Haamstede stelt het dit jaar zonder vuurwerk Noordwelle maakte opgewekt gebeuren van jaarlijks Strao-feest Bar en boze stakingsakties Waalse staalarbeiders PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Vergadering Ring Promotion Jlietnisse Brezjnjev naar Polen Koningin in Berlijn Gouden medaille voor koningin Vrolijkheid in Westhoek PAAUWE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur, zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90. per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 4 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23075 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Snijmaiskern met veevoeder-tips HAAMSTEDE, 4-3. Op de in hotel Bom gehouden jaar vergadering van Ring Promotion heeft de voorzitter C. de Goederen het voorlopig programma voor 1982 aange boden, dat nogal afwijkt van dat in voorgaande jaren. Zo komt er géén vuurwerk en ook géén muziekgezelschap pen, die vorig jaar gezamenlijk bijna 12.000,- opslok ten. Daarvoor in de plaats een grote prijzenpot. Elke koper krijgt bij aankoop van 5,- een bon. Heeft iemand 10 bonnen bijeen, dan worden die in een enve loppe met naam en adres in een grote ton gedaan en op de Ring Promotion da gen wordt er één - of meer malen een enveloppe getrokken. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten LONDEN, 24-3. De Russische presi dent Leonid Brezjnjev heeft een uit nodiging aanvaard om Polen te be zoeken. Dat heeft Radio Moskou dinsdag gemeld. De zender noemde geen datum voor het bezoek, maar berichtte enkel dat de uitnodiging was gedaan door de Poolse militaire leider Wojciech Ja- ruzelski. Die vertrok dinsdag uit Moskou na een bezoek van twee da gen. BERLIJN, 2-3. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij Berlijn als symbool van de vrijheid en de vrede beschouwd". Dat zei koningin Bea trix woensdagmorgen in West- Berlijn. De vorstin bracht in het ka der van het staatsbezoek een blik sembezoek. Het verlangen naar vrede is diep geworteld in al degenen die de vrij heid nastreven, aldus de koningin. Er is volgens haar nauwelijks een an dere plek op de wereld, waar vrede en vrijheid zo'n levensbehoefte zijn en zo intensief beleefd worden als in Berlijn. Met bewondering en sympathie hebben wij dertig jaar lang kunnen waarnemen met hoeveel uithou dingsvermogen Berlijn haar idealen nastreeft, zo vervolgde koningin Beatrix. Misschien zal deze houding van Berlijn op de lange duur ook an dere volken bemoedigen en zo heel Europa op de weg wijzen naar een ge lukkige toekomst", aldus de konin gin. Ze wenste Berlijn moed en ge duld toe. Verder dit jaar weer de bekende kraampjes, de oude ambachten en bovendien kunnen verenigingen die een goed doel nastreven ook een kraampje huren. Video-film Nieuw is een videofilm van een uur waarin alle deelnemers hun produk- ten aanprijzen, afgewisseld met mooie plekjes natuurschoon. De film wordt gemaakt door de heren J. v. d. Berge en A. Hogenaar. De Promoti- ondagen zijn vastgesteld op de don derdagen 1-, 15 en 29 juli en 12 en 26 augusten. Veel meer aandacht zal besteed worden aan kindervermaak en straatamusement. Uit een enquête bleek dat 90% tegen een seizoen- of weekmarkt was. Voorzitter De Goederen heette we thouder v. d. Aarsen speciaal wel kom en was trots op het 5e jaar van Ring Promotion na een schoorvoe tend begin met een paar tentjes van de heren Van Arkel en Simmers. Ver volgons brachten J. v. d. Berge, A. Hogenaar en Simmers sr de Ring Promotion naar een begrip voor Schouwen-Duiveland en zelfs tot ver daarbuiten. Na veranderingen in het bestuur zien de funkties er als volgt uit: C. de Goederen voorz., L. Evertse-Fisher sekr. W. Goudzwaard 2e serk., J. Ver ton le penn.m. C. Simmers, 2e pennm. J. v. d. Berge vice-voorzitter en A. Hogenaar alg. zaken. De ex ploitatierekening van de penning meester toonde een batig saldo van 1164,66. De kas werd in orde bevon den door dhr. C. Bilius. In de nieuwe kaskommissie nemen zitting de her en M. I. Bakker en A. Kort. Geen doublures B. en W. van Westerschouwen ga ven reeds hun toestemming voor de opzet van dit jaar en boden hun volle dige medewerking aan. Doublures met evenementen in Renesse zullen voorkomen worden. De kontributie bedraagt nu 520,- voor leden, 150,- voor donateurs en 25,- voor partikuliere donateurs. De vereniging telt nu 21 leden en 39 donateurs. Deze zijn deze winter door het bestuur bezocht. Er werden 30 gegadigden aangeschreven, maar er kwam niet één antwoord binnen. De poppenkast blijft een zeer popu lair onderdeel en er is dringend be hoefte aan een versterker. De verga dering ging akkoord met de aanschaf van een mobiele installatie die ook te huur is voor andere vereniging. Over de aankoop door de leden van de prijzenbonnen en ook de dona teurs die daarvoor 50,- extra moe mm SCHOUWEN-DUIVELAND Ook voor Schouwen-Duiveland geldt nu be scherming voorde knotwil. Willen - in dit geval - (foto)de wilgen het goed blij ven doen, dan zal de ..wilgenschaar door het haar" moeten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ten betalen, hadden deze laatsten be zwaren. Vooral uit Burgh kwamen protesten. Het bestuur besloot dan ook die 50,- voorlopig terug te trek ken en zich nog eens te beraden. Op een volgende vergadering zal hiero ver een definitief besluit genomen worden. Waardering Wethouder v. d. Aarsen had grote waardering voor Ring Promotion en het gemeentebestuur heeft dit moe dig streven ten zeerste aangespro ken. De binnenlandse rekreatie gaat volgens steekproeven dit jaar weer omhoog en het gemeentebestuur hoopt dat Ring Promotion daar de profijten van zal mogen trekken. Binnenkort volgt nog een vergade ring van het bestuur met eventuele verenigingsbesturen die een goed doel nastreven. WASHINGTON, 4-3. Het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het voorstel een gouden medaille te laten slaan voor de Nederlandse koningin Beatrix. Die zou haar overhandigd worden als ze in april de Verenigde Staten be zoekt. In de resolutie, die nog goedgc keurd moet worden door de senaat, wordt ongeveer 55.000 gulden uitge trokken voor het ontwerpen en slaan van de medaille ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Neder lands-Amerikaanse betrekkingen. LONDEN. De Britse staatsolie maatschappij BNOC heeft de prijs van ruwe olie uit de Britse sektor van de Noordzee met vier dollar ver laagd tot 31 dollar per vat (van 159 li ter). De nieuwe prijs geldt met in gang van 1 maart en wordt tot eind juni bevroren, zo heeft BNOC dins dag bekendgemaakt. BURGH-HAAMSTEDE. Woensdagochtend vroeg ver trokken de heren W. Geleynse en C. B. Noordhoek weer met een vrachtwagen boordevol goederen (25 ton) rich ting Poznan, Polen. Dit keer werden vooral veel le vensmiddelen, medicijnen en kleding ingezameld. De fir ma Verseput uit Renesse stelde zelfs zes kratten met de ook daar zo felbegeerde spijkerbroeken beschikbaar. Op de foto: Dozen en zakken vol goederen, die in een maga zijn aan de Meeldijk lagen opgeslagen, worden door een stel jongelui ingeladen. Via de kleine vrachtwagen wer den de spullen naar een grotere gebracht, die een eindje verderop stond. Rechts kijkt Wim Geleynse toe of er zorg vuldig wordt gewerkt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUSSEL, 3-3. Woedende en ongeruste Waalse staalarbeiders hebben dins dag met een massale staking hun teleurstelling geuit over het afwijzen door de EG-koinmissie van de Belgische plannen voor het weer gezond maken van de staalindustrie in het Franssprekende deel van België. De hoofdpunten van het herstel plan waren het jaarlijks niet minder produceren dan 8,5 miljoen ton staal en het handhaven van minimaal tien duizend arbeidsplaatsen in elk van de twee staalbekkens, Luik en Char leroi. Die plannen maken volgens Europees industriekommissaris, Etienne Davignon, de Waalse staalin dustrie echter niet echt gezond. Daar om heeft hij vakbondsafgevaardig den maandagavond laten weten dat het „dagèlijks bestuur" van de Euro pese Gemeenschap er niet mee ak koord kan gaan. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Terwijl overal de fabrieken waren platgelegd werden er in de twee cen tra van het Waalse staalbekken, Luik en Charleroi, massale protest bijeenkomsten gehouden waar opge wonden gedebatteerd werd over za ken zoals het houden van een mars op Brussel, het terugtrekken bij de ban ken van alle spaar- en banktegoeden en zelfs over Waalse onafhankelijk heid. Overal werd de eis gehoord dat het vorig jaar in mei overeengeko men herstelplan voor de Waalse staalindustrie onverkort wordt uit gevoerd. NOORDWELLE, 27-2. Rond een uur of twaalf was het hele dorp met rood-wit-blauwe vaantjes en vlaggen ver sierd, stonden alle palen voor het ringsteken fier over eind, en werden de eerste glaasjes fris in het dorpshuis getapt, alles in het kader van Strao. Een half uurtje later verschenen al enkele paarden en jockeys op het dorp: met bloemen en strikken getooide rossen, vreedzaam hoevend en hier en daar wat kauwend. Omstreeks kwart over een was Noordwelle één grote manége, vijgen op straat, feest op de Smidsweg en een opmerkelijke „vreemde eend in de bijt", een houten paard, voortgetrokken door ettelijke gemotoriseerde PK's. De paarden werden gekeurd door een team van deskundigen, en uitein delijk bleek, dat Johnny Hart zijn paard het mooist opgetuigd had, op de voet gevolgd door Amieke Dooge en Wout Lokker, die allen een prijs in de wacht sleepten, evenals de num mers 4 tot en met 10. Naar Renesse Nadat alle viervoeters en hun rui ters het dorp verlaten hadden voor een voettocht naar Renesse, was het de beurt aan de jeugd om haar kun nen te tonen. Met bonte fietsen, gespannen ogen en tong uit de mond, reden zij na el kaar de Ring rond om zoveel moge lijk ringen te steken. Alras bleek, dat ieder kind zo z'n eigen taktiek ont worpen had. Sommige race-ten op de begeerde objekten af, anderen maak ten een waarachtige surplace voor de ringen, en enkelen van de jongsten lieten zich als koningen door vader en/of moeder voortbewegen. Hoe het ook zij, met duwtjes in de rug of met stoere pedaalslagen, de fotokamera's klikten en ouders knikten, kortom: spanning en sensatie! Bij de jongsten bleken Dennis Tan geman, Patrick Lindhout en Peter Hoogenboom de beste ringstekers te zijn; bij de oudere jeugd ging de eer en de hoofdprijs naar Jaap-Jan de Boer, gevolgd door Jean-Philippe Paap en Annemarié Deïst. Muziek Na de prijsuitreiking en de eerste „warmhoudertjes" in het dorpshuis, druppelde de menigte (wat 'n volk!) weer naar buiten, alwaar de muziek van Renesse zich gereedmaakte voor een muzikale bijdrage aan de feest vreugde. Ook de paarden waren in middels gearriveerd, evenals de her en Deïst (voorzitter Dorpsgemeen schap) en De Feyter (wethouder), die een tweetal korte toespraken hiel den. Een half uur later, waren alle stra tegische plaatsen op de Ring „bczt". Tientallen mensen, tientallen paar den, lijsten met namen, paalbewa- kcrs en ringinstekcrs. met andere woorden: de titanenstrijd kon bcgin- En de strijd ontvlamde, ontbrand de: hollende „knollen", gekonsen- Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Wh PÊ WW treerde ruiters en filmende toeschou wers. Na twee ronden: kampen! De sterksten bleven over, en bij de bekendmaking van de uitslag om half zeven in het dorpshuis bleek, dat Johan Kristelijn tenslotte de beste was geweest Hij ontving een kleine beker en de wisselbeker. Tweede werd Joop Hanse, derde Jeanette Goense en vierde Sita van Weele. Een ekstra prijs was er natuurlijk voor Bert van Keulen, die op zijn zelfgebouwde houten ros veel hilari teit oogstte. Als beloning zal hij nog wekenlang appels kunnen eten. Rond de klok van zeven begon in het dorpshuis het grote strao-feest, dat tot laat in de nacht (of als men wil: tot vroeg in de ochtend) zou du ren. Zweet, drank, dansen, Trio Maarten Bruynes, worstebroodjes en plezier, kortom Strao op Noordwelle 1982. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Later opklaringen In de nacht en ochtend enkele regen- of hagelbuien, maar later op de dag opklaringen; minimumtemperatuur rond 2 graden, middagtemperatuur ongeveer 7 graden; tot matig afne mende noordwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 8 maart: Zaterdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuidwest 5 Zondag: Kans op neerslag: 70% Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 90%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 6 ZON- EN MAANSTANDEN 5 maart Zon op 7.18, onder 18.26 Maan op 13.05, onder 4.52 Volle Maan: 9 maart (21.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 5 maart 10.54 23.37 4.26 17.17 Doodtij: 5 maart HET WEEROVERZICHT DE BILT, 4-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie die gisteren in het Noordzeegebied een storm deed ontstaan bleef ook vandaag aktief. Het centrum van de depressie trok de afgelopen nacht Noorwegen binnen. Tegelijkertijd kwam boven Ierland een randstoring van de depressie aan die ter plaatse regen- en hagelbuien veroorzaakte. De randstoring nader de vanmorgen ons land en trekt zo langzaam verder dat ook de komende nacht en morgenochtend de invloed ervan in onze omgeving merkbaar zal zijn. Morgen later op de dag is er enige verbetering in het weer moge lijk. Deze weersverbetering zal maar van korte duur zijn, want in het wee kend en ook begin volgende week zullen het opnieuw oceaandepressies zijn die het weerbeeld gaan bepalen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1