Planbureau becijfert 12.000 nieuwe banen voor 1982 Leiders verzet El Salvador voelen voor onderhandelingen STAKING Woensdag 15.000-20.000 stakers in de bedrijven De V.S.-troepen in Europa El Salvador en de V.S. Het banenplan JACK NICHOLSON JESSICA LANGE Akties grafici Nieuwe stakingen als reaktie werkgevers niet snel komt LAATSTE NIEUWS „Geen ruimte voor onderhandelingen" De kranten In de typografenwereld Een Mexicaans plan Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BEURT 2 Woensdag was geen topdag voor de vaderlandse kranten, want - de resul taten worden altijd een dag later dui delijk - vandaag verschijnen talrijke edities niet, als gevolg van een typo- grafenstaking. Oorzaak: de zieken geldkwestie. Het nieuwe voorstel van minister Den Uyl - laat het zie kengeld voor werknemers óók niet onverlet, tenzij de bedrijven bereid zijn tot 100 procent aanvullend uit te betalen aan zieke werknemers. Met name het F.N.V. is het „gemor rel" aan het ziekengeld in het ver keerde keelgat geschoten; vandaar het stakingsparool, een - wat in het jargon - speerpuntenbeleid wordt ge noemd, hetgeen iets later in de tijd nog een vervolg kan krijgen met een totale stakingsdag op een breed ter rein. Ook in de typografenwereld overi gens was er gisteren geen eenheid. Het F.N.V. spreekt van een totaal succes en van een algemeen karakter vUn de staking; de werkgevers (K.V.G.O.) ontkennen dit algemeen karakter. Feit is echter dat vooral in grote bedrijven de F.N.V.-aktie is aangeslagen; in talrijke kleinere be drijven werd - zij het doorgaans op halve kracht - wel gewerkt. De eenheid ontbrak ook door het feit dat het C.N.V. zich van de aktie distancieerde. In die kring vindt men het ziekengeld ook een buitenge woon belangrijke zaak, maar men wil eerst een parlementaire uitslag c.q. definitieve regeringsbeslissing afwachten, om dan eventueel alsnog naar „het laatste strijdmiddel" te grijpen. Intussen voelt wel iedereen - los van de merites van de ziekengeld kwestie - dat die hele stakerij in een land, gebukt gaande onder een lood zware ekonomische depressie, feite lijk niets waard is. Er zouden - een niet te gewaagde veronderstelling - zeker werkloze landgenoten zijn te vinden, die wat graag het werk wil len doen, dat anderen laten liggen. Ook door de onderlinge verhoudin gen in de bedrijven is staken niets waard. Men kijkt elkaar er toch op aan. Weliswaar moet het stakingsrecht onverlet blijven, maar - gegeven de omstandigheden - rijst de vraag of niet te snel en te ontijdig naar het ui terste middel is gegrepen. Naar ons gevoel is de zaak als zodanig, nog niet tot op de bodem behandeld en is de - weliswaar kleine - marge om uit het slop te geraken nog niet volledig benut, maar dit kan men vak bondsstrijders - en woordvoerders natuurlijk niet duidelijk maken. Prins Claus zei het al in de B.R.D.; het Nederlandse volk is snel bereid buiten het parlement om tot daden over te gaan. Dat blijkt dan! WASHINGTON, 24-3. De Ameri kaanse republikeinse senator Ted Stevens heeft gedreigd een resolutie in te dienen om de Amerikaanse troe pen uit Europa terug te trekken in verband met de beslissing van een aantal Europese landen om aardgas te kopen in de Sowjet-Unie. De Ame rikaanse minister van defensie, Caspar Weinberger, heeft zich tegen een dergelijke stap uitgesproken. WASHINGTON, 24-3. Het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft met grote meerderheid een voor de regering niet bindende reso lutie goedgekeurd waarin een beroep wordt gedaan op president Ronald Reagan zich in te zetten voor onvoor waardelijke besprekingen tussen de belangrijke politieke tegenstanders in El Salvador. In de resolutie, die met 396 tegen drie stemmen werd aanvaard, staat dat dit overleg noodzakelijk is om een veilig en stabiel klimaat te scheppen voor „vrije en demokrati- sche verkiezingen" op 28 maart. w/wwwwwwwwwww Schatten van de sjah LONDEN. 4-3. Het Islamiti- sche bewind van ayatollah Chomeini dat kampt met een financieel tekort en dat nog verwikkeld is in oorlog met Irak, zul historische voorwer pen die in de afgelopen eeuwen door voormalige sjahs van Iran zjjn vergaard, verkopen Itadio-Teheran meldde dut het parlement maandag een wetsontwerp heeft aanvaard dat de verkoop wettigt. Er werd niet gezegd of de voor werpen waartoe zeker duizen den antiquiteiten behoren die door de Iraanse vorsten opge borgen werden of tentoon gesteld werden in Paleizen, ge veild zullen worden, aan parti- kuliere handelaars zullen wor den verkocht of bij inschrij ving zullen worden verkocht. DEN HAAG, 4-3. De vermindering van de werkloos heid als gevolg van de thans konkreet in het werkgele genheidsplan aangekondigde maatregelen bedraagt in 1982 12.000 en in 1983 17.000 arbeidsjaren, zo heeft het Centraal Planbureau berekend. Dit effekt is exklusief een vermindering van de werkloosheid als gevolg van het ontstaan van meer deeltijdbanen. Ook zijn in deze aantallen niet de 6500 arbeidsplaatsen als gevolg van 5000 extra te bouwen woningen en de re sultaten van de aangekondigde extra investeringsimpuls verwerkt. Advertentie De verlaging van de WIR-premies en de belastingverhoging, naast een extra beroep op de kapitaalmarkt de financieringsbronnen voor het ba nenplan hebben op zich een negatief effekt op de werkgelegenheid. Dat verklaart een aanzienlijk verschil tussen de bruto en netto-effekten van het plan. Werkgelegenheid De maatregelen in het plan zijn met name gericht op de werkgelegen heid in het bedrijfsleven en in het bij zonder de bouw, terwijl ook enige uitbreiding van de werkgelegenheid in de kwartaire sektor (welzijn, ge zondheidszorg) is voorzien. Naast de extra bouw van woningen is ook meer geld uitgetrokken voor stads vernieuwing en woningverbetering. Voorts komt extra geld beschik baar voor wegenaanleg en voor pro- jekten in de sfeer van de utiliteits bouw en de grond- weg- en water bouw. In de kwartaire sektor wil het kabinet dit jaar nog 3000 volledige arbeidsplaatsen scheppen, waarbij het de bedoeling is dat er zoveel mo gelijk deeltijdbanen worden ge creëerd. Het kabinet wil verder het be drijfsleven stimuleren via een aantal maatregelen die de export moet be vorderen. Innovatiebeleid Daarnaast legt het plan een grotere nadruk op het innovatiebeleid en zal de maatschappij voor industriële projekten, die veelbelovende in dustrieën moet helpen, worden opge richt. Er zal een intensiever beleid worden gevoerd, gericht op energie besparende investeringen door het volledig uitvoeren van het nationaal isolatieplan en de WIR-premies zul len worden herschikt ten gunste van de energietoeslag. Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag 20.00 uur A.s. zondag 20.00 uur IN DE HITTE VAN EEN VERBODEN LIEFDE... John Colicos m een lüm van Bob Rafelson 16 jaar A.s. zaterdag 15.00 uur A.s. zondag 15.00 uur Herbie/,eeftde^[der ^ënkniköS; Walt Disney Productions presenteert (herblo goes bananas) met Clorls Leachman John Vemon Elyssa Davalos Harvey Korman Charles Martin Smith Joaqyln Garay III Richard Joackel Stephan W Burns Alle leeftijden HILVERSUM, 4-3. De grafische werkgevers staan met de rug tegen muur. Er is van de zijde van de rege ring nog steeds geen duidelijkheid hoe we ons de ziektegeldregeling pre cies voor moeten stellen. Duidelijk is alleen dat zes tot zeseneenhalf pro cent loonkostenstijging het uiterste is dat wij kunnen aanvaarden. Dit zei woordvoerder Levisson van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemers donderdag voor de AVRO-radio. Levisson reageerde hiermee op het ultimatum van sekretaris Van Buul van Druk en Papier donderdagoch tend dat, mocht inwilliging van de ei sen uitblijven, vrijdagochtend de aanzeggingen voor stakingsakties volgende week de deur uitgaan. Er is geen reden voor de werkgevers om nu vandaag ineens ja te zeggen op de eisen van de FNV-bond, aldus Levis son. AMSTERDAM, 3-3. Komen de werkgevers donderdag de Grafische Bond van de FNV „Druk en Papier" niet te- gemoet in zijn eisen dan zullen vanaf begin volgende week her en der in het land in grafische bedrijven stakin- AGENDA gen van meerdere dagen uitbreken. Dat heeft stakingscoördinator Piet van Buul donderdagmorgen vroeg tegen het eind van de landelijke stakingsdag van zijn bond gezegd in het aktiecen- trum in Amsterdam. Van Buul: „We gaan straks de ba lans opmaken. We hebben een be hoorlijke lijst met bedrijven die be reid zijn om een speerpuntaktie aan te gaan. We zullen eerst kijken of de werkgevers willen reageren, maar dan moeten ze wel snel zijn, want donderdagavond, uiterlijk vrijdag morgen moeten bij ons de aanzeggin gen de deur uit om maandag met sta kingsakties te kunnen beginnen". Over de akties zei Van Buul zeer te vreden te zijn. „Het is een indruk wekkende demonstratie geworden, die ook voor de werkgevers duidelijk moet zijn. De aktie is massaler ge weest dan we hadden verwacht en erg ordelijk en gedisciplineerd verlo pen. Er zijn wel wat kleine pro bleempjes geweest, maar grote narig heid heeft zich nergens voorgedaan". Volgens Van Buul hebben ruim 20.000 mensen woensdag en donder dagochtend gestaakt. „Woensdaga vond hadden we 18.400 man geteld, maar daar waren toen de stakers van de avondploegen nog niet bijgeteld", aldus Van Bruul. DEN HAAG, 3-3. Een staking van grafici, waartoe de FNV-bond Druk en Papier had opgeroepen, heeft er toe geleid dat de meeste Nederlan ders woensdag geen krant 'in hun brievenbus vonden of dat donderdag- ochten niet zullen doen. Behalve krantenbedrijven werden ook han delsdrukkerijen getroffen door de staking, die woensdag duurde van zes uur 's morgens tot twaalf uur 's avonds. De Grafische Bond van het CNV, die de staking niet steunde, be schuldigde de FNV-bond van „ron selpraktijken en intimidatie". UTRECHT, 4-3. De organisatie van grafische werkgevers KVGO hield het woensdag aan het eind van de middag op 15.0000 tot 20.000 stakers. Bij de tweeduizend kleine bedrij ven werd over het algemeen niet gestaakt, bij 350 tot 400 van de grote re grafische ondernemingen wel, al dus KVGO-sekretaris mr. Diene. Hij houdt het erop dat al met al ongeveer de helft van de 40.000 werknemers die onder de technische grafische CAO vallen aan de stakingsoproep gehoor heeft gegeven. Donderdag 4 maart 'Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Diabetes Vereniging Nederland, afd. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Bond van Gepensioneerden, afdeling Schouwen-Duiveland. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Herv. Vrouwengroep „Wees een zegen". 20.00 uur. - Foyer Mondragon. Verkiezingsbij eenkomst VVD, ondercentrale Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring PvdA, afdeling Middenschou- wen. 20.00 uur. Nieuwerkerk Geref. kerk. Ledenvergadering C.D.A. Aanvang: 19.30 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Ref. Contact Orgaan. 19.45 uur. Vrijdag 5 maart Zierikzee Stadhuis. Uitreiking sportbekers 1981. 16.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven „Tonnenmagazijn". Ruiteravond „de Schouwse Ruiters". 19.30 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Ie uitvoering muziekver eniging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. SAN SALVADOR/WASHINGTON, 3-3. Leiders van het Salvadoriaanse verzet hebben woensdag het plan van de Mexicaanse president Jose Lopez Portillo om via onderhandelingen, zonder voorwaarden vooraf aan vaard. Een woordvoerder van president Jose Napoleon Duarte liet weten dat de Salvadoriaanse Junta nog geen beslissing heeft genomen over het plan. Lopez Portillo deed zijn voorstellen toen hij eind februari een bezoek aan Nicaragua bracht. Radio Vencere- mos, het radio-station van het verzet, zond een vier punten tellende verkla ring uit van het front Farabundo Marti (FMLN) en van de FDR, de po litieke vleugel van het bevrijdings front. Hierin werden de voorstellen van de Mexicaanse president een lo gisch gevolg van de politiek van in ternationale onafhankelijkheid ge noemd. Gemeentehuis. Extra raadsvergade ring. Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 6 maart Zierikzee Lutherse Kerk. Koncert Gerefor meerd Kerkkoor. 20.00 uur. Concertzaal. Film: „Herbie is de Pi sang". 15.00 uur. Film: „The Post man always rings twice". 20.00 uur. 16 j. Renesse Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Strao. Verzamelen 12.30 uur dorps plein. Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering mu ziekvereniging „Crescendo". 19.30 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier. Vanaf 9 uur. Zondag 7 maart Zierikzee Concertzaal. Film: „Herbie is de Pi sang". 15.00 uur a.l. Film: „The post man always rings twice". 20.00 uur. 16 j. Renesse VW-kantoor. Bos/strandwandeling NIVON. 13.45 èurj" Maandag 8 maart Zierikzee „Mondragon". Jaarvergadering Z.O.C. 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Mexico werd aanvaard als bemid delaar tussen de oorlogvoerende par tijen en de landen in de wereld wer den opgeroepen het plan te steunen. Guillermo Ungo, de leider in bal lingschap van het FDR, zei al in Was hington dat hij akkoord ging met het plan, maar de verklaring van radio Venceremos was de eerste van het verzet dat in El Salvador vecht over het Mexicaanse plan. In het oostelijke deel van El Salva dor lag woensdag voor de vierde dag het openbaar vervoer stil na het drei gement van de guerillabeweging het transport te vernietigen. Ook het commercieel transport lag stil. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. 2e uitvoering muziekver eniging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. Zaterdag 13 maart Serooskerke Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Maandag 15 maart Zierikzee Garage Braai, Grevelingenstraat. Z.V.U.-kursus „Pech onderweg". 19.30 - 22.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering „Philatelica". 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten. Brogum (Zierikzee) Vrijdag 5 maart, voorlichtingsavond over kernwapens. 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. Restaurant De Val. Samenkomst CDA-statenfraktie. 13.30 uur. Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijké Voorlichting). 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Huis van Nassau. Afd. Plattelands vrouwenbond. 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. J. A. v. d. Broeke. 20.00 - 22.00 uur. U.V.V.-gebouw. Bijeenkomst D'66 afdeling Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Ned. Ver. van Huisvrou wen, afdeling Westerschouwen, kof- fie-ochtend. 10.00 uur. Woensdag 10 maart Zierikzee Mondragon. Bestuurs- en fraktiever gadering WD, afdeling Zierikzee, 19.00 uur. Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede, algemene leden vergadering Oranjevereniging. 20.00 Donderdag 11 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Bruinisse Dorpshuis. Ledenvergadering Rode Kruis. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjas- wedstrijden. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 12 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Forumavond ver kiezingsbijeenkomst S.G.P. 19.30 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 Wie woont in Suriksêê, zd 't nie mi oore, in d'r gin last mi van in wie ier 's even kom buusse ök nie. De fluite van Zeelandia is bienae stom geworre; ie fluuster mi ma zö'n bitje, 't Is vrêêt jammer; uut baade mó je nie klikke, ma me laege d'r aoltietop te wachten op die fluite. Dan was 't tied om griete pluume wi goeiendag te zaagen. M'adde dus best belang bie die fluite, ma niks mi 't Is beurt, 't Most van de inderwet. Eén of andren doerak ei gezeit: ,,weg mi die fluite in - nog 's - 't is beurt, want da ge- miezzel van noe ei nie vee mi om 't lief. Kiek, dae snap k noe gin fluit van, om 's 'n aordigheidje te zaagen. Ooto's magge wé mi groate vaert dü 'n straete rammelein op in neer dan- se, zódat de kommen op 't kammenet stae te rammelen. Ze magge ók dü groate plassen rauze, zódat de sme righeid tot an de goote speert, ma zö'n paer fluitjes op 'n dag wé of de maansen gemak van da mag nie. 't Is tog een gekke waerelt. Ei je 't gelezen van die dertig kilo meter in Vlaerdingen? Dae ma je straks nie arder, anders sliengere de pro's j'op de bon, ma ier liekt 't net een kaarmisse. A je gae kuire, is 'l net surkwie van Zandvoort. Dae ruume ze 't op, ma ier kü je 't nog be- leve. Da's and're koffie as peekoffie. Afijn, 't zü 'n wonder weze as jul- der dit te lezen kriege, want gistere was 't staekingsdag vó de tiepogra- fen. Wê nie aomae, ma d'r waere d't tog êél wat. Die waere zeker kogeiers zoeke; in 't bedrie/ stieng stieve vol lege mesjienes. Wim Kok zei dat 't most, in aruit dus md. Jd, d je ziek word, wê je graeg je centjes ouwe nu- tuurlijk, ma op den duur zü ze van 'n kaele kikker tog nie vee veren mi plokke. 't Za dus a 'n éêle verluchting weze, as d'r 'n krante komt. k Vind aomae goed. die grappen, as ze d'r laeler md gin scheermessen van motte ete. 't Viel wé broerd saeme mi 't nieuwe baeneplan. k'Ope dat 't dügank mag ivant 't Nederlandse uusje is lillijk belicht, in 't wor zuunig soppen, 'k Wil êést ma's afwachte of ze de reize kunnen aele. As t'oaemae nie mi luk- ke wil, ete m'n ma broadsoppen in pakke buute de bêénewaegen. Dc vaste lasten, dae zit je m'a mee d'uure, in stooksel, in elektra. Goeientied nog toe, dat kost anden vol geld, in as dat van 't minimum af mol; out d'r over op. De maansen worre sikkeneurige netebossen van col dat gedoe. Jd 'k zie ök nie vee lichpuntjes. Allêè nig dat d'oenders wi gae praete; die zü strakjes wi wê goed an de leg weze. An de veugels kü j'ók oore dat 't voorjaersspul strakjes wi gae beauste. Dae bin 'k zó blie om: k'zou 't ieder uure wé rond wille bloaie: maansen kiek uut j'n óógen; 't wor wi groen in waarm me- schien". 'n Vriendin van ons is nae de Cana- rische eilanden, 'k Zei cegen d'r: ..meisse bluuf tog tuus. want 't wor ier noe pas goed; 'n éêle reke mooie daegen. Let md op". Md ze wou nie luustere! SCHIER EI LA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2