MIDDELBURG Boekje over provinciaal Bestuursbeleid De provincie heeft een boekje uit gebracht, getiteld „Bestuursbeeld". Het geeft informatie over de samen stelling en taak van het provinciaal bestuur. Achtereenvolgens worden provinciale staten, gedeputeerde sta- Vreugde was er dat ondanks een paar afzeggingen als lid er ook weer nieuwe leden konden worden be groet. Dat deze afzeggingen gezien moeten worden in het licht van de huidige ekonomische toestand is dui delijk: „Waar ingeleverd en bezui nigd moet worden zal dit eerst gebeu ren op uitgaven die niet direkt het ten en de commissaris der koningin onder de loep genomen. Ook is aandacht besteed aan de provinciale ambtelijke diensten en de wijze waarop ze zijn georgani seerd. Speciaal met de verkiezingen in het vooruitzicht kan het nuttige in formatie verschaffen ten behoeve van het onderwijs, vormingswerk en andere educatieve instellingen. Present-exemplaren zijn toe gestuurd aan alle scholen voor voort gezet onderwijs in Zeeland en een uiteenlopend aantal instellingen waarvan kan worden verwacht dat ze belangstelling zullen tonen. Beschikbaar is ook een diaserie, eveneens „Bestuursbeeld" geheten, die voor groepen te zien is op het pro vinciehuis. Er kan dan tevens een programma worden verzorgd, waar in zijn opgenomen een inleiding over de provincie, gelegenheid tot diskus sie en desgewenst een bezichtiging van de statenzaal. Bestemmingsplan Tholen goedgekeurd Gedeputeerde staten van Zeeland hebben goedkeuring verleend aan een bestemmingsplan van de ge meente Tholen dat de vestiging mo gelijk maakt van het composteerbe- drijf CNC. Het gaat om de „tweede herziening van het bedrijfsterrein Slabbekoorn- polder". Tegen het plan zijn meer dan twintig bezwaarschriften inge diend door partikulieren en de orga nisaties Stichting Zeeuws coördina tie-orgaan voor natuur-, landschaps- en milieubescherming, de milieuve reniging Benegora en de belangen groep Oud-Vossemeer. Alle bezwaar schriften zijn ongegrond en -in enke le gevallen - niet-ontvankelijk ver klaard. Aan enkele ondergeschikte bepa lingen uit de voorschriften van het bestemmingsplan hebben gs geen goedkeuring gegeven. dagelijks leven beïnvloeden, zoals de postzegel". Verwarring Aan de verwarring in „postzegel- land" wordt volgens Huizer nu ook mee gewerkt door de PTT: naast eerste-dag-enveloppen, eerste-dag- kaarten en maximum kaarten (meest via de handel) wordt thans bij de uit gifte van nieuwe zegels door de PTT een mapje verstrekt met achtergrond-informatie 1,00 duur der), keurig verzorgd, dat wel, maar waar is het einde, vroeg de voorzitter zich af. „De postzegelverzamelaar zal, meer dan vroeger, een bewuste keus moeten maken om z'n hobby, ook financieel, in de hand te houden." Ruilavonden De vergadering luisterde vervol- De notulen werden voorgelezen, die (ook) een terugblik gaven op de gehouden festiviteiten op 30 april en op de Brouwsedag 1 augustus. Deze werden zonder aanmerkingen ak koord bevonden. De voorzitter dank te de penningmeesteresse en de kas- kommissie. Daar er twee kandidaten waren voorgedragen door het bestuur, t.w. de heren W. J. de Wee en K. Smalheer, werden deze bij akla- matie gekozen. Het bestuur zal nog proberen één persoon te benaderen om tot een vijfkoppige bemanning te komen wat door de vergadering werd goed gekeurd. Suggesties Na de pauze kwamen de suggesties aan de orde welke betrekking had den voor de a.s. Oranje festiviteiten. Voorgesteld werd om voor de kinde ren van de kleuterschool, een clownspel te verzorgen. Voor de gro teren van 6-12 jaar werd gedacht aan een speurtocht. Een en ander zal door gens naar de notulen en "hét jaar verslag van de sekretaris, S.A. Jume- let, die hierin nog eens een dringend beroep deed op de leden om de maan delijkse ruilavonden bij te wonen. De penningmeester, W. Schikker, sprak in het financieel verslag van een gezonde vereniging met cijfers aan de goede kant van de nul. De kas- kommissie, bestaande uit J. de Korte en J. Reurich bevestigden dit. De he ren S.A. Jumelet, Jac. Huizer en J. Wiebrens waren aftredend en werden herkozen. De heer de Korte bedankte het bestuur voor de inzet waarmee het afgelopen jaar is gewerkt. Na het huishoudelijke gedeelte werd met een veiling de avond besloten. KERKWERVE Bootje stukgeslagen bij De Val De partikuliere reddingboot „Wa tersnip" heeft woensdag in het begin van de avond een uur lang de Ooster- schelde afgezocht, omdat een binnen schipper een bootje had zien drijven. Het was een open sloepje, dat onbe mand zou zijn geweest. De schipper waarschuwde de brug wachter van de Zeelandbrug, die op zijn beurt kontakt opnam met de ei genaar van de reddingboot. Het bootje werd ten slotte terugge vonden, verpletterd tegen de dijk bij „De Val". Er heeft zich nog geen eige naar gemeld. het bestuur worden bekeken en in overleg met de scholen worden uitge werkt. Voor de middag zal men pro beren iets te verzorgen voor de groep van 12 tot 18 jaar. De avond moest vorm krijgen van een gezelschapsspelenavond voor de ouderen. Dat bovenstaande sug gesties een probleem zullen geven tot uitvoering ervan met een niet voltal lig bestuur, zal een ieder duidelijk zijn. Daarom vraagt het bestuur me dewerking van de leden om eventue le plannen op tafel te leggen zodat er in 1982 toch nog feestelijkheden ge houden zullen worden in de Smalstad. Na deze bespreking volgde de rond vraag, waarin de sekretaris het woord richtte tot de aftredende bestuursleden. Hierin dankte hij hen voor de vele uren die ze hadden gestoken in het organiseren van Oranjefeesten. Een en ander ging vergezeld van een V.V.V. geschen kenbon. De voorzitter besloot de avond. Advertentie Dc komfortahclc 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met 2-bekkcn gasvuur en watervoorziening. Veel kast-cn bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wcgligging. Kom hem - cn dc andere Adria-modellen - •incl BTW cn atlcvcnnjiskmicn Vergadering in Smalstad BROUWERSHAVEN, 3-3. De Oranjevereniging vergaderde in restaurant Ringelberg. De voorzitter heette een ieder hartelijk welkom, en betreurde het dat slechts vier leden gehoor gegeven hadden aan de uitnodiging.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3