WAT VOOR EEN VRAAG IS, IS VOOR ONZE VERZEKERINGSMAN EEN WEET MOSSF.I.MARKT INf.F,STORT Maaskant bouwt mosselkotters Waardevolle mug INGEZONDEN STUKKEN D'66 afdeling Schouwen-Duiveland V oorbereidingen voor grote kerkaktie 29 mei a.s. BRUINISSE/ZIERIKZEE, 2-3. De mosselexport en de afzet in het binnen land, die zich dankzij de goede kwaliteit veel langer handhaaft dan in andere jaren, geeft ongetwijfeld nog reden tot tevredenheid, maar de mosselprijzen voor de aanvoerende kwekers waren dat allerminst. De toch al niet hoge prijzen, kelder den zodanig dat de kwekers 10,- tot 5,- per ton minder ontvingen. En veel partijen werden gelost in het Fonds. De handelaren hebben een behoor lijke voorraad en zij speculeren er kennelijk op, dat deze voldoende zal zijn, om 26 maart te halen. Op 26 maart worden namelijk de Fondsmosselen geveild. Te geef Omdat er dan bijna 250.000 tonnen mosselen ter beschikking komen, verwacht men dat deze voor een ap pel en een ei van de hand zullen gaan. Met de aldus gekochte fondsmosse len kan men gemakkelijk het einde van het seizoen halen en heeft men er nog wel wat over, om ook in juli weer aan de markt te zijn, mits deze Fondsmosselen dan genoeg vis zullen bevatten, om aan de gestelde kwali teitseisen te voldoen. BRUINISSE, 1-3. Maaskant's ma chinefabrieken Bruinisse-Stellen- dam gaan vijf moderne mosselkot ters bouwen waarvan de afmetingen 36 x 7 x 2,90 meter zullen bedragen. Deze schepen zullen worden ge bouwd op snelheid en grotere draag vermogen. De voortstuwing zal worden ver zorgd door 1 of 2 scheepsdiesels en de vislier wordt uitgevoerd met pneu matische afstandbediening. Voor het lossen van de mosselen zal een nieuw systeem worden toegepast, welke ge- baseeerd is op een pompmethode die wordt gebruikt bij het verwerken van konsumptieharing en makreel bij de zeevisserij: Op deze manier worden de mossels „geweldloos" be handeld. Vergevorderd Deze methode is in een vergevor derd stadium van experimenteren en zoals het er nu naar uitziet zal dit systeem zeker ook toepasbaar zijn voor bestaande mosselschepen. Het eerste kasko zal in september gereed zijn voor afbouw. TORONTO. Ten noorden van de Canadese stad Toronto is een trein met chemicaliën ontspoord en in brand gevlogen. De politie liet onge veer 500 bewoners van het plaatsje Hillsdale voor enkele uren hun hui zen ontruimen. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. MOSKOU. De Poolse en de Russi sche leider hebben dinsdag in Mos kou een tweede ontmoeting gehad in het Kremlin. Het Sow jet-persbureau Tass sprak van een „vriendschappe lijke ontmoeting". SAN FRANCISCO, 1-3. Een mug die 40 miljoen jaar gele den in een druppel barnsteen is verdronken, is voor de weten schap waarschijnlijk van on schatbare waarde bij het on derzoek naar de manier waarop de genetische kode zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Twee entomologen van de Universiteit van Californië, dr. George Poinar en Roberta Hess, zijn deze mug aan het on derzoeken met een uiterst ge- perfektioneerde elektronenmi- kroskoop. Een groot aantal kwekers is naar de Waddenzee vertrokken, niet om mosselen te leveren, maar om partij en mosselen van het ene perceel naar het andere over te brengen, of om de percelen schoon te vissen, in afwach ting van de in april beginnende mos selzaadvisserij. Mecloed (Canada): A. Moerkerken, N ieuw-Bei jerland Bedankt voor Oostkapelle: R. Boogaard, Leiden. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Rotterdam-Zuid: H. Kwakkelstein, Beverwijk-Heems kerk; te Apeldoorn: M. C. van der Meer, Sassenheim. Aangenomen naar Zoetermeer als predikant voor bijzondere werk zaamheden (godsdienstleraar Oranje Nassau college): H. A. Moolenaar, kand., Zoetermeer. Gereformeerde Kerken Beroepen te Leiden: P. van der Beukei, Voorburg; te Den Haag- Loosduinen: A. Heuzeveldt, Haarlem-O. Aangenomen naar Een-Norg-Veen- huizen: mevr. C. Koetsveld, kand., Amstelveen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Daarlerveen: T. O. G. M. Bosma, Haarlem. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Mijdrecht en Nieuwe Pekela: drs. H. G. L. Poels, kand., Apeldoorn; te Midwolda: J. Sijtsma, kand., Emmen. Aangenomen naar Gorinchem: dr. T. Brienen, Kampen. Bedankt voor Zwijndrecht: W. Kok, Rotterdam-Oost-Capelle a/d IJssel. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Scheveningen: J. van Haaien, Amersfoort; te Rock Valley (USA): A. Moerkerken, Nieuw- Beijerland, die bedankte voor Rot- terdam-Alexanderpolder; te Borssele en Kalamazoo (USA): J. J. van Ecke- veld, Zeist. Bedankt voor Oosterland en voor Zwolle: J. C. Weststrate, 's-Graven- polder; voor Hoogvliet: J. S. van der Net, Utrecht; voor Spijkenisse: R. Kattenberg, Lelystad; voor Gene- muiden: Chr. van der Poel, Yerseke. Ds. Weststrate bedankte voor beroep naar de Ger. Gemeente OOSTERLAND. Ds. J. C. Weststra te, predikant der Gereformeerde Ge meente te 's-Gravenpolder, die on langs een beroep ontving van de Ge reformeerde Gemeente van Ooster land, heeft voor dit beroep gemeend te moeten bedanken. Kerkdienst donderdag 4 maart OOSTERLAND. Donderdagavond 4 maart preekt in het kergebouw van de Ger. Gemeente aan de Sint Joost- dijk, ds. Chr. v. d. Poel, predikant van de Ger. Gemeente te Yerseke. Aanvang van deze buitengewone dienst is 19.30 uur. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 1-3. Aanvoer totaal 1334, waarvan: slachtrunderen 966, scha pen en lammeren 368. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,20, 2e 8,05 - 8,65; vaarzen le 7,70 - 8,60, 2e 7,10 - 7,65; koeien le 7,60 - 8,60, 2e 7,10 - 7,65, 3e 6,85 - 7,25; worstkoeien 6,00 -ƒ 7,10; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,75. Prijzen per stuk: Schapen 250 - 300; lammeren 225 - 325. Overzicht: slachtrunderen: aan voer matig, handel vlot, en prijzen iets hoger, stieren stabiel; schapen en lammeren: aanvoer matig, handel .vlot, en prijzen stabiel. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 1-3. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, prijzen per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen: Bintje 31,00 - 33,00; Bintje 50 mm 51,00 - 53,00; 35-55 mm opw. 37,00 -ƒ 39,00; Irene 35 mm opw. in zakken 25,00 -ƒ 28,—; Eigenheimer 35 mm opw. in zakken 26,00 - 30,00. Zandaardappelen: Bintje 35-50 mm 26,00 - 28,00; Bintje 50 mm opw. 41,00 - 43,00. Export-aardappelen: Blankschilli- ge rassen van de kleigrond voor over zee, Bintje 45 mm opw. in zakken 49,00 - 50,00. Voeraardappelen tot 8,00 -ƒ 10,00. Stemming: vast. Naar aanleiding van het bericht in de editie van vrijdag jl. inzake een nieuwe politieke groepering in Brui- nisse stelt het bestuur van de afde ling Schouwen-Duiveland van D'66 er prijs op de lezers het volgende te doen weten. 1. De ledenvergadering van D'66 heeft zich destijds diepgaand bera den over de mogelijkheid tot deelne ming aan de gemeenteraadsverkie zing in Bruinisse. Besloten werd van de deelneming af te zien omdat het draagvlak t.w. het ledenbestand, te beperkt was. Voor deelneming aan verkiezingen zijn nl. niet alleen kie zers, maar ook leden nodig. De afdeling Schouwen-Duiveland verwachtte weliswaar dat het aantal stemmers ook in Bruinisse voldoen de zou zijn om een plaats in de ge meenteraad te verwerven, maar achtte daarnaast tevens een behoor lijke ondersteuning van een D'66- raadslid een eerste vereiste om tot een verantwoorde vertegenwoordi ging te komen. Helaas bleek dit laatste niet mogelijk door het nog te gering ledenbestand in deze gemeen te. 2. Een groepering, bestaande uit niet-leden van D'66, die niettemin onze idealen en denkbeelden zou willen uitdragen, heeft weliswaar onze sympathie, maar kan zich niet met de naam D'66 tooien. Of de on derhavige groepering inderdaad onze idealen en denkbeelden zou hebben gehuldigd is overigens nog niet ko men vast te staan. Vanzelfsprekend zijn geïnteres seerden welkom binnen de gelederen van D'66. Wij wijzen er graag op dat de vergaderingen van de afdeling Schouwen-Duiveland toegankelijk zijn voor iedere belangstellende (dus ook uit Bruinisse!). De volgende ver gadering zal overigens zijn op 9 maart a.s. in het U.V.V.-gëbouw te Zierikzee (aanvang 20.00 uur). 3. Abusievelijk staat in het artikel vermeld dat de heer B. de Zwaan ver bindingsman zou zijn van D'66 voor Schouwen-Duiveland. Een zodanige funktie kent D'66 echter niet. De ver bindingsschakel tussen alle leden, aspirantleden en sympathisanten op Schouwen-Duiveland wordt ge vormd door het afdelingsbestuur. Volledigheidshalve wordt de sa menstelling daarvan hieronder vei- meld. J. A. Burg (Haamstede, voor zitter), C. G. van Leeuwen (Haamste de, lid), J. B. R. Morel (Nieuwerkerk, lid), mevrouw M. Keikes-Bakker (Zierikzee, sekretariaat), H. van der Have (Nieuwerkerk, penning meester). Als kontaktpersoon naar de pers treedt de heer A. den Reyer uit Zierikzee op. Bovengenoemde personen zijn dus voor alle vragen, op- en aanmerkin gen met betrekking tot D'66 op Schouwen-Duiveland aanspreek baar. Namens D'66 afd. Schouwen-Duiveland A. P. den Reijer Er wordt momenteel hard gewerkt aan de aktie voor de interieurver nieuwing van de Ned. Herv. kerk te Kerkwerve, welke op 29 mei (de za terdag voor Pinksteren) zal worden gehouden. In en om Kerkwerve zijn stencils verspreid waarin de brugerij wordt gevraagd om „rommel" beschikbaar te willen stellen. Half maart zullen de spullen worden opgehaald. Na tuurlijk zijn ook spullen van buiten Kerkwerve welkom. Wanneer u kon- takt opneemt met de fam. Stouten (tel. 01110-6404) of de fam. Kesteloo (01110-3355) bent u weldra van over tollige prullaria verlost! In de voormalige smederij zullen landbouwwerktuigen van vroeger worden tentoongesteld, zowel machi nes als kleine gereedschappen. Wan neer u iets voor het museum-in- wording te leen hebt, kunt u bellen naar de heer C. H. Kesteloo (01110- 2444) of mevrouw Den Boer-Beeke (01110-4120). Vele vlijtige dames (en heren!) zijn aan het handwerken geslagen, zowel in als buiten Kerkwerve. Sokken, truien, spreien, kleedjes, kussens enz. zijn w ?lkom op Verse- putseweg 10 of Weelweg 12. Zo begint de 29ste mei al wat gestalte te krij gen. Gehoopt wordt op aller mede werking fam. Stouten fam. Kesteloo Kerkwerve SCHEEPVAART Acila, 25-2 van Cilacap naar Singapore Nedlloyd Rockanje, 26-2 te Marseille Abida, 29-2 te Cristobal Acteon, 28-2 van Singapore naar Chittagong KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Soest: L. J. van den Brom, Blokzijl; te Papendrecht (deel gemeente Bethlehemkerk) (toez.) (part-time): mevr. A. W. Zegwaard, 's-Heer Abtskerke-Nisse; te Raams- donk: E. Holtrigter, Apeldoorn. Toegelaten tot de Evangeliebedie ning: C. M. Geels, woonschip De Kinkhoorn, da Costakade tegenover 123, 1053 WS Amsterdam; J. Haeck, van Lyndenlaan 57, 3871 HB Hoeve laken. Toegelaten tot de Evangeliebedie ning en beroepbaar: P. Buitelaar, Middenhage 3, 3078 BG Rotterdam, tel. 010-823026; G. Geitenbeek, Al- brandswaardsedijk 20, 3171 TH Poortugaal; A. van Lunteren, Wilhel- minalaan 37, 3701 BE Zeist, tel. 03404-14999; H. Rijksen, 1.1. predi kant van de Gereformeerde Gemeen ten, Kennemerland 2, 2716 BS Zoe termeer. tel. 079-212952; W. P. Fergu son, Riouwstraat 29, 3531 CT Utrecht, tel. 020-943662. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Vollenhove-Kadoelen (2e predikantsplaats): P. Groenen- berg, Stadskanaal. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Zaandam: drs. H. G. L. Peels, Apeldoorn. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Melissant en te Fort WORD IK BETER VAN HET NIEUWE BON US/MALUS-PREMIE SYSTEEM? IK BETAAL DUS PREMIE OVER DE i OUDE CATALOGUSWAARDE? ALS IKVftlNIG KILOMETERS MAAK, BETAAL IK DUS MINDER PREMIE? EN DE SCHADE-AFWIKKELING, HOE ZIT DAT IN ELKAAR BIJ BONUS/MALUS? MEER BROKKEN, BETEKENT DUS MEER PREMIE? IK KAN DUS ALS GOEIE RIJDSTER 70% BONUSKORTING KRIJGEN? BONUS/MALUS, IS DAT ZOIETS ALS AOW? Alles wat u wilt en ook móét weten, kan onze verzekeringsadviseur u vertellen. Veel verzekeringsmaatschap pijen hebben namelijk een nieuw premiesysteem voor personenauto's ingevoerd. Het wordt wel Bonus/Malus systeem genoemd. Bonus betekent goed: het is dan ook de bonus-korting die de goede rijder krijgt op zijn premie. En die kan oplopen tot 70%. Malus is slecht: de minder goede rijders gaan meer betalen. In het algemeen gesproken worden de meeste autorijders er beter van. De vraag is nu: hoe zit dit alles precies in elkaar en wat doet de verzekeringsmaatschappij waar uw auto verzekerd is? L. L. I' flVi Het antwoord weet de verzekeringsadviseur van de Rabobank. Hij staat u bij met raad en daad. K 21 ll fill SI IIV Ook goed in autoverzekeringen. t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9