VERSMARKT OUDESLUIS hÉt GesdiEnkEnhuis BUURTSUPER BOUWMAN KLOET VERS VLEES 1 kg speklappenf 6,98 5 hamburgers halen - 4 betalen GROENTE EN FRUIT 1 kg preif 0,98 500 gram zuurkoolf 0,59 15 perssinaasappelenf 2,98 BROOD EN BANKET Heel de week grote slagroomtaartf 4,98 ZUIVEL 500 gram jongbelegen kaasf 5,85 1 liter halfvolle melkf 1,06 VLEESWAREN 250 gram kips leverworst1,59 Een slagers slaatjef 0,69 100 gram snijworstf 1,09 DIEPVRIES Beker chipolatapuddingf 1,98 Grote sneeuwsterf 2,98 Winkelen in Zierikzee is koffiedrinken bij ijssalon espresso koffie met IJSGEBAK Uit voorraad leverbaar: Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh 0 0 0 GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET I 10 DE CRANESTRAAT 4 - ZIERIKZEE Koopt bij onze adverteerders! Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 maart ter introduktie f 2,75 ALLE DAGEN GEOPEND DAM 22, TEL. 2898 feooogooocooooooooooocooooooooooooooooooo^ Ds. M. Pronk - Het Christelijk gezin f 24,95 Drs. J. H. ten Hove - Kinderen krijgen of kinderen nemen?f 17,50 I.Trobisch-Met vreugde vrouw zijn f 17,50 I. Trobisch - Liefde als gave en opdracht f 19,90 Dr. R. W. M. Croughs - Het kind in gezin en samenlevingf 35,00 A. Vogel - De kleine dokterf 46,35 Fa.W.J. GOUDZWAARD en Zn. Noordstraat 33-35 - Haamstede - Telefoon 01115-1331 XDOOWoeoeeoeoMOCWoeeoeoedl U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Deze maand het laagst inprij Het grootste interieurcentrum van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken, ingevolge artikel 12 van de wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, bekend dat bij hen aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: 1. A. A. L. de Bilde, Kerkring 33 te Nieuwerkerk om een vergunning voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een slagerij op het adres Kerkring 33, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 39. 2. J. van Klinken L.D.z., Esdoornstraat 10 te Nieuwerkerk om een vergunning voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf op adres Weth. van Klinkenstraat 11, kadastraal bekend ge meente Duiveland sectie A, nrs. 917 en 947. 3. C. Geuze, Weth. van Klinkenstraat 1, Nieuwerkerk om een vergunning voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een timmerbe drijf op het adres Weth. van Klinkenstraat 11, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 947 (ged.). 4. A. van Talen, Weststraat 41, Nieuwerkerk om een vergunning voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een transportbedrijf op het adres Weststraat 41, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 63. 5. Fa. Geronimo, Boezemweg 108a te Rotterdam om een vergunning voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het bewerken van lederwaren op het adres Lange Dreef 12 te Oosterland, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nr. 112. 6. Reeënhorst B.V., Horstweg 27 te Loenen om een vergunning voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een camping met bedrijfs gebouwen op het adres Zandweg 4 te Sirjansland, kadastraal bekend gemeen te Duiveland, sectie H, nrs. 82 en 83. De aanvragen, en ander ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, Kerkring 3 te Nieuwerkerk, ter inzage en wel van 4 maart 1982 tot en met 4 april 1982, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op de maan dagavonden gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7). Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingediend. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde bezwaren inbrengen op de openbare zittingen waar gelegenheid wordt gegeven tot gedachten wisse ling te houden op 23 maart 1982 op het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Om 9.00 uur t.b.v. de aanvraag van de heer C. Geuze te Nieuwerkerk. Om 9.30 uur t.b.v. de aanvraag van de heer J. van Klinken L.D.z. te Nieuwer kerk. Om 10.00 uur t.b.v. de aanvraag van de heer A. Talen te Nieuwerkerk. Om 10.30 uur t.b.v. de aanvraag van de Fa. Geronimo te Rotterdam. Om 11.00 uur t.b.v. de aanvraag van Reeënhorst B.V. te Loenen. Om 11.30 uur t.b.v. de aanvraag van de heer A. A. L. de Bilde te Nieuwerkerk. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een be zwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge diend. Beroep tegen de op de verzoeken genomen beschikkingen kan later, behalve door de aanvragers en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be zwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 26 februari 1982 k t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10