Verdeeldheid over subsidiëring maatschappelijke instellingen Woningbouwplannen te Noordgouwe vorderen Groot financieel tekort voor Witte van Haemstede C.J.V. „De Schakel" hield middag voor 65-pliissers Samen aan t werk In kommissie welzijn DEIMOD, WAAR KAN IK JE VINDEN? STREEKNIEUWS Grote opkomst VVD Provinciale Statenleden presenteren zich I? J Word lid. Antwoordnr. 1877,2500 WB Den Haag, tel. 070-614121. Raad Brouwershaven Pas bouwen na bouwvakvakantie J aarvergadering ZIERIKZEESCHE nieuwsbode Dinsdag 2 maart 1982 Nr. 23074 ZIERIKZEE, 1-3. De Kommissie Welzijn van de ge meente Zierikzee was maandagmiddag verdeeld over het kollegevoorstel inzake de subsidiëring van vijf in stellingen op het terrein van de maatschappelijke dienst verlening. Het kollege had voorgesteld slechts twee van de vijf instellingen, de Stichting Telefonische Hulp dienst en het Gehandikapten Adviesbureau subsidie te verstrekken. Tot op heden werden deze instellingen gesteund door de provincie, maar deze heeft het plan op gevat voortaan de subsidie door te schuiven naar de ge meenten. De voorzitter, de heer Th. H. de Meester zei dat de overige drie instel lingen, te weten: FIOM-Zeeland (Stichting voor zwangere vrouwen en onvolledig ouderschap), de Centrale voor Pleeggezinnen Zuid-Holland en Zeeland en de Stichting voor Jeugd en Gezin in Zeeland voor een deel vallen onder het werkterrein van de Federatie voor Maatschappelijke Dienstverlening, of in het werkpak ket van deze federatie zouden kun nen worden opgenomen. Hij vermeldde uitdrukkelijk dat de gemeente niet tegen deze drie in stellingen is en wel degelijk het be lang en het nut ervan inziet. „In het kader van de decentralisatie worden allerlei taken naar de gemeenten ge schoven, terwijl er helemaal geen geld voor is. Wij willen alleen terug schuiven naar de provincie. Als wij geen subsidie verstrekken geloven we niet dat de provincie het ook niet doet en dat deze instellingen dus op houden te bestaan. Als de gemeente moet subsidiëren willen wij een an dere financiering. Momenteel hebben wij geen enkele speelruimte," aldus de voorzitter. Konsekwent De heer J. Groen (PvdA) had begrip voor de redenen van het kollege om geen subsidie te verstrekken, maar Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. 'Hol tv' njode Ook voor hoeden en shawls Oam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110 - 2816 vond het toch erg sneu om de drie in stellingen in grote problemen te brengen door geen subsidie te ver strekken. Hij stelde voor in 1982 de subsidie wel voor rekening van de gemeente te nemen onder de voorwaarde dat er in dit jaar over gesproken zal worden en de zaak in 1983 opnieuw zal wor den bezien en dan voor alle vijf de in stellingen. „Als je een grens wilt trekken moet je konsekwent zijn, subsidieer de Telefonische Hulp dienst en het Gehandikapten Advies bureau dan ook niet, maak dan geen keuze. Deze vijf instellingen doen alle maal goed werk op hun terrein. Geef ze de ruimte om te praten en breek de subsidie niet af, voordat er overleg heeft plaatsgevonden," sprak de heer Groen. Overleg De heer L. S. P. van Velthoven (CDA), plaatsvervanger voor de heer L. van den Ouden, dacht dat de werk zaamheden van de FIOM weinig voorkwamen in Zierikzee en zei dat deze Stichting een goede samenwer king met het algemeen maatschappe lijk werk onderhield. Hij vond het niet noodzakelijk om hiervoor subsi die te verstrekken en stemde in met het kollege-voorstel. Dat deed ook de heer W. F. Sprengelmeijer (RU), die de plaats van de heer J. J. Geleijnse (WD) innam. Hij was van mening dat de gemeente ergens ,,een schei ding van de geesten" moet kunnen maken en nee moet kunnen zeggen. De heer R. Kok pleitte net als de heer B. van der Lelie voor meer over leg met de drie instellingen, die bui ten de boot dreigen te vallen. Hij pleitte ervoor dat de gemeente meer druk op de provincie zal moeten uit oefenen. „Maar als dat gebeurd is, houdt het op," sprak hij. ZIERIKZEE Informatie-avond „Binnen de Veste" De ouderkommissie en het perso neel van de openbare lagere school „Binnen de Veste" houden woensdag 3 maart een informatie-avond betref- RENESSE, 27-2. Zaterdagmiddag organiseerde C.J.V. ,,De Schakel" uit Renesse in het dorpshuis een ge zellige ontspanningsmiddag voor de 65 plussers van Renesse. Velen had den aan de uitnodiging gehoor gege ven, zodat de voorzitter van de C.J.V., de heer I. Lemsom ongeveer zestig 65-plussers kon begroeten. Hij vertelde in zijn openingswoord dat het de eerste keer was dat de C.J.V. Renesse een dergelijke mid dag organiseerde. Hij sprak de hoop uit dat men gezamenlijk een gezelli ge middag zou hebben. Verder vertel de hij een en ander van de C.J.V. als organisatie en van de doelstelling van de vereniging. Dia-serie Na het zingen van een lied werd er een dia-serie vertoond over het be zoek dat een Duitse jeugdvereniging uit Sengwaarden vorig jaar aan Re nesse bracht. Op de dia's kreeg men onder meer beelden te zien van de Deltawerken. Vervolgens werd een kennismakingsspel gespeeld en on der het genot van een kopje thee werd de kennismaking verder voort gezet. Men genoot van een aantal leu ke sketches en voordrachten. De 65 plussers lieten zich hierbij niet onbetuigd, want door hen wer den een tweetal voordrachten van vroeger voor het voetlicht gebracht. Na een kopje koffie werd er onder meer een gezellige quiz gespeeld, waarbij door C.J.V.-ers liedjes wer den uitgebeeld die door de gasten moesten worden geraden. Om vijf uur sloot de heer Lemsom de bijzonder geslaagde middag. Hij dankte iedereen voor zijn komst en medewerking en sprak de hoop uit dat hij iedereen op het jaarfeest van de C.J.V. op 20 maart opnieuw zal mogen begroeten. Advertentie Donderdag 4 maart 1982 Hotel Mondragon Zierikzee Aan vang 20.00 uur. LIJSTTREKKER HEER J. D. DE VOOGD zal op deze avond Zeeuwse aangelegenheden ter diskussie stellen. De heer Van der Lelie zei dat het onzeker is of de Federatie voor Maat schappelijke Dienstverlening de sub sidie (gedeeltelijk) overneemt. „Be kijk eerst eens of dat werkelijk zo is en besluit dan," aldus de heer Van der Lelie. Dit voorstel van het kollege was ook al aan de orde geweest in de fe- bruari-raadsvergadering, maar op voorstel van de heer J. Groen werd het voorstel eerst in de Kommissie Welzijn besproken. fende het voornemen van de gemeen te Zierikzee om „Binnen de Veste" naar het in de toekomst vrijkomende schoolgebouw in de Raamstraat te verplaatsen. De ouderkommissie, het school team, de afdeling Zierikzee van de Vereniging voor Openbaar Onder wijs en de schoolraad hebben zich te gen deze plannen uitgesproken. Voordat het voorstel van de gemeen te de belangrijkste fase - de uiteinde lijke beslissing van de gemeenteraad - doormaakt,.willen deze groepringen hun standpunt duidelijk doornemen met de ouders van de leerlingen „Binnen de Veste", en met de ouders van kinderen, die thans de Nutskleu- terschool bezoeken. Voor tijd: zie agenda. Bijeenkomst D'66 D'66 afdeling Schouwen-Duive- land komt dinsdag 9 maart in verga dering bijeen in het U.V.V.-gebouw. Feest/ouderavond J. W. v. d. Doelschool Donderdag 11 maart en vrijdag 12 maart wordt in de Jan Wouter v. d. Doelschool de jaarlijkse feest/ouder avond gehouden. Beide avonden zal hetzelfde programma worden gepre senteerd, dat bestaat uit o.a. zang, spel en de jeugdmusical „2000 zoveel". Het geheel wordt verzorgd door klas vijf en het schoolkoor. Voor tijd: zie agenda. Jaarvergadering „Philatelica" Afdeling Schouwen-Duiveland van de int. ver. „Philatelica" houdt op maandag 15 maart de jaarvergade ring in de bovenzaal van het „Huis van Nassau". Bij de bestuursverkiezing zijn af tredend en herkiesbaar J. A. Rotte en M. Mouthaan. Na de pauze wordt een veiling en een bingo gehouden. Zoutzuur in dakgoot Voor de derde maal deed de. eige naar van een bar aan de Beddeweeg aangifte van een nare vernieling: on bekenden gooiden een fles zoutzuur in de dakgoot. Het effekt is bekend: de goot smelt weg. De politie die de zaak in onderzoek heeft, denkt aan represaille-maatregelen van omwo nenden, vanwege vermeende geluids overlast. Aanrijding Maandagavond deed zich op de kruising Weststraat-Scheldestraat- Laan van Sint Hilaire een aanrijding voor. R.P. uit Zierikzee, komende uit de Weststraat, zou geen voorrang ver leend hebben aan S. v. d. W. uit Haamstede, die met zijn voertuig op de Laan van Sint Hilaire reed. De au to van P. raakte bij de botsing totaal vernield, W.'s voertuig liep lichte schade op. RENESSE Schending mensenrechten El Salvador Twee inwoners van Renesse, te we ten Koen Jachtman en Karei Steur, hebben een handtekeningenaktie op touw gezet naar aanleiding van het televisieprogramma „Sonja op Maandag" van verleden week maan dagavond. In dat programma riep de heer Meijer de kijkers op briefkaar ten te sturen met daarop het verzoek aan koningin Beatrix om tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten bij president Reagan, de aandacht te vestigen op de schending van de men senrechten in El Salvador. Mensen die belangstelling hebben voor dit initiatief kunnen zich met de initiatiefnemers in verbinding stel len. Ze zijn te bereiken onder tele foonnummer: 01116-1301. Ledenvergadering Oranjevereniging Woensdagavond 17 maart houdt de oranjevereniging „Juliana" te Re nesse de jaarlijkse ledenvergadering in De Wig te Renesse. Omdat er plannen bestaan het mid dagprogramma van de a.s. koningin nedag in het teken te zetten van de aktie voor de inboedel van het te re noveren dorpshuis, zullen alle Renes- ser verenigingen worden aangeschre ven met het verzoek enkele afgevaar digden naar deze vergadering te stu ren. BRUINISSE Sta-caravan uitgebrand Waarschijnlijk door hevige windstoten, waaide maandagavond een caravan om, staande op het woonwagenkamp aan het Nieuwe Laantje. Een brandende oliekachel zette hierna de caravan in lichter laaie. De te hulp geroepen BAise brandweer kon niets anders meer doen dan de resten blussen. De eige naar, B. v. P. was niet thuis. V. P. was niet verzekerd: schade 15.000,—. BRUINISSE, 2-3. Brandweerkommandant C. Deurloo (midden) tussen zijn manschappen, na het sein ,,brand-meester". De brand aan de Korte Ring was een afscheids-,,kado" voor de scheidende kommandant. (zie ook voorpagina). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN, 2-3. Er begint schot te komen in de woningbouwplannen aan de Pauwstraat te Noordgou- we, hoewel: het zal toch nog wel tot na de bouwvakva kantie duren voordat met de bouw begonnen kan wor den. In de komende raadsvergadering van de gemeente Brouwershaven - maandag 8 maart - wordt een aanzet ge geven: het kollege stelt de raadsleden voor de exploitatie-opzet voor de gronden aan de Pauwstraat vast te stellen. Het plan betreft 2316 m2 bouw grond waarop 15 gesubsidieerde wo ningen kunnen worden gebouwd. Hét totale exploitatiegebied heeft een oppervlakte van 4462 m2. De tota le kosten volgens de grondexploita tieberekening, waarin begrepen de aanleg riolering, straten, groenvoor ziening, lichtmasten en brandkra- nen,.worden geraamd op 143,417,92 excl. omzetbelasting. Dit komt neer op een grondprijs van 61,92 per m2, excl. omzetbelasting. Het kollege stelt voor de exploita tie opzet en uitgifteprijs van de gron den vast te stellen. Voor het realiseren van het bestem mingsplan Noordgouwe Kom - bouw rijp maken van de grond - zal de ge meentebegroting moeten worden ge wijzigd. Ook dit punt zal tijdens de raadsvérgacfëWng aan de orde ko men. Bestrijdingsmiddelen Tijdens de behandeling van de ge meentebegroting verleden jaar wer den er door de raadsleden vragen gesteld over de toepassing en het ge bruik van bestrijdingsmiddelen voor de beplantingen en wegen in de ge meente „Brouw". Inmiddels antwoordt het kollege dat in deze gemeente uitsluitend goedgekeurde bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. „Aan de verwerking wordt steeds de nodige aandacht besteed door het personeel gemeentewerken. Bij klachten wordt direkt onderzocht in hoeverre de oorzaken zijn terug te voeren op nalatigheid of niet oor deelkundig gebruik", aldus het kol lege. Als proef, zo vertellen burge meester en wethouders in hun brief, werd ooit met water gesproeid, aan gezien er vaak kritiek volgt wanneer iemand met sproei-apparaten ver schijnt. „Zelfs toen volgden negatie ve reakties als zou schade zijn ont staan aan eigendommen van der den!" Een opgave van de bestrij dingsmiddelen die in deze gemeente worden gebruikt, staan in deze brief vermeld. Verder stelt het kollege de raad voor subsidie te verlenen aan het Le ger des Heils, voor het inrichten van een pand als noodopvangtehuis voor personen die elders nergens terecht kunnen. Het kollege staat kritisch tegeno ver subsidiëring van instellingen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening. Het betreffen voor al de Stichting FIOM-Zeeland, de Centrale voor Pleeggezinnen Zuid Holland/Zeeland en de Stichting Jeugd en Gezin waar b en w moeite» mee hebben. „De instellingen hebben nimmer een subsidieverzoek bij ons ingediend en tevens worden de werk zaamheden van deze instellingen uit gevoerd door de Federatie Matschap pelijke Dienstverlening Noord Zee land. Een subsidie voor deze organi saties wijzen wij dan ook af", aldus het kollege, dat overigens wel voor stelt subsidie te verlenen aan de Stichting Telefonische Hulpdienst en de Stichting Gehandicapten Advies bureau Zeeland. BURGH-HAAMSTEDE, 1-3. De Koninklijke Muziek vereniging de Witte van Haemstede kampt over het jaar 1981 met een saldo-tekort van bijna 8000,om precies te zijn 7957,02. Daarom werd vrijdagavond tijdens de jaarvergadering besloten de kontributie met 5 te ver hogen. De begroting 1982 sluit met een nadelig saldo van bijna 10.000,—. Aan het Anjerfonds zal een subsidie worden gevraagd voor de aanschaf van de instrumenten. De voorzitter, de heer dr. H. J. van Zuyïen meende dat 1981 een vrij moeilijk jaar is geweest, maar dat de problemen zijn opgelost. Van wijlen de heer M. de Rijke was een legaat ontvangen. Dit vrij grote bedrag zal worden gebruikt om eventueel kleding of in strumenten voor te kopen. De voorzitter bracht dank aan de mensen, die hebben geholpen bij de in januari gehouden uitvoering, vooral aan de heren M. Post en H. Slager. De jongere leden van de vere niging repeteren in het vervolg op maandag mee met de andere leden om zich voor te bereiden op het hon derdjarige bestaan in 1983. Jaarverslag Het jaarverslag over het 98ste vere nigingsjaar werd voorgelezen door de sekretaris, de heer F. Slager. Daaruit bleek de dirigentenwisse ling van L. Horseling naar A. Stout- jesdijk. De heer Horseling werd dank gebracht evenals aan diverse leden, die zich bijzonder inspanden voor de muziek. De heer W. v. d. Ber ge, 25 jaar een nauwkeurig en stipte bode is de vereniging door overlijden ontvallen. Het oud papier ophalen blijft nog steeds een sukses. Dank bracht bij ook aan het werk van de penningmeester de heer C. J. v. d. Klooster, die hiervoor bedankt heeft. Het corps bestaat nu uit 23 akticve muzikanten en de drumband heeft 14 leden. Een 10-tal jongeren is in oplei ding. Een blokfluitgroep uit de lage re scholen zal voorgesteld worden zich bij de muziek te voegen om jon geren zo snel mogelijk in het corps op te nemen. De heer D. Vos, aanwezig namens de scholen hoopte op een po sitief resultaat hiervan, want mo menteel oefenen op blokfluit een 20- tal leerlingen. Beide scholen, de Kir- reweie en Onder de Wieken staan achter deze aktie. Dank werd gebracht aan de heer H. P. Everwijn voor zijn aandeel in de opleiding der jongeren. Geballotererd werden C. P. Boot, C. A. Botbijl, Jac. Stoel, R. Stoel, J. Zomer en G. Geleijnse. Een statuten wijziging betreffende het lid maken van jeugdleden die nog geen 16 jaar zijn werd aangenomen, evenals het in het vervolg toelaten van nieuwe leden door het bestuur, zodat de bal lotage vervalt. De heer S. L. de Fei- ter werd herkozen in het bestuur. Nieuw bestuurslid werd de heer P. M. Kuzee. Voor 2500,— werd aan renteloze aandelen uitgeloot. Dorpshuis De voorzitter deed een dringende oproep aan de leden zich in te zetten voor het totstand komen van het in terieur dorpshuis. Een aantal leden nam zitting in een werkkomité. Voor de Witte van Haemstede betekent dit nieuw te bouwen dorpshuis een „to be or not to be". Het corps zal hier voor zeker wat extra moeten optre den en eventueel de kollektebus moe ten hanteren. Wethouder J. C. de Feiter gaf een toelichting over het overkoepelende komité dat op 9 februari werd sa mengesteld en dat op donderdag 4 maart bijeen komt in het gemeente huis. Verder blikte de voorzitter naar het jaar 1983, waarin het corps het 100-jarig bestaan gaat vieren. Er zal een groots zomerprogramma worden voorbereid door een uit een aantal le den geformeerde werkgroep met mo gelijk een receptie in het nieuwe dorpshuis. De voorzitter was de uit latingen op de horeca-zitting, vorige week donderdag, dat het dorpshuis een oneerlijke konkurrentie zou zijn, niet toegedaan en bestreed ze ten zeerste. Na het huishoudelijk gedeelte ver toonde de heer H. Slager een dia serie met hoogtepunten uit het mu ziekbestaan van Witte van Haemste de. Een gezellig bingo-spel bracht de eerste 150,— in de pot voor het dorpshuisinterieur. Met een drankje en een hapje en een gezellig samen zijn werd deze jaarvergadering weer een geslaagd geheel.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3