Bondsrepubliek weet hoe wij over raketten denken Te vroeg voor akties in grafische bedrijven Samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk bij decentralisatie AGENDA Van der Stoel: Postzegelfraude 2,6 miljoen opgelost Aantal ziekenhuis bedden daalde half procent Minister Van Dijk: Luisteren naar organisaties in ontwikkelings landen Taiwan-order voor RSV van de baan Kollege Gouda sluit klubgebouw Black Harley's Unie BLHP: Maatschappelijke Dienstverlening: ALCANTARA, WAAROM BEN JE ZO MNTREKKELIJK? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BONN, 1-3. De Bondsrepubliek weet precies hoe er in Nederland over kruisraketten wordt gedacht. Men hoopt en wenst dat Nederland tot plaatsing zal overgaan, ook als de zogenaamde nuloptie niet verwezenlijkt kan wor den. Dat zei minister van buitenlandse zaken Max van der Stoel maandagmiddag in Bonn na afloop van een kort onderhoud met zijn ambtgenoot Genscher. HOUSTON. Een 18-jarige Ameri kaanse middelbare scholier krijgt volgende maand de kans van zijn le ven. Hij heeft een proef voorgesteld die in het ruimteveer wordt verwe zenlijkt, namelijk onderzoek hoe bij en en vliegen als zij niet door de aar de worden aangetrokken. LAGOS. Heel Nigeria zit zonder stroom en men heeft gebrek aan wa ter. Dit komt door een staking van de arbeiders in de elektriciteits- en gas- sektor, zo hebben de radio en ver scheidene Nigeriaanse kranten maandag bericht. HAARLEM, 1-3. De postale recher che en de politie in Haarlem hebben met de aanhouding van twee inwo ners van die stad een postzegelfraude aan het licht gebracht waarbij voor 2,6 miljoen gulden is verduisterd. Een van de arrestanten is de 37-jarige PTT-ambtenaar A. C. B. die heeft be kend tijdens het drukproces in medi 1980 bij de firma Johan Enschede in zijn woonplaats verscheidene malen zegels te hebben ontvreemd. De Haarlemse politie heeft dit maandag meegedeeld. De recherche kwam de fraude op het spoor toen in 1980 aantallen ze gels in omloop kwamen waarvan de herkomst onduidelijk was. De zegels werde onder de nominale waarde verkocht, zo wees het onderzoek uit. Het betrof zegels van alle frankeer- waarden, aldus de politie van Haar lem. UTRECHT, 1-3. Het gemiddelde aantal beschikbare bedden in alge mene en akademische ziekenhuizen is in de eerste drie kwartalen van 1981, vergeleken met de overeen komstige periode van 1980, gedaald met 338 (een half procent). Het aantal opnamen steeg met 0,2 procent. Dit blijkt uit een notitie die het Nationaal Ziekenhuisinstituut samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft opgesteld. Het bedbezettingspercentage daal de in dezelfde periode van 83,5 tot 82,2 en de gemiddelde verpleegduur met 0,3 dag tot 13 dagen. Het aantal opnamen per beschikbaar bed ging met 0,7 procent omhoog. DEN HAAG, 1-3. Groeperingen in ontwikkelingslanden, waarop de Ne derlandse medefinancieringsorgani saties, de partikuliere organisaties die onder meer een deel van het Ne derlandse ontwikkelingsgeld beste den, zich richten, dienen meer mede zeggenschap te krijgen over de ma nier waarop dat gebeurt. Minister Van Dijk van ontwikke- linssamenwerking zei dit maandag op de opening van een konferentie van een van die medefinanciering sorganisaties, de NOVIB. Deze organisaties dienen zich min der op hun eigen identiteit te koncen- treren dan op versterking van de identiteit van de organisaties in de ontwikkelingslanden waarop zij zich richten, aldus Van Dijk. Met de orga nisaties in de derde wereld (vakbe weging, boerenorganisaties, kerke lijke organisaties) moet zorgvuldig en voor een langere tijd een relatie worden opgebouwd. Volgens Van Dijk ontbreekt het daar in een aantal gevallen aan. Glasschade in Wall Street NEW YORK. 1-3. Vier bommen, die vrijwel gelijktijdig ontploften, heb ben in de nacht van zondag op maan dag lichte schade aangericht in Wall Street, het financiële hart van de Amerikaanse Metropool New York. Voor de aanslagen heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld - wel heeft iemand die zei namens een Por- toricaanse afscheidinqsorganisatie te spreken, een Amerikaans persbu reau opgebeld met de mededeling dat niet ver van de plaats waar de bom men ontploft zijn. een verklaring te vinden was. Van de bommen maakte hij echter geen melding. Volgens Van der Stoel is de Bonds republiek ook volledig op de hoogte met de verdeeldheid tussen de Neder landse coalitiepartners. Voordat Ne derland overigens definitief een beslissing neemt met betrekking tot plaatsing van de raketten zullen eerst de bondgenoten nog worden ge consulteerd, aldus Van der Stoel. De verhouding Nederland-Duits- land wordt op dit moment overigens zeker niet alleen bepaald door deze kwestie. „Er zijn tal van andere za ken waarover Nederland en Duits land eenzelfde standpunt innemen", aldus Van der Stoel. Overeenstemming Die grote mate van overeenstem ming tussen de Nederlandse en Duit se benadering van allerlei internatio nale vraagstukken noemde Van der Stoel kenmerkend voor de verhou ding tussenbeide landen. Tijdens het overleg maandag is verder nog gesproken over de oost- west-verhouding en de Poolse kwestie. E.G.-problemen Andere zaken waarover beide mi nisters hebben gesproken zijn de ni vellering van de problemen in de Eu ropese Gemeenschap en enkele bila terale kwesties, zoals het Eems- Dollard-overleg en de wegcontingen- ten. Volgens Van der Stoel zijn beide partijen bereid om de problemen die er nog zijn ten aanzien van deze za ken in positieve zin op te lossen. De onlangs versterkte as Bonn- Parijs verontrust minister Van der Stoel niet. „Ons antwoord daarop moet zijn een versterking van de AMSTERDAM. Een kleine drie honderd medewerkers van de ziekte wetafdelingen van het GAK uit heel het land hebben maandag gede monstreerd bij het hoofdkantoor van hun werkgever in Amsterdam. |De aktie hield verband met het afbreken van de onderhandelingen over de po sitie van de 800 medewerkers op de ziektewetafdelingen van het Gak. ZOETERMEER. De Vereniging voor de metaal- en elektrotechnische industrie FME heeft de vakbonden uitgenodigd om volgende week dins dag (9 niaart) te komen praten over de c.a.o. voor 1982. De industriebond FNV houdt echter vast aan komende woensdag, de dag die afgesproken was voor de eerste ronde. kontakten met de verschillende gro te bondgenoten. Op die manier kun nen verrassingen voorkomen wor den". Van der Stoel zei op zichzelf moei lijk bezwaar te kunnen maken tegen de versterking van de as Parijs- Bonn. „Dat zou mijns inziens pas kunnen, als de grote landen beslis singen gaan nemen over de hoofden van de kleine landen heen". UTRECHT. Huisartsen in vrijwel alle 86 gezondheidscentra en 67 groepspraktijken blijken vaste werkkontrakten te hebben met hulp verleners uit de tweede lijn en met name met medische specialisten. Een onderzoek van het Nederlands Hui sartsen Instituut (NHI) heeft uitge wezen, dat 96 procent van de groepspraktijken en 93 procent van de gezondheidscentra regelmatig kontakten heeft met specialisten. VLISSINGEN, 2-3. Het Rijn- Schelde-Verolme-Concern grijpt naast een miljoenenorder met Tai wan, die het concern definitief in de zak leek te hebben. Met de order was een bedrag van ongeveer 200 miljoen gulden gemoeid. Het ging om de bouw bij de Konin klijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen van vier grote scheepsmo toren en andere onderdelen voor Tai wanese „Bull-carriers". RSV heeft het kontrakt verbroken, omdat Japan Taiwan heeft aangebo den de motoren en onderdelen tegen veel lagere prijzen te leveren, aldus directeur Ir. J. van Loosen bij „De Schelde" in Vlissingen. GOUDA, 1-3. Het kollege van b. en w. van Gouda heeft het klubgebouw van de motorklub „Black Harley" gesloten op grond van artikel 56 van de Algemene Politieverordening, het zogenaamde bordeelartikel, dat is op grond van het toelaten van ontuchti ge handelingen. Tegelijkertijd zal de gemeente, die eigenaar .is van het pand aan het Nonnenwater 10, de huur opzeggen aan de stichting Black Harley. Van deze motorklub zitten inmiddels zeventien leden vast op grond van verdenking van verkrach ting, poging tot doodslag, handel in cocaïne, verzekeringsfraude, verbo den wapenbezit, bedreiging en afper sing, en diefstal van motoren en mo toronderdelen. UTRECHT, 1-3. De Unie BLHP heeft haar leden in de administratieve en buitendienstsektor van het grafisch bedrijf geadviseerd, niet deel te nemen aan de akties die „Druk en Papier", de grafische bond van de FNV, woensdag in de grafische bedrijven wil houden. De Unie staat op het standpunt dat „het momenteel te ver gaat dergelij ke akties te voeren". Zij heeft nog geen gelegenheid gehad om de me ning van de werkgevers te peilen over met name de aanvulling van de ziektewetuitkering tot honderd pro cent bij onderhandelingen over de CAO's voor het administratieve en buitendienstpersoneel. De onderhan delingen van de grafische werkge vers met de grafische bonden van FNV en CNV hadden betrekking op de CAO voor het technisch personeel. „Onze opstelling dient afwachtend te zijn", aldus de Unie in een brief aan haar leden, „handelingen onzer zijds tegen de FNV-akties zijn echter ongewenst". De Unie heeft in de ad ministratieve sektor en in de buiten dienst van het grafisch bedrijf ruim duizend leden. PARIJS. In de Franse gevangenis sen zijn de isoleerafdelingen voor ge vaarlijke misdadigers afgeschaft. Een desbetreffend dekreet verscheen maandag in het staatsblad. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 15 april Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Dinsdag 2 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. „Huis van Nassau". Snijmaiskern Schouwen-Duiveland. 19.45 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Jaarvergadering Ring- promotion. 20.00 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. ANBO-jaarver gadering. 14.30 uur. Dreischor „De Drie Schapen". Ledenvergade ring landbouwvereniging. 19.30 uur. Woensdag 3 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Advertentie ZIERIKZEE, 2-3. „Natuurlijk hebben ook wij te ma ken met „de centen worden duurder"-effekten. Maar desondanks is de dienstverlening binnen de regio op een verantwoord peil gehouden". Aldus het jaarverslag over 1981 van de Federatie Maatschappelijke Dienstverle ning Noord-Zeeland. Dat iedereen, dus ook de dienst, een stapje terug moet doen, betekent voor de dienst dat bij onverhoopte verdere bezuinigingen er binnen de indirekte kosten geen ruimte meer aanwezig is. Instandhouding van de werkgelegen heid en de omvang van de dienstverlening komen dan in het gedrang. In het jaaroverzicht wordt melding gemaakt, dat decentralisatie met ge mengde gevoelens tegemoet wordt gezien. De regionale instelling krijgt te maken met acht gemeenten. Het zal een goede zaak zijn, wanneer tus sen deze gemeenten een bepaalde vorm van samenwerking met betrek king tot het „zorgenbeleid" tot stand komt. Toch zegt de federatie graag een bijdrage aan het slagen van de centralisatie te leveren, in overleg en in goede verstandhouding met de ge meenten. Resultaat In 1981 verleende 550 personen van de federatie hulp aan 1225 gezinnen. Ze werkten daar gezamenlijk 325.000 uren aan, gemiddeld 6.000 uren per week. Maatschappelijk werk ver leende hulp aan 650 mensen. „Dit overziende als zichtbaar re sultaat van het werk, vinden wij het beslist de moeite waard dit in jaren opgebouwd resultaat in stand te hou den. In de eerste plaats voor de hulp- Alcantara: een (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. ''HoltV" n|ode Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110-2816 ontvangers en in de tweede plaats voor de werkgelegenheid", aldus het jaarverslag. Jaarbudget Binnen de gezinsverzorging werd in 1981 op Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen met een jaar budget gewerkt van 6 miljoen. Dit cijfer noemt het rapport om aan te to nen dat er vanuit het welzijnswerk nog wel degelijk konkrete bijdragen worden verleend om de medemens bij te staan en hulp te verlenen. „Vooral de laatste jaren wordt soms in negatieve zin over het wel zijnswerk gesproken. Daarbij gaat men helaas voorbij aan die honder den werkers (full- en part-time) die zich met grote inzet in dienst stellen van de medemens. Daarmee is de gezins- en bejaardenhulp een voorzie ning, die niet meer weg te denken is binnen onze regio", volgens het jaar verslag van de federatie. Poppentheater Alteklein, St. Domus- straat 24. „Het vreemde ei". 14.30 uur. Concertzaal. Blijspel „Dag pap, ik ben je dochter". 20.00 uur. Kerk St. Domusstraat. Vergadering Geref. vrouwen kontaktgroep. 20.00 uur. Openbare lagere school „Binnen de Veste". Informatieve avond plannen schoolverplaatsing. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering School raad Middenschouwen. 20.00 uur. Bruinisse Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring Philatelica. Aanvang: 19.30 uur. Donderdag 4 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Diabetes Vereniging Nederland, afd. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Bond van Gepensioneerden, afdeling Schouwen-Duiveland. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Herv. Vrouwengroep „Wees een zegen". 20.00 uur. Foyer Mondragon. Verkiezingsbij eenkomst WD, ondercentrale Schouwen-Duiveland. 20.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring PvdA, afdeling Middenschou wen. 20.00 uur. Nieuwerkerk Geref. kerk. Ledenvergadering C.D.A. Aanvang: 19.30 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Ref. Contact Orgaan. 19.45 uur. Vrijdag 5 maart Zierikzee Stadhuis. Uitreiking sportbekers 1981. 16.30 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven „Tonnenmagazijn". Ruiteravond „de Schouwse Ruiters". 19.30 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Ie uitvoering muziekver- erfiging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. Zaterdag 6 maart Zierikzee Lutherse Kerk. Koncert Gerefor meerd Kerkkoor. 20.00 uur. Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Ellemeet Strao. Verzamelen 12.30 uur dorps plein. Dreischor Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering mu ziekvereniging „Crescendo". 19.30 uur. Zondag 7 maart Renesse VW-kantoor. Bos/strandwandeling NIVON. 13.45 uur. Maandag 8 maart Brouwershaven Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Dinsdag 9 maart Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. J. A. v. d. Broeke. 20.00 - 22.00 uur. U.V.V.-gebouw. Bijeenkomst D'66 afdeling Schouwen-Duiveland. 20.00 Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Ned. Ver. van Huisvrou wen, afdeling Westerschouwen, kof- fie-ochtend. 10.00 uur. Woensdag 10 maart Zierikzee Mondragon. Bestuurs- en fraktiever gadering WD, afdeling Zierikzee, 19.00 uur. Burgh-Haamstede Camping Duinrand. VOO toneelver eniging. 19.30 uur. Donderdag 11 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Bruinisse Dorpshuis. Ledenvergadering Rode Kruis. Aanvang: 19.30 uur. Vrijdag 12 maart Zierikzee Jan Wouter v. d. Doelschool. Feest ouderavond. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. 2e uitvoering muziekver eniging „Nieuw-Leven". 19.15 uur. Zaterdag 13 maart Serooskerke Dorpshuis. VOO toneeluitvoering. 19.30 uur. Maandag 15 maart Zierikzee Garage Braai, Grevelingenstraat. Z.V.U.-kursus „Pech onderweg". 19.30 - 22.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering „Philatelica". 20.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. mr. G. Nijland. 20.00 - 22.00 uur. Renesse Motel „De Zeeuwse Stromen". Voor jaarsvergadering VW Renesse. 20.00 Dorpshuis Oosterhof. Ouderavond peuterspeelzaal ,,'t Kraaiennest". 20.00 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. De Wig. Ledenvergadering Oranjeve reniging „Juliana". 20.00 uur. Donderdag 18 maart Zierikzee Concertzaal. One man show Blaaser. 20.00 uur. Vrijdag 19 maart Zierikzee „Huis van Nassau". Voorlichtings^en dia-avond, vogelvereniging „Zang e Kleur". 20.00 uur. Boerderij De Haan. Kursus ets (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Noordwelle Dorpshuis. VOO tonoeeluitvoerir 19.30 uur. Dinsdag 23 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kur sus „Ken uw recht", m.m.v. kand. not. W. H. Klaassen. 20.00 -22.00 uur. Vrijdag 26 maart Zierikzee Stadhuis. Koncert Quadro Hotteter- re. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 30 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Z.V.U.-kui*- sus „Ken uw recht". 20.00 - 22.00 uu| Vrijdag 2 april Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Groene Kruis, voorlichting brandwonden. Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2