U KUNT NU STAATSLOTEN KOPEN. Mosselkwekerij is redelijk rendabele bedrijfstak Een teveel aan mosselen met lage middenprijs Mosselvissers willen nu reeds experimenteren met nieuwe percelen in de Oosterschelde MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ. OVERHEIDSMAATREGELEN MOGEN GEEN VERWARRING ZAAIEN IN GOED WERKEND MOSSELFONDS 4 Mr. K. M. Horjus van L.E.I. Mosselgebruik in tien jaar vervijfvoudigd Voorzitter ,yAlgemeen Vissersbelang"," Overzicht mosselseizoen Jaarvergadering- „Vissersbelang" BRUINISSE, 26-2. De mosselkwekerij is een redelijk rendabele gezonde bedrijfstak. Zij gebruikt relatief wei nig energie, geeft direkte en indirekte werkgelegenheid aan zo rond 1200 a 1300 personen en heeft op grond hier van recht op de juiste aandacht van de overheid. Dit was de slotkonklusie van een referaat door de heer K. M. Horjus van het Landbouw Ekonomisch Instituut, geti teld: Ekonomische ontwikkelingen in het Mosselkwe- kersbedrijf, gehouden op de jaarvergadering van de Bruinisser Mosselkwekersvereniging. Dit bedrijf heeft altijd grote be langstelling getoond voor de afzet van het produkt, de mossel. Het aan tal schepen, dat de mossel visserij be oefent, is teruggelopen van 103 naar 83, maar de schepen werden groter (van 60 naar 95 bruto registerton) en de motoren werden sterker. In 1975 gemiddeld 175 pk, in 1980 gem. 305 pk. De aanvoerkapaciteit breidde uit, de koncentratie van bedrijven won veld. De mosselkwekerij is relatief onge voeliger voor de stijging van de brandstofkosten, dan de kleine zee visserij. De mosselaanvoer is van het begin van de zeventiger jaren tot begin 1980 ongeveer verdubbeld. De aan voer van mosselen uit Zeeland was stabiel, de aanvoer uit de Waddenzee vertoont een veel grilliger beeld. Kosten stegen De kosten stegen mede doormoder- ASSEN. De PSP in de provincie Drenthe schrijft in haar verkie zingsprogramma voor de Drenthse statenverkiezingen dat zo'n twee honderd vierkante meter grond bij het militaire depot Darp in Havelte onteigend moet worden. UTRECHT. Door een omgewaaide boom is het treinverkeer tussen Lun- teren en Barneveld op het en- kelspoortrajekt Barneveld-Wagenin- gen maandagmiddag om half vijf stil komen te liggen. Volgens een NS- woordvoerder heeft de boom in zijn val de bovenleiding meegesleurd. nisering van de vloot. De mosselkwe ker die uitsluitend op de Waddenzee teelt heeft meer risiko's, dan kwe kers op Zeeuwse percelen hebben. Het mosselgebruik in het binnen land steeg in 10 jaar van 20.000 ton nen in 1970 tot ruim 103.000 ton in 1982. Door deze stijging wordt het be drijf minder afhankelijk van de Bel gische en Franse afnemers. Conserven De conservenindustrie heeft te ma ken met een groeiende konkurrentie uit Denemarken, het nabije en het Verre Oosten. Het aanbieden van nieuwe produk- ten als voorgekookte mosselen, ge bakken mosselen, gemarineerde mosselen geeft een vereenvoudiging van het distributiesysteem. Oosterschelde Na het bekend worden van de mo gelijkheden om de mosselkultuur in de Ooster-Schelde te handhaven en mede door de verzwaring van de dijk langs de Molenpolder aldaar, werden de bedrijven verplaatst en gemoder niseerd. Dit vergde een investing van 60 miljoen gulden, maar zal ongetwij feld leiden tot verbetering van de kwaliteit. Een onderzoek van het TNO heeft aangetoond, dat er onderling tussen verschillende firma's die de mosse len verzendklaar maken nogal wat verschil bestaat. Volgens het L.E.I., zijn nog een aantal afzetkanalen voor mosselen in Nederland, maar ook in het naburige Duitsland onbenut. Een nadeel zal misschien zijn, dat naarmate de kwaliteit verbetert en de konsumenten meer mosselminded worden gemaakt, ook de buitenland se konurrentie daar van zal profite ren. De konserven-industrie heeft dat tot zijn schade ondervonden. Prijsvorming Indien er meer overeenstemming was tussen de handelaren op Yerse- ke, zou meer kunnen worden bereikt, wat de prijsvorming betreft. Thans is het zo, dat een betrekke lijk kleine groep handelaren in Yer- seke, die de export en de handel in het binnenland beheerst, elkaar be- konkurreert. In een seizoen met een krappe aan voer, gaat het om de mosselen. In een seizoen met ruime aanvoer snoept men elkaar de klanten af, door een ongebreidelde konkurrentie. De kwekersprijs is in de afgelopen jaren met 3Vi 4 per jaar boven de inflatie uit gestegen. Niet te duur Men zal moeten oppassen, dat de mossel niet te duur wordt, gezien de buitenlandse konkurrentie. Zoals ook in andere vissoorten het geval is, is het vooral Denemarken waarvoor men op zijn hoede moet zijn. De minimumprijs voor de mosse len is een waardevolle instelling als marktordenend instrument, maar het verdienst aanbeveling, op het so ciale element de nadruk te blijven leggen (een karige boterham voor wie niet kan leveren aan de handel) in plaats van (wat ook gebeurt) onge breidelde aanvoer van fondsmosse len, om het fonds uit te putten. Dan krijgt men een soort inkomensover dracht. Konsiant De heer Horjus pleitte in zijn slot konklusie voor een zo konstant mo gelijke aanvoer en een zo konstant mogelijke kwaliteit. (Dit laatste heeft men echter niet in de hand). Voor de Franse markt en voor de konservenindustrie mag de prijs waarvoor de kweker de mosselen aanvoert niet te hoog zijn. 'i BRUINISSE, 26-2. Het aantal prominente figuren, dat voorzitter W. Okker- se vrijdagavond op de jaarvergadering van zijn vereniging „Algemeen Vis sersbelang" welkom kon heten, evenaarde bijna het aantal bezoekers. Zo was er ir. Holsteijn van Direktie Visserijen met enkele van zijn medewerkers, de voorzitter van Zevibel de heer Van den Bos, met de voorzitter van de Mossel- sektor van Zevibel de heer A. Rammelo, de heer Langstraat van de Visserij- sektor, de heer Drinkwaard bekend bioloog, de mensen van het Delta Insti tuut te Yerseke Dijkema, Bol van het Rivo, de heren Horjus en Smit van het L.E.I., de voorzitter en de oud-voorzitter van het Mosselkantoor te Bergen op Zoom de heren Lucas en Van Splunter, de burgemeester van Bruinisse T. C. Hekman, de opzieners visserijen in het regionale distrikt enz., die hij allen welkom heette. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter allereerst de overleden le den of oud-leden, wethouder C. Ju- melet, A. Jumelet, Bru 23 en C. de Keizer Bru 19. Hun nagedachtenis werd staande met een minuut stilte geëerd. Overigens kon hij met dank baarheid mededelen, dat geen ern stige ongelukken van materiële of persoonlijke aard in het afgelopen jaar waren gebeurd. De mosselvloot De vernieuwing en verbeteringen vooral in de nautische uitrusting van de mosselvloot, alsmede de verbete ringen van de losinstallaties en de wendbaarheid van de schepen (boeg schroeven) vonden regelmatig voort gang. Zij werden gestimuleerd door de gunstige bedrijfsuitkomsten van het vorige seizoen, dat onder meer ook tot gevolg had, dat de bijna de gehele retributie die werd gestort ten bate van het Mosselfonds weer terug kon worden uitgekeerd. Mosselzaad De mosselzaadviskampagne lever de goede resultaten op. Het mossel seizoen was ook helemaal anders dan het voorgaande, in 1981 was er een overvloed van goede kwaliteit mos selen. In de eerste weken van aan voer was er al een druk op de prijzen, die echter tijdelijk afnam, maar in de maand oktober bijna desastreus werd. Er kwamen sterk overdreven berichten, over ziekten als gevolg van het eten van mosselen, veroor zaakt door een bepaalde plankton soort. Dit had gevolgen, de mosselaf- zet liep terug. Geen paniek Spreker drong er op aanmat door een biologisch onderzoek in het ver volg dergelijke natuurverschijnselen veel eerder aan het licht zouden ko men, waardoor puaniek onder het mosseletend publiek zou kunnen worden voorkomen. Bij een verminderde geldelijke op brengst van de aangevoerde mosse len, kwam nog de vroeg invallende winter van 1981/'82. Ook dat gaf stagnatie. Er was nogal wat commotie over de mosselprijs (minimumprijzen) en over de kwaliteitseisen. Voorspelbare overproduktie De afgevaardigde van Bruinisse pleitte tevergeefs voor het verhogen van de minimumprijs en een verla ging van het stukstal, om voor alle partijen een zo gunstig mogelijk re sultaat te kunnen behalen. Overproduktie was duidelijk voor spelbaar, een bijzondere maatregel in de vorm van verlaging van het stukstal zou er voor hebben gezorgd, dat er minder mosselen in het Mos selfonds terecht waren gekomen. Mosselen, nu voor amper 15 cent per kilo in het Mosselfonds gelost, zouden in het seizoen 1982/83 als vol groei mosselen het dubbele of drie dubbele hebben kunnen opbrengen. Voor 0,15 per kilo is lonend mos- selkweken niet mogelijk, verhoging van de minimumprijs is dringend ge boden. Niet alleen wegens de infla tie, ook wegens de gestegen olie en van het ministerie van landbouw en visserij werd op de korrel genomen en met name die alinea, waarin ge pleit wordt (door de betrokken hoofdambtenaar) voor de aanvoer van maximaal 10 van de aanvoer in zijn geheel, in het mosselfonds. In een inspraakronde is gevraagd, deze alinea te schrappen maar dat gebeur de niet. Het Opvangfonds heeft al vele ja ren zijn nut bewezen, in de huidige vorm. Het wordt geheel door het be drijfsleven gefinancierd, zonder één cent overheidssteun. Dit goed werkende systeem moet niet door overheidsmaatregelen, die alleen verwarring kunnen wekken de werking van het fonds minder doeltreffend maken. Dat wordt door de mosselkwekers niet geduld, al snapt men wel, wat er achter zit. Op zichzelf geen kwade bedoeling, na melijk om te bevorderen, dat markt waardige mosselen worden aange voerd. Maar daar zijn ook andere middelen voor. Felle slotreaktie Fel was de slotreaktie van de spre ker. Hij voelde zich enige weken ge leden samen met burgemeester Hek man door minister Jan de Koning voor joker gezet. Er werd al uitvoe ring gegeven aan zaken waarom men kan vragen (het aanleggen van nieu we proef mosselpercelen in de Oosterschelde), maar prompt deed minister De Koning enkele dagen ge leden de uitspraak: Geen mosselper celen voor 1986. En met een reeds eerder door hem geciteerde spreuk ,,De wereld wordt geregeerd door de verwarring der mensen", alsmede de goede wensen voor het nieuwe seizoen, eindigde de voorzitter zijn jaarrede. DEN HAAG. Toestemming voor een serie vluchten van het supersoni sche vliegtuig Concorde op Schiphol zal worden geweigerd. Dat heeft staatssekretaris Van der Doef (ver keer en waterstaat) maandag geant woord op vragen van het socialisti sche kamerlid Broekhuis. DEN HAAG. Minister Van Mierlo (defensie) heeft maandag aan het PSP-kamerlid Van der Spek be vestigd dat de marine inlichtingen dienst (Marid) heeft geïnfiltreerd in de anti-militaire aktiegroep „Mobili satie '81". BRUINISSE, 26-2. In de vrijdagavond te Bruinisse ge houden jaarvergadering van de Mosselkwekersvereni ging Algemeen Vissersbelang, gaf de sekretaris de heer H. Hoogerheide allereerst een overzicht van de aanvoer en de verzending van mosselen in het nu bijna afgelopen seizoen. Tot 22 februari werden uit Zeeland aangevoerd 337.821 tonnen en van de Waddenzee 837.552 tonnen, tot totaal 1.175.293 tonnen. Vorig jaar waren deze cijfers: Zeeland 316.750 tonnen, Waddenzee 326.032 tonnen. Totaal 642.782 tonnen. Door de handel werden afgenomen 949.589 tonnen (636.157), in het fonds werden gelost 220.984 t. (6625). De totaal besomming was 31.792.000 52.902.000). Geïmpor teerd werden 2233 t. (80.149 tonnen). Geëxporteerd werden: naar België 243.282 t. (209.487), naar Frankrijk 175. 6591. (84.1231.), naar diverse lan den 23.6411. (4957), terwijl Nederland zelf 103.730 tonnen opnam (84.419 t.). De inleggerijen bleven achter bij vorig jaar. Zij kochten 123.498 t. (129775). (Tussen haakjes de cijfers van het vorige seizoen. De gemiddelde tarra was 16,2 te gen 24,4 in 1980. Het gemiddelde vleesgewicht 28,2 tegen 23,4 in 1980. Het gemiddelde stukstal was 139 te gen 154 het vorige seizoen. De gemid delde prijs was 33,13 tegen 83,16 in het vorige seizoen. Uit deze cijfers blijkt wel het enor me verschil tussen het vorige seizoen en het nu bijna afgesloten mossel jaar. Toen een tekort met een hoge prijs voor de kweker, nu een teveel met een middenprijs die plm. 50,— per ton lager ligt. De heer Hoogerheide kon nog me dedelen dat de Waddenzee voor het vissen van mosselzaad wordt open gesteld van 3 mei tot 14 juni, waarbij de eerste weken alleen op de Weste lijke Waddenzee mag worden gevist en het gevangen zaad alleen op de Waddenzee mag worden uitgezaaid. Na 24 mei mag het gevangen zaad ook naar de percelen in Zeeland wor den gebracht, terwijl dan ook de ge hele Waddenzee voor de mosselzaad visserij wordt vrijgegeven. BEEK. Bij zijn bezoek aan het pre cies tien jaar bestaande Eurocontrol centrum op vliegveld Beek heeft staatssekretaris J. van der Doef ver keer en .waterstaat bij het personeel en de vertegenwoordigers van de vakbonden de twijfel over het voort bestaan van dit instituut weggeno men. DEN HAAG. Rijkswaterstaat heeft met ingang van 1 maart een aantal van zijn bevoegdheden voor de scheepvaartregeling overgedra gen aan het Direktoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken (DGSM). De overdracht aan deze be gin 1980 ingestelde dienst is bedoeld om meer tot eendracht te komen in het maritiem bestuur bij de rijks overheid, aldus het ministerie van verkeer en waterstaat. BRUINISSE, 26-2. In de vrijdag te Bruinisse gehouden vergadering van de Mosselkwekersvereniging Algemeen Vissersbelang kon de penningmeester de heer W. van den Berg zijn rekening afsluiten met een batig saldo van 1.589,76. De aftredende bestuursleden A. H. Hooger heide en H. Hoogerheide werden met overgrote meerder heid van stemmen herkozen. personeelskosten kan men er niet meer onder uit. Pachtprijzen Bij herhaling wilde spreker nog eens protesteren tegen de drastische verhoging van de pachtprijzen van de mosseikwekerpercelen. Notabe- ne: voor de verhoging van de prijs van een zakje frites met een kwartje moet het ministerie van ekonomi sche zaken zijn fiat geven. Maar een onevenredige verhoging van de pachtprijzen gaat met stille trom. De heer Okkerse had zich ook geër gerd aan de argumenten in een uit voerig schrijven van de Inspectie der Domeinen, waarin het vissen in de Grevelingen op mosselzaad verboden werd. Palingvissers, sportvissers en nu ook weer oesterkwekers beroepen zich op rechten, die volgens het oor deel van de mosselkwekers vermeen de rechten zijn. Iedereen moet kenne lijk tegen de barbaarse mosselkwe kers beschermd worden. Vragen de mosselkwekers bescherming, dan geeft de overheid niet thuis. Overvoering markt Dat was ondermeer het geval, met de vergunning die aan kokhanenvis- sers gegeven wordt om op mossel zaad te vissen. Dertig schepen zorgen zodoende voor een overvloed aan mosselzaad, dat straks weer zorgt voor een overvoering van de markt, als het tot konsumptiemossels is ge rijpt. Alle argumenten om die ver gunning aan kokhanenvissers in te trekken, stuk voor stuk steekhou dend worden van de tafel geveegd. Ook de Conceptnota Visserijbeleid Na de jaarrede van de voorzitter en de lezing van de heer K. M. Horjus van het L.E.I., werd een forum ge vormd, bestaande uit de heren K. M. Horjus (L.E.I.); Langstraat (secr. Ver. Ned. Visserij); A. Rammeloo (voor zitter Mosselsector Zevibel); H. Holstein (Directie Visserijen Mi nisterie van Landbouw en Visserij) en Van Splunter (oud-direkteur Mos selkantoor Bedrijfschap voor Vis- en Visprodukten). Aan dit forum konden vragen wor den gesteld en de eerste vraagsteller was de secretaris de heer H. Hooger heide. Hij vecht al jaren voor een be ter minimumprijs voor de mosselen, die in het Mosselfonds verdwijnen. Deze minimumprijs is de laatste drie jaar niet verhoogd, volgens de bere keningen van de heer Horjus, was de minimumprijs van 16,75 in 1975 ge lijk te stellen met 25,-— in het sei zoen 1981/82. De minimumprijs is echter slechts 20,— dat is 5,— min der. Verhoging is dus een harde nood zaak, zoals hij al jaren in de Mossel- advieskommissie had betoogd. Ook de heer Andree Rammeloo was tot dezelfde uitkomst als de heer Horjus gekomen. Een waarschuwen de vinger werd echter opgestoken door de heer Van Splunter. Hij wilde niet ontkennen, dat de huidige mini mumprijs laag was, maar hij waar schuwde voor de Duitse, de Deense en Engelse konkurrentie. Vergelijking De heer Langstraat gaf voorbeel den over de minimumprijzen die gol den voor garnalen en makreel. Men moet proberen het langer vol te hou den dan de konkurrenten. Is het voor hen niet meer interessant, dan ver dwijnen zij van de markt. Ditzelfde sterkte de heer Van Splunter in zijn tegenargumentatie. Dit jaar had men van buitenlandse konkurrentie weinig last, maar bij een hogere minimumprijs zullen ze er weer zijn. Nederland is in het nadeel aldus Hoogerheide, wij moeten hoge pacht sommen betalen en de Denen vissen wilde mosselen. Mosselfonds Aan de heer Holstein werden vra gen gesteld over de bedoeling die hij had gehad, met in een visserijnota te stellen, dat de hoeveelheid mosselen die in het Mosselfonds worden ge lost, hoogstens 10% zouden mogen zijn, van de totale hoeveelheid mos selen die werd aangevoerd in een be paalde periode. Het antwoord was volgens de heer Holstein, dat het Mosselfonds een so ciaal doel had. De kweker die geen leverbare mosselen bezit, moet tegen een minimumprijs toch in een be paald jaar een inkomen kunnen ver dienen. Nu wordt de sociale funktie teveel uit het oog verloren, zo meende Holstein, als moest hij de voorzitter gelijk geven, die had gesteld, dat het fonds met eigen geld gefinancierd wordt en dus onvervreemdbaar ei gendom van de kwekers is. Nieuwe percelen Nieuwsgierig was men ook naar de mogelijkheid om vroeger dan 1986 (het tijdstip door minister De Koning aangegeven) nieuwe mosselpercelen in de Oosterschelde uit te geven. Holstein wees op de onzekerheid, over het stroompatroon in een nog niet tot rust gekomen onafgesloten Oosterschelde. De heer Hoogerheide riep daarop met stemverheffing: „Laat ons toch experimenteren!" Het leek er op, dat Holstein inder daad tot een vroegere uitgifte van mosselpercelen wil overgaan, al kon hij dat nog niet zeggen, omdat eerst diverse rapporten nog openbaar moe ten worden. Kokhanenvissers Van een verbod om kokhanenvis sers in te schakelen bij de Mossel zaadvisserij wilde de heer Holstein niet weten. Mossel exporteurs uit Yerseke zetten ook hun schepen die anders voor de wal vissen in, hij ziet geen mogelijkheden voor een verbod. Ook voor mosselzaadvisserij op de Grevelingen of om daar in de toe komst nog mosselkultuur uit te oefe nen, kon volgens Holstein nog niet worden gesproken. Eerst moet worden afgewacht of de Grevelingen zout blijft. Kwaliteitsminima? Komen er meerdere minimumprij zen voor de mosselen, naar gelang van de kwaliteit? Het is waard om de mogelijkheid onder ogen te zien. Nadat in de rondvraag nog was gesproken over het lossen van sche pen met twee ruimen en een beroep werd gedaan door de voorzitter om meer medewerking te geven aan het Landbouw Economisch Instituut (de gegevens blijven geheim), werd de goed bezochte vergadering gesloten. DEN HAAG. In de jaren zeventig genoten de sociale akademiest steeds groter belangstelling: in de periode '74-'76 begonnen ruim twee maal zo veel mannelijke studenten zo'n oplei ding als in 1969-'71. 'Advertentie Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: Wat u kunt winnen? Het half miljoen (schoon!). Het kwart miljoen. Twintig maal een ton. Liefst 700.000 andere geld prijzen. Per lot speelt u drié keer mee. Gemiddeld 4 van de 10 loten zijn raak. Niet minder dan 70% van de inleg gaat op aan prijzen. Dat zijn de ingrediënten van de Staatsloterij. 070 - 46 96 47^ Elf maal per jaar. Een Kapitale Kans. Speel mee! nederl; lobariJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4