Massale samenzang van koren in Zierikzeese Chr. Gereformeerde Kerk Jaarverslag Stichting Unie Vrijwilligsters Een kleinigheid vergeten Het voorjaar is bij ons al begonnen LENTE- MQQE êJ rqode Gastoptreden van Chr. Residentie Mannenkoor (220 leden) STREEKNIEUWS Wat biedt de BEELDBUIS? IiftC4€t<tAtcC- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 2 maart 1982 Nr. 23074 5 Uniek ,Paas' '-gebeuren Het Christelijk Residentie Mannenkoor uit 's-Gravenhage, dat een gastoptreden verzorgt bij het kerkconcert in de Chr. Geref. Kerk te Zierikzee. ZIERIKZEE, 1-3. Vrijdag 26 maart zal in de Chr. Geref. Kerk aan de Zevengetijstraat op initiatief van de kom missie Sjalofar (gezamenlijke kerkkoren Chr. Geref. Kerk) een kerkconcert worden gegeven, waaraan onge veer 400 zangers en zangeressen hun medewerking zullen verlenen. De uitvoerenden zijn de Chr. Gereformeerde koren „de Lofstem" (gemengd koor), onder leiding van J. Schouls, het jeugdkoor „Sjaloom" o.l.v. Art de Jonge en het kinderkoor de „Sjofar", o.l.v. Mar v. d. Veer. Als gastkoor treedt op het Christelijk Residentie Mannenkoor uit 's- Gravenhage o.l.v. Anne Posthumes. De orgelbegeleiding wordt verzorgd door de bekende organist Jan van Weelden. Het mannenkoor Het Haagse Chr. Residentie Man nenkoor telt thans 220 leden. Het werd in 1927 opgericht en startte met ongeveer veertig leden. De agenda van dit suksesvolle koor is konstant bezet en er zijn reeds ver scheidene grammofoonplaten van het koor uitgebracht. De grote kracht van het mannen koor schuilt in de vertolking van het eenvoudige lied. Dit verklaart de im mer grote toeloop van leden en de vrijwel steeds uitverkochte kerken en zalen waar wordt opgetreden. Traditioneel voor het Chr. Residen tie Mannenkoor zijn het „Oranjecon cert" dat elkaar op Koninginnedag wordt gegeven en het Kerkconcert, jaarlijks op Kerstavond, beide in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag. Dirigent Anne Posthumes Ook de huidige dirigent, Anne Pos thumes, heeft zijn sporen reeds ver diend. Bij zijn eindexamen in 1965 (met een eigen kompositie) verwierf hij een vermelding voor muzikali teit. Hij leidde o.a. de Willem Friso Kapel in Assen, was onder-direkteur van de Koninklijke Luchtmacht Ka pel en kapelmeester bij het fanfare korps van de Limburgse Jagers. In Suriname is hij direkteur van de Mi litaire Kapel geweest. In '64 werd Posthumes benoemd tot direkteur van de Koninklijke Militaire Kapel te 's-Gravenhage en sinds september 1975 heeft hij de muzikale leiding van het Chr. Residentie Mannen koor. Het zal voor de eerste maal in de geschiedenis van deze regio zijn, dat een zo massaal mannenkoor op treedt, een uniek gebeuren. De Zierikzeese koren zijn in deze regio voldoende bekend, onder ande re van de door Sjalofar uitgegeven grammofoonplaat „Zingen in Zierik zee". Veel belangstelling voor deze koren wordt getoond bij o.a. zang diensten met Kerstmis, Pasen en tweede Pinksterdagen. De drie kerk koren worden begeleid door Mar v. d. Meer. Uitgevoerd zullen worden Psalmen en algemeen Christelijke liederen, gedeeltelijk afstemd op het komend Paasfeest. Enkele bekende liederen zullen gezamenlijk worden gezon gen. KERKWERVE Spullen voor bazar kerkrestauratie Op zaterdag 29 mei wordt er een grote aktie gehouden voor de restau ratie van de Ned. Hervormde kerk te Kerkwerve. Eén onderdeel van de „grote dag" is de rommelmarkt. Er zijn daar heel wat spullen en rom meltjes voor nodig. Ook plantjes en stekjes worden graag geaksepteerd. De werkgroep rommelmarkt komt beschikbaar gestelde zaken graag op halen, na mededeling via de volgen de telefoonnummers. Tel. 01110-6404 of 01110-3355. NIEUWERKERK Taxibedrijf „Duiveland" uitgebreid Het Nieuwerkerkse taxibedrijf aan de Hoge Kerkstraat van de heer J. M. Schiewold heeft in het wagen park een uitbreiding ondergaan. Naast een aantal luxe wagens, heeft het bedrijf nu ook beschikking gekregen over een Mercedes busje, geschikt voor het vervoer van 9 per sonen. Deze bus wordt o.a. gebruikt voor het vervoer van schoolkinde ren. Zeer binnenkort zal deze bus ook worden gebruikt, na ontvangst van de bestelde „heftruc" voor vervoer en gebruik van rolstoelen, door en voor invaliden. Plattelandsvrouwen afdeling Duiveland Dc Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Duiveland hield een bijeenkomst in het „Dorps huis" te Nicuwerkerk. Spreekster deze avond was mevrouw C. C. Vleu gels Schutter-Spit, arts te Oostcr- land. Zij vertelde over de vier levensfa sen van de vrouw. Na de jeugd- en en puberteitsjaren kwamen vooral de post-puberteit en overgangsjaren ter Organist Jan van Weelden Jan van Weelden, de vaste orgel- en pianobegeleider van het Haagse koor, is momenteel als orgelleraar sprake. Vooral in de periode na het vijfenveertigste levensjaar komen bij veel vrouwen problemen voor. Spreekster ging hier uitvoerig op in. Zij noemde o.a. de Video (Vereniging voor vrouwen in de overgang). Ook de onderwerpen: kanker, stress en cholesterol-arm diëet kwamen aan de orde. Na de pauze werd gelegen heid gegeven hierover vragen te stel len, waarvan veelvuldig gebruik werd gemaakt. Mevrouw Vleugels Schutter werd dank gezegd vóórhaar boeiende uiteenzetting. Wei:are medewerksters gehuldigd Tijdens de vergadering van het Ro de Kruis te Nieuwerkerk werd één van de Welfare medewerksters van Duiveland gehuldigd. Mevrouw J. van der Linde-Hart kreeg een me daille voor 10 jaar trouwe dienst op gespeld, door de voorzitter van de af deling Duiveland. de heer J. D. de Kam. De verkoping van welfare-goe- nog andere reparaties zullen worden aangebracht. Kozijnen gestolen Bij de te renoveren woningen aan de Hertsbekestraat, waar aanne mingsbedrijf Prince uit Haamstede aan het werk is, werden het afgelo pen weekeinde drie kozijnen ont vreemd. Schade 700,—. Afscheid voorzitter Rode Kruis Duiveland Tijdens de jaarvergadering van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Duiveland, nam de voorzitter, de heer J. D. de Kam afscheid en werd opgevolgd door de heer A. L. Bakker. Vanaf 1970 was de heer De Kam in het Rode Kruis-werk in de gemeente Duiveland werkzaam. Hij gaf een korte uiteenzetting over het werk van het Ned. Rode Kruis en de afdeling Duiveland. Helaas is het nog niet gelukt een EHBO-kursus in de gemeente Duive land te starten. Toch blijft het bestuur zoeken naar mogelijkheden om deze kursus van de grond te krij gen. De heer Bakker zei dat van de eerste groep Welfare-werkers alleen nog mevr. J. v. d. Linde-Hart aktief meedoet. Zij houdt zich hier al tien jaar mee bezig. De heer De Kam speldde haar voor haar verdiensten een medaille op en overhandigde haar een bloemstukje. De heer Bakker zegde de heer De Kam dank voor zijn verrichte werk zaamheden in de afdeling. Vooral wat betreft de samenvoeging van de afdelingen tot de afdeling Duive land. Bij het afscheid van de bestuursle den werd ook mevr. Stuy uit Ooster- land bedankt voor haar leiderswerk- zaamheden in het Welf are-werk, dat zij sinds 1978 heeft gedaan. Het ge wone werk in de sektor wordt wel door haar voortgezet. Voor haar was er een bos bloemen. De heer C. Pors, sinds 1974 penningmeester werd door de voorzitter bedankt voor het goede beheer van de financiën. Hij kreeg een boekenbon aangeboden. WOENSDAG 3 MAART NED. 1: Bijna anderhalf uur is uit getrokken voor de Nederlandse tele visiefilm Maya. Centraal in deze film staat Jessica (Cristel Braak) die na huwelijksproblemen intrekt bij haar moeder (Willeke van Ammelrooy). Ze maakt kennis met een kelner die haar bij een groepje vrienden intro duceert die aan yoga doen. Ze raakt onder de bekoring van de groep en leider Yogananda (Johan Leysen) en treedt toe tot de sekte. Ze laat zich in het vervolg Maya noemen, wat illu sie betekent. Het ensemble Camerata Lysy uit Gstaad, speelt het strijk kwartet Crisantemi van Giocomo Puccini. NED. 2: Vanuit Erp een non stop muziekprogramma van Nederlands werk, waaraan o.a. wordt meege werkt door Albert West, Earth and Fire, Jody Miles, Willeke Alberti en vele anderen. De nu volgende In- fospecial: Coast to coast, gefilmd door Margery Mandell, heeft de ste den New York en los Angeles.tot on derwerp. Met verschillende mensen, die daar wonen en werken, zoals Danny Devito en Judd Hirsch, van Taxi en de burgemeester van New York: Edward Koch worden gesprek ken gevoerd hoe het is te leven in ste den met schier onbegrensde moge lijkheden. WOENSDAG 3 MAART NED. 1:10.00 en 14.45 Schooltelevi sie; 15.30 De poppenkraam; 15.55 Ma- ja de bij; 16.20 Wereldcircus; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke partijen; 20.00 Maya; 21.20 Camerata Lysy speelt Puccini; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 23.00 Journaal. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Weekend; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Socutera; 20.32 Nederland muziekland; 21.40 Coast Advertentie verbonden aan de Rotterdamse Mu ziekschool. Bij de concertreizen van het koor bespeelde deze organist o.a. de orgels van de beroemde Cathe- draal in Coventry en van de eveneens beroemde Bamberger Dom. Ook tij dens toernees van het koor door Ca nada en de Verenigde Staten, oogstte Jan van Weelden veel lof met zijn be geleiding en soli, met als resultaat een persoonlijke concertreis door Amerika. deren te Oosterland bracht 1.000,— op. Er is nog plaats in de welfare- groep voor nieuwe medewerksters. Men kan zich aanmelden bij het bestuur Rode Kruis afdeling Duive land. OOSTERLAND Opbrengst kollekte M'Buma-zending Onder leiding van de heer D. I. van de Velde werd in de maand februari j.l. weer gekollekteerd ten bate van het werk van de M'buma zending door: Mirjam Bolle, Anne Marie Hen- drikse, Anja Meerman, Arianne Morks, Arjan Steenpoorte en Irma Pieper. De opbrengst bedroeg 342,05. Zeer veel dank aan de geefsters en de gevers, en vooral ook niet minder aan de leiding en de kollektanten is wel op zijn plaats. Ouderavond peuterspeelzaal 't Kraaiennest Donderdagavond 16 maart zal de plaatselijke peuterspeelzaal ,,'t Kraaiennest" weer de jaarlijkse ou deravond houden in de koffiezaal van het dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk. Voor de pauze wordt het huishou delijk gedeelte in behandeling geno men, o.a. verkiezing van een drietal nieuwe bestuursleden. Na de pauze houdt de heer Bal uit Oostkapelle, regio-afgevaardigde van „Veilig Ver keer Nederland" een lezing over het jonge kind in het verkeer, verlucht met lichtbeelden. Ook die ouders waarvan hun peu ter nog op de wachtlijst staat, zijn op deze ouderavond van harte welkom. De lezing is speciaal gericht op kin deren in de leeftijd van twee tot zes jaar. Oliebollenaktie Hervormde Jeugdkapel De olieboilenverkoop door de Ned. Herv. Jeugdkapel ten bate van twee geadopteerde kinderen in de derde wereld, is wel een sukses geworden. De leden van de Jeugdkapel, in ae leeftijd van 12 tot 15 jaar, moesten zaterdagmorgen vroeg uit de veren want reeds om vijf uur in de morgen werd begonnen de oliebollen te bak ken. Het bestuur van de Jeugdkapel dankt diegenen die de bollen koch ten, of geld schonken. Verder veel dank aan de heer J. P. Boogert voor het belangeloos afstaan van de kanti ne en vooral veel dank aan de ijveri ge jongelui voor al het vele werk, dat zij verrichtten. Tenslotte liegt de op brengst er niet om. Het eindbedrag was niet minder dan 1489,03. BRUINISSE Kotter naar Engeland De Noordzeekolter Lenie Adriana Arm 16 van de firma J. Meulmeester te Arnemuiden is naar Engeland, Brixham verkocht. Deze kotter is in 1972 gebouwd en is uitgerust met een 900 pk vijf jaar oude Werkspoor Diesel motor. Eer de Noordzee wordt overgestoken, zal het schip nog bij Maaskant Bruinisse afmeren om te worden uitgerust met een z.g. dubbeldraadsvisserij terwijl ZIERIKZEE, 1-3. Verleden week hielden de medewerksters van de Stich ting Unie van Vrijwilligers de jaarvergadering onder leiding van de voor zitster mevrouw B. v. d. Linde-Florusse. In haar openingswoord sprak zij de hoop uit dat in het nieuwe vereni gingsjaar de leden weer prettig zul len samenwerken zoals dat voor gaande jaren gebeurde. De notulen, ingekomen stukken werden behan deld. Vervolgens gaf de sekretaresse een verzicht van de aktiviteiteh van het afgelopen jaar, o.a. het verzorgen van ontspanningsuurtjes (om de 14 dagen) in het verpleegtehuis de Cor- neliastichting; In ditzelfde verpleeg tehuis werden wekelijks tijdschrif ten rondgebracht en versnaperin gen/toiletartikelen verkocht; ook in het Rode Kruis Ziekenhuis reden da mes met een wagen rond en verkoch- DORDRECHT. De politie in Amsterdam en de marechaussee in Den Helder hebben twee nieuwe ver dachten aangehouden in verband met de diefstal begin december 1981 uit een zilverfabriek in Den Haag. Het zijn de 28-jarige H. J. S. uit Pur- merend en de 46-jarige J. P. uit Amsterdam. Dat heeft de rijkspolitie Dordrecht maandag meegedeeld. VENLO. De draad- en kabelfa- briek Pope in Venlo, een dochteron derneming van Philips, heeft het Ge westelijk Arbeidsbureau gevraagd 65 werknemers van boven de 57,5 jaar te mogen ontslaan. De betrok ken mensen zouden in aanmerking moeten komen voor de zogenoemde verlengde WW- en WWV-regeling, waardoor zij tot aan hun pensioen op een uitkering kunnen rekenen. ten kaarten, postzegels, versnaperin gen, e.d.; Verder verzorgde de UW in 1981 weer de kinderoppasdienst. Deze dienst telt 75 leden en twintig meis jes stelden zich beschikbaar als op pas. Wat „Tafeltje dek je" betreft, werden in 1981 7.240 maaltijden be zorgd bij circa^ giebruikers. Deze instelling wordt georgani seerd in samenwerking met verschil lende kerkelijke instanties. Ook de oppascentrale t.b.v.gezinnen met geestelijk en/of lichamelijk gehandi- kapten blijkt in een behoefte te voor zien. Steeds meer ouders vragen de U.V.V. om hulp. In het afgelopen;] aar werden weer een aantal U.V.V.-sters ingeschakeld bij de verkoop van kinderpostzegels en wenskaarten. De opbrengst be droeg 12.018,40, dit was bijna 1.200,- minder dan in 1980. Dia-serie Tijdens de Vergadering vond te vens de installatie plaats van drie aspirant-leden, te weten de dames C. v. d. Zwan-Cornelisse, M. Zwiep-v. d. Baar en J. van Rhee-Akkerdaas. De vice-voorzitster sprak de nieuwe le den toe, waarna zij de U.V.V.-insigne kregen opgespeld. Ten slotte kreeg mevrouw M. K-. Beije het woord, die een prachtige dia-serie vertoonde van haar reizen naar Roemenië en Oostenrijk (We nen). Mevrouw v. d. Linde dankte mevrouw Beije hartelijk voor het geen zij vertoonde en overhandigde haar een presentje. Welkom op onze lente- modepresentatie op Vrijdag 5 maart a.s. om 10.00, 13.30 en 15.30 uur Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110 - 2816 to Coast; 22il0 Magneum P.I.; 23.02 Teleac; 23.37 Journaal. DONDERDAG 4 FEBRUARI NED. 1: Om acht uur begint de her haling van de tweede Late late Lien Show, waarin te gast zullen zijn Wil lem Nijholt, Sandra Reemer, Margie Ball, Boudewijn de Groot, Piet Hen driks, Ben Snijders en Guus Becker. Tot het journaal van half tien dan nog de feministische rubriek Kijk haar. Allereerst wordt er gekeken naar de anti-dis kriminatie wet en wordt de vraag gesteld wat de vrou wen daar nu mee opschieten. Vervol gens gaan we op bezoek bij een groep vrouwen in Temeuzen, die in opstand zijn gekomen tegen een aan tal merkwaardige besluiten van hun gemeentebestuur. NED. 2: Om vijf over half elf de ontroerende tv-film Er gingen 93 trei nen. Het is het verhaal van een Jood se familie. Enkelen zijn de oorlog doorgekomen, maar zij worden nog dagelijks gekonfronteerd met hen die uit hun leven verdwenen zijn. Zo ook Simon van Dijk (Maxim Hamel) die een stamboom van zijn familie gaat opzetten en ons terugneemt naar het wel en wee van deze familie van af 2762.-Vete-Joodse gebruiken zullen te zien zijn en ook zal het ons duide lijk worden da% er altijd golven van anti-sernitièfriè ^gelveest zijn, met wel de ergste golf in de Tweede Wereld oorlog, toen de Nederlandse Joodse bevolkingsgroep in 93 treinen werd afgevoerd naar de vernietigingskam pen in Duitsland. De avond wordt besloten met het koorzangprogram ma Muziek ter overdenking, waarin het Stabat Mater wordt gezongen door het koor van Chapelle Royale, uit Parijs in de Karmelietenkerk te Gent. DONDERDAG 4 MAART NED. 1:10.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te leac; 18.58 Nieuws; 19.00 Nieuwtjes uit Uhlenbusch; 19.30 De mens en de natuur; 20.00 Late late Lien show; 20.50 Kijk haar; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Artsenij; 22.45 Journaal; 22.50 Nieuws voor do ven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Mup- pet show; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal20.27 Lou Grant; 21.20 Brandpunt in de markt; 22.10 De Sul- livans; 22.35 Er gingen 93 treinen; 23.30 Muziek ter overdenking; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. 84 Dan, voor zich uitkijkend, voegt hij eraan toe: Ik ben al maanden geleden gescheiden. Als je wilt ...we kunnen nu trouwen." De vrouw maakt haar sigaret uit, hoofdschuddend. Hij begrijpt het niet Nog altijd kan ze niet vergeten, dat hij die avond haar eerst genomen had en daarna doodgewoon verklaarde al maanden getrouwd te zijn en zelfs een kind had. Dat heeft ze het ergst gevon den. En daar is ze nog niet overheen. Het staat ook deze keer weer als een schaduw tussen hem in. Vandaar, dat deze uren teleurstellend waren. Joop vraagt „Er is in die tijd een ander gekomen in je leven." „Ach neen, dat het is niet Joop. Nu ja...er loopt al jaren een man arhter me aan. Niet permanent maar zo af en toe zit hij in de zaak. Is het niet te druk, dan praat ik wat met hem. Hij stuurt me bloemen, bonbons...laatst #en gouden hanger..." Ze zucht „Hij is uiteraard jaren ouder. Ergens onder de rook van Leiden heeft-ie een carpping. Op een vrije dag ben ik er eerts met de bus langs gereden om te controleren of hij niet opschepte, het is de waarheid. In Warmond. Dicht bij liet water. Een groot terrein." „Heeft hij je ten hu velijk gevraagd?" „Hij wilde aanvankelijk, dat ik ge woon bjj hem kwam wonen, maar dat weigerede ik natuurlijk: ik had jou immers! Een poos geleden vroeg hij me ten huwelijk. Ik heb weer gewei gerd. Om jou. Ik fond het niet eerlijk tegenover jou. Je kwam immers toch weer vrij. Ik wist na dat., dat vandie avond... toen je me nam en later vertel de over je huwelijk en je kind...dat kwam weer opnieuw in me naar vo ren." De man komt nu helemaal overeind en stapt uit bed, waarna hij zich gaat wassen en aankleden. Ondertussen vraagt hij: „Wil je me kwijt? Moetje het eerlijk zeggen, dan blijf ik weg. Je moet je eigen leven leiden. Ik mag je, dat weet je. Denk er maar eens goed over na Ik wip wel weer eens een keer aan in het restaurant.' De volgende dag vraagt Grada „En? Leuke avond gehad?" Hij schudt zijn hoofd. „Er is iets tussen ons gekomen, Omdat ik inder tijd heb verzwegen, dat ik al maanden getrouwd was. Dat heeft ze me erg kwalijk genomen en daar is ze nog steeds niet helemaal overheen. „Verrek, wat een onzin! Je bent nu toch gescheiden?" „Zei ik ook, Maar ze kan er zich toch niet van losmaken, het werd gistera vond zodoende min of meer een teleur stelling." „Wat jammer, jo..Ilse en jij, jullie zouden samen een geweldig goed "hu welijk kunnen hebben. „Meen je? Ik weet dat zo net nog niet" En hij ervaart op dit ogenblik: Gek, het doet me eigenlijk niets meer. zo stapel als ik vroeger Op Ilse ben geweest. Thea belt op ingezette tijdstippen. Als Evert, haar man er niet is. Joop is Door HENK VAN HE ES WIJK doorgaans's morgens in het hotel, waar hij nu een handje meehelpt, dus treft ze hem altijd. Op deze wijze houdt ze hem op de hoogte van de toestand in huize Van Vuren aan de Pieter Breughel- straaL Verneemt zodoende, dat Gerda piekert Iets, wat Joop te denken geeft Is ze hem ondanks alles nog niet ver geten? Het klinkt hoopvol, hoewel hij zich niet blij wil maken met een dode mus. Toch loopt hij er dagen over na te denken. Een paar weken na zyn invrijheid stellingen is hij naar de Arbeidsbeurs geweest om zich als werkzoekende te laten inschrijven. Er wordt hem werk aangeboden in Duitsland: aangenomen werk met andere vaklieden, maar hij wil niet weg uit de stad of omgeving. Als daar werk is, wil hij best weer aan de slag, maarniet zover. Aan Duitsland heeft hij immers herinneringen! Daar staat nog altijd geld op de banken. Geld, afkomstig van de inbraak. Op een avond, vier maanden nadat hij vrijgekomen is gaat de telefoon. Grada neemt hem aan en roept dan Joop. die in de hal een babbeltje maakt met een hotelgast. ..Voor jou," zegt ze: „ene meneer van Vuren." Joop denkt dadelijk aan zijn gewe zen schoonvader. Zou hij bijdraaien? Terwille van Gerda'' Hij neemt de tele foon en meldt zich, maar het is voor hem een kleine teleurstelling als hij hoort, dat het junior is. Heb je vana vond een paar uurtjes? We hebben wat met je te bepraten. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5