1 De elektronische Piedro voetmeting 'n goed begin. ERIC DE NOORMAN REFORMATORISCH CONTACT GEEF UW ADVERTENTIE! TIJDIG OP H.H. ADVERTEERDERS VERPLEEGHUIS CORNELIASTICHTING activiteitenbegeleider(ster) Pil&DftO VERTON'S SCHOENEN Hairstylingshop „New Wave" Wegens vakantie gesloten van 13 tot en met 27 maart VERTON'S SCHOENEN SUCCESJES J. L. Bodbijl medewerkster P. SNOEK 1 aangiftebiljet De»«h g gclcxcft ivciCfftïY*** INSPEKTIE DER DIREKTE BELASTINGEN te ZIERIKZEE Gemeente Westerschouwen HINDERWET GEMEENTE BRUINISSE Wigberths wraak Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje JAN LEENDERT Wij noemen hem Jan FRANS, MIEN en MARCO VAN DER HAVE 28 februari 1982 van Hertsbekestraat 14 4311 GT Bruinisse D.V. donderdag 4 maart in het Verenigingsgebouw te Sirjansland om 19.45 uur Ds. L. Quist Ned. Herv. pred. te Middelharnis spreekt over „De Bevindelijke Prediking" Hartelijk dank voor de vele felicitaties, bloemen en cadeau's, die wij na de geboorte van onze dochter MARIAN mochten ontvangen. LEEN en TINEKE VAN DER WERF Oosterland, maart 1982 1 Molenweg 39 RINUS VAN DER WIELEN HELEEN VERKAMMAN geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op vrijdag 5 maart a.s. om 14.00 uur in het ge meentehuis te Bruinisse. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Schoolstraat 13 te Bruinisse om 14.45 uur door de weleerwaarde heer Ds. F. Mallan. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 21.30 uur in „Ons Dorpshuis", Poststraat 20 te Nieuwerkerk. februari 1982 4306 AB Nieuwerkerk, Ooststraat 43 4311 CG Bruinisse, Burg. Hagelaan 6 Toekomstig adres: Pr. Wilhelminalaan 11, 4311 BN Bruinisse. D.V. 6 maart hoopt onze lieve vader en opa L. BROUWER kamer 130, „In 't Opper" Bruinisse zijn 90ste geboor tedag te herdenken. Wilt u hem op deze dag feliciteren dan bent u welkom van 14.30 tot 16.30 uur in gebouw Rehoboth, Ooststraat 18 te Nieuwerkerk. Maart 1982 Zijn dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen Heden ging nog onverwachts van ons heen mijn geliefde man, vader en schoonvader JOHANNES JACOBUS ROTH op de leeftijd van 71 jaar. Brouwershaven: M. A. ROTH-VAN DE VELDE Steenbergen: E. W. KOSTERMANS-ROTH F. J. KOSTERMANS 4318 DE Brouwershaven, 1 maart 1982 Zuiddijkstraat 40 Liever geen bezoek aan huis. De crematie zal plaatsvinden op donderdag 4 maart a.s. te 12.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Zij die de crematie wensen bij te wonen worden beleefd verzocht om te 11.45 uur in voornoemd crematorium aan wezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van het gebouw. 1 maart ging mevrouw M. W. STEENDAM-QUAAK onverwachts heen. Meer dan 25 jaar heeft ze mij haar vriendschap gegeven. Zierikzee: C. P. DE VRIES ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN: - VRIJDAG voor VRIJDAGCOURANT DONDERDAG voor MAANDAGCOURANT voor DINSDAGCOURANT MAANDAG voor DONDERDAGCOURANT- WOENSDAG Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook 'wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. HAVENPARK 37 - ZIERIKZEE vraagt een full-time Gegadigden dienen in het bezit te zijn van een oplei ding Princenoord of Norel, liefst met leiders/sters aantekening. Ervaring in de gezondheidszorg is gewenst. De C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen is van toepas sing. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de heer A. C. M. Schouw, directeur bij wie ook nadere inlichtingen kunnen worden verkregen (tel. 01110-2651). Om risiko's te vermijden meten wij elektronisch. Zo'n meting geeft snel en nauwkeurig de juiste lengte- en breedtemaat, 'n eerste belangrijke stap om Uw kind de juiste maat te verkopen. Alleen meten is echter niet voldoende, wij als Piedro winkelier weten 't nodige van voeten in de groei en werken uitsluitend met geschoold personeel. Met 'n paar Piedro's koopt U niet alleen schoenen maar 'n kompleet systeem van meten, passen en 'n uitstekende nazorg. Havenplein 13, Zierikzee, tel. 01110-2488 VISSTRAAT 10-ZIERIKZEE-TEL. 01110-6380 groeiende voeten zijn 't waard Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Sportieve sandaal met natuurlijk voetbed Havenplein 13 Zierikzee Telefoon 01110-2488 V^BIJ DE BETERE SCHOENENZAKENJ Racefiets (Peugeot) in goede staat verkerend, vraagprijs 450,-. Bel: 01113-1948. Woensdag komen wij toch in Scharendijke, Brouwersha ven, Zonnemaire, Dreischor, Kerkwerve en Noordgouwe voor het opmeten van zonwe- i ring. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Te koop: Vele soorten gloei- en T.L.- lampen, ook energiezuinige! Voor elk vertrek de juiste lamp. Hubo-Renesse. Groentezaden, bloemzaden, pootaardappelen, slaplanten, dahliaknollen. Tuincentrum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Zware ligusterplanten voor hagen, elzen tot 2Vj meter, berkenbomen voor 7,50. Tuincentrum Renesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Spots en minirail, kleur bruin voor een betaalbare prijs. Radio v. d. Berge, Ze- venhuisstraat 6, tel. 2962. Snorfiets, merk Batavus, kl. bruin, z.g.a.n. 01114-1253. Nieuwe Morris Ital 1704 H4S, incl. metallic lak, licht bruin, van 18.720,- voor 14.800,-. Geen inruil!! 01114-1495. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 26, tel. 2588, 1 kg magere varkensrollade met de hand geknoopt 16,98; 1 kg malse stootlap pen 14,-; woensdag 1 kg ge hakt 8,80. Tuinbouwf rezen, broeira- men, aanhangers, karrenwie- len, oude waterpompen voor de tuin, antieke lantaarnpa len, enz. W. Aalbregtse, Noorddijk 31, Bruinisse, tel.: 01113-1483. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Te koop gevraagd: Tweede-hands Tomos. Moet in goede staat zijn. Tel. 01114- 1575. Te huur: Huur uw bioscoopfilm op vi deoband bij Videokring „De Eilanden". De grootste sorte ring films op V.H.S., tevens verhuur Betamax en V.C. 2000. Gratis gehaald en ge bracht 15,per film per week. Vraag lijst 01873-2425. HH Knolselderij telers Bestellingen voor planten gaarne voor 15 maart 1982. Telefoom 01112-1593 Dreischor GEVRAAGD voor de verkoop een in de zoetwarenkraam Inl. donderdag a.s. aan de kraam op de markt. 1 inkomstenbelasting 1981 MSerdanWchWJ|ftkunluterea onbi\de u\W t ,Msu lasten- 65 jaar wordt- KERKHOF 1 - TELEFOON 01110-5655 KANTOORUREN: 08.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur Tevens zal voor het verstrekken van inlichtingen zit ting worden gehouden op de volgende donderdagavon den: 4, 11, 18, 25 maart en 1 april 1982, telkens van 18.30-20.30 uur. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen mi lieuhygiëne; maken bekend dat op 22 januari 1982 bij hen een aan vrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingekomen van Cebeco-Zuidwest te Zierikzee, voor een graan- en peulvruchten op- en overslagbedrijf, gelegen aan de Meeldijk 20 te Burgh-Haamstede. De aanvraag en ander ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel van 2 maart tot 2 april 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en op 8, 15, 22 en 29 maart 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 2 april 1982 schrif telijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115-1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waar bij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedach- tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd ge zag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede lijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zul len worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen, De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede 2 maart 1982 Burgemeester en wethouders van Bruinisse; gelet op artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat bij hen zijn ingekomen de volgende aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinder wet: 1. van de gebr. L. en J. Kik, wonende Molenweg 7-9 te Bruinisse voor het oprichten en in werking hebben van een land- en tuinbouwbedrijf op het perceel Mo lenweg 7-9 te Bruinisse; 2. van de heer J. Flohil, wonende Rijksstraatweg 5 te Bruinisse voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf op het perceel Rijksstraat weg 5 te Bruinisse. Zij zijn voornemens de vergunningen te verlenen onder voorschriften ter voorkoming en beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichtingen. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ter inzage, vanaf 3 maart 1982 tot 4 april 1982 elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en van 13.15 tot 17.00 uur, alsmede buiten kantooruren na tele fonische afspraak en voorts tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de be schikkingen op de aanvragen, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur. Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden ver kregen. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling al gemene zaken, tel. 1251, toestel 19), kunnen tot 1 week voor 3 april 1982 mondeling bezwaren worden inge bracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvragen tussen het bevoegde gezag, de aanvragers) en de overige aan wezigen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 4 april 1982 schrif telijk bij ons college worden ingediend. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven om schreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon. Burgemeester en wethouders voornoemd, T. C. HEKMAN, burgemeester B. DE GROOT, secretaris Bruinisse, 2 maart 1982 33. Die sufferd stoort zich niet aan onze waar schuwing, hij rent regelrecht de val in, flitst het Eric door het hoofd, als hij Bearon aan het hoofd van zijn eigen krijgers en Eric's Noren, die een luid gejuich aanheffen, als ze hun ko ning in levende lijve voor zich zien, naar bin nen ziet stormen, maar het zijn de Pieten zelf, die oompjes vergissing weer goed maken, want inplaats van op hun veilige plaatsen te blijven en de binnendringers met pijlen te bestoken, komen ze joelend en speren zwaai end naar beneden stormen en ze zien pas, welk een grote overmacht ze voor zich hebben, als het te laat is. De ongelijke strijd duurt niet lang, tot Sveins verdriet, want voor Eric en zijn twee metgezellen beneden zijn, is het gevecht goed deels al voorbij en worden de Pieten die nog le ven in een hoek gedreven. „En nu als een haas achter die schurk van Artor aan", zegt Eric na de hartelijke begroe ting met Bearon en de Noorse krijgers. Met een wpest gesnuif kijkt de oude ijzervre ter Eric aan. „Wat zei je daar? Koning Artor een schurk? Pas op je woorden Ik was met deze krijgers op weg om mij bij Artor te voe gen om gezamenlijk de strijd tegen de Piet voort te zetten Artor is de grootste held van ons Britten en wie dat in twijfel trekt, krijgt het met mij te doen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8